Democrație 2.0

Vor­bim des­pre vot elec­tro­nic și des­pre moda­li­tăți moderne de a ne mani­festa opțiu­nile elec­to­rale, toate cu sco­pul de a încu­raja par­ti­ci­pa­rea cetă­țe­ni­lor la selec­ția repre­zen­tan­ți­lor cei mai potri­viți pen­tru a legi­fera și guverna Româ­nia. Dar tre­buie să admit că nici aceste instru­mente nu ar solu­ționa com­plet dis­cre­panța tot mai mare între nevo­ile soci­e­tă­ții și acțiu­nile cla­sei poli­tice.

Am spus ade­sea că cei care ne cer votul pen­tru a ne repre­zenta ar tre­bui să vină în fața noas­tră cu o agendă pro­prie foarte clară, care să explice ce obiec­tive au. Azi e ne cer votul pe o pro­mi­siune de genul "vom face să fie bine, ca să nu fie rău". Dar e la fel de ade­vă­rat că, chiar dacă ar pre­zenta o ast­fel de agendă, nu se poate pre­su­pune că par­la­men­tul ar tre­bui să devină o hăr­mă­laie de ini­ția­tive indi­vi­du­ale pe care fie­care încearcă să le aducă în dez­ba­tere. E nevoie de o coor­do­nare, de o stra­te­gie, de coe­rență. În plus aș mai spune că rea­li­tă­țile coti­diene pot aduce pe masa dez­ba­te­rii subiecte ine­dite și ino­pi­nate, care cer un răs­puns ime­diat.

Nu m‐am gân­dit nici­o­dată la posi­bi­li­ta­tea de a‐ți con­sulta con­ti­nuu votan­ții pe ches­tiuni foarte con­crete, în așa fel încât să te asi­guri că înțe­legi punc­tul lor de vedere. Dar această abor­dare aduce în dis­cu­ție o per­spec­tivă nouă: este par­la­men­ta­rul o sim­plă por­ta­voce a voin­ței popu­lare sau este repre­zen­tan­tul unui grup elec­to­ral căruia i se deleagă auto­ri­ta­tea de a raționa și decide ce e mai bine în numele elec­to­ri­lor săi? Cu alte cuvinte vrem să ne ale­gem ca par­la­men­tari pe aceia care sunt capa­bili să colec­teze opi­nia majo­ri­tară și să o sus­țină ca punct de vedere sau vrem să ale­gem oameni capa­bili de o bună jude­cată? Pen­tru că sen­ti­men­tul pe care îl am este că azi nu acțio­năm în nici una din aceste direc­ții.

Din­colo de aceste nuanțe, o altă între­bare mă frământă: sun­tem siguri că avem edu­ca­ția nece­sară pen­tru a ni se încre­dința deci­zia directă?


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu