Nu știu cum fa­ceți voi, dar eu când plă­nu­iesc o tură pe munte mă do­cu­men­tez cât pot de bine des­pre lo­cu­rile și tra­se­ele pe unde voi um­bla. Nu e doar do­rința de a ști tot ceea ce îmi este ne­ce­sar des­pre zona res­pec­tivă, ci și un fel de a mă bu­cura în avans de ex­cur­sie într-un mod (re­cu­nosc) oa­re­cum co­pi­lă­resc. Dar pen­tru că e o bu­cu­rie sin­ceră, iz­vorâtă din plă­ce­rea de a mă re­în­tâlni cu mun­tele, nu so­co­tesc că tre­buie să mă ru­și­nez de ea.

A te do­cu­menta des­pre tra­se­ele montane nu e în­tot­dea­una o treabă foarte sim­plă. De­si­gur, există tra­see bă­tă­to­rite de mii de dru­meți, des­pre care poți să afli și forma fi­e­că­rei pie­tri­cele de pe po­tecă — eu nu sunt însă ge­nul de dru­meț care se re­zumă la Ciu­caș, Bu­cegi și Pia­tra Cra­i­u­lui. Dim­po­trivă, îmi place să caut lo­curi mai pu­țin um­blate și să le pun pe harta că­ră­ri­lor mele — câți or fi avut cu­ri­o­zi­ta­tea de a merge, de pildă, pe mun­tele Ghițu? Așa că, ade­sea sunt în si­tu­a­ția de a aduna cu greu in­for­ma­ți­ile ne­ce­sare des­pre o tură: cât de lungi sunt tra­se­ele, cât de bun e mar­ca­jul, unde sunt surse de apă, care sunt va­ri­an­tele de ie­șire ra­pidă în caz de vreme proastă, unde te poți adă­posti pe furt­ună șamd. Ba mai mult, mie îmi place să aflu pu­țin și des­pre pro­fi­lul al­ti­tu­di­nal al tra­se­u­lui, ca să știu cât de mare va fi efor­tul și cum se va doza el de‑a lun­gul zi­lei. Când nu gă­sesc un track GPS (și de obi­cei nu gă­sesc) în­cerc să-mi fac o idee cu Go­o­gle Earth, însă pro­fi­lu­rile de acolo sunt foarte apro­xi­ma­tive com­pa­ra­tiv cu ce gă­sesc apoi în realitate.

Sur­sele de in­for­ma­ție nu‑s prea multe. E, bi­ne­în­țe­les, site-ul carpați.org, re­sursă foarte utilă pen­tru orice monta­ni­ard. Struc­tura lui însă e cam gre­o­aie și na­vi­ga­rea e di­fi­cilă. In­for­ma­ți­ile sunt ade­sea in­com­plete și nu se știe clar în­tot­dea­una când au fost ul­tima oară ac­tu­a­li­zate. Unele tra­see lip­sesc din des­cri­ere. Tra­se­ele ne­mar­cate sau po­te­cile de le­gă­tură nu sunt des­crise. Nu există track-uri gpx, deși sunt foarte uti­li­zate și utile. Sunt apoi blo­gu­rile mun­țo­ma­ni­lor — și ele oferă multe de­ta­lii, însă opi­ni­ile sunt foarte su­biec­tive și nu prea poți trage o con­clu­zie foarte clară. Plus că mai toți se con­cen­trează pe as­pec­tele na­ra­tive ale tu­rei pe care au făcut‑o și omit in­for­ma­ți­ile teh­nice pe care eu le caut. Mai sunt și alte site-uri: alpinet.org (și mai în­câl­cit ca struc­tură), gis.modulo.ro (track-uri gpx pen­tru o parte din munți). Cu greu, câte pu­țin din fi­e­care loc, adun ceva in­for­ma­ții pe care le pun cap la cap ca să ob­țin ima­gi­nea ge­ne­rală pe care mi‑o doream.

De­si­gur, există și gru­pu­rile de pe Fa­ce­book. Acolo poți să în­trebi di­verse lu­cruri și ai șanse bu­ni­șoare să pri­mești niște răs­pun­suri bune, ames­te­cate uni­form prin­tre tot fe­lul de opi­nii și pă­reri nu toc­mai avi­zate. Când ai un ceas, știi cât e ora. Când ai două care arată ore di­fe­rite, nu mai știi. Cam așa e și cu gru­pu­rile de Fa­ce­book. Plus că ele au un foarte mare in­con­ve­nient: to­tul se “scu­fundă” într-un sac fără fund al tim­pu­lui și foarte greu mai re­gă­sești o in­for­ma­ție pe care ai văzut‑o la un mo­ment dat, acum două săp­tămâni sau luni.

În­cet-în­cet am ajuns la con­clu­zia că mun­țo­ma­ni­lor din Ro­mâ­nia le-ar tre­bui o en­ci­clo­pe­die a lor, un fel de Wi­ki­pe­dia de­di­cată mun­ți­lor și mer­su­lui pe munte, unde să fie adu­nate in­for­ma­ți­ile teh­nice ne­ce­sare atunci când îți pla­ni­fici o tură. Și pen­tru că nu există nici un au­tor care de unul sin­gur să poată ela­bora o ast­fel de en­ci­clo­pe­die, ea nu poate fi de­cât re­zul­ta­tul mun­cii co­lec­tive a ce­lor care vor be­ne­fi­cia apoi de ea.

Ima­gi­nați-vă deci o Wi­ki­pe­dia a monta­ni­ar­du­lui ro­mân, în care să gă­sești struc­tu­rate toate ma­si­vele mun­toase, cu mun­ții care le for­mează, cu tra­se­ele de dru­me­ție, de al­pi­nism și de mo­un­tain bike, to­tul des­cris într‑o ma­nieră omo­genă și res­pec­tând un set de re­guli clare, în așa fel în­cât ori­cine ca­ută ceva să gă­sească in­for­ma­ții utile, da­tate și cât mai obiec­tive po­si­bil. Și to­tul ți­nut la zi pe baza in­for­ma­ți­i­lor cu­lese de la cei ce merg pe munte și con­stată even­tu­a­lele schim­bări sau ne­con­cor­danțe. Fi­rește, toate aceste lu­cruri nu se pot ela­bora ra­pid, ci ar în­semna o muncă per­ma­nentă de ac­tu­a­li­zare a en­ci­clo­pe­diei, fă­cută prin vo­lun­ta­riat și en­tu­zi­asm. Baza de cu­noș­tințe des­pre mun­ții Ro­mâ­niei s‑ar aduna trep­tat, prin con­tri­bu­ția ce­lor ce vor să con­tri­buie și aderă la re­gu­lile enciclopediei.

Eu cred foarte mult în uti­li­ta­tea unei ast­fel de en­ci­clo­pe­dii a monta­ni­ar­zi­lor ro­mâni și aș avea în­drăz­ne­ala să în­cep un ast­fel de pro­iect, dar nu de unul sin­gur. De aceea mă adre­sez deci vouă, mun­țo­ma­ni­lor, cu în­tre­ba­rea: dacă aș porni un ast­fel de pro­iect, s‑ar găsi ama­tori să mi se ală­ture? Ca să co­lec­tez opi­ni­ile voas­tre, vă pro­pun să răs­pun­deți la son­da­jul de mai jos în care am în­cer­cat să ofer o gamă cât mai largă de op­țiuni. Și, bi­ne­în­țe­les, vă rog să dați share ar­ti­co­lu­lui că­tre cei care îi știți pa­sio­nați de mer­sul pe munte, pe jos sau cu bi­ci­cleta, ca să avem cât mai multe opi­nii. Vă mul­țu­mesc de pe acum pen­tru răs­pun­sul vostru.

Dacă ar de­mara un pro­iect de en­ci­clo­pe­die a monta­ni­ar­zi­lor din România…

Vezi re­zul­ta­tele

Loading ... Loading …

Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. emanuel

  Sa­lut
  Din ex­pe­rienta mea de aproape 30 de ani de mers pe munte in aproape toti mun­tii Ro­ma­niei si nu nu­mai pe orice vreme si anotimp,de la ski de tura si al­pi­nism de iarna la ture,catarat,rafting, XC vara cu dor­mit in cort,refugii sub ce­rul li­ber sau bi­vuac am con­sul­tat nu­mai spo­ra­dic si daca ne­ce­sita o aten­tie spe­ciala din punct de ve­dere teh­nic ghiduri,schite de tra­see al­pine etc.In rest am la­sat to­tul la voia in­tam­pla­rii si m‑am bu­cu­rat de aven­tura si ne­cu­nos­cut, de na­tura, ca­pri­ci­ile vre­mii si ha­zard in fond cred ca asta ca­uta un ade­va­rat om de munte nu o pla­ni­fi­care ca la o agen­tie de turism!

  • Sorin Sfirlogea

   Și, din ex­pe­riența ta de aproape 30 de ani, așa pro­ce­dează ma­jo­ri­ta­tea monta­ni­ar­zi­lor? Sau tu ești mai de­grabă excepția? 😉

   • emanuel cioc

    Cei pe care ai cu­nosc eu de, de res­tul nu ma pot pronunta.Oricum nu am vrut sa ma laud ‚doar am ara­tat ca sunt un om cu ex­pe­rienta des­tul de vasta in domeniu,dar nu cred ca ai in­tles ce am vrut sa spun.

    • Sorin Sfirlogea

     Toc­mai că am în­țe­les ce vrei să spui și mă de­ran­jează un pic ex­pre­sia “un ade­vă­rat om de munte” care su­ge­rează că cine nu face ca tine nu e… ade­vă­rat. Cred că eti­che­tele tre­buie evi­tate. Zeci de mii de com­pa­tri­oți ai tăi pro­ce­dează alt­fel, pla­ni­fică tu­rele și își iau in­for­ma­ții îna­inte. Nu toți sun­tem așa de ex­plo­ra­tori și aven­tu­ri­eri. A de­creta că cei­lalți nu sunt “ade­vă­rați”, e o ma­ni­fes­tare de su­pe­ri­o­ri­tate nejustificată.

     Sun­tem ade­sea ten­tați să ne luăm drept eta­lon și să‑i ju­de­căm pe cei­lalți prin prisma stan­dar­de­lor noas­tre pro­prii. Nu în­seamnă că e și co­rect să pro­ce­dăm așa.

     Cât des­pre ideea unei en­ci­clo­pe­dii, am în­țe­les: ție nu-ți tre­buie așa ceva. Drum bun pe munți și succes.

     • emanuel cioc

      Nici vorba de asa ceva( superioritate),a fost doar un punct de ve­dere mai per­ti­nent poate, nu tre­buie sa te ofus­chezi asa,si da, in le­ga­tura cu en­ci­clo­pe­dia cred ca prea multa in­for­ma­tie pusa pe tava strica.Considera-ma ego­ist dar asta e pa­re­rea mea.Numai de bine.P.S.Ti-am ci­tit ar­ti­co­lul des­pre Ranca si este per­fect ade­va­rat ceea ce ai re­la­tat si nu e va­la­bil nu­mai acolo pro­blema as­pec­tu­lui si mizeriei.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.