Împarte cu prietenii


Submit

Cu dragoste, despre medici

Deu­năzi comen­tam arti­co­lul din presă des­pre medi­cii și far­ma­ciș­tii ares­tați de DIICOT pen­tru că au cola­bo­rat pen­tru a eli­bera 14 mii de rețete fic­tive cu care — s-o spu­nem pe șleau — au furat din banii pacien­ți­lor. Spu­neam în comen­ta­riu că meto­dele de furt sunt mult mai diver­si­fi­cate și că medi­cii și far­ma­ciș­tii știu prea bine cum se mai poate fenta sis­te­mul de sănă­tate în favoa­rea buzu­na­ru­lui pro­priu. Iar după cum aflăm în ultima vreme, nici pro­du­că­to­rii de medi­ca­mente nu-s stră­ini de matra­pa­z­lâ­curi și sunt dis­puși chiar să ajute dacă le cresc vân­ză­rile. Sau mai con­cret spus, bonu­su­rile per­so­nale.

Cineva, de bună seamă medic, m-a inter­pe­lat întrebându-mă dacă mă refer la toți sau doar la cei ares­tați. Răs­pun­sul meu e că mă refer la des­tui din­tre ei. Am lucrat în pharma și știu unde se poate ajunge cu doar un pic de lăco­mie, cât de ten­tant e banul pro­du­că­to­ru­lui de medi­ca­mente și cum ajung con­sul­ta­ți­ile să fie sesiuni de mar­ke­ting pen­tru un anu­mit pro­dus. Iar far­ma­ciș­tii le țin ade­sea han­gul medi­ci­lor. Știu că nu toți fac asta, dar pro­blema e că — din per­spec­tiva unui pacient — sin­gu­rul lucru care ți-l poate cu ade­vă­rat vinde un medic este încre­de­rea că-i pasă de tine. Când des­co­peri că unora le pasă de comi­si­oa­nele lor mai mult decât de sănă­ta­tea ta, devii scep­tic cu pri­vire la toți. Chiar dacă unii își fac mese­ria cu cin­ste. Pen­tru că nu-i poți deo­sebi pe cei onești de cei vân­duți. Și-atunci ajungi să îi pui pe toți într-o găleată, deși nu toți merită asta.

Medi­cul care a răs­puns la comen­ta­riul meu a repli­cat apoi că, dacă nu fac dis­tinc­ție între cei onești și hoți, să nu mă mir că pleacă medi­cii sa lucreze în stră­i­nă­tate. Pen­tru că cei mai mulți nu sunt cei des­criși de mine, iar un rol impor­tant în hotă­rârea de a pleca e ati­tu­di­nea soci­e­tă­ții și a pacien­ți­lor față de ei. Ok, înțe­leg punc­tul de vedere: vor să fie res­pec­tați, ba chiar iubiți. Vor să-i așe­zăm pe pie­des­ta­lul unde ei înșiși se văd dintr-un eli­tism spe­ci­fic pro­fe­siei. Dar nu pri­cep de ce eu ca pacient ar tre­bui să dezvolt un sis­tem prin care să depis­tez escro­cii de medi­cii cin­stiți și să-i tra­tez dife­ren­țiat. Cum aș putea face asta, cum să-mi dau seama dacă în spa­tele pre­scrip­ției sau tra­ta­men­tu­lui e gân­dul la sănă­ta­tea mea sau la comi­sio­nul lui? Nu ar fi mai degrabă rolul lor, al medi­ci­lor, să se îngri­jească de repu­ta­ția lor? Nu ei ar tre­bui să vegheze la bunul lor renume? Și știți care e baiul cel mare? Că dacă te duci la un cizmar prost strici o pere­che de pan­tofi. Dacă te duci la un cro­i­tor nepri­ce­put strici trei metri de stofă. Dar dacă te duci la un medic escroc dai o poală de bani și ai șansa să pleci tot bol­nav sau cu picioa­rele îna­inte. Și când vine vorba de viața și sănă­ta­tea mea, nu știu de ce, dar devin teri­bil de pre­caut.

Nu demult am fost la medic — mă dor ume­rii une­ori și mă între­bam de ce. După o con­sul­ta­ție și o eco­gra­fie medi­cul a ajuns la con­clu­zia că e ten­di­noză, adică o afec­țiune cro­nică pe care — zice el — n-am cum s-o tra­tez, tre­buie să mă învăț să tră­iesc cu ea. Am între­bat dacă există ceva tra­ta­mente care să ame­li­o­reze simp­to­mele, să întâr­zie evo­lu­ția și s-a gră­bit să spună că nu, dar el îmi reco­mandă să con­tac­tez pe o duduie (mi-a dat pe loc o carte de vizită a ei) unde să comand nu știu ce cola­gen cu care îmi va face el infil­tra­ție (sau cam așa ceva) în umăr și vreun an o să mă simt mai bine, după care tre­buie să repet. Cola­ge­nul cu pri­cina, m-a aver­ti­zat el cân­tă­rind din ochi reac­ția mea, e cam scump, dar e foarte bun. Poate că n-o să vă mirați dacă am să vă spun că nu-s chiar așa sigur că asta e sin­gura solu­ție și că aș vrea o a doua opi­nie. Poate că medi­cul are drep­tate, poate că nu este altă solu­ție, dar graba cu care mi-a pro­pus o "afa­cere" mi s-a părut sus­pectă. Și, ca să pri­ce­peți con­tex­tul, mă aflam la o cli­nică pri­vată. Deci nici când plă­tesc ser­vi­ciul medi­cal nu scap de mar­ke­ting.

Cum nimic nu e întâm­plă­tor, de curând s-a dat o lege care inter­zice medi­ci­lor să ia bani de la pacienți sub orice formă, asimilându-i celor­lalți func­țio­nari. Asta nu va opri prac­tica pli­cu­ri­lor în buzu­nar, dar induce medi­ci­lor un stres supli­men­tar — teama de a nu ajunge după gra­tii. Nasol, ce să zic?!? Mai ales când poate că dato­rită pli­cu­ri­lor n-ai sim­țit nevoia să ieși în stradă și să pro­tes­tezi vigu­ros pen­tru un sis­tem de sănă­tate decent, cu sala­rii pe măsura impor­tan­ței soci­ale a mun­cii. Dar ghici cine plânge cu sughi­țuri în presă din cauza asta? Nu, nu vreun cele­bru chi­rurg care a rezol­vat mii de cazuri difi­cile. Un stu­dent la medi­cină.

Și zice că el face gărzi. Și stă la urgențe, unde e greu. Și lumea îi mai și vor­bește urât. Și el n-a fost să se dis­treze în clu­buri, că a stat nop­țile să învețe. Că lucrează într-o cocină de spi­tal. Că va avea un sala­riu de doar o mie de lei. Că tot tim­pul poate să con­trac­teze nu știu câte boli. Aoleu, mi-am zis, ce nasol poate să fie! Vai de capul lui. Dar pe urmă mi-a răsă­rit în cap o între­bare care nu-mi dădea pace: dar când s-a înscris el la medi­cină și s-a hotă­rât să se facă medic nu s-a gân­dit că va face gărzi, că va fi în peri­col să ia boli, că va avea sala­riu mic, că va lucra într-o cocină de spi­tal și că n-o să aibă timp de dis­trac­ție? Cum și-a ima­gi­nat el pro­fe­sia? Că până ter­mină facul­ta­tea sis­te­mul de sănă­tate se va da de trei ori peste cap și va deveni fru­mos și per­for­mant?

Și încă ceva: de ce vine să-mi spună mie astea? De ce le repro­șează pacien­ți­lor? M-a văzut pe mine îna­inte de a da la facul­tate încurajându-l să-și aleagă mese­ria asta? I-am pro­mis eu ceva și acum l-am lăsat baltă? Sunt eu de vină că sis­te­mul de sănă­tate e prost orga­ni­zat și că se fură în draci? Fur eu sau fură con­fra­ții lui? Tre­buie să-l orga­ni­zez eu sau chiar ei, medi­cii, care sus­țin că știu cum func­țio­nează per­fect lucru­rile în alte țări? Care e rolul pe care și-l asumă ei, doar acela de a pre­tinde să li se pună la dis­po­zi­ție un sis­tem per­for­mant că — dacă nu — pleacă? Cine tre­buie să se bată pen­tru cali­ta­tea spi­ta­le­lor?

Și nu-i firesc să-mi pun între­ba­rea dacă nu cumva junele stu­dent o fi dat la facul­ta­tea de medi­cină pen­tru pli­cu­rile băgate în buzu­nar? Sau pen­tru ca să-și facă o edu­ca­ție pe banii mei și să plece în stră­i­nă­tate să prac­tice medi­cina? Sau pen­tru ca să eli­be­reze rețete fic­tive în câr­dă­șie cu vreun far­ma­cist? E firesc, dar — zice medi­cul care m-a inter­pe­lat — să nu mă mir că stu­den­tul se va simți jig­nit și va pleca. Nu mă mir, pen­tru că pro­ba­bil la asta s-a și gân­dit de la bun înce­put când s-a hotă­rât să se facă medic.

În con­tex­tul acțiu­ni­lor împo­triva corup­ției din ultima vreme, cred că și medi­cii tre­buie să se hotă­rască dacă vor să fie o tagmă sau o brea­slă. Căci o tagmă va fi mereu ținta cri­ti­ci­lor, dar res­pec­tul nu-l câștigi decât când ai dem­ni­ta­tea pro­fe­si­o­nis­tu­lui. Și nu se pune pro­blema că soci­e­ta­tea nu-i iubește, că îi dis­pre­țu­iește. Vrem să ne punem vie­țile în mâi­nile voas­tre, domni­lor și doam­ne­lor medici! Dați-ne spe­ranța că încă se mai poate. Dați-ne încre­de­rea că nu greșim. Dați-ne motive să vă res­pec­tăm, practicându-vă mese­ria în spi­ri­tul jurămân­tu­lui pe care l-ați depus. Și vă vom așeza pe pie­des­ta­lul pe care îl merită cei ce sal­vează vie­țile altora. Și vă vom iubi. Din toată inima.


Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant


Share on Pinterest
There are no images.
Împarte cu prietenii


Submit

Comentarii:


 1. Livia

  Ti se plange tie in spe­ranta ca poate o sa inte­legi mai multe des­pre sis­te­mul de sana­tate, pri­vit si din inte­rior. Nu stiu daca tu la 18 ani cand ti-ai ales facul­ta­tea stiai chiar totul des­pre vii­toa­rea mese­rie. Nici majo­ri­ta­tea celor care aleg medi­cina nu-si dau seama de ata­tea la 18 ani..poate res­tul popu­la­tiei Roma­niei e foarte matura la var­sta aia de toti arun­cati argu­men­tul asta in fata. Si da, esti con­sti­ent de con­di­ti­ile proaste din sana­tate si de sala­ri­ile nu toc­mai mari. Dar iti garan­tez eu, cu mana pe inima, ca de ura publica indrep­tata impo­triva medi­ci­lor n-ai habar…si te loveste din secunda cand intri in sis­tem, in fie­care zi putin cate putin.
  Nici medi­cii nu inte­leg de ce pacien­tii le arunca lor in fata fap­tul ca pla­tesc asi­gu­rari de sana­tate. Asi­gu­ra­rile se pla­tesc la CNAS. Ei dis­tri­buie banii cum vor (un pro­cent sem­ni­fi­ca­tiv merge in afara sis­te­mu­lui de sana­tate, dar sunt date publice, ati putea sa va inte­re­sati sa vedeti). In loc sa-i dati in cap doc­to­ru­lui cu asi­gu­ra­rile voas­tre de sana­tate, mer­geti la CNAS si intre­bati acolo unde sunt banii dvoas­tra.
  Domni­lor pacienti, aveti drep­turi, si cereti-le cu fie­care oca­zie. Dar cereti acolo unde tre­buie. Si mai tineti minte ca pe langa drep­turi, aveti si res­pon­sa­bi­li­tati. Si medi­cul are si res­pon­sa­bi­li­tati, dar si drep­turi, care, la fel ca si ale voas­tre, sunt incal­cate. Daca sarim unul la gatul altuia nu se va rezolva nici­o­data nimic. Dar poate asta isi si doreste statul..medicii sa injure pacien­tii, pacien­tii sa injure medicii…si nici unul din­tre noi sa nu vada ca marea pro­blema e fap­tul ca banii se duc ori­unde mai putin in sana­tate.
  Ati vor­bit de res­pect in arti­co­lul dvs. Pai res­pec­tul se cas­tiga, nu se pre­tinde. Si tre­buie sa fie un efort de ambele parti. Poate con­si­deri ca un medic tre­buie sa te res­pecte doar din prisma jura­man­tu­lui, indi­fe­rent de cum te porti tu cu el sau cum ii vor­besti. Nu stiu cat de corecta e astep­ta­rea asta. Pro­ba­bil ca n-o sa fiti de acord cu ce am scris, dar poate va da un mic subiect de gan­dit. Nu deti­nem nici­u­nul ade­va­rul suprem, dar ca oameni avem capa­ci­tate de inte­le­gere si empa­tie. Hai sa ince­pem sa ne res­pec­tam mai mult.

  0
  0
  • Sorin Sfirlogea

   Hai să înce­pem să ne res­pec­tăm, de acord. Ce-ați zice să înce­pem prin a înceta să faceți mar­ke­ting în cabi­ne­tele medi­cale, ca semn de res­pect pen­tru mine, ca dovadă că mă pri­viți ca pe un pacient, nu ca pe un por­to­fel? Pen­tru că abu­zu­rile la care sun­teți supuși din par­tea pacien­ți­lor au (cel puțin în parte) această expli­ca­ție: repu­ta­ția de șpă­gari și de vân­ză­tori de medi­ca­mente pe care v-ați făcut-o sin­guri. Nu v-a for­țat nimeni să con­di­țio­nați cali­ta­tea ser­vi­ci­u­lui medi­cal de pli­cul stre­cu­rat în buzu­nar. Dar ori­cine știe în țara asta că dacă nu dai ceva în spi­tal, nu te bagă nimeni în seamă. N-o fi ade­vă­rat 100%, dar 60% tot e. Și e sufi­cient ca să fiți toți puși într-o oală.

   Nu uitați nici de per­so­na­lul cu stu­dii medii. Asis­ten­tele au și ele con­tri­bu­ția lor la ima­gi­nea unui spi­tal, iar ele sunt de trei ori mai șpă­gare decât medi­cii.

   Și nu mă tri­mi­teți să vor­besc cu CNAS pen­tru că acolo am dat banii. Eu nu vreau să cum­păr ceva, nu sunt la piață. Eu vreau să vor­besc cu voi, medi­cii, des­pre sănă­ta­tea mea și sta­tul să vă plă­tească pen­tru muncă. Nu CNAS-ul mă ajută să rămân sănă­tos, ci voi. Hai să nu insti­tu­țio­na­li­zăm rela­ți­ile din­tre medic și pacient, că ne pier­deți defi­ni­tiv încre­de­rea.

   0
   0
 2. Livia

  Refe­ri­rea la CNAS nu a fost din dorinta de a insti­tu­tio­na­liza rela­tia medic-pacient. Sta­tul nu ne pla­teste nici pe noi pen­tru munca, si nu va asi­gura nici voua ca pacienti con­di­ti­ile de care aveti nevoie in spi­tal, de unde reiese fap­tul ca de multe ori pacien­tii sunt nevo­iti sa isi cum­pere sin­guri medi­ca­men­tele. Nu sun­teti la piata, ade­va­rat. Dar explicati-mi o sin­gura chestie…daca banii care s-au dus din sala­riul dvoas­tra pen­tru sana­tate nu se intorc in sanatate…cum e asta vina medi­cu­lui? Sau de ce aveti astep­ta­rea ca noi sa o rezol­vam? Se dis­cuta intens des­pre greva in momen­tul actual. Si marea majo­ri­tate a medi­ci­lor vor cres­te­rea pro­cen­tu­lui din PIB alo­cat sana­ta­tii, nu doar pen­tru sala­ri­ile noastre,ci si pen­tru con­di­tii mai bune in spi­tal si apro­vi­zio­na­rea cu medi­ca­mente. Deci nu ne gan­dim doar la noi. V-am suge­rat sa mer­geti la CNAS in ideea ca daca se pune pre­siune pe ei si din par­tea publi­cu­lui gene­ral, se poate rezolva ceva mai mult. Pen­tru ca atata timp cat ei se bazeaza pe fap­tul ca nimeni nu le zice nimic, n-or sa faca nici ei nimic. Asta este moti­va­tia din spa­tele afir­ma­tiei mele. Nu va tra­teaza CNAS-ul…dar prin fap­tul ca nu inves­teste in sis­te­mul sani­tar omoara oameni.
  Daca sim­titi ca medi­cul x sau y con­di­tio­neaza tra­ta­men­tul pe care vi-l acorda de fap­tul ca ii dati bani sau nu…va rog denuntati-l. Daca este ade­va­rat, nu merita sa fie con­si­de­rat nici medic nici om si tre­buie sa ras­punda in fata legii. Eu nu stiu de unde va luati pro­cen­tele si nici nu pot sa vor­besc decat din ce am vazut eu per­so­nal. Ideea cu pli­cul e adanc inra­da­ci­nata si in min­tea pacien­tu­lui. Nu e nimeni feri­cit de situ­a­tia asta..pacientii se simt obli­gati sa dea, chiar si cand medi­cul le zice ras­pi­cat ca nu e nevoie. E trista poves­tea de ambele parti.
  Nu neg fap­tul ca sunt medici care fac mar­ke­ting cum il numiti dvoas­tra. Pot doar sa va pro­mit ca eu n-am facut si nici nu voi face asta…si nu e un com­por­ta­ment pe care sa il aprob. Dar in ceea ce pri­veste sa ma asi­gur ca nici alti medici nu fac asta…nu stiu cate sanse de reu­sita as avea. Poate aveti dvoas­tra o pro­pu­nere in acest sens.
  Din pacate inte­leg mai bine decat mi-as dori refe­ri­rea pe care ati facut-o vizavi de asis­tente, pen­tru ca si eu am fost pacient la ran­dul meu. Dar nu-mi per­mit sa vor­besc in numele unei alte pro­fe­sii. Toti sun­tem per­so­nal medi­cal, dar ele au dru­mul lor eu pe al meu. Nu le stiu sacri­fi­ci­ile per­so­nale, sau frus­tra­rile sau dorin­tele ca sa pot vorbi in numele lor. Pot doar sa le incu­ra­jez pe cele care isi fac treaba si care sunt un real suport actu­lui medi­cal.
  In inche­iere, sper ca oca­zia asta ne arata, si mie si tie, ca exista comu­ni­care pacient-medic, si in afara cadru­lui pro­fe­sio­nal si chiar daca avem pareri dife­rite in anu­mite pro­bleme, poate am reu­sit aman­doi sa vedem putin din poves­tea celui­lalt.

  0
  0
  • Sorin Sfirlogea

   Livia, să-ți spun ce cred eu în pri­vința refor­mei sănă­tă­ții: nu mi se pare că e o ches­tiune de hei-rup! populist, în care masele popu­lare îi for­țează pe poli­ti­cieni să dea mai mulți bani pen­tru sănă­tate. Cred că lucru­rile astea se fac cu cap și coadă, că mai întâi ne gân­dim unde vrem să ajun­gem și abia apoi cum facem asta. Pen­tru că în momen­tul ăsta nu e deloc lim­pede ce fel de sis­tem de sănă­tate ar tre­bui să avem.

   Medi­cii au păre­rea lor, poli­ti­cie­nii au alte idei, antre­pre­no­rii din sănă­tate gân­desc dife­rit. Eu, pacien­tul, nu știu pe cine să cred. Și nici nu știu să pro­iec­tez un sis­tem de sănă­tate per­for­mant. Dar dacă mă întrebi ce părere am o să-ți spun că sănă­ta­tea începe cu pre­ven­ția și că ar tre­bui să avem grijă la ali­men­ta­ție și la con­di­ția fizică a oame­ni­lor. Dacă le îmbu­nă­tă­țim pe astea, tra­ta­rea boli­lor va costa mai puțin.

   Da, medi­cii tre­buie plătiți mult mai bine. Social vor­bind munca lor e mult mai impor­tantă decât o arată acum sala­ri­ile lor. Dar asta nu jus­ti­fică pli­cul. Și nici nu cred că sim­pla majo­ra­rea a sala­ri­i­lor — ca să vă astu­păm gura — rezolvă pro­blema de fond. Tre­buie să înce­pem cu sala­ri­ile sau cu dotă­rile spi­ta­le­lor și cabi­ne­te­lor? Ne întoar­cem la ideea unui plan bine făcut și a unor obiec­tive clare.

   Poli­ti­cie­nii pot finanța reforma, împinși din spate de noi prin pute­rea votu­ri­lor. Dar cine poate să facă aceste pla­nuri de reformă? Nu voi, medi­cii? Unde vă sunt lide­rii pro­fe­sio­nali, unde vă sunt arhi­tec­ții nou­lui sis­tem de sănă­tate? Asta vreau să spun când am scris că tre­buie să deve­niți o brea­slă, nu o tagmă.

   Uite mai pe larg ce gân­desc des­pre așa-zisa reformă a sănă­tă­ții din 2012:
   Pri­va­ti­za­rea res­pon­sa­bi­li­tă­ții

   0
   0
  • Sorin Sfirlogea

   A, să nu uit. Știi de ce nu prea sunt recla­mați medi­cii care cer pli­cul? Pen­tru că pacien­tu­lui îi e frică de cum va fi tra­tat de cei­lalți medici: deci tu ești recla­ma­giu de-ăla care ne faci neca­zuri? ok, nu-ți luăm bani, dar nici nu ne ocu­păm de tine cum tre­buie. Și, cum spu­neam, când vine vorba de sănă­ta­tea pro­prie îți trece che­ful de a fi revo­lu­țio­nar. Miza e prea mare.

   Da, e o per­cep­ție. Dar, ghici ce? O per­cep­ție greșită necom­bă­tută la timp devine în timp ade­vă­rul incon­tes­ta­bil.

   0
   0
   • Livia

    Nu stiu daca acest stii imi era adre­sat mie. Am stat des­tul prin spi­tale ca sa vad ce se intam­pla. Am vazut lucruri si mai rele decat 50 de RON pusi intr-un halat..dar am vazut si multi oameni batandu-si capul sa ajute bol­navi. Si cum pli­cul a fost decla­rat fapt penal…n-o sa mai fie o problema..cel putin nu pt pacienti, deci poate e cazul sa nu mai intoar­cem subiec­tul asta pe toate par­tile. Iro­nic e ca, un pacient are in con­ti­nu­are drep­tul sa dea atentii…doctorul nu mai are drep­tul sa-i pri­measca. Si in masura corec­ti­tu­di­nii, cred ca logic ges­tul tre­buia inter­zis de ambele parti. Ca un exem­plu de alta tara, in Ger­ma­nia sunt multi pacienti care fie lasa bani, fie un mic cadou dupa ce pleaca din spi­tal. Si doc­to­rii iau fara vreo jena desi au sala­rii con­si­de­ra­bil mai mari decat res­tul popu­la­tiei. Deci con­teaza mult si per­cep­tia. Banii dati ina­inte sa fii tra­tat e cu totul alta poveste, si desi sunt medici care inca fac asta, prac­tica e incri­mi­nata de "brea­sla" noas­tra.
    Din sis­te­mul de sana­tate fac parte si pacientii…nu iti zic iesi pe strada cu noi sau sustine-ne sau nimic de genul. Apre­ciez fap­tul ca nu ai folo­sit un lim­baj licen­tios si res­pect drep­tul la opi­nie. Imi place si sar­cas­mul si ironia…dar am comen­tat la acest arti­col pen­tru ca la fie­care pro­po­zi­tie ai ata­cat o intreaga pro­fe­sie. Da, am depus un jura­mant. Sper ca toti pacien­tii care ne aduc aminte de asta sa-l fi si citit vreo­data in viata lor. Dar pot sa zic si eu un lucru…ca ceta­teni ai unei tari sunt obli­gati sa res­pec­tam drep­tu­rile omu­lui. Si in drep­tu­rile omu­lui intra si drep­tul la dig­ni­tate, adica de a fi res­pec­tat pen­tru ceea ce esti si ce faci. Pen­tru ca ai men­tio­nat de sara­cul stu­dent care nu poate sa mearga in club. Si drep­tul la recre­ere. Si cum alege un om sa se dis­treze, in club, citind, in parc…e treaba lui pro­prie si per­so­nala. Ai nevoie de odihna sau dis­trac­tie ca sa poti sa dai ran­dament. Si remarca urma­toare nu e adre­sata dvoas­tra in mod spe­cial, dar voi folosi pers a II-a sin­gu­lar: Nu imi spune mie ce jura­mant res­pect sau nu res­pect, atat timp cat nu res­pecti drep­tu­rile fun­damen­tale ale unui om.
    Poate dvoas­tra, in mese­ria pe care o prac­ti­cati, aveti obie­ce­iul sa va asu­mati fap­tele tutu­ror cole­gi­lor care au ace­easi pro­fe­sie. Daca e asa, inte­leg de ce imi spu­neti sa ma uit in oglinda. Mie per­so­nal mi se pare absurd sa impui unui om, ca e medic, poli­tist, pro­fe­sor, ingi­ner, jur­na­list, fap­tele altuia. Oameni de cacat sunt in orice domeniu…poate ca atunci cand lucreaza in sana­tate au un impact mai mare. Dar in afara de sa-mi asum fap­tele personale…si sa incerc, pe cat putinta, sa fiu o influ­enta pozi­tiva in mediul pro­fe­sio­nal si privat..nu am ce sa fac. Am auzit per­so­nal un pacient spu­nand ca ar tre­bui sa ia o mitra­li­era sa ne impuste pe toti ca ori­cum sun­tem incom­pe­tenti. Atunci ar fi tre­buit sa le zic tutu­ror pacien­ti­lor care au venit dupa el..uitati-va in oglinda ca asta tre­bui sa tra­tam?
    Spui ca medi­cii tre­buie sa pre­ga­teasca reforma. Poate e ade­va­rat, numai ca din pacate in facul­tate n-am inva­tat decat medi­cina, nu poli­tica, nu mana­ge­ment finan­ciar, nu nimic alt­ceva. Demer­suri se fac sa incer­cam sa gasim cea mai buna solutie…doar ca e nevoie si de oame­nii din exte­rior. Nu invoc la reforme populiste, fac apel la inte­li­genta aces­tui popor sa-si dea seama ca soci­e­ta­tea o facem noi…prin fap­tele si vor­bele noas­tre. Deci din punc­tul meu de vedere con­teaza si pacientii…pentru ca ce o sa fie bun sau rau de acum in sis­te­mul medi­cal o sa aiba un impact major asu­pra lor.
    Ai foarte mare drep­tate la par­tea cu pre­ven­tia, dar edu­ca­tia pe care o poate face un medic in acest sens depinde si de recep­ti­vi­ta­tea pacien­tu­lui. Daca eu in prac­tica mea am dat peste mai multi oameni care nu se lasa de fumat si mananca in con­ti­nu­are toate gra­si­mile posi­bile si mai au putin si le ples­nesc arte­rele din cauza asta decat peste oameni care chiar iti urmeaza sfatul…ar tre­bui sa spun ca sun­teti toti o apa si un pama­nat si ca nu meri­tati sa-mi racesc gura de pomana? Nu…si nu din cauza ca ma obliga jura­man­tul vietii…ci pen­tru ca imi dau seama ca toti sun­tem dife­riti si nu meri­tam sa fim jude­cati pen­tru fap­tele altora…si poate ca din 100 de oameni care nu te asculta, vine unul care chiar e dis­pus sa se schimbe si face totul sa se merite. La asta ma refer cand zic ca e nevoie si de pacienti. E nevoie sa fie dis­pusi sa asculte ce avem de spus, e nevoie sa mearga la poli­tie daca dau peste un doc­tor care face un fapt penal, e nevoie sa fie dis­pusi sa vada si ver­siu­nea cea­lalta a poves­tii, si exem­plele pot con­ti­nua. E usor sa spui faceti voi ca e treaba voas­tra. Daca nu era si treaba ta, nu cred ca mai scriai acest arti­col.
    E mult de dis­cu­tat si e greu sa schimbi per­cep­tii, dar tin sa va mul­tu­mesc pen­tru ca v-ati pas­trat pro­fe­sio­na­lis­mul in cadrul aces­tor comen­ta­rii si ati pas­trat un lim­baj decent. Semn ca se poate sa exprimi o parere si ele­gant, nu ca la usa cor­tu­lui cum sunt con­vinsa ca ati vazut destui…si medici..si pacienti.
    Nu am apu­cat sa citesc pare­rea des­pre reforma din 2012, deci momen­tan ma abtin de la comen­ta­rii.

    0
    0
    • Sorin Sfirlogea

     Livia, te citez, ca să-ți explic: "Poate dvoas­tra, in me­se­ria pe care o prac­ti­cati, aveti obice­iul sa va asu­mati fap­tele tu­tu­ror co­le­gi­lor care au ace­easi pro­fe­sie."

     Nu, nu-l am. Dar medi­cii nu sunt ca mine, ca un ingi­ner sau ca un poli­țist. Voi sun­teți com­plet spe­ciali. Voi sun­teți cei care puteți să țineți aprinsă lică­ri­rea aia feno­me­nală care ne face să fim ceea ce sun­tem, care ne face vii. Și dacă sun­tem atât de cri­tici cu voi e pen­tru că vă pri­vim ca pe cineva din pro­pria noas­tră fami­lie — căci nu-ți pui viața în mâna ori­cui — și aștep­tăm ca și voi să ne pri­viți ca pe fami­lia voas­tră, cea pe care n-o minți și n-o înșeli. Eu unul așa de mult aș vrea să vă iubesc.

     Iar lim­ba­jul meu decent aș vrea să fie sem­nul că nu caut vino­vați. Caut ade­vă­rul, ca să putem găsi solu­ții. Împre­ună, acceptându-ne fie­care gre­șe­lile pro­prii.

     0
     0
     • Livia

      Degeaba ai citat, ca n-am inte­les nimic :)) Nu inte­leg ce lega­tura are fap­tul ca doc­to­rul nu e ca poli­tis­tul cu fap­tul ca eu sunt obli­gata sa imi asum fap­te­lor unui alt om. Uman vor­bind, lasand pro­fe­sia la o parte, chiar e rea­lis­tic sa pre­tinzi asa ceva? Suna fru­mos para­gra­ful 2, dar nu cred ca un medic e atat de spe­cial in cat sa fie capa­bil sa ii faca pe toti din pro­fe­sia lui sa fie ono­ra­bili, decenti, si sa-si faca treaba. Sau poate pur si sim­plu n-am eu incre­dere in capa­ci­ta­ti­lle mele de influ­en­tare.
      Nu stiu cat putem gasi ade­va­rul ca nu stiu cine e in masura sa zica care e, dar macar am vazut putin din rea­li­ta­tea dvoas­tra si dvoas­tra putin din rea­li­ta­tea mea. Si pt mine cel putin, si asta e o mica rea­li­zare.

      0
      0
 3. Dr. X

  Cine esti tu, mai ano­ni­mule, sa vor­besti asa des­pre noi? N-ai pic de rusine, jigo­die?

  0
  0
  • Sorin Sfirlogea

   În con­for­mi­tate cu regu­lile blo­gu­lui ar tre­bui să șterg un comen­ta­riu inju­rios. Dar pen­tru cin­stea tag­mei medi­ci­lor îl las aici, ca să vă vedeți toți în această oglindă. Unii din­tre voi așa sun­teți: încre­zuți, supe­ri­ori și sufi­cienți. Din cauza celor ca tine mulți pacienți vă tra­tează ca pe niște hoți și escroci.

   Și, dacă ești așa de impor­tant și supe­rior mie, de ce nu folo­sești nume și pre­nume? Ca să vor­bim de la egal la egal, să vedem cine e ano­nim și jigo­die…

   0
   0
  • Adriana

   Cu asta , Dr.X , chiar ai facut cum zice româ­nul , "ai dat cu mucii-n fasole" ! Mul­tu­mesc , Dr. Livia si Sorin Sfâr­lo­gea pen­tru dia­log , v-am citit cu mare aten­tie si mai ales cu pla­ce­rea de-a vedea ca se poate dia­loga în mod civi­li­zat si cu argu­mente , chiar având pareri dia­me­tral opuse .

   0
   0
 4. Medic Rezident

  Sa inte­leg din cele de mai sus ca situ­a­tia in care ne aflam noi (medi­cii) este rezul­ta­tul pro­priei ale­geri. De acord, fie­care din­tre noi si-a ales un drum pe care sa mearga… Vom merge, pana la capat! Capa­tul lumii, poate!
  Sa va tra­teze aici cine o vrea… Va veti bucura de o fiola de Algo­cal­min ca de un medicament-minune… Poate nu voi, dar copiii vos­tri sigur… Veti iesi voi in strada sa cereti Minis­te­ru­lui sa aduca medici de nica­ieri, asa cum s-a intam­plat in Tul­cea… Abia astept momen­tul!

  0
  0
  • Adriana

   Acum se aplica si san­ta­jul ??? "Vor­besti nepla­cut des­pre mine , sa te tra­teze dracu' !" Abe­ranta optiune …

   0
   0
 5. Mariana Bocioroaga
  Mariana Bocioroaga

  Un arti­col per­ti­nent !

  0
  0
 6. Student la medicina

  Da, ne-am ales dru­mul cu bune si rele, si pe alea rele nu le stiam toti la 18 ani, sau daca dvs puteti explica unui COPIL la 18 ani ce-i ala sis­tem de sana­tate, ce-i ala sala­riu, ce e x si ce y, am ple­cat vir­gini de la mama de acasa si am aflat multe incon­ve­niente pe par­curs. Nici in anul 1 nici in anul 2 nu le inte­legi, abia in anul 3 des­chizi ochii mai largi cand ajungi in cli­nica, la patul bol­na­vu­lui, iti dai seama de lucruri pe care nimeni nu putea sa ti le explice, si voi oame­nii din exte­rior, la fel nu puteti sa le inte­le­geti. Cum a zis cineva mai sus, abia astept sa iesiti in strada sa va cereti medi­cii ina­poi, cei pe care i-ati hulit si alun­gat si jude­cat. Mereu e vina medi­cu­lui, bine­in­te­les, chiar daca pacien­tul roman e tipi­cul de om nee­du­cat, neci­vi­li­zat, taran imbe­cil si atot­sti­u­tor. Noi nu lup­tam doar cu boala, ci si cu incu­lu­tura si lipsa de civi­li­za­tie. Asa ca stati jos dom­nule, in banca dum­ne­a­voas­tra si nu va cre­deti tap ispa­si­tor jude­cand niste vieti doar dupa apa­rente pen­tru a va scrie blo­gul. Rusine!

  0
  0
  • Sorin Sfirlogea

   Nu e nici o urmă de res­pect în tine pen­tru vii­to­rul tău pacient. L-ai cla­sat deja: om ne­e­du­cat, ne­ci­vi­li­zat, ta­ran im­be­cil si atot­sti­u­tor. Medi­cina de cali­tate se face (și) din dra­goste pen­tru viață și pen­tru semeni — tu nici n-ai înce­put mese­ria și deja îi urăști.

   Iar soci­e­ta­tea nu vă alungă, cum pre­tinzi tu. Ea doar vă judecă. Deci­zia de a pleca vă apar­ține. Dar te-ai gân­dit vreo­dată că atunci când cineva te judecă pen­tru fap­tele tale există și vari­anta să încerci să te îndrepți? Să începi să dia­lo­ghezi ca să refaci pun­țile din­tre tine și cei­lalți? Fuga e sin­gu­rul răs­puns? Adică luați-ne așa cum sun­tem, cu pli­curi stre­cu­rate în buzu­nar și rețete fic­tive, că dacă nu ne luăm jucă­ri­ile și ple­căm? Ăsta e răs­pun­sul unor oameni inte­li­genți și edu­cați?

   0
   0
  • Adriana

   Eteee , ce sa-ti spun , tara de inculti si imbe­cili , ca mata­luta n-oi fi de pe-aici … In toate cele­lalte tari sunt numai Einstein-i , Cehov-i , Tols­toi , sau mai stiu eu ce … Con­trol la expre­sii , tinere , nu ti-ar strica !

   0
   0
  • Adriana

   Si de când , ma rog , tara­nul este pro­to­ti­pul imbe­ci­lu­lui ? Studiaza-ti arbo­rele gene­a­lo­gic si vezi câti "imbe­cili" or fi fost pe-acolo , ca refuz sa cred ca esti din spita prin­ci­ara ultra­cul­ti­vata , înca de la face­rea lumii .

   0
   0
 7. Ludwig Lloyd Gergely
  Ludwig Lloyd Gergely

  Medi­cii sunt cea de-a treia clasa de hoti si de mafi­oti… bine­in­te­les, dupa clasa poli­tica si BOR cu toti pre­o­tii gra­mada… ( am ajuns in faza in care, in cadrul spi­ta­le­lor, chiar si femeia de ser­vici are pre­ten­ti­ile ei… e jenant deja )

  0
  0
 8. Cepreaga Vasile
  Cepreaga Vasile

  Corect zis și la subect

  0
  0
 9. Jozsef Gergely
  Jozsef Gergely

  Azi aluat bani miina dis­pare pacien­tul. Ast ieste DUREREA!!!

  0
  0
 10. Pop Doina
  Pop Doina

  "dacă te duci la un ci­zmar prost strici o pe­re­che de pan­tofi. Dacă te duci la un cro­i­tor ne­pri­ce­put strici trei me­tri de stofă. Dar dacă te duci la un me­dic es­croc dai o poală de bani și ai șansa să pleci tot bol­nav sau cu pi­cioa­rele îna­inte. Și când vine vorba de viața și să­nă­ta­tea mea, nu știu de ce, dar de­vin te­ri­bil de pre­caut."

  0
  0
 11. Cristina-Anca Lica Zincovschi
  Cristina-Anca Lica Zincovschi

  Nu.Nenumarati medici sunt pro­fe­si­o­nisti de excep­tie si oameni cu suflet nobil.Este nedrept sa-i acu­zam ca breasla.Meseria de medic este una nobila si f.f.grea.Hotia nu este tole­rata in nici un dome­niu sau n-ar tre­bui sa fie tolerata.Actul medi­cal n-ar tre­bui sa fie con­di­tio­nat dar recom­pensa sal­va­rii unei vieti n-ar tre­bui sa fie inter­zisa daca este benevola.De multe ori sen­ti­men­tul de recu­nos­tinta vrea sa fie mate­ria­li­zat.

  0
  0
  • Adriana

   Da , recu­nos­tinta exista si omul simte nevoia s-o mate­ria­li­zeze , dar sa nu fie con­di­tio­nata de "te tra­tez sau te ope­rez , banii-nainte" si suma pre­ci­zata , asta e neca­zul …

   0
   0
 12. Cristina Andron
  Cristina Andron

  PROFESIA DE MEDIC ESTE UNA FOATE GREA 9

  0
  0
 13. Bianca

  E peni­bil ce faci dom­nule, cine esti tu sa acuzi si sa judeci medici? Ai ter­mi­nat medi­cina? ai sal­vat vieti? Cati pacienti stau la usa ta ca sa-i tra­tezi de-ti per­miti sa judeci cadrele medi­cale? Cole­gii de sus au drep­tate, o sa plan­geti dupa noi. Cei buni pleaca, toc­mai din cauza con­di­tiei pe care nu doar ei si-o cre­aza ci si cei din exte­rior con­tri­buie la ima­gi­nea asta jig­ni­toare a medi­cu­lui roman. Cand o sa sal­vezi vieti, si o sa vezi ce inseamna sa faci asta si cand o sa te culci cu gan­dul la un pacient caruia nici un tra­ta­ment nu i se potri­veste, atunci sa vi sa cri­tici medi­cii. Pana atunci taci si stai in banca ta! Si din res­pect fata de doc­to­rii care te vor trata intr-o zi, pen­tru ca batra­ne­tea nu-i usoara, sterge pos­tul asta de rahat.

  0
  0
  • Adriana

   Oooo , doamna , gre­siti , medi­cii sunt res­pec­tati chiar de mai multi oameni decât cre­deti , dar asta nu face din ei o "casta" sacra , ce tre­buie exo­ne­rati de orice pacat , chiar daca unii din­tre ei au unele pacate , hai sa fim seri­osi!

   0
   0
  • Sorin Sfirlogea

   Erată: atunci să vii să cri­tici medi­cii. Gra­ma­tica nu e opțio­nală, nici pen­tru medici.

   Vreți să ple­cați? Drum bun! Eu unul nu am nevoie de medici cu ati­tu­di­nea dvs.

   0
   0
   • ciprian

    Am citit cu aten­tie arti­co­lul si comen­ta­ri­ile. Din­colo de unele incor­dari inu­tile, atat din par­tea ta cat si din par­tea unor comen­ta­tori mai mult sau mai putin ano­nimi, dis­cu­tia are miez. Totusi, exa­ge­rezi un pic, sau prea o tii numai pe a ta, cum se spune. Si, fara a vrea sa fiu rau­ta­cios, can­ta­resti un pic dife­rit „gra­ma­tica” celor care comen­teaza. Fii te rog la fel de exi­gent cu toti. Vezi ca sunt mai multi cei care folo­sesc prea multi sau prea putini de „i”. Mer­gând pana la capat, tre­buie sa-ti spun ca ti s-a intam­plat si tie de cateva ori.

    0
    0
    • Sorin Sfirlogea

     Ca să cla­ri­fic logica mea: de obi­cei taxez aerele de supe­ri­o­ri­tate com­bi­nate cu o expri­mare care denotă opu­sul. Alt­min­teri toți mai greșim, impor­tant e să nu ne cre­dem buri­cul pămân­tu­lui. Sunt des­tui oameni cu mai puțină carte care scriu minuni pe aici, dar nu mă apuc să țin lec­ții de gra­ma­tică atâta timp cât nici ei nu țin lec­ții de supe­ri­o­ri­tate pre­ți­oasă (de genul "ai sal­vat tu vieți?", "ai ter­mi­nat medi­cina?" etc).

     0
     0
     • ciprian

      Pare des­tul de corect…

      0
      0
 14. Carmen Adriana Banu
  Carmen Adriana Banu

  Foarte bun arti­co­lul , ca si comen­ta­ri­ile , mai putin cele lip­site in tota­li­tate de cea mai ele­men­tare ele­ganta si res­pect fata de inter­lo­c­u­tor .

  0
  0
 15. Virginia Botin
  Virginia Botin

  Voca­tia nu se cum­para cu bani. Sunt oameni si oameni, ca in fie­care mese­rie. doar ca aici e vorba de viata omu­lui.

  0
  0

Lasă un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *