Scrisoare către un funcționar

Dragul meu funcționar,

Ori­unde te vei afla tu, la primărie sau la min­is­ter ori poate la admin­is­trația finan­ciară, ție îți scriu astăzi. Știi, m‑am gân­dit mult la tine în anii din urmă, când mai toată lumea — și ade­sea și eu — te-am înju­rat pen­tru toate neîm­plinir­ile insti­tuți­ilor pub­lice și pen­tru piedi­cile pe care statul le ridică împotriva cetățe­nilor săi. Une­ori mi-am zis că poate nu vei fi tu vino­vat de toate astea, că poate ești vic­tima unui sis­tem corupt, prins în cap­cana jocurilor de interese ale politi­cie­nilor.

Numai că, vezi tu, tim­pul a tot tre­cut și nici n‑ai ple­cat de pe scaunul tău ca să arăți tuturor că nu accepți să fii parte a sis­temu­lui, nici n‑ai încer­cat să schimbi ceva, cât de puțin, ca să demon­strezi că nu te com­placi în mlaștina hoției și incom­pe­tenței. Ți-ai găsit mereu scuze pen­tru inerția ta — ba că n‑ai unde să lucrezi în altă parte, ba că n‑ai put­erea să schimbi nimic pen­tru că reg­ulile le fac întot­deauna mai marii zilei, mai put­er­nici ca tine. Și întot­deauna te-ai plâns că ești prost plătit.

Știm toți că politi­cienii au pătruns peste tot, în toate admin­is­trați­ile, că au cău­tat fel și fel de metode de a croi legile și reg­ulile soci­etății în așa fel încât banii noștri să se scurgă în buzunarele lor. Și mai știm că n‑ar fi putut face asta fără aju­torul unui com­plice, cineva care să le exe­cute ordinele, care să închidă ochii la strâm­bă­tatea decizi­ilor lor și care să ne servească nouă nedrep­tatea prin ticluite doc­u­mente ofi­ciale. Iar acel com­plice ai fost tu, dragul meu. În numele scaunului pe care ți‑l aperi, ne-ai mințit cu bună ști­ință pe noi, cei care îți căutăm aju­torul. În numele salari­u­lui pe care ți‑l dau mai marii tăi, ne-ai râs în nas nouă, celor ce te plă­tim. În numele intere­selor șefilor tăi, ne-ai nedrep­tățit și ne-ai pur­tat pe inutile dru­muri pe noi, cei pe care pret­inzi că îi servești ca funcționar pub­lic.

Une­ori cred că de-atâta nepăsare, hoție și min­ci­ună ai și uitat — dacă ai știut vre­o­dată — care ți‑e menirea în scaunul pe care stai. Când vei fi citit ce spune lumea despre povestea lui Erwin Albu te vei fi între­bat în mintea ta ce vină au avut colegii tăi când i‑au cerut să plătească o taxă de ocu­pare a spați­u­lui pub­lic și să facă demer­suri pen­tru cer­ti­fi­catul de pro­ducă­tor — nu așa e legal? Nu așa e pre­văzut în legile pe care și tu le aplici? Te-or fi indig­nat toți cei care vocif­er­ează împotriva funcționar­ilor de la Codlea și nu vei fi înțe­les care le e vina. Dă-mi voie să te lămuresc.

Mai întâi ar tre­bui să știi că Erwin Albu nu e un ins oare­care. Nu demult a declarat pub­lic că refuză să mai plătească taxe în bani pen­tru că banii lui sunt fie furați, fie prost uti­lizați. Și că el preferă să-și plătească tax­ele în muncă — mătură străzi, plantează flori, cară gunoi și face orice muncă de interes pub­lic în con­traval­oarea tax­elor pe care le datore­ază stat­u­lui. Îți poți îndată închipui că pri­marul orașu­lui n‑a fost foarte fericit să audă că un cetățean îi instigă pe ceilalți să nu mai dea bani — din ce să mai facă învârteli și afac­eri? Așa că acum, când lui Erwin i‑a venit ideea de a dona legumele și fructele în schim­bul unei don­ații în bani, dom­nul pri­mar s‑o fi gân­dit cum ar putea să‑l șicaneze la rân­dul lui pe con­cetățeanul inco­mod. Drept pen­tru care a pus la tre­abă cozile lui de topor, colegii tăi, funcționarii primăriei.

Care colegi ar fi tre­buit să știe că ros­tul lor acolo nu este acela de a aplica mecanic niște reg­u­la­mente și legi. Ar fi tre­buit să meargă la Erwin Albu și să dis­cute cu el despre dimen­si­u­nile pro­ducției sale, despre opor­tu­ni­tatea de a se înscrie ca pro­ducă­tor agri­col, despre condiți­ile legale care îl cal­i­fică în acest statut și despre intenți­ile sale de viitor în priv­ința aces­tei afac­eri. Poate că Erwin nu vrea să facă profit, ci doar să demon­streze comu­nității — printr-un gest temerar și tem­po­rar — că mai există în sânul ei resurse de bun simț și decență. Poate a vrut pur și sim­plu să amintească tuturor că nu e nevoie decât de curtea pro­prie ca să faci să rodească roșii și cas­traveți și salată și ce‑o mai fi pus el la poarta casei sale1. Și poate că primăria, în loc să se grăbească să impună legea, ar fi avut ast­fel ocazia să se implice într-un proiect cetățe­nesc, sprijinindu‑l.

Iar cel mai sim­plu mod de a‑l ajuta pe Erwin era să ignore tax­ele de ocu­pare a minus­cu­l­u­lui spațiu pe care legumele lui îl ocupă — nu s‑ar fi îmbogățit orașul din cei câțiva lei încasați pe lună pen­tru doi metri pătrați. Ba mai mult, ar fi putut să răspân­dească vestea că Erwin Albu cu colab­o­rarea primăriei prop­une tuturor un exper­i­ment agri­col și social: un oraș în care cetățenii pun la dis­poz­iția celor­lalți pro­dusele lor — ori­care ar fi ele — și cer în locul lor o don­ație vol­un­tară în bani. Un oraș care reclădește încred­erea cetățe­nilor în ei înșiși și în semenii lor. Un oraș unde bunul simț este reașezat în temeiurile urbane. Un oraș al nor­mal­ității. Căci asta este menirea ta și a colegilor tăi: să rea­d­uceți urban­i­tatea în para­metrii civ­i­lizați, să redați orașele cetățe­nilor lor luându-le din mâinile celor ce le fură și le urâțesc. Să veg­heați ca nor­mal­i­tatea con­viețuirii cita­dine să se rein­staleze în orașul pe care îl serviți.

N‑am să spun aici că nu există cetățeni cer­tați cu bunul simț, că toți locuitorii orașelor noas­tre sunt niște exem­ple de com­por­ta­ment. Într‑o lume în care reperele morale sunt șterse intenționat pen­tru a îngă­dui fur­tul și min­ci­una, sunt des­tui cei care rătăcesc calea către statu­tul de om civ­i­lizat. Ros­tul vostru este să dis­tingeți între reaua intenție și ideile noi, chiar dacă sunt neo­biș­nu­ite. Să încu­ra­jați iniția­tivele bune ale cetățe­nilor mod­i­ficând la nevoie reg­ulile, creând excepții legale sau acordând suport pen­tru a le armo­niza cu legea. Iar pe cei care dis­trug sau fură să îi pedep­siți cu sever­i­tate și promp­ti­tu­dine. Nimeni nu-și dorește să trăi­ască într‑o comu­ni­tate de hoți, evazion­iști și van­dali.

Vezi, deci, dragul meu funcționar că nimic din cele ce ți le-am înși­rat mai sus nu s‑au întâm­plat. Colegilor tăi, la fel ca și ție, nu le stă gân­dul la cum ar putea ajuta cetățeanul, nici la cum ar putea mod­ela comu­ni­tatea urbană prin bune exem­ple și proiecte folos­i­toare. Pen­tru că v‑ați obiș­nuit să cre­deți că cen­trul orașu­lui este în biroul vostru, că urbea se învârte în jurul sem­nă­turilor și reg­u­la­mentelor voas­tre, că fără voi obștea s‑ar destrăma ire­me­di­a­bil. Vă înșe­lați amar­nic. Cen­trul orașu­lui se află la poarta lui Erwin Albu și a celor ca el. Da, aveți drep­tate, sunt puțini ca el — cu o floare nu se face primă­vară.

Dar să știi că tu, dragul meu funcționar, ești unul din motivele pen­tru care primă­vara orașelor noas­tre întârzie să vină. Poți să trăiești cu apăsarea aces­tei vinovății?

 1. Am avut drep­tate, ulte­rior am aflat de acest proiect. []

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


 1. John Teachers

  Buna ziua, as avea a o rugam­inte la dumneavoastra.Nu gen­er­al­izati si pre­cizati cu subiect si pred­i­cat la ce func­tionari va referiti.Va pot da doua exem­ple ca sa intelegeti.Noi in fam­i­lie sun­tem unul anga­jat in pri­vat iar altul este func­tionar public.Va asigur draga dom­nule ca nu este nici cea mai mica diferenta.Suntem sclavi dar pe diferite plantatii.Ca si func­tionar pub­lic ven­i­tul unuia din­tre noi este de 1034 de lei net dupa 19 ani de munca,iar la mine in pri­vat 1600 dupa aceeasi 19 ani.Volumul de munca este la fel, aman­doi lucrand ore supli­mentare cat si acasa ca si cum nu am avea si noi prob­lemele noastre.V‑ati imag­i­nat cum este sa nu aveti timp sa va schim­bati ser­vi­ciul pen­tru ca pro­gra­mul nu va per­mite sa mer­geti nici macar la un ama­rat de inter­viu ??? V‑ati intre­bat cum e sa faci plim­bari de sedii pe tem­per­a­turi de peste 34 de grade sau sa deser­vesti clinti cu pre­ten­tii pana la cer dar care nu sunt curiosi daca tu in 12 ore ai ajuns macar o data la o toaleta sau sa nu mai vbim de ves­nica prob­lema a min­imei dede­centa de a putea sa bei apa pe canic­ula ??? Dar pe cine intere­seaza asa ceva ??? Noi sa fim sanatosi sa pub­li­cam arti­cole!!
  Familia mixta : Func­tionar public/Angajat la patron.Ai dum­neav­oas­tra sclavi con­tribua­bili!

  • Sorin Sfirlogea

   Ok, ați obținut empa­tia mea. V‑ați văicărit și v‑ați plâns de milă. Ce soluții con­crete vedeți pen­tru a schimba lucrurile? Ce ați încer­cat până acum? Mi se pare că avem prea des ati­tudinea cioban­u­lui din Mior­ița, i se spune că vor unii să‑l omoare și el se gân­dește unde să fie îngropat în loc să pună mâna pe ciomag și să se apere. Cine vreți să vină și să vă rezolve prob­lemele? Statul? Păi aștep­tați mult și bine atunci.

 2. eduard

  Baloane de sapun ; fum SI bashini . Func­tionarii ash­tia care baga berila Mai ca la pri­vat s‑au Mai shle­fuit Mai car­titza ; e de regre­tat actz­i­unea SI inter­pre­tatea Lu' aia cre e proshti Dar nu e uni­ver­sal valabil.te invit la mine in celula

 3. VIO

  Are drep­tate dl.Sorin Sfir­logea voi țineți de scaune și le suflați în .…să nu vă de‑a afară.Când venim la voi cu o trabă ,ne tratați ca și cum voi sun­teți supe­ri­ori și noi slugi.

  • Rara

   Nor­mal ca trateaza cetatenii ca pe slugi. Cand sunt sin­guri cu ei insisi nu au surse interne care sa le ind­uca respect. Ei tre­buie sa se urce pe cocoasa altuia ca sa se simta respec­tat. Respec­tul intern, de per­soana, nu exista, este nihil, deci un gol imens care tre­buie umplut prin umilirea altuia. Car­ac­tere slabe, urate.

   • eduard

    Baloane de sapun ; fum SI bashini . Func­tionarii ash­tia care baga berila Mai ca la pri­vat s‑au Mai shle­fuit Mai car­titza ; e de regre­tat actz­i­unea SI inter­pre­tatea Lu' aia cre e proshti Dar nu e uni­ver­sal valabil.te invit la mine in celula

 4. Traded Summer

  Draga Doamna/Domnule,
  daca niciun func­tionar nu ar fi facut nimic-nimic, si ar fi dor­mit in papuci atunci nimic nu s‑ar fi schim­bat in Roma­nia in ultimii 25 de ani, nu ar mai fi politi­ci­enti prinsi si nici legi declarate necon­sti­tu­tion­ale.

  Asa ca Draga Doamna/Domnule,
  atunci cand va uitati la paiul din ocjiul aluia,
  va rog sa va uitati si la barna din ochiul dv., deoarece fara spri­jinul soci­etatii civile,
  avem put­eri lim­i­tate si put­er­nic blo­cate de politi­cienii pe care dvs ii votati!

  cu stima,
  un func­tionar

  • Sorin Sfirlogea

   Dragă dom­nule funcționar, mă îndoi­esc că funcționarii au făcut vreo brânză în ultimii 25 de ani. Pe politi­cieni i‑au prins procurorii, dvs. funcționarii i‑ați aju­tat să fure. Cât despre legi necon­sti­tuționale, alea le-au declarat niște judecă­tori. Eu vorbesc despre voi, ăia din primării și min­is­tere. Ăia care dormiți pe banii noștri și ne mai și tratați ca pe niște slugi.

   Nu știu cum ați vrea să fiți aju­tați. Să venim să vă facem tre­aba? Să protestăm noi în locul vostru când sun­teți puși să faceți măgării și voi accep­tați? Să citim noi legile ca să suplinim fap­tul că mulți sun­teți com­plet incom­pe­tenți?

   Și ar fi bine, dragă dom­nule funcționar, să fiți mai atent la gra­mat­ică. De pildă nu se pune nicio­dată vir­gulă înainte de cuvân­tul și, iar pres­curtarea dv. nu există.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu