Va funcționa radarul pădurilor?

Se vor­bește foarte mult zilele astea des­pre defri­șa­rea pădu­ri­lor, des­pre fap­tul că se fac tăieri ile­gale și des­pre nevoia de a opri cumva acest poten­țial dez­as­tru. Dar oare înțe­le­gem exact ce înseamnă tăieri ile­gale? Știm cu cer­ti­tu­dine când e vorba de ile­ga­li­tate, când e rea‐voință aco­pe­rită legal și când e pură incom­pe­tență? Înțe­le­gem care e prin­ci­piul așa‐numitului "radar al pădu­ri­lor" și cum îl putem folosi pen­tru a apăra pădu­rile? Mi‐am pro­pus să fac puțină lumină asu­pra aces­tui subiect, pen­tru cei care știu mai puține des­pre lun­gul drum al lem­nu­lui din pădure până în fabrica de che­res­tea.

Fur­tul de lemn se pre­gă­tește din timp și e, de cele mai multe ori, bine ticluit. Există două situ­a­ții dis­tincte: fura­tul "ști­in­ți­fic", cu aju­to­rul per­so­na­lu­lui sil­vic și fura­tul ca‐n codru. În pri­mul caz com­pli­ci­ta­tea unui ingi­ner sau teh­ni­cian sil­vic e obli­ga­to­rie și con­stă în umfla­rea gro­so­lană a unor inven­ta­ri­eri, de regulă de pro­duse acci­den­tale1 – asta e lipsă de deon­to­lo­gie pro­fe­sio­nală, dar lem­nul nu este tăiat ile­gal. O altă vari­antă este mar­ca­rea2 unor arbori fără a fi tre­cuți în inven­ta­rul lem­nu­lui3 – asta e rea‐voință crasă, iar tăie­rea e ile­gală. Metoda bădă­ră­nească de furat ca‐n codru este, desi­gur, cea mai sim­plă: intri cu fie­răs­trăul meca­nic în pădure și tai tot de pe o supra­față – asta este cea mai clară tăiere ile­gală. Însă chiar și așa e nevoie de o oare­care com­pli­ci­tate a per­so­na­lu­lui sil­vic care tre­buie să închidă ochii și să se facă că nu aude și nu vede.

Apoi urmează fura­tul propriu‐zis: pe o exploa­tare apa­rent legală se emit avize de trans­port a lem­nu­lui care înso­țesc fie­care mașină care pleacă spre fabrici. La un moment dat mașina merge și încarcă lemn tăiat ile­gal și folo­sește încă o dată și încă o dată avi­zul ini­țial. Dacă cineva îi oprește, are acte. Cum să‐ți dai seama că buș­te­nii de pe șaua camio­nu­lui vin din alt colț de pădure? De fapt există o metodă, dar puțini își bat capul: avi­zul ar tre­bui să des­crie fie­care piesă (buș­tean) în parte, cu dia­me­tru, lun­gime și volum. Trans­por­tul făcut cu un aviz "refo­lo­sit" nu are cum să se potri­vească per­fect pe des­cri­e­rea din acte. Iar când se ajunge la poarta fabri­cii lucru­rile sunt sim­ple: ai docu­mente, ești în regulă, marfa intră și e cum­pă­rată.

Așa se făcea îna­inte. Apoi s‐a intro­dus rada­rul pădu­ri­lor, metoda care ar tre­bui să com­bată tăie­rile ile­gale. Pen­tru fie­care aviz de trans­port al lem­nu­lui se acce­sează o apli­ca­ție pe inter­net prin inter­me­diul tele­fo­nu­lui. Se intro­duc datele avi­zu­lui și, dacă exploa­ta­rea e legală, numă­rul de aviz e corect și nu a mai fost folo­sit, iar mașina nu figu­rează ca fiind în cursă cu alt trans­port, apli­ca­ția gene­rează un cod unic care tre­buie scris pe aviz. La sosi­rea la fabrică, recep­ția tre­buie făcută cu veri­fi­ca­rea codu­lui unic: se intro­duce codul unic de pe aviz și se veri­fică dacă apli­ca­ția retur­nează ace­leași infor­ma­ții ca cele înscrise pe docu­ment. Dacă sunt dis­cre­panțe ar tre­bui să refuze recep­țio­na­rea lem­nu­lui și să ape­leze auto­ri­tă­țile.

Asta‐i teo­ria. Prac­tic, dacă nimeni nu oprește mașina cu lemne pe drum și dacă fabrica e com­plice, lem­nul ile­gal poate să fie în con­ti­nu­are vân­dut. Doar că, după imple­men­ta­rea aces­tui sis­tem de veri­fi­care, lem­nul ile­gal ar tre­bui cum­pă­rat la negru și vân­dut la negru, pen­tru că fabrica nu va putea jus­ti­fica din ce a făcut che­res­teaua, PAL‐ul sau alte pro­duse devreme ce nu a avut intrări de lemn. Ar fi teo­re­tic mai com­pli­cat pen­tru hoți. Însă nu impo­si­bil. Dar oare sta­tul român face ase­me­nea veri­fi­cări și core­la­ții între vân­ză­rile de pro­duse din lemn și volu­mul buș­te­ni­lor care au fost achi­zi­țio­nați de fabrica res­pec­tivă? Mă îndo­iesc.

De ase­me­nea, rada­rul pădu­ri­lor nu ne apără de reaua voință a unora din­tre sil­vi­cul­tori. Dacă nu își vor face treaba cu gân­dul la deon­to­lo­gia pro­fe­siei, ci la bene­fi­ci­ile per­so­nale, nu vom putea împie­dica exploa­ta­rea exa­ge­rată a pădu­ri­lor. Teh­nic nu va fi vorba de tăieri ile­gale, pen­tru că din punct de vedere juri­dic acțiu­nea ires­pon­sa­bilă a sil­vi­cul­to­ru­lui a pus totuși ștam­pila lega­li­tă­ții pe acel lemn. Dar indi­fe­rent cum se cali­fică o ast­fel de situ­a­ție din punct de vedere al unui avo­cat, din per­spec­tiva mea tot măcel se numește.

O altă por­tiță o cre­ează pro­ce­sul de trans­for­mare în che­res­tea. Se esti­mează că, în func­ție de cali­ta­tea dorită, ran­damen­tul de trans­for­mare a buș­tea­nu­lui în che­res­tea este între 50% și 65%. Ești mai pre­ten­țios, atunci din 1.000 de metri cubi de buș­tean scoți cam 500 de metri cubi de che­res­tea. Ești mai puțin pre­ten­țios, adică mai merg și niște scân­duri cu noduri, îți ies cam 650 de metri cubi. La fie­care mie de metri cubi de che­res­tea poți să ascunzi maxi­mum 450 metri cubi de buș­teni ile­gali, mână­rind ran­damen­tul de debi­tare. Cu titlu de exem­plu, dacă soco­tim că fabri­cile Schwei­gho­fer au o capa­ci­tate totală de 4,5 mili­oane de metri cubi anual, adică 2,3 mili­oane de metri cubi de che­res­tea4, atunci ei ar putea teo­re­tic să "mușa­ma­li­zeze"  în fie­care an vreun milion de metri cubi de buș­teni tăi­ați ile­gal doar din ran­damente. Asta înseamnă vreo 4.000 de hectare/an de pădure tăi­ată ile­gal, adică vreo 11 hectare/zi. Dar, mai spun o dată, ăsta e un cal­cul demon­stra­tiv, nu pot să sus­țin că Schwei­gho­fer ar face așa ceva, pen­tru că n‐am dovezi. Dim­po­trivă, din ce știu eu ran­damen­tul lor ofi­cial e des­tul de mic (53–54%), deci e mai pro­ba­bil că nu se ocupă cu "ingi­ne­rii" din astea. Or fi făcând ei altele, pe care nu le știu eu…

Ori­cine poate veri­fica lega­li­ta­tea unui trans­port de lemn, chiar fără să oprească mașina res­pec­tivă. Un sim­plu apel la 112 unde se comu­nică numă­rul mași­nii este urmat de veri­fi­ca­rea în sis­te­mul cen­tra­li­zat a unui aviz de trans­port legal și valid. Dacă nu există, tre­buie aler­tată poli­ția pen­tru inter­cep­ta­rea camio­nu­lui și con­fis­ca­rea lem­nu­lui. Însă nu e clar deloc cum se pro­duce inter­ven­ția auto­ri­tă­ți­lor. Cel care reclamă trans­por­tul de lemn ile­gal ar tre­bui să știe înco­tro se va duce camio­nul? Tre­buie să‐l urmă­rească apoi pe șosea? Cum inter­cep­tează poli­ția trans­por­tul ile­gal? Și care poli­ție, cea ruti­eră sau cea locală? Sunt echi­paje pre­gă­tite cu tot ce au nevoie – adică mașină și com­bus­ti­bi­lul nece­sar – pen­tru a inter­veni rapid în ast­fel de situ­a­ții?

Pe urmă apar aspec­tele pro­ce­du­rale, care nici ele nu‐s lămu­rite. Dacă se con­stată că e un trans­port de lemn tăiat ile­gal, au unde să depo­zi­teze mate­ri­a­lul con­fis­cat? Au uti­la­jele cu care să‐l des­carce? Există o moda­li­tate clară de valo­ri­fi­care a lem­nu­lui? În ges­tiu­nea cui se găsește lem­nul până la valo­ri­fi­care? Cine‐l păzește și cine are răs­pun­de­rea lui? Apoi există o pro­ce­dură rapidă de iden­ti­fi­care a exploa­tă­rii ile­gale de unde pro­vine lem­nul acela și de declan­șare a unui con­trol pen­tru apli­ca­rea ime­di­ată a legii? Pen­tru că vor­bim de rada­rul pădu­ri­lor, nu al lem­nu­lui, deci sco­pul final e să sto­păm rapid tăie­rile ile­gale, nu să con­fis­căm lemn.

Con­fu­zie totală. Nu‐i de mirare că din 7.000 de tele­foane în pri­mele șase luni, 2.000 se pare că s‐au dove­dit a fi ile­gale, dar auto­ri­tă­țile au luat măsuri doar într‐un sin­gur caz! Abia ăsta ar fi un motiv serios de ini­ția­tivă a ONG‐urilor care sus­ține pro­te­ja­rea pădu­ri­lor: să ceară guver­nu­lui expli­ca­ții pen­tru lipsa de inter­ven­ție. Căci rada­rul pădu­ri­lor ar tre­bui să func­țio­neze. Are cu sigu­ranță imper­fec­țiu­nile sale, nu e infa­i­li­bil, dar ar tre­bui să dea rezul­ta­tele scon­tate. Tre­buie însă pus în prac­tică cu o per­se­ve­rență ce pare să lip­sească auto­ri­tă­ți­lor române.

Ce putem face noi? Să con­ti­nuăm să îl folo­sim și să punem pre­siune publică pe auto­ri­tăți. Așa că sunați la 112 când ceva vi se pare sus­pect. Până la urmă sta­tul va fi obli­gat să facă ceva. Ori poate că DNA se va duce peste cei care nu iau măsu­rile legale. Că la asta am ajuns în Româ­nia: deter­mi­năm func­țio­na­rii publici să‐și facă treaba zornăindu‐le la uși cătu­șele.

 1. Pro­du­sele acci­den­tale sunt tăieri de masă lem­noasă pro­duse de situ­a­ții excep­țio­nale, pre­cum usca­rea arbo­ri­lor, dobo­râ­turi de vânt sau ata­curi masive de insecte. []
 2. A marca un arbore înseamnă să i se ștan­țeze la bază un mar­caj cu un cio­can spe­cial ceea ce va con­sti­tui ulte­rior proba că cioata res­pec­tivă rămasă în pădure este rezul­ta­tul unei tăieri legale. []
 3. În felul ăsta se cre­ează posi­bi­li­ta­tea de a tăia arbo­rele ile­gal, iar cioata să pară ulte­rior ca fiind o tăiere legală. []
 4. Cal­cu­lul este apro­xi­ma­tiv, bazat pe cifrele dis­po­ni­bile în mediul public. []

Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


 1. Marius Stavila
 2. Gheorghe Roman

  Orice sis­tem are capa­ci­tate de autoreglare,de auto­pu­ri­fi­care. Sis­te­mul asta silvic(RNP,Directiile sil­vice ) mereu au ejec­tat viru­sii (leprele),dovada ca paduri mai SANT in Tara asta.Problemele reale au ince­put cand poli­ti­cie­nii s‐au bagat cu picioa­rele si au pro­mo­vat in sis­tem asa zisii ,,adu­ca­tori de voturi'' .CINE cunoaste sis­te­mul si vrea sa‐l refor­meze nu tre­buie decit sa puna oameni COMPETENTI in pozi­tii de DECIZIE.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu