O problemă de moralitate

Se dă urmă­toa­rea pro­blemă: să zicem că într‐o bună zi, peste câțiva ani, aflăm o veste total neaș­tep­tată: undeva prin sub­so­lul Româ­niei s‐a des­co­pe­rit o can­ti­tate impre­sio­nantă de gaz metan, un rezer­vor natu­ral pe care nimeni nu l‐a iden­ti­fi­cat până acum. Vin tot felul de experți și spe­cia­liști și se apucă de stu­diat și de eva­luat, din zori până în seară. Apoi, peste un timp, aflăm că rezer­vele de gaz sunt foarte mari, că am putea exporta în Europa can­ti­tăți însem­nate, mai cu seamă acolo unde depen­dența de ruși e foarte mare. Ger­ma­nii s‐ar declara inte­re­sați, polo­ne­zii și ei, ungu­rii, gre­cii și bul­ga­rii ar umbla în limbă după con­tracte cu noi.

S‐ar orga­niza exploa­tă­rile și sta­tul s‐ar umple de bani din vân­za­rea de gaze. La putere ar fi Ponta și PSD. Pen­tru că ar avea atâ­ția bani la buget, pen­si­ile ar fi mărite, sala­ri­ile buge­ta­ri­lor la fel. Taxele și impo­zi­tele ar scă­dea, căci veni­tu­rile sta­tu­lui și fon­du­rile euro­pene ar îmbel­șuga buge­tul țării. S‐ar con­strui bise­rici noi și fru­moase, cate­drale sim­ple și din alea care mân­tu­iesc nea­mul, poate și vreo două poli­cli­nici și spi­tale. Eco­no­mia nea­gră n‐ar încolți‐o nimeni, căci sta­tul n‐ar fi în mare nevoie de bani. Afa­ce­rile ar merge uns, fără fac­turi și TVA‐uri.

Baro­nii pese­diști ar înflori. Hoția lor ar fi ca pe vre­mu­rile bune ale lui Adrian Năs­tase. DNA‐ul ar fi desfi­in­țat, iar jus­ti­ția nu ar atinge nici­o­dată un poli­ti­cian. Imu­ni­ta­tea lor ar fi totală. Ar acu­mula averi, ar împărți dis­cre­țio­nar func­ți­ile și dre­gă­to­ri­ile publice și locale, ar stă­pâni țara ca pe pro­pria moșie. Doar din când în când ar tre­bui să se pre­zinte în fața ale­gă­to­ri­lor, o for­ma­li­tate biro­cra­tică pen­tru a li se pre­lungi man­da­tele de seni­ori abso­luți ai pămân­tu­lui. Apoi, într‐o zi, ar veni vre­mea ale­ge­rii pre­șe­din­te­lui.

Pen­tru nota nouă se cere să se deter­mine pro­cen­tul pe care l‐ar lua Monica Maco­vei la ale­ge­rile pre­zi­den­ți­ale în acest sce­na­riu. Pen­tru nota zece se cere să se deter­mine core­la­ția din­tre gra­dul de mora­li­tate a româ­ni­lor și bunăs­ta­rea lor mate­rială obți­nută fără muncă. Pen­tru magna cum laude se cere o intros­pec­ție one­stă asu­pra pro­priei opi­nii poli­tice în con­tex­tul des­cris de pro­blemă.

Suc­ces!


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


  1. cause impotence

    You mean I don't have to pay for expert advice like this any­more?!


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu