Scrisoare către un funcționar

Dra­gul meu func­țio­nar,

Ori­unde te vei afla tu, la pri­mă­rie sau la minis­ter ori poate la admi­nis­tra­ția finan­ci­ară, ție îți scriu astăzi. Știi, m‐am gân­dit mult la tine în anii din urmă, când mai toată lumea – și ade­sea și eu – te‐am înju­rat pen­tru toate neîm­pli­ni­rile insti­tu­ți­i­lor publice și pen­tru pie­di­cile pe care sta­tul le ridică împo­triva cetă­țe­ni­lor săi. Une­ori mi‐am zis că poate nu vei fi tu vino­vat de toate astea, că poate ești vic­tima unui sis­tem corupt, prins în cap­cana jocu­ri­lor de inte­rese ale poli­ti­cie­ni­lor.

Numai că, vezi tu, tim­pul a tot tre­cut și nici n‐ai ple­cat de pe sca­u­nul tău ca să arăți tutu­ror că nu accepți să fii parte a sis­te­mu­lui, nici n‐ai încer­cat să schimbi ceva, cât de puțin, ca să demon­strezi că nu te com­placi în mlaș­tina hoției și incom­pe­ten­ței. Ți‐ai găsit mereu scuze pen­tru iner­ția ta – ba că n‐ai unde să lucrezi în altă parte, ba că n‐ai pute­rea să schimbi nimic pen­tru că regu­lile le fac întot­dea­una mai marii zilei, mai puter­nici ca tine. Și întot­dea­una te‐ai plâns că ești prost plătit.

Știm toți că poli­ti­cie­nii au pătruns peste tot, în toate admi­nis­tra­ți­ile, că au cău­tat fel și fel de metode de a croi legile și regu­lile soci­e­tă­ții în așa fel încât banii noș­tri să se scurgă în buzu­na­rele lor. Și mai știm că n‐ar fi putut face asta fără aju­to­rul unui com­plice, cineva care să le exe­cute ordi­nele, care să închidă ochii la strâm­bă­ta­tea deci­zi­i­lor lor și care să ne ser­vească nouă nedrep­ta­tea prin ticlu­ite docu­mente ofi­ci­ale. Iar acel com­plice ai fost tu, dra­gul meu. În numele sca­u­nu­lui pe care ți‐l aperi, ne‐ai min­țit cu bună ști­ință pe noi, cei care îți cău­tăm aju­to­rul. În numele sala­ri­u­lui pe care ți‐l dau mai marii tăi, ne‐ai râs în nas nouă, celor ce te plătim. În numele inte­re­se­lor șefi­lor tăi, ne‐ai nedrep­tă­țit și ne‐ai pur­tat pe inu­tile dru­muri pe noi, cei pe care pre­tinzi că îi ser­vești ca func­țio­nar public.

Une­ori cred că de‐atâta nepă­sare, hoție și min­ciună ai și uitat – dacă ai știut vreo­dată – care ți‐e meni­rea în sca­u­nul pe care stai. Când vei fi citit ce spune lumea des­pre poves­tea lui Erwin Albu te vei fi între­bat în min­tea ta ce vină au avut cole­gii tăi când i‐au cerut să plă­tească o taxă de ocu­pare a spa­ți­u­lui public și să facă demer­suri pen­tru cer­ti­fi­ca­tul de pro­du­că­tor – nu așa e legal? Nu așa e pre­vă­zut în legile pe care și tu le aplici? Te‐or fi indig­nat toți cei care voci­fe­rează împo­triva func­țio­na­ri­lor de la Cod­lea și nu vei fi înțe­les care le e vina. Dă‐mi voie să te lămu­resc.

Mai întâi ar tre­bui să știi că Erwin Albu nu e un ins oare­care. Nu demult a decla­rat public că refuză să mai plă­tească taxe în bani pen­tru că banii lui sunt fie furați, fie prost uti­li­zați. Și că el pre­feră să‐și plă­tească taxele în muncă – mătură străzi, plan­tează flori, cară gunoi și face orice muncă de inte­res public în con­tra­va­loa­rea taxe­lor pe care le dato­rează sta­tu­lui. Îți poți îndată închi­pui că pri­ma­rul ora­șu­lui n‐a fost foarte feri­cit să audă că un cetă­țean îi instigă pe cei­lalți să nu mai dea bani – din ce să mai facă învâr­teli și afa­ceri? Așa că acum, când lui Erwin i‐a venit ideea de a dona legu­mele și fruc­tele în schim­bul unei dona­ții în bani, dom­nul pri­mar s‐o fi gân­dit cum ar putea să‐l șica­neze la rân­dul lui pe con­ce­tă­țea­nul inco­mod. Drept pen­tru care a pus la treabă cozile lui de topor, cole­gii tăi, func­țio­na­rii pri­mă­riei.

Care colegi ar fi tre­buit să știe că ros­tul lor acolo nu este acela de a aplica meca­nic niște regu­la­mente și legi. Ar fi tre­buit să meargă la Erwin Albu și să dis­cute cu el des­pre dimen­siu­nile pro­duc­ției sale, des­pre oport­u­ni­ta­tea de a se înscrie ca pro­du­că­tor agri­col, des­pre con­di­ți­ile legale care îl cali­fică în acest sta­tut și des­pre inten­ți­ile sale de vii­tor în pri­vința aces­tei afa­ceri. Poate că Erwin nu vrea să facă pro­fit, ci doar să demon­streze comu­ni­tă­ții – printr‐un gest teme­rar și tem­po­rar – că mai există în sânul ei resurse de bun simț și decență. Poate a vrut pur și sim­plu să amin­tească tutu­ror că nu e nevoie decât de cur­tea pro­prie ca să faci să rodească roșii și cas­tra­veți și salată și ce‐o mai fi pus el la poarta casei sale1. Și poate că pri­mă­ria, în loc să se gră­bească să impună legea, ar fi avut ast­fel oca­zia să se implice într‐un pro­iect cetă­țe­nesc, sprijinindu‐l.

Iar cel mai sim­plu mod de a‐l ajuta pe Erwin era să ignore taxele de ocu­pare a minu­s­cu­lu­lui spa­țiu pe care legu­mele lui îl ocupă – nu s‐ar fi îmbo­gă­țit ora­șul din cei câțiva lei înca­sați pe lună pen­tru doi metri pătrați. Ba mai mult, ar fi putut să răs­pân­dească ves­tea că Erwin Albu cu cola­bo­ra­rea pri­mă­riei pro­pune tutu­ror un expe­ri­ment agri­col și social: un oraș în care cetă­țe­nii pun la dis­po­zi­ția celor­lalți pro­du­sele lor – ori­care ar fi ele – și cer în locul lor o dona­ție volun­tară în bani. Un oraș care reclă­dește încre­de­rea cetă­țe­ni­lor în ei înșiși și în seme­nii lor. Un oraș unde bunul simț este rea­șe­zat în teme­iu­rile urbane. Un oraș al nor­ma­li­tă­ții. Căci asta este meni­rea ta și a cole­gi­lor tăi: să rea­du­ceți urba­ni­ta­tea în para­me­trii civi­li­zați, să redați ora­șele cetă­țe­ni­lor lor luându‐le din mâi­nile celor ce le fură și le urâ­țesc. Să vegheați ca nor­ma­li­ta­tea con­vie­țu­i­rii cita­dine să se rein­sta­leze în ora­șul pe care îl ser­viți.

N‐am să spun aici că nu există cetă­țeni cer­tați cu bunul simț, că toți locu­i­to­rii ora­șe­lor noas­tre sunt niște exem­ple de com­por­ta­ment. Într‐o lume în care repe­rele morale sunt șterse inten­țio­nat pen­tru a îngă­dui fur­tul și min­ciuna, sunt des­tui cei care rătă­cesc calea către sta­tu­tul de om civi­li­zat. Ros­tul vos­tru este să dis­tin­geți între reaua inten­ție și ide­ile noi, chiar dacă sunt neo­biș­nu­ite. Să încu­ra­jați ini­ția­ti­vele bune ale cetă­țe­ni­lor modi­fi­când la nevoie regu­lile, cre­ând excep­ții legale sau acor­dând suport pen­tru a le armo­niza cu legea. Iar pe cei care dis­trug sau fură să îi pedep­siți cu seve­ri­tate și promp­ti­tu­dine. Nimeni nu‐și dorește să tră­i­ască într‐o comu­ni­tate de hoți, eva­zi­o­niști și van­dali.

Vezi, deci, dra­gul meu func­țio­nar că nimic din cele ce ți le‐am înși­rat mai sus nu s‐au întâm­plat. Cole­gi­lor tăi, la fel ca și ție, nu le stă gân­dul la cum ar putea ajuta cetă­țea­nul, nici la cum ar putea modela comu­ni­ta­tea urbană prin bune exem­ple și pro­iecte folo­si­toare. Pen­tru că v‐ați obiș­nuit să cre­deți că cen­trul ora­șu­lui este în biroul vos­tru, că urbea se învârte în jurul sem­nă­tu­ri­lor și regu­la­men­te­lor voas­tre, că fără voi obș­tea s‐ar des­trăma ire­me­di­a­bil. Vă înșe­lați amar­nic. Cen­trul ora­șu­lui se află la poarta lui Erwin Albu și a celor ca el. Da, aveți drep­tate, sunt puțini ca el – cu o floare nu se face pri­mă­vară.

Dar să știi că tu, dra­gul meu func­țio­nar, ești unul din moti­vele pen­tru care pri­mă­vara ora­șe­lor noas­tre întâr­zie să vină. Poți să tră­iești cu apă­sa­rea aces­tei vino­vă­ții?

 1. Am avut drep­tate, ulte­rior am aflat de acest pro­iect. []

Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


 1. John Teachers

  Buna ziua, as avea a o ruga­minte la dumneavoastra.Nu gene­ra­li­zati si pre­ci­zati cu subiect si pre­di­cat la ce func­tio­nari va referiti.Va pot da doua exem­ple ca sa intelegeti.Noi in fami­lie sun­tem unul anga­jat in pri­vat iar altul este func­tio­nar public.Va asi­gur draga dom­nule ca nu este nici cea mai mica diferenta.Suntem sclavi dar pe dife­rite plantatii.Ca si func­tio­nar public veni­tul unuia din­tre noi este de 1034 de lei net dupa 19 ani de munca,iar la mine in pri­vat 1600 dupa ace­easi 19 ani.Volumul de munca este la fel, aman­doi lucrand ore supli­men­tare cat si acasa ca si cum nu am avea si noi pro­ble­mele noastre.V-ati ima­gi­nat cum este sa nu aveti timp sa va schim­bati ser­vi­ciul pen­tru ca pro­gra­mul nu va per­mite sa mer­geti nici macar la un ama­rat de inter­viu ??? V‐ati intre­bat cum e sa faci plim­bari de sedii pe tem­pe­ra­turi de peste 34 de grade sau sa deser­vesti clinti cu pre­ten­tii pana la cer dar care nu sunt curi­osi daca tu in 12 ore ai ajuns macar o data la o toa­leta sau sa nu mai vbim de ves­nica pro­blema a mini­mei dede­centa de a putea sa bei apa pe cani­cula ??? Dar pe cine inte­re­seaza asa ceva ??? Noi sa fim sana­tosi sa publi­cam arti­cole!!
  Fami­lia mixta : Func­tio­nar public/Angajat la patron.Ai dum­ne­a­voas­tra sclavi con­tri­bu­a­bili!

  • Sorin Sfirlogea

   Ok, ați obți­nut empa­tia mea. V‐ați văi­că­rit și v‐ați plâns de milă. Ce solu­ții con­crete vedeți pen­tru a schimba lucru­rile? Ce ați încer­cat până acum? Mi se pare că avem prea des ati­tu­di­nea cio­ba­nu­lui din Mio­rița, i se spune că vor unii să‐l omoare și el se gân­dește unde să fie îngro­pat în loc să pună mâna pe cio­mag și să se apere. Cine vreți să vină și să vă rezolve pro­ble­mele? Sta­tul? Păi aștep­tați mult și bine atunci.

 2. eduard

  Baloane de sapun ; fum SI bashini . Func­tio­na­rii ash­tia care baga berila Mai ca la pri­vat s‐au Mai shle­fuit Mai car­titza ; e de regre­tat act­ziu­nea SI inter­pre­ta­tea Lu' aia cre e pro­shti Dar nu e uni­ver­sal valabil.te invit la mine in celula

 3. VIO

  Are drep­tate dl.Sorin Sfir­lo­gea voi țineți de sca­une și le suflați în .…să nu vă de‐a afară.Când venim la voi cu o trabă ,ne tra­tați ca și cum voi sun­teți supe­ri­ori și noi slugi.

  • Rara

   Nor­mal ca tra­teaza ceta­te­nii ca pe slugi. Cand sunt sin­guri cu ei insisi nu au surse interne care sa le induca res­pect. Ei tre­buie sa se urce pe cocoasa altuia ca sa se simta res­pec­tat. Res­pec­tul intern, de per­soana, nu exista, este nihil, deci un gol imens care tre­buie umplut prin umi­li­rea altuia. Carac­tere slabe, urate.

   • eduard

    Baloane de sapun ; fum SI bashini . Func­tio­na­rii ash­tia care baga berila Mai ca la pri­vat s‐au Mai shle­fuit Mai car­titza ; e de regre­tat act­ziu­nea SI inter­pre­ta­tea Lu' aia cre e pro­shti Dar nu e uni­ver­sal valabil.te invit la mine in celula

 4. Traded Summer

  Draga Doamna/Domnule,
  daca niciun func­tio­nar nu ar fi facut nimic‐nimic, si ar fi dor­mit in papuci atunci nimic nu s‐ar fi schim­bat in Roma­nia in ulti­mii 25 de ani, nu ar mai fi poli­ti­cienti prinsi si nici legi decla­rate necon­sti­tu­tio­nale.

  Asa ca Draga Doamna/Domnule,
  atunci cand va uitati la paiul din ocjiul aluia,
  va rog sa va uitati si la barna din ochiul dv., deo­a­rece fara spri­ji­nul soci­e­ta­tii civile,
  avem puteri limi­tate si puter­nic blo­cate de poli­ti­cie­nii pe care dvs ii votati!

  cu stima,
  un func­tio­nar

  • Sorin Sfirlogea

   Dragă dom­nule func­țio­nar, mă îndo­iesc că func­țio­na­rii au făcut vreo brânză în ulti­mii 25 de ani. Pe poli­ti­cieni i‐au prins pro­cu­ro­rii, dvs. func­țio­na­rii i‐ați aju­tat să fure. Cât des­pre legi necon­sti­tu­țio­nale, alea le‐au decla­rat niște jude­că­tori. Eu vor­besc des­pre voi, ăia din pri­mă­rii și minis­tere. Ăia care dor­miți pe banii noș­tri și ne mai și tra­tați ca pe niște slugi.

   Nu știu cum ați vrea să fiți aju­tați. Să venim să vă facem treaba? Să pro­tes­tăm noi în locul vos­tru când sun­teți puși să faceți măgă­rii și voi accep­tați? Să citim noi legile ca să supli­nim fap­tul că mulți sun­teți com­plet incom­pe­tenți?

   Și ar fi bine, dragă dom­nule func­țio­nar, să fiți mai atent la gra­ma­tică. De pildă nu se pune nici­o­dată vir­gulă îna­inte de cuvân­tul și, iar pres­cur­ta­rea dv. nu există.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu