La Hreasca, în ju­de­țul Va­slui, acolo unde vodca e pro­ba­bil mai po­pu­lară de­cât Emi­ne­scu, re­por­te­rii ProTV au des­co­pe­rit o im­pos­to­are care se dă drept pro­fe­soară de en­gleză. Diana Pa­tri­che predă la școala din sat această limbă stră­ină de vreo doi ani, însă co­piii nu știu nici acum să pună mă­car câ­teva în­tre­bări sim­ple sau să facă cea mai ba­nală con­ver­sa­ție. Sur­priza nu e asta, ci fap­tul că nici doamna pro­fe­soară nu e în stare să vor­bească limba pe care sus­ține că o predă.

Diana Pa­tri­che are 30 de ani. Pro­ba­bil că a ab­sol­vit vreo fa­cul­tate cu ceva timp în urmă și s‑a în­tors acasă, pe me­lea­gu­rile va­slu­iene, cu gân­dul de a‑și face vreun rost. Nu­mai că vi­i­to­rul vă­zut de la Va­slui nu e toc­mai roz, așa că Dia­nei nu i‑a ră­mas de­cât al­ter­na­tiva unei slu­jbe la stat. Și cum sis­te­mul de în­vă­țământ duce lipsă de ca­dre di­dac­tice la țară, i se va fi pă­rut o idee bună să aplice pen­tru un ast­fel de post, ba poate chiar să tragă și niște sfori ca să “prindă” o ca­te­dră de su­pli­ni­tor. În fond Diana Pa­tri­che tre­buie să tră­i­ască și ea, nu?

Cu si­gu­ranță, Diana Pa­tri­che nu pre­me­di­tează răul pe care îl face ace­lor co­pii. Și‑a con­struit cu tim­pul un mod de a privi in­com­pe­tența ei care să o facă să pară ac­cep­ta­bilă — de­cât să nu le pre­dea ni­meni ni­mic, mai bine îi ține în clasă și le mai zice câte ceva des­pre una și alta. Trep­tat jus­ti­fi­că­rile as­tea sunt su­bîn­țe­lese, iar im­pos­tura este ui­tată. Dacă vei vorbi cu Diana Pa­tri­che peste vreo cinci-șase ani îți va spune că este inac­cep­ta­bil cum plă­tește sta­tul niște va­lori pre­cum ea, ca­dru di­dac­tic cu ex­pe­riență, care se stră­duie din greu să educe ti­ne­rele ge­ne­ra­ții. În re­a­li­tate și‑a con­dam­nat ele­vii la ace­lași des­tin ca al ei: un vi­i­tor vă­zut de la Va­slui în cu­lori sumbre.

La in­spec­to­ra­tul șco­lar din Va­slui nu e nici acolo prea mare ve­se­lie. E greu să ocupi ca­te­drele va­cante prin toate co­mu­nele din ju­deț și prin­ci­pa­lele ca­uze sunt sa­la­ri­ile mici și di­fi­cul­ta­tea de­pla­să­rii că­tre orașe. Pen­tru că, se știe, nu este de con­ce­put ca un ca­dru di­dac­tic să lo­cu­iască la țară. În con­di­ți­ile as­tea de unde să gă­sești oa­meni dor­nici să pre­dea co­pi­i­lor din sate? Vi­i­to­rul vă­zut de la in­spec­to­ra­tul Va­slui e gri spre negru.

Așa cum vă po­ves­team nu de­mult, func­țio­na­rul de stat are un mod de a gândi de­for­mat. De fapt, mo­dul ăsta de a gândi apar­ține cumva sis­te­mu­lui din care face parte și transcende ge­ne­ra­ți­ile de func­țio­nari — ori­cine in­tră în sis­tem este trep­tat asi­mi­lat și ino­cu­lat cu ace­eași per­spec­tivă asu­pra lu­cru­ri­lor. Din punc­tul de ve­dere al in­spec­to­ra­tu­lui pro­blema nu este edu­ca­ția co­pi­i­lor, ci ocu­pa­rea pos­tu­ri­lor va­cante. Lo­gica lor este pur me­ca­ni­cistă: dacă nu ai pos­turi ocu­pate, nu poți face în­vă­țământ. Ni­meni nu-și pune pro­blema in­vers: dacă ai pos­turi ocu­pate, însă cu in­com­pe­tenți, dis­trugi vi­i­to­rul unor co­pii. Pen­tru că vi­i­to­rul, așa cum este vă­zut de la Va­slui, nu există.

Iar func­țio­na­rul merge mai de­parte cu gân­di­rea sa: dacă nu are pos­tu­rile ocu­pate, nu se pot des­fă­șura orele la clase, deci va ieși scan­dal, deci el va fi sanc­țio­nat sau chiar dat afară pen­tru că nu și‑a fă­cut treaba. Și nu-și do­rește asta. Ob­ser­vați, deci, că prin­ci­pala pro­blemă este ne­cla­ri­ta­tea obiec­ti­ve­lor unui in­spec­to­rat șco­lar — ce rol are el la nive­lul unui ju­deț? Păi, să com­ple­teze ca­te­drele cu niște oa­meni, adică ori­cine n‑are alt­ceva de fă­cut și ac­ceptă un sa­la­riu de ra­hat și o na­vetă obositoare.

Tim­pul trece apoi și co­piii ajung mari, la li­ceu. Dau ba­ca­la­u­re­a­tul și îl pică cu brio. Din nou func­țio­na­rul din sis­te­mul de în­vă­țământ, res­pec­tiv pro­fe­so­rul, își in­tră în rol: dacă pică prea mulți ba­cul, se va ob­serva că li­ceul e slab, vor veni con­troale, va fi na­sol pen­tru el, deci mai bine îi lă­săm să co­pi­eze ca să ia nai­bii mă­car un 5 sau 6 și să fie bine pen­tru toată lu­mea. Per­for­man­țele re­ale ale tâ­nă­ru­lui ab­sol­vent de li­ceu sunt ui­tate. Nu sunt im­por­tante. Lesne de în­țe­les ce re­ac­ție de opo­zi­ție a stâr­nit ini­ția­tiva lui Fu­ne­riu de a pune ca­mere de su­pra­ve­ghere la exa­mene și a pe­depsi co­pi­a­tul. Toate in­com­pe­ten­țele și com­pro­mi­su­rile sis­te­mu­lui au în­ce­put să iasă la su­pra­față, brusc, alarmant.

O să-mi spu­neți că nici in­spec­to­ra­tele nu au ce să facă, nu pot ele schimba sa­la­ri­ile și con­di­ți­ile ofe­rite pro­fe­so­ri­lor ast­fel în­cât să re­vină în sis­tem oa­meni de va­loare. Greșit. In­spec­to­ra­tele pot să facă foarte mult. Și e re­la­tiv sim­plu: nu an­ga­jează im­pos­tori la ca­te­dre. Dacă nu gă­sesc pe cine să an­ga­jeze, es­ca­la­dează pro­blema la mi­nis­ter: domni­lor, nu avem ca­dre di­dac­tice. Dacă toate in­spec­to­ra­tele din țară  ar face asta (din nou so­li­da­ri­ta­tea, fir-ar ea!), gu­ver­nul s‑ar afla sub o pre­siune imensă și ar tre­bui să facă ceva.

Presa ar pu­tea fi an­tre­nată ca aliat și fac­tor de pre­siune. Până la urmă pri­mul mi­nis­tru — ori­care ar fi el — ar tre­bui să bage mâna în bu­zu­na­rul bu­ge­tu­lui, să mai taie de la fon­du­rile pen­tru ba­roni și de la in­ves­ti­ți­ile des­ti­nate bă­ie­ți­lor deș­tepți și să plă­tească sa­la­rii mai bune. În­cet-în­cet sis­te­mul și-ar re­veni. Dar dacă domnii in­spec­tori mer­me­lesc pro­ble­mele și le bagă sub preș, de ce s‑ar obosi gu­ver­nul să schimbe ceva? Lasă că merge, îi lă­săm pe pro­fe­sori să mai facă o me­di­ta­ție fără să‑i ta­xăm, în­chi­dem ochii când iau o șpagă pen­tru note bune și toată lumea‑i mul­țu­mită. Mai pu­țin co­piii. Dar ce știu ei?

Ro­mâ­nia e cap­tivă în pro­pri­ile sale pre­ju­de­căți și obiș­nu­ințe. Iar ceea ce ne lip­sește nu sunt atât ba­nii, cât do­rința sin­ceră de a schimba ceva. Do­rința ca vi­i­to­rul vă­zut de la Va­slui să prindă un pic de cu­loare în obraji.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Florin Scurtu

  Jur­nal de bord, ești un ziar de căcat (kkt)… Cum îți per­miți ma­tale să eti­che­tezi un ca­dru di­dac­tic, fără a avea mă­car un pro­ces ver­bal de in­spec­ție la orele ace­lui ca­dru di­dac­tic? … stați măi dra­cu­lui pe lo­cul vos­tru, de anal­fa­beți și ră­u­tă­cioși ce sun­teți! … în con­clu­zie, să vă ia drq-ul!

  • Jurnal de bord

   Mul­țu­mesc pen­tru in­ter­ven­ție. Este exem­pli­fi­ca­rea per­fectă a ceea ce în­cer­cam să sub­li­niez: func­țio­na­rul de stat (din care ca­te­go­rie pro­ba­bil fa­ceți parte) nu gân­dește în ter­me­nii re­a­li­tă­ții, ci în lo­gica bi­ro­cra­ției inepte. Pe dvs vă in­te­re­sează un pro­ces ver­bal, pe noi ne in­te­re­sează vi­i­to­rul ace­lor co­pii care au un pro­fe­sor im­pos­tor de limba engleză.

   • Anonymous

    Ma in­chin si ma rog ca toti agre­si­vii care au ata­cat fu­ri­bund si agra­mat mai sus sa nu fie, doamne fe­reste, ca­dre didactice.…

    • Sorin Sfirlogea

     Așa sper și eu. Am șters niște co­men­ta­rii pen­tru că în­căl­cau re­gu­lile aces­tui blog. Ceea ce în­seamnă că am șters și răs­pun­su­rile la acele comentarii…

     • Anonymous

      mai bine asa…trebuie sa in­ce­tam sa mai fim niste brute in­cre­zute si needucate…
      este foarte grav ca exista oa­meni care cred ca daca au re­u­sit sa aiba o si­tu­a­ție ma­te­ri­ala buna si o fa­mi­lie nu mai au ne­voie de edu­ca­ție, iar ex­pri­ma­rea co­rectă in Limba Ro­mână este un lu­cru lip­sit de cea mai mică importanță…
      …doamne, ce vre­muri trăim…

    • Sorin Sfirlogea

     Na­sol. Dom­nul Flo­rin Scurtu este ca­dru didactic. 🙁

 2. Locic I. Livia

  Si la sc din sa­tul meu e un in­va­ta­tor agre­siv iar cind s‑a ter­mi­nat anul sco­lar el la cl a lll a a par­curs de abia ju­ma­tate din ma­te­rie lo­veste co­pii dar nu s‑a lut ma­suri .Cine ras­punde de fap­tele lui????????

 3. Mariana Ciobanica

  a fost ci­neva pe­dep­sit pen­tru asta de la In­spec­to­rat? cine i‑a sem­nat numirea??

  • Florin Scurtu

   Nu­mi­rea a fost sem­nată de un in­spec­tor. Fap­tul că acei elevi nu știau să „scoată” un cu­vânt în limba en­gleză, nu e nu­mai vina pro­fe­so­ru­lui! Mai sunt și alți fac­tori care con­cură la anal­fa­be­tis­mul ru­ral! Mai ales în ceea ce pri­vește în­vă­ța­rea unei limbi stră­ine! Așa că, voi, ziare, foi vo­lante ce sun­teți, ciocu mic! .… sau poate ați ui­tat cum v‑ați luat BAC-ul?

  • Jurnal de bord

   Oco­liți în­tre­ba­rea esen­ți­ală: fap­tul că PROFESORUL nu știe să vor­bească limba pe care pre­tinde că o predă a cui vină este? Iar lim­ba­jul ăsta cu ex­pre­sii de ge­nul “cio­cul mic” e sem­nul unui ca­rac­ter mărunt…

 4. Medi Barbieru

  De ce o nu­miti “impostoare”?Este doar o prof. care su­pli­ne­ste ca­te­dra de Lb .en­gleza ce nu a fost ocu­pata de un prof. ca­li­fi­cat la in­ce­pu­tul anu­lui scolar.Cate ca­zuri nu sunt si­mi­lare nu sunt in me­diul rural?

  • Jurnal de bord

   Con­form DEX, im­pos­to­rul este o per­soană care își arogă o falsă iden­ti­tate sau com­pe­tență, vrând să pară ceea ce nu este. Diana Pa­tri­che se pre­zintă la ore dându-se drept pro­fe­sor de en­gleză fără să știe această limbă în mod te­me­i­nic, nici me­to­dica pre­dă­rii ei. Su­pli­ni­to­rul nu este un pro­fe­sor care nu are ca­li­fi­ca­rea ne­ce­sară, ci unul care e com­pe­tent în ma­te­ria res­pec­tivă și su­pli­nește tem­po­rar lipsa unui alt pro­fe­sor. Sper că v‑am răs­puns la întrebare.

  • Medi Barbieru

   Adevarat“suplinitor’ e im­pro­priu spus dar sunt in me­diul ru­ral pers. nu­mai cu li­ceul in­ca­drate pe pos­tu­rile ra­mase va­cante la in­ce­pu­tul anu­lui sco­lar­care nu au pre­ga­ti­rea necesara.

  • Medi Barbieru

   Aceste pers. au fost in­ca­drate de in­spec­to­ra­tele sco­lare ca fi­ind o ul­tima “so­lu­tie”.

 5. Fere Sorin

  Simt că o gră­madă de ca­dre uni­ver­si­tare din Cluj și Bu­cu­rești do­resc să pre­dea acolo!!!

 6. Builders

  Pa­cat de co­pii aceia, din pa­cate sunt multe ca­zuri asa..!

  • Anonymous

   .…si totuși…„copIII”, NU „copII„…,draga par­te­ner de di­a­log care vor­bești des­pre nive­lul sca­zut al in­va­țămân­tu­lui. Se pare ca si la Limba Ro­mâna sunt in­ca­drați foarte mulți su­pli­ni­tori incompetenți…

 7. Ilie Radulescu

  In multe do­me­nii lu­creaza aceste ti­puri de profesionisti!!!

 8. ioan_v

  La­sconi Elena: Cum se spune al doi­lea. Dna Pro­fe­soară: two.
  Close enuf!????

  • Anonymous

   Ai vrut cumva sa spui „close eno­ugh”, sau poate e o gluma pe care eu nu am inteles‑o?

   • Sorin Sfirlogea

    E o glumă, apropo de răs­pun­sul pro­fe­soa­rei la în­tre­ba­rea: cum se spune al doilea. 🙂


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.