Sunt oa­me­nii esen­ți­al­mente buni sau răi? Sun­tem în ge­ne­ral în­cli­nați spre bu­nă­tate, dar de­te­ri­o­ra­rea re­la­ți­i­lor so­ci­ale, lă­co­mia și lipsa de edu­ca­ție ne-au dus spre pier­za­nie și am de­ve­nit mai răi de­cât sun­tem în esența noas­tră? Sau de fapt sun­tem răi prin na­tură și doar o edu­ca­ție strictă, ba­zată pe ar­gu­men­tum ba­culi­num, ne face să fim cât de cât di­ge­ra­bili din punct de ve­dere social?

Ul­ti­mul film al lui Woody Al­len — Wha­te­ver works – îl aduce în prim-plan pe mi­zan­tro­pul in­cu­ra­bil care spune că toate te­o­ri­ile so­ci­ale sunt ba­zate pe ideea ero­nată că oa­me­nii au un fond bun și că vor pro­fita de orice șansă li se dă pen­tru a‑și arăta bu­nă­ta­tea. Creș­ti­nis­mul, ma­r­xis­mul sunt te­o­rii va­la­bile în esența lor, dar au acest ne­a­juns ca­pi­tal: por­nesc de la pre­miza omu­lui în­cli­nat spre a face bine. Un ast­fel de om nu există, spune Bo­ris Ye­ll­ni­koff (Larry Da­vid), la fel cum nu există spe­ranța unei lumi mai bune. În con­di­ți­ile as­tea sin­gura so­lu­ție pe care un om in­te­li­gent o are, pen­tru a trăi o viață su­por­ta­bilă, este să ac­cepte orice fă­râmă de iu­bire sau de fe­ri­cire i se oferă, in­di­fe­rent de forma în care i se re­levă. Wha­te­ver works.

Ebe­ne­zer Scro­oge – per­so­na­jul lui Di­c­kens din “A Christ­mas ca­rol” – face parte din ace­eași fa­mi­lie de mi­zan­tropi zgâr­ciți, pen­tru care se­me­nii sunt doar o sursă de frus­trare. Bân­tuit de fan­to­mele Cră­ci­u­nu­lui (Tre­cut, Pre­zent si Vi­i­tor), el re­vine la sen­ti­mente mai bune față de cei­lalți doar sub ame­nin­ța­rea unui sfâr­șit groaz­nic și te­ro­ri­zat de frica de moarte. De­ci­zia uma­ni­ză­rii nu este vo­lun­tară, ci in­dusă. Apa­ren­tul fi­nal fe­ri­cit ne lasă să me­di­tăm la im­po­si­bi­li­ta­tea unui Ebe­ne­zer care de­vine ge­ne­ros și iu­bi­tor prin pro­pria vo­ință, fără să fie con­strâns, în timp ce Di­c­kens ne face cu ochiul prin ono­mas­tica per­so­na­ju­lui (Even Ha­e­zer – Stone of Help în ebraică). Un nume cu ori­gine evre­iască, un per­so­naj care face avere din tranzac­ții fi­nan­ci­are, o alu­zie la pia­tra de spri­jin a eco­no­miei mo­derne: ba­nul. Adică lăcomia.

Sunt oa­me­nii esen­ți­al­mente buni sau răi?


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Alice

    Stii pa­re­rea mea, NU ESTI, ci DEVII.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.