Sil­vi­cul­to­rul din mine tră­iește și știu asta pen­tru că încă re­ac­țio­nez atunci când aud vor­bindu-se pros­tii des­pre pă­dure. E greu să-ți pierzi com­plet re­fle­xele pro­fe­sio­nale când ai pe­tre­cut 22 ani în­vă­țând sau prac­ti­când sil­vi­cul­tura. Am mai ui­tat de­ta­lii teh­nice, de­nu­miri ști­in­ți­fice și amă­nu­nte prac­tice, dar nu poți să-mi vinzi go­goși des­pre cum se ad­mi­nis­trează o pă­dure, mă prind ime­diat când ceva e cu­sut cu ață albă. Așa de pildă s‑a în­tâm­plat când am au­zit afir­ma­ția că RMGC va de­frișa 250 ha de pă­dure, dar va planta în loc și în avans alte 1.000 ha. La care se ada­ugă și enor­mi­ta­tea ve­hi­cu­lată de unii cum că vor fi plan­tati pu­ieți de ta­lie mare, ceea ce este ne­u­zual pen­tru su­pra­fețe așa de mari, foarte cos­ti­si­tor și de prea lungă du­rată.

Măi să fie, mi-am zis. Ia să văd și eu mi­nu­nea asta și m‑am dus pe site-ul com­pa­niei mi­ni­ere. Deci de­fri­șăm 250 de ha de pă­dure, zice RMGC, dar îna­inte plan­tăm 1.000 ha. Bun, hai să por­nim de la pre­zum­ția de bună in­ten­ție. La o ana­liză su­mară îmi vin în minte ur­mă­toa­rele în­tre­bări:

1. Unde plan­tează cele 1.000 ha, pe am­pla­sa­mante de te­ren de­gra­dat sau pe pă­șu­nile și fâ­ne­țele oa­me­ni­lor? Sunt su­pra­fe­țele ace­lea deja in­cluse în fond fo­res­tier? Dacă nu, este fă­cută do­cu­men­ta­ția și mă­su­ră­to­rile ne­ce­sare pen­tru a fi tre­cute în fond fo­res­tier? Există un plan de ame­na­jare de­ta­liat pen­tru în­fi­in­ța­rea pă­du­rii? S‑au sta­bi­lit spe­ci­ile și teh­no­lo­gi­ile de îm­pă­du­rire care vor fi uti­li­zate? S‑a fă­cut un de­viz es­ti­ma­tiv al lu­cră­ri­lor? Pen­tru că toate as­tea ne­ce­sită timp.

2. Ce în­seamnă că plan­tează 1.000 ha? Su­portă RMGC chel­tu­ie­lile până la în­chi­de­rea stă­rii de ma­siv? Sau doar în­fig niște pu­ieți și mai de­parte cum ne‑o fi no­ro­cul, se prind bine, nu se prind, ia­răși bine? Care este bu­ge­tul alo­cat plan­tă­rii ce­lor 1.000 ha și cât de în­des­tu­lă­tor e față de de­vi­zul es­ti­ma­tiv al lu­cră­ri­lor?

3. Pre­su­pu­nând că se va uti­liza o schema de îm­pă­du­rire cu 5.000 de pu­ieți la ha, una obiș­nu­ită pen­tru zona res­pec­tivă (deși pe te­re­nuri de­gra­date se poate merge până la 10.000 de pu­ieți la ha!), de unde vor pro­veni cei 5 mi­li­oane de pu­ieți ne­ce­sari? Există pe­pi­ni­ere deja pre­gă­tite și, dacă da, unde? Dacă de­fri­șa­rea face parte din pri­mele ac­țiuni ne­ce­sare des­chi­de­rii ex­ploa­tă­rii, iar îm­pă­du­ri­rea pre­cede această de­fri­șare, când vor fi pre­gă­tiți acești pu­ieți ști­ind că tre­buie să aibă în­tre 2 și 5 ani — func­ție de spe­cie — la mo­men­tul plan­tă­rii pen­tru a pu­tea fi uti­li­za­bili?

4. În câți ani vor planta cele 1.000 ha? La nivel na­țio­nal se îm­pă­du­resc vreo 18.000 de ha anual, deci 1.000 de ha sunt efor­tul echi­va­lent a două di­rec­ții sil­vice (ju­dețe). De unde forța de muncă ne­ce­sară? Se­zo­nul de îm­pă­du­rire are mai pu­țin de o lună (func­ție de evo­lu­ția vre­mii). 5 mi­li­oane de pu­ieți în vreo 20 de zile, cu o pro­duc­ti­vi­tate de 1 un pu­iet la zece mi­nute (că­rat la lo­cul de plan­tare, să­pat groapa, plan­tat), timp de zece ore pe zi fără pa­uze, în­seamnă peste 4.00o de oa­meni care vin zi de zi la muncă, timp de trei săp­tămâni. Dacă se­zo­nul se scur­tează, nu­mă­rul ăsta crește pro­por­țio­nal. De unde atâ­ția plan­ta­tori?

Di­a­vo­lul se as­cunde în de­ta­lii, me­se­ria de pro­ject ma­na­ger m‑a în­vă­țat asta cu vârf și în­de­sat, tă­bă­cindu-mi pie­lea prin ne­nu­mă­rate pre­su­pu­neri in­va­li­date de re­a­li­tate. A face pă­dure pe 1.000 ha de te­ren de­gra­dat – pre­su­pu­nând că e vorba de pă­șuni, deși nici acolo nu‑i de­loc sim­plu – e un efort co­lo­sal și o chel­tu­ială foarte mare. Pre­gă­tești pe­pi­ni­ere, le ari și le ier­bi­ci­dezi, le tra­tezi îm­po­triva dă­u­nă­to­ri­lor, apoi se­meni, re­pici și aș­tepți încă 3–4 ani până ob­ții pu­ieți gata de plan­tare. Chiar dacă ape­lează la Rom­silva pen­tru pu­ieți, tot tre­buie să se pre­gă­tească din timp, pen­tru că ni­meni nu are mi­li­oane de pu­ieți pro­duși în plus, că poate i‑or cum­păra ci­neva. Iar Rom­silva, bie­ții de ei, nu prea mai au pe­pi­ni­ere — mă ui­tam pe site-ul lor și cred că au ră­mas nici ju­mă­tate din alea care știam că există. De pildă în ju­de­țul Alba pare că nu e nici una…

Apoi în fi­e­care an tre­buie să re­vii cu plan­tări su­pli­men­tare ca să com­ple­tezi acolo unde pu­ie­ții s‑au us­cat, tre­buie să des­co­ple­șești pu­ie­ții de ier­buri și tufe, să faci de­ga­jări în­lă­tu­rând spe­ci­ile pi­o­ni­ere ne­va­lo­roase (săl­cii și plop), tre­buie să ai mun­ci­tori ca­li­fi­cați și uti­la­jele ne­ce­sare, pen­tru ca 1.000 de ha nu se fac cu mi­neri și nici lu­crând ma­nual, tre­buie să te rogi să plouă de ajuns, dar nu prea mult, că iri­ga­ții nu‑s po­si­bile, însă nici să-ți spele plo­ile so­lul de pe te­re­nul de­gra­dat nu‑i bine. Și după ce te ca­no­nești așa vreo zece ani pe pu­țin, poți să spui că ești no­ro­cos dacă în­chizi sta­rea de ma­siv, adică co­roa­nele pu­ie­ți­lor în­cep să se atingă în­tre ele aco­pe­rind vreo 70% din su­pra­fața so­lu­lui, ceea ce cre­ează pen­tru prima dată eco­sis­te­mul spe­ci­fic pă­du­rii. A planta e doar în­ce­pu­tul, in­fi­nit mai sim­plu și mai ieftin de­cât res­tul lu­cră­ri­lor care ur­mează. Am vă­zut șan­ti­ere de îm­pă­du­rire mult mai mici ca su­pra­față unde a du­rat 15–20 de ani până când s‑a re­u­șit în­fi­in­ța­rea pă­du­rii. Dar domnii ma­na­geri de la RMGC au avo­cați buni și pro­blema lor s‑ar pu­tea re­zolva iute: am pro­mis că plan­tăm, am adus nis­cai brad din Olanda și-am plan­tat. Că nu s‑a prins nu mai e treaba noas­tră, nu e pre­vă­zut în con­tract.

Și ca să aveți o ima­gine clară a ceea ce po­ves­tesc aici, ima­gi­nați-vă că tre­buie să trans­for­mați în pă­dure un loc ca ăsta:

cariera-miniera

Vi se pare ușor? Plan­tezi co­pă­cei și gata?

E un drum lung de la afir­ma­ția “vom planta 1.000 de ha de pă­dure” până la trans­for­ma­rea ei în fapte. Câți oa­meni din Ro­mâ­nia în­țe­leg com­ple­xi­ta­tea pro­ce­su­lui? Câ­teva sute, pro­ba­bil. Cei­lalți vor rămâne cu im­pre­sia că un di­rec­tor de la RMGC sem­nează două hâr­tii, poc­nește din de­gete și — voila! — o mie de hec­tare de pă­dure.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. adrianm

  Am in­trat doar ca sa va fe­li­cit pen­tru ar­ti­col. Foarte per­ti­nent. Se vede ca va cu­nos­teati foarte bine me­se­ria. Fe­li­ci­tari pen­tru co­e­renta si re­zu­ma­tul bine pre­zen­tat.

  Nu de­geaba aveti mii de Share/Like pe Fa­ce­book, ar­ti­co­lul Dvs. a de­ve­nit vi­ral pe drept. Ma in­clin.

 2. fanica

  Oare cine se se­si­zează?
  Că pe la noi Unii pro­cu­rori sunt co­rupți

 3. daniel lupu

  Nu știu cât con­tează pă­re­rea mea dar sunt tare bu­cu­ros că mai există oa­meni cu opi­nii co­recte, ferme și dez­in­te­re­sate, așa cum a do­ve­dit prin co­men­ta­riul ei Teia Ma­rina Ga­vri­lescu. Bravo!
  (Imi cer scuze ca nu pot da di­rect re­ply la co­men­ta­riul res­pec­tiv, de­o­a­rece nu am cont fa­ce­book. Și nici nu-mi voi face vreo­dată)

 4. daniel lupu

  So­rine ai re­u­șit sa tre­zești și sil­vi­cul­to­rul din mine. Și hai sa te pa­ra­fra­zez, să spun și eu că deși, fără voia mea, am ajuns să ”slu­jesc” la alte porți, nu pot uita ca am fă­cut Fa­cul­ta­tea de Sil­vi­cul­tură și ca am lu­crat în Sil­vi­cul­tură 20 de ani.
  Aș dori să com­ple­tez ar­ti­co­lul tău, ex­ce­lent din punct de ve­dere teh­nic și ma­na­ge­rial, cu câ­teva mici ob­ser­v­ții pe în­țe­le­sul ”ma­re­lui pu­blic”, pen­tru că sil­vi­cul­to­rii au în­țe­les exact ce ai scris dar, mă în­do­iesc în ceea ce‑i pri­vește pe cei­lalți.
  Oa­meni buni. Șme­che­rii ăș­tia de la RMGC spe­cu­lează o sen­si­bi­li­tate pe care voi o aveți deja in­sta­lată, un sin­drom aș în­drăzni să spun, con­struit de veș­nic in­com­pe­tenta și rău in­ten­țio­nata me­dia ro­mâ­nească. L‑aș numi ”Sin­dro­mul ja­fu­lui din pă­dure”. Ce vreau să spun? Că domnii RMGC vin cu po­ves­tea asta cu îm­pă­du­ri­rea a 1000 de ha, clar ști­in­ți­fico-fan­tas­tică, așa cum v‑a de­mon­strat So­rin, și spe­cu­lează sen­si­bi­li­ta­tea voas­tră pri­vind ”ja­ful” care se face în pă­du­rile Ro­mâ­niei de peste 20 de ani. Sau alt­fel spus, ”uite dom­nule că vine în sfâr­șit și ci­neva care face pă­dure, nu nu­mai dis­truge, ca ne­no­ro­ci­ții ăș­tia de la Rom­silva!”. Voi, oa­meni buni, nu știți că re­a­li­ta­tea e mult mai com­pli­cată. Că cei de la Rom­silva chiar plan­tează mii de hec­tare de pă­dure, an de an și, se chi­nuie să le în­gri­jească. Că fac și multe lu­cruri bune, pe lângă unele dis­cu­ta­bile. Eti­cheta asta ge­ne­ra­li­za­toare ”ja­ful din pă­duri” e o ma­rotă me­dia, in că­u­ta­rea dis­pe­rată și de­șăn­țată a sen­zațio­na­lu­lui. Ja­ful acesta există pe alo­curi dar, el are ca­uze ce tre­buie că­u­tate în po­li­tica dez­as­troasă prac­ti­cată la noi de peste 20 de ani.
  Re­ți­neți vă rog, doar, că po­ves­tea cu cele 1000 de hec­tare de pă­dure nouă, ca­dou de la RMGC, este o spe­cu­la­ție psiho-pro­pa­gan­dis­tică or­di­nară.

  • Codrut Bratu

   In pri­mul rand, fe­li­ci­tari pen­tru ar­ti­col!
   E bun pen­tru a te con­vinge sa nu crezi pana nu vezi un pro­iect de im­pa­du­rire si ba­nii pen­tru re­a­li­za­rea lui in cont … asa cum dealt­fel pre­vede Le­gea 46/2008 Co­dul Sil­vic la Art.41(e)
   http://lege5.ro/Gratuit/geytambvha/codul-silvic-din-2008?d=2008–03-27
   Tot Co­dul Sil­vic zice la Art. 37(8) “Te­re­nu­rile scoase de­fi­ni­tiv din fon­dul fo­res­tier şi te­re­nu­rile pri­mite în com­pen­sare do­bân­desc si­tu­a­ţia ju­ri­dică a te­re­nu­ri­lor pe care le în­lo­cu­iesc. “, asa ca daca cele 250 ha scoase din fon­dul fo­res­tier sunt pro­pri­e­ta­tea pu­blica a sta­tu­lui, cele 1000 ha date in com­pen­sare de­vin pro­pri­e­ta­tea pu­blica a sta­tu­lui, in ad­mi­nis­tra­rea Rom­silva si tre­buie im­pa­du­rite de Rom­silva, pe ba­nii so­li­ci­tan­tu­lui scoa­te­rii din fon­dul fo­res­tier (Art.41(e) Co­dul Sil­vic), in ma­xim 2 ani, mai exact 2 sez­oane de ve­ge­ta­tie, DE LA APROBAREA SCOATERII …
   Art.37(5) Co­dul Sil­vic “Pen­tru te­re­nu­rile pre­vă­zute la alin. (4) sunt obli­ga­to­rii în­scri­e­rea în ame­na­ja­men­tele sil­vice şi asi­gu­ra­rea ad­mi­nis­tră­rii sau ser­vi­ci­i­lor sil­vice în ter­men de 30 de zile de la data apro­bă­rii scoa­te­rii de­fi­ni­tive din fon­dul fo­res­tier, pre­cum şi îm­pă­du­ri­rea în ma­xi­mum două sez­oane de ve­ge­ta­ţie. ”
   In ca­zul al­tor ca­te­go­rii de pro­pri­e­tate si­tu­a­tia e ase­ma­na­toare, dar administratorul/prestatorul de ser­vi­cii sil­vice poate fi un ocol sil­vic pri­vat.
   A se ve­dea si schema din Anexa.12 la Me­to­do­lo­gia apro­bata prin OM 25/2009 (nu stiu daca mai e in vi­goare…)
   http://lege5.ro/Gratuit/gezdemrthe/metodologia-din-04022009-de-stabilire-a-echivalentei-valorice-a-terenurilor-si-de-calcul-al-obligatiilor-banesti-pentru-scoaterea-definitiva-sau-ocuparea-temporara-a-terenurilor-din-fondul-forestier‑n?d=2009–02-19
   To­tusi, 4000 de oa­meni la 1000 de hec­tare, chiar si in 3 sap­ta­mani … e cam mult. Tre­buie sa ca­uti mult in car­tea de norme ca sa ga­sesti o com­bi­na­tie de con­di­tii de te­ren pen­tru un ast­fel de ne­ce­sar de ore-om …
   Co­drut Bratu
   doar de un an ie­sit “din pro­duc­tie” …

   • Sorin Sfirlogea

    Păi cal­cu­lul meu a fost unul sim­plu: 1.000 ha îm­păr­țit la 20 de zile de muncă fac 50 de ha pe zi, adică 50 ha x 5.0000 puieti/ha = 250.000 pu­ieti pe zi. Dacă zi­cem că se mun­cește EFECTIV zece ore pe zi (ceea ce știm că nu se poate, du­rează până aduci oa­me­nii de acasă la lo­cul de plan­tare, pa­uza de masă, până îi aduni seara să îi duci îna­poi etc, plus că ziua în mar­tie are ma­xim zece ore de lu­mină) deci tre­buie să plan­tezi 25.000 de pu­ieți pe oră.
    Eu am es­ti­mat zece mi­nute pe pu­iet, in­clu­zând și tim­pul de trans­port al pu­ie­ți­lor (care de obi­cei sunt ți­nuti la șanț, un­deva în vale) până la lo­cul de plan­tare. Dacă pu­ie­ții sunt cu pământ la ră­dă­cină — foarte po­si­bil în ca­zul te­re­nu­ri­lor de­gra­date — nu­mă­rul de pu­ieți trans­por­tați la o tură (până jos și îna­poi sus) scade, pen­tru că sunt grei. S‑ar pu­tea ca tim­pul me­diu pe pu­iet plan­tat să cre­ască. Plus că zece ore de muncă efec­tivă pe zi sunt ceva im­po­si­bil de atins în prac­tică, mai de­grabă aș zice 6–7 ore de plan­tat.
    Gân­dește-te că oa­me­nii ăș­tia tre­buie strânși de pe o arie foarte largă dacă nu le oferi ca­zare și masă în apro­pi­e­rea șan­ti­e­re­lor de îm­pă­du­rire. La sa­la­riul ofe­rit pen­tru plan­tat ni­meni nu-și per­mite să stea la pen­siune, deci tre­buie cu­leși cu auto­bu­zele din sa­tele dim­pre­jur, aduși cu re­morci de trans­port per­soane trase de trac­toare pe dru­muri fo­res­ti­ere până la lo­cul de muncă (dru­muri fo­res­ti­ere care tre­buie re­pa­rate în avans ca să nu rămâi îm­pot­mo­lit în caz de ploaie), alt­fel mai pierzi timp și cu de­pla­sa­rea pe jos până la șan­tier. Ca să gă­sești 4.000 de oa­meni care pot și vor să vină la plan­tat cred că aria de co­lec­tare e foarte mare, poate peste 50 de ki­lo­me­tri di­a­me­tru.
    Con­clu­zie: nu se pot planta 1.0000 ha într-un an. Re­zultă că RMGC tre­buie să-și re­vi­zu­iască min­ciu­nile, ca să le facă mai cre­di­bile :))

    • Codrut Bratu

     Fara nici o le­ga­tura cu RMGC sau cu te­re­nu­rile de­gra­date … Eu zic ca 5 min / pu­iet e su­fi­cient … Asa ca, iaca, se poate ajunge usor de la 4000 la 2000 de oa­meni … dar stiti ca nu asa se cal­cu­leaza ne­ce­sa­rul de forta de munca. Ne­a­vand date, ne lan­sam in es­ti­mari …


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu