Purgatoriul sfinților traseiști

Cu ceva vreme în urmă au fost niște modi­fi­cări ale com­po­zi­ției Cur­ții Con­sti­tu­țio­nale. Unul din­tre mem­bri s‐a pen­sio­nat sau i‐a expi­rat man­da­tul – nu‐mi amin­tesc pre­cis – și PSD a avut șansa de a face o numire în per­soana sena­to­ru­lui Toni Gre­blă, un înfo­cat sus­ți­nă­tor al poli­ti­cii prac­ti­cate de social‐democrați. Mi s‐a părut atunci că echi­li­brul fra­gil al Cur­ții va fi alte­rat și că vom avea ulte­rior mai puțină impar­ți­a­li­tate și cele­ri­tate. Dar m‐am înșe­lat. Cur­tea Con­sti­tu­țio­nală a demon­strat în ultima vreme că e for­mată dintr‐o majo­ri­tate care înțe­lege impor­tanța și înăl­ți­mea func­ției lor și au lat deci­zii care ade­sea au corec­tat pros­ti­ile comise de clasa poli­tică din par­la­ment.

Așa s‐a întâm­plat recent și cu fai­moasa ordo­nanță a tra­seiș­ti­lor, o imensă măgă­rie marca Dragnea‐Ponta, menită să‐i nete­zească aces­tuia din urmă calea către Cotro­ceni. Că nu s‐a întâm­plat așa, știm. Dar efec­tele vii­toare ale aces­tei ordo­nanțe sunt departe de a se fi con­su­mat. Lăsată neob­ser­vată, des­chide calea către poten­ți­ale repe­tări, trans­for­mând într‐o com­pletă batjo­cură ale­ge­rile locale. Sanc­țio­nată, pune în dis­cu­ție legi­ti­mi­ta­tea mul­tor man­date de pri­mar și tri­mite către ale­geri par­ți­ale în nume­roase loca­li­tăți.

Și, până la urmă, în ce măsură ale­ge­rea unui pri­mar sau depu­tat are a face cu par­ti­dul din par­tea căruia can­di­dează? Într‐o mare măsură, aș spune, pen­tru că știm prea puține des­pre inten­ți­ile indi­vi­du­lui – pen­tru că nu și le deta­li­ază înde­a­juns și nici nu e obli­gat legal s‐o facă – dar votăm poli­tic un anu­mit par­tid pen­tru că ne inte­re­sează anu­mite direc­ții pe care le pre­su­pu­nem sus­ți­nute de res­pec­tiva for­ma­țiune poli­tică. Retra­ge­rea din par­tid tre­buie deci să con­ducă la pier­de­rea cali­tă­ții de ales pen­tru că nu se poate măsura cât de mult a con­tat apar­te­nența poli­tică în ale­ge­rea per­soa­nei res­pec­tive.

Se spune că în pri­vința pri­ma­ri­lor, mai ales a celor din loca­li­tă­țile mici, există alte cri­te­rii, mult mai prag­ma­tice. Lumea îi cunoaște pe can­di­dați, știe cât de vred­nici și gos­po­dari sunt și – până la urmă – asta con­tează, nu par­ti­dul pe care‐l repre­zintă. Sunt întru totul de acord cu modul ăsta de a privi lucru­rile cu men­țiu­nea că aceia care se vor aleși pe ast­fel de con­si­de­rente se pot pre­zenta ca inde­pen­denți. Afi­li­e­rea la un par­tid pre­su­pune o anu­mită viziune soci­ală, asumă anu­mite prin­ci­pii. Tra­se­is­mul devine ast­fel dovada clară a unui soi de oport­u­nism ego­ist, a unei super­fi­ci­a­li­tăți com­por­ta­men­tale pe care nu ar tre­bui să o pro­mo­văm în nici un chip, la nici un nivel.

Deci ordo­nanța tra­seiș­ti­lor este necon­sti­tu­țio­nală. Ce înseamnă asta? În opi­nia PSD, nimic. De ce nu mă mir?!? În opi­nia PNL, înseamnă direct pier­de­rea man­da­te­lor. Din nou greșit. Fap­tul că au urmat pre­ve­de­rile unei legi ero­nate nu îi trans­formă auto­mat pe pri­mari în infrac­tori. Dar efec­tele legii anu­late tre­buie să rein­sta­u­reze în mod corect ordi­nea pre­ce­dentă – asta și spune pre­șe­din­tele CCR, Augus­tin Zegrean, când afirmă pe un ton coloc­vial: ei au făcut‐o, ei s‐o dreagă. Cur­tea nu are dato­ria de a aplica vreo corec­ție, ci de a sta­bili con­sti­tu­țio­na­li­ta­tea unui act nor­ma­tiv. Par­la­men­tul tre­buie să decidă ce de făcut, dar – ghici ce? – dacă iau altă măsură decât reve­ni­rea la situ­a­ția ante­ri­oară PNL va ataca (cu suc­ces, în opi­nia mea) legea la CCR. Eu cred că nu există decât o sin­gură vari­antă de solu­țio­nare.

O dată întorși la par­ti­dul din care au ple­cat, urmează jude­cata de apoi, pur­ga­to­riul tra­seiș­ti­lor. Rămâne de văzut în baza cărui arti­col al sta­tu­tu­lui pot fi excluși din par­tid, determinându‐se ast­fel pier­de­rea man­da­tu­lui. Și, mai ales, cât de ier­tă­tori se vor dovedi libe­ra­lii – căci ei sunt prin­ci­pa­lii actori ai aces­tei ordo­nanțe – ști­ind că în niște ale­geri par­ți­ale s‐ar putea să nu mai câștige toate pri­mă­ri­ile puse în joc. Am putea ast­fel proba dacă noua con­du­cere, cu tânăra Alina Gor­ghiu în frunte, este hotă­râtă să facă într‐adevăr o alt­fel de poli­tică. Una în care mora­li­ta­tea și corec­ti­tu­di­nea să pri­meze, chiar dacă pe moment cel ce le prac­tică, pierde.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu