Șova, ultima redută

Ziceam cu ceva timp în urmă că e vre­mea să fie ata­cat mie­zul rău­lui din PSD, gru­pul care încă rezistă la frâiele par­ti­du­lui și ale Româ­niei, for­mat din Drag­nea, Mazăre, Șova, Sârbu și Ponta. De atunci și până acum lucru­rile au mai avan­sat: Mazăre e în arest pre­ven­tiv și nu cred că mai scapă de puș­că­rie, iar Drag­nea își așteaptă sen­tința pe 6 mai. În jurul lui Șova au făcut zid toți par­la­men­ta­rii PSD, încer­când să‐l scape de DNA. Ba chiar și Tări­ceanu s‐a mur­dă­rit pe mâini cu afa­ce­rea asta. Miza pare să fie mare, căci Șova în sine nu e vreun cur­can gras și impor­tant. Dar Șova s‐ar putea să fie cheia care des­cuie secre­tele lui Ponta și ale lui Ilie Sârbu.

Sunt des­tule semne că așa ceva este posi­bil. Amintiți‐vă că în iarnă, după ce au fost excluși trei oameni impor­tanți din par­tid, Șova a fost repri­mit. Van­ghe­lie și Geo­ană, nu. Ce merite are acest indi­vid de s‐a făcut această excep­ție? Ca minis­tru nu are nici un fel de valențe spe­ci­ale – a dove­dit în man­da­tele sale doar incom­pe­tență, fan­fa­ron­adă și pros­tie. Comu­ni­ca­rea sa este dez­as­tru­oasă – mai mereu a fost în cen­trul unor scan­da­luri din cauza afir­ma­ți­i­lor con­tro­ver­sate pe care le‐a făcut ba des­pre evrei, ba des­pre comu­ni­ta­tea homo­se­xu­ală, ba des­pre mai știu eu cine. Vreun stra­teg genial al par­ti­du­lui n‐are cum să fie – indi­vi­dul nu e în stare să‐și ges­tio­neze nici pro­pria carieră poli­tică cum tre­buie. Vechi în par­tid nu e, ca să zici că e un fel de mons­tru sacru al PSD‐ului.

Nu rămâne decât expli­ca­ția sim­plă a con­e­xiu­ni­lor sale cu fami­lia regală, Ponta – Sârbu. Omul deține niște secrete care ar putea să‐l tri­mită pe ginere și socru în bra­țele DNA. De aceea tre­buie apă­rat cu orice preț, căci dacă ajunge în celula închi­so­rii va începe să toarne. Și totuși, de par­tea cea­laltă, insis­tența DNA de a‐l vâna pe Șova este egal de mare. Cur­tea Con­sti­tu­țio­nală decla­rase demult regu­la­men­tul sena­tu­lui necon­sti­tu­țio­nal în pri­vința încu­vin­ță­rii anche­tă­rii și ares­tă­rii par­la­men­ta­ri­lor1, sta­bi­lește că votul pen­tru Șova tre­buie transpus într‐o hotă­râre scrisă – ceea ce mi se pare abso­lut firesc pen­tru ori­care situ­a­ție ca răs­puns ofi­cial la o cerere a jus­ti­ției – și acum judecă plân­ge­rea PNL refe­ri­toare la această hotă­râre. Cu alte cuvinte sena­tul – prin mij­lo­ci­rea lui Tări­ceanu – se află în situ­a­ția de a pro­duce un docu­ment care să poată fi ata­cat, decla­rat necon­sti­tu­țio­nal și votul să se reia. S‐ar părea că Șova nu va scăpa de închi­soare. Iar Ponta și Sârbu se pre­gă­tesc, pro­ba­bil.

Pri­vind din această per­spec­tivă, pasi­vi­ta­tea lui Iohan­nis față de Ponta ar putea avea o expli­ca­ție, alta decât pre­su­pusa coa­bi­tare acu­zată de fanii dez­a­mă­giți ai pre­șe­din­te­lui. De ce să te chi­nui să‐l dai jos pe unul care e pe cale să plece peste nu mult timp? De ce să te bagi în nesfâr­șite dis­pute pur­tate prin mass media încer­când să deter­mini un guvern for­mat din corupți să facă trans­for­mă­rile nece­sare Româ­niei, dar com­plet inde­zi­ra­bile pen­tru ei și cli­en­tela lor, când în curând vei putea face astea fără împo­tri­vi­rea pute­rii exe­cu­tive?

Căci după ce Ponta nu va mai fi prim‐ministru ne vom aduce aminte de ceea ce a zis Oprea: UNPR sus­ține guver­nul PSD atâta timp cât Ponta este prim‐ministru. După aia va fi liber la nego­ci­eri cu PNL.

Cheia schim­bă­rii guver­nu­lui pare să fie aia cu care se închide celula lui Șova. Și cică se potri­vește și la cătu­șele lui Ponta.


Citește și…

  1. Regu­la­men­tul sena­tu­lui pre­vede apro­ba­rea a jumă­tate plus unu din numă­rul total de sena­tori. Corect ar fi să se aprobe aceste soli­ci­tări ale jus­ti­ției cu jumă­tate plus unu din sena­to­rii pre­zenți. []

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Dacă ai ceva de spus...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Meniu