Trebuie interzise tăierile rase?

N‑o să găsiți un spri­jin­i­tor mai con­vins decât mine când vine vor­ba de pădure. Am scris de mai multe ori despre subiec­tul ăsta pen­tru că mă intere­sează și n‑o să-mi fie nicio­dată indifer­ent. Am povestit aici despre jaful din păduri patronat de politi­cieni, despre imposi­bil­i­tatea de a face sil­vi­cul­tură de cal­i­tate pe suprafețe mici, despre ideea vânzării lem­nu­lui în rampe sau despre exploatare ca ser­vi­ciu plătit. Fap­tul că am o for­mație de sil­vicul­tor nu m‑a împied­i­cat nicio­dată să văd corupția celor din această breaslă și, în mare măsură, din acest motiv am și părăsit mese­ria. În ini­ma mea nu m‑am despărțit nicio­dată însă de pădure, căreia îi port aceeași dragoste ca atun­ci când o ale­sesem să-mi fie pro­fe­sie.

De aceea voi fi întot­deau­na de partea celor care o apără. Îmi doresc să se audă vocea lor tot mai put­er­nic și să deter­minăm stat­ul român să ia măsurile nece­sare pen­tru ca ceea ce se întâm­plă azi — deza­s­trul descris în toată pre­sa — să se oprească și să nu mai fie posi­bil să se repete. Și-mi este limpede că nu putem înain­ta către un ast­fel de obiec­tiv dacă nu porn­im de la niște premise real­iste. Din păcate văd tot mai des că oameni care prac­tică un fel de ide­al­ism eco­log­ic se pro­nunță în numele celor ce vor binele pădurii, iar afir­mați­ile lor com­plet exager­ate decred­i­bi­lizează pe toți ceilalți trim­ițând tot efor­tul în der­i­zo­riu.

Nu putem ple­ca de la pre­m­iza că pădurile tre­buie să dev­ină toate vir­gine. De alt­fel nici nu se mai poate așa ceva — inter­venția umană e deja destul de pro­fundă și ar dura prob­a­bil sec­ole până le-am aduce din noul la sta­di­ul lor nat­ur­al inițial. Ar însem­na să renunțăm com­plet la ideea de indus­trie a lem­nu­lui și — lasă locurile de muncă pier­dute în diverse fabri­ci mai mari sau mai mici — cum vom face cu toate obiectele de lemn care ne pop­ulează viața? Sun­tem gata să renunțăm la orice obiect din lemn — mobili­er, uși, fer­e­stre, struc­turi de case — doar pen­tru a avea păduri per­fect nat­u­rale? E desig­ur o exager­are, imposi­bil de real­izat prac­tic. Tre­buie deci să admitem că vom face în con­tin­uare sil­vi­cul­tură cla­sică, că vom exploa­ta rațion­al lem­nul și‑l vom uti­liza indus­tri­al.

Dar nu tre­buie să înțelegem că asta înseam­nă dis­trugerea pădurii. Dim­potrivă, dis­truger­ile se întâm­plă doar atun­ci când se încal­că reg­ulile sil­vi­cul­turii. Puțin știu că sil­vi­cul­tura, ca meserie, nu include recoltarea lem­nu­lui. A tăia și scoate lem­nul din pădure este un alt dome­niu, cel al exploatărilor forestiere și — în cele mai multe cazuri — este o activ­i­tate prestată de firme com­plet sep­a­rate față de ocolul sil­vic. Reg­ulile pe care o fir­mă de exploatare tre­buie să le respecte în pădure sunt foarte stricte, une­ori imposi­bil de respec­tat, iar ros­tul lor este de a evi­ta dis­trugeri irepara­bile aduse solu­lui și veg­e­tației.

Însă ade­sea, deși aparent ceea ce se întâm­plă pare greșit pen­tru un nespe­cial­ist, nu e nici pe departe îndrep­tat împotri­va pădurii. E și cazul tăier­ilor rase, căro­ra azi li se cere interz­icerea totală, ca și cum asta ar fi soluția mirac­u­loasă pen­tru a stopa hoții de lemne. Nici vor­bă. Tăier­ile rase — mă refer la trata­men­tul sil­vic exe­cu­tat legal — reprez­in­tă poate vreo 5% din totalul suprafețelor exploatate în Româ­nia, se fac numai în anu­mite păduri1, din rați­u­ni foarte pre­cise și fun­da­men­tate ști­ințif­ic și sunt lim­i­tate la o suprafață max­imă de 3 ha. Interz­icerea lor nu va avea nici un efect asupra fur­turilor prin tăieri inte­grale ilicite, făcute cu largul con­curs al pro­pri­etaru­lui care mai întot­deau­na este pri­vat.

Să nu con­fundăm tăier­ile rase cu tăier­ile ile­gale. E ade­vărat că atun­ci când se taie ile­gal de cele mai multe ori se taie toți arborii de pe o anu­mită suprafață, dar ace­lea nu sunt tăieri rase, ci măceluri. A cere interz­icerea tăier­ilor ile­gale e firesc, dar e redun­dant, căci sunt deja interzise — prob­le­ma nu e leg­ea, ci respectarea ei. A cere sto­parea tăier­ilor rase e o prostie. Susținând acest punct de vedere greșit dăm ocazia guver­nanților să ne cat­a­logheze drept incom­pe­tenți în materie de sil­vi­cul­tură, îndreptățindu‑i să ne ignore opini­ile. Adică exact ceea ce nu ne dorim. Făcând o para­lelă cu trafi­cul, ar fi ca și cum am cere să se des­fi­ințeze sem­nul ruti­er de cedează tre­cerea pen­tru că unii nu‑i respec­tă sem­nifi­cația.

Ade­văratele prob­leme sunt neapli­carea sil­vi­cul­turii, igno­rarea ame­na­ja­mentelor în pădurile pri­vate, neîn­tocmirea sau întocmirea lor super­fi­cială, pla­nurile dece­nale2 care nu urmăresc binele pădurii, ci bunăstarea pro­pri­etaru­lui, corupția per­son­alu­lui sil­vic împins de la spate de politi­cieni și clien­telele lor. Cu astea tre­buie să ne războim, nu cu man­ualele de sil­vi­cul­tură. De aceea, vă rog, renunțați la ati­tu­dinile de tip econazism, rad­i­cal­is­mul ster­il și fără sorți de izbândă. Lup­tați pen­tru cauze real­iste, nu duceți bătăli­ile gata pier­dute, stâr­nite de ecologiști de cat­e­dră care vorbesc în lim­ba abstrac­tă a biolo­giei de acad­e­mie. Pădurea are nevoie de respectarea legii, de sil­vi­cul­tură făcută cu cred­ință și pri­cepere, nu de proteste absurde și de petiții inutile.

  1. Păduri de mol­id din zona de munte și cul­turi de plopi euramer­i­cani sau sălcii selecțion­ate din lun­cile inund­abile ale râurilor. []
  2. Ame­na­ja­mentele sil­vice sunt pla­nuri amă­nunțite de lucrări de îngri­jire a pădurii pe urmă­torii zece ani. []

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


  1. Sorin Nucu Buculei

    Total de acord . Cind am invatat eu ‚exploatarea era con­sid­er­at act sil­vi­cul­tur­al cum ar tre­bui sa fie si astazi (taier­ile defin­i­tive ).


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu