Nici nemții nu mai sunt ce-au fost

Una din teo­ri­ile de manual pe care toți sus­ți­nă­to­rii înfo­cați ai ide­o­lo­gi­i­lor de dreapta le pro­fe­rează ori de câte ori au oca­zia este regla­jul natu­ral al pie­ței pe baza cere­rii și ofer­tei. Piața – spun ei – se reglează sin­gură și orice meca­nism de inter­ven­ție a unei auto­ri­tăți este inu­til, ba chiar dău­nă­tor. Și, într-o eco­no­mie de piață tra­di­țio­nală chiar așa și este. Fix așa au înce­put să cre­ască națiu­nile pe care azi le con­si­de­răm civi­li­zate, avan­sate. Resur­sele și banii mer­geau către cei care creau cea mai bună ofertă pen­tru o nevoie reală a soci­e­tă­ții. Cei­lalți, cei care nu reu­șeau, dis­pă­reau sau se mul­țu­meau cu câști­guri mar­gi­nale, firi­mi­tu­rile de la masa celor ce aveau suc­ces.

Azi nu mai vedem acționând aceste reglaje. Glo­ba­li­za­rea pare că a schim­bat com­plet regu­lile jocu­lui. iar meca­nis­mele pie­ței nu mai func­țio­nează după teo­ri­ile vechi. Piața nu mai poate regla cor­po­ra­ți­ile, pen­tru că aceste cor­po­ra­ții SUNT însăși piața. Ele dețin oferta, ele cre­ează cere­rea. Noi doar le urmăm orbește ca o turmă de con­su­ma­tori. Nu cum­pă­răm ceea ce ne tre­buie cu ade­vă­rat, ci noile modele ale unor pro­duse pe care deja le avem și nici măcar n-am ajuns să le uti­li­zăm la ade­vă­rata lor capa­ci­tate. Cor­po­ra­ți­ile ne-au "con­vins" că fără noul model nu putem trăi, nu sun­tem recu­nos­cuți social, nu sun­tem cool.

În jurul aces­tor mari cor­po­ra­ții se învârt niște firme mici care n-au mari șanse de supra­vie­țu­ire de unele sin­gure, așa că ori devin anexe ale mari­lor com­pa­nii – servindu-i cu ceva ce ei doresc să exter­na­li­zeze din varii motive – ori exploa­tează o nișă de piață des­co­pe­rită inte­li­gent pen­tru a se vinde apoi unuia din jucă­to­rii majori. Antre­pre­no­rii noi nu mai por­nesc afa­ceri cu sco­pul de a le crește până la matu­ri­tate, ci caută momen­tul oportun să vândă ideea de suc­ces rechi­nu­lui care oferă pre­țul cel mai bun. Oameni, cari­ere, totul e sacri­fi­cat în jur în numele aces­tui stil de a face busi­ness. Mode­lul de suc­ces este "hit-and-run", caută ideea geni­ală, vinde-o, ia banii și pleacă.

Poves­tea Vol­k­swa­gen ne arată însă că există peri­cole mari în trans­for­ma­rea eco­no­miei de piață într-o eco­no­mie de tip hit-and-run. Marile cor­po­ra­ții au ajuns și ele la limi­tele efi­cien­ti­ză­rii și efi­ca­ci­tă­ții – ca să con­ti­nuie să cre­ască nu pot să mai res­pecte regu­lile. Vinzi mașini dacă sunt puter­nice, fățoase și con­sumă puțin, dar legile te obligă să le faci și eco­lo­gice. Nu poți să atingi toate aceste obiec­tive și atunci se pune între­ba­rea: ce sacri­fici? Aspec­tul? Nu, pen­tru că nu ți-o cum­pără nimeni. Pute­rea moto­ru­lui? Nu, pen­tru că de fapt asta vinde mașina ger­mană, asta apre­ciază con­su­ma­to­rul. Ok, atunci fal­si­fici software-ul care con­tro­lează noxele și "ajus­tezi" nițel con­su­mul afi­șat ca să pară ok. Și uite așa mai eco­no­mi­sești niște bani și faci mai mult pro­fit. Căci tre­buie să vinzi pen­tru că tre­buie să crești mereu, în fie­care an, în fie­care tri­mes­tru. Și tre­buie să crești pen­tru că acțio­na­rii vor pro­fit. Nu con­tează cum. Nici măcar ger­ma­nii – fai­moși pen­tru corec­ti­tu­di­nea lor – nu mai joacă după reguli. Orice e posi­bil.

Într-o încer­care de con­tra­a­tac la nivel de ima­gine, clu­bul auto­mo­bi­lis­tic ger­man ADAC dez­vă­luie că nici cei­lalți pro­du­că­tori nu au mașini mai eco­lo­gice, ci exploa­tează mai inte­li­gent decât Vol­k­swa­gen (și mai puțin lacom pro­ba­bil) niște pre­ve­deri euro­pene care cre­ează por­tițe de fen­tare a regu­li­lor. Și uite așa aflăm că nici ăia care fac azi haz de neca­zul com­pa­niei ger­mane nu sunt de fapt niște buni sama­ri­teni, ci doar mai puțin îndrăz­neți în a trece niște limite care de fapt nu există decât teo­re­tic.

E pro­ba­bil stu­pid că unii au spe­rat și pro­ba­bil mai speră într-un soi de fair-play al cor­po­ra­ți­i­lor la nivel mondial. Dar e sigur că mulți – și mă număr prin­tre ei – au soco­tit că totuși există niște limite ale cinis­mu­lui, că sunt măcar unele com­pa­nii al căror pedi­gree națio­nal, ale căror onoare și tra­di­ție le împie­dică să prac­tice inco­rec­ti­tu­di­nea, min­ciuna, fal­sul. Vol­k­swa­gen a spul­be­rat și această ultimă ilu­zie care mai hră­nea fira­vele spe­ranțe într-o anume mora­li­tate a eco­no­miei. Nici nem­ții nu mai sunt ce-au fost.

Cor­po­ra­ți­ile sunt însăși piața și nu-și mai pot per­mite să lase meca­nis­mele reglă­rii să func­țio­neze. Nu e efi­cient pen­tru ele, nu se gene­rează sufi­cient pro­fit. Așa că o regulă nouă a fost scrisă în secret de către cei care domină eco­no­mia. Ea sună așa: piața a murit, dar hai să ne pre­fa­cem că e bine mersi și că func­țio­nează. Între timp vin­deți ca și cum nimic nu s-ar fi întâm­plat.


Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant

Dacă ai ceva de spus...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Virgil Nichita
  Virgil Nichita

  Eu cred ca ade­va­rul este pe undeva la mij­loc mai exact este o inver­sare a sca­rii valo­ri­lor plus marketingul.Acesta (marketingul)se reflecta in viata zilnica,am ajuns sa apre­ciem scli­pi­ciul in locul adevarului,preferam sa gin­deasca altii in locul nostru.….bataturile si inde­mi­na­rea au fost inlo­cu­ite cu maxima viteza depro­fe­sii gen smecher,descurcaret,lasa ca merge si asa,nu se prinde fraierul.….ce lega­tura au toate astea cu masinile?Pai are,o masina o cum­peri ptr utilitate,fiabilitate eco­no­mie si fle­xi­bi­li­tate in exploatare,in majo­ri­ta­tea tari­lor anor­male masina a deve­nit sta­tut social,inseamna ca ai suc­ces daca are x cp,ati intre­bat pe cineva care are o masina de 300cp cum se tra­duce efec­tiv in lucru meca­nic asta?El este supe­rior ptr ca are,ii detine,ii poseda.…daca il intrebi la ce-i foloseste.…..lasa frate,sa fie.Needucatia(adica lipsa de la scoala)dorinta de a fi supe­rior prin alt­ceva decit esti tu ca per­soana a des­chis usa la ceea ce com­pa­ni­ile au inte­les ime­diat si au ofe­rit mar­sind pe pros­tia evi­denta a soci­e­ta­tii tot mai indo­bi­to­cite de sclipici,faima de mucava,recunoastere a valo­ri­lor prin lucru­rile care te incon­joara.……:-)

 2. Daniel Moisa
  Daniel Moisa

  Și ”ultima găsel­niță”, sau ”cire­așa de pe tort”, acest.…..EURO 6.….!!!!

 3. Lazar Benedek
  Lazar Benedek

  sa nu cre­ada nimeni ca ei sunt sfinti numai acum a iesit ade­va­rul la supra­fata

 4. Gratacelo Construct
  Gratacelo Construct

  toate marile com­pa­nii sunt de ipo­cri­zie de nei­ma­gi­nat ,eu dau un exem­plu de ce am patit eu cu o firma din bel­gia cu care aveam con­tract ,aces­tea ma obli­gau sa pla­tesc mun­ci­to­rii anga­jati la firma din Roma­nia cu bare­mul de baza bel­gian ,ok m am con­for­mat ,dupa ce s a dat dru­mull cu drept de munca cu con­tract bel­gian ia paca­lit pe mun­ci­to­rii mei ca vor avea mai multe drep­turi daca se anga­jeaza direct ,in con­se­cinta o parte din mun­ci­tori au ple­cat direct la el ,abia dupa o luna de zile au vazut ca sala­riul la prima mana era mai mic decat cel pe care il aveau la firma mea la a doua mana ba tre­bu­iau sa si pla­teasca si cazare lucrul pe care eu con­form con­trac­tu­lui tre­buia sa l ofer el nea­vand obli­ga­tia asta

 5. Costachescu Gheorghe
  Costachescu Gheorghe

  Eu cred ca pro­ble­mele WV nu se opresc aici, ches­tia cu eva­cu­a­rea gaze­lor nu am stiut o, dar pro­blema con­su­mu­lui de moto­rina (care nu core­sunde deloc cu cel din car­tea teh­nica, in unele cazuri este cu 50% mai mare) o stiau toti…la astea se ada­uga proasta cali­tate a unor piese cum sunt pompa de injec­tie, injec­toa­rele, tur­bo­su­flanta care dese­ori se defec­teaza ina­inte chiar de expi­ra­rea garan­tiei (pe dea­su­pra costa o groaza de bani inlo­cu­i­rea lor, majo­ri­ta­tea repre­zen­tan­te­lor dau teapa, daca nu sti­ati va spun eu).…..personal pre­fer masi­nile asi­a­tice, mult mai fia­bile, mai eco­no­mice si mai rapide.… s a ter­mi­nat cu supre­ma­tia masi­ni­lor ger­mane, si cand ma gan­desc ca deve­ni­sera o legenda.….

 6. Marius Lazar
  Marius Lazar

  Din pacate ,

 7. Colios Cosmin
  Colios Cosmin

  nici­o­data nu au fost nem­tii asa cum ii cred spa­la­tii pe cre­ier

 8. ciprian

  Toata nebu­nia asta vine de la ”cres­tere”. Inte­lege cineva exact din ce motiv este nevoie de aceasta cres­tere? Nu doresc ras­pun­suri banale de genul ”vor mai mult pro­fit”. Con­sum, con­sum, consum…Crestere, cres­tere, crestere…Dar pana când? Pana unde? Si cu ce con­se­cinte?

 9. ioan_v
  ioan_v

  şi ai noş­tri erau în reor­ga­ni­zare. Nu ştiu dacă şi-au reve­nit, dar asta(scandalu) nu le ajută, sigur.


Meniu