Cine va trage foloase din cazul Oprea

Ori­cât de ciu­dat ar părea, moar­tea agen­tu­lui de poli­ție Bogdan Gigină con­so­li­dează guver­na­rea PSD. Se vor găsi poate unii care să se mire și să se întrebe cum ar putea un ase­me­nea nefe­ri­cit acci­dent să se întoarcă în favoa­rea ace­lora care sunt răs­pun­ză­tori pen­tru pro­du­ce­rea lui. Ca de obi­cei, dia­vo­lul se ascunde în deta­lii. Iar deta­li­ile de data aceasta se referă la con­text.

Ne găsim într‐un moment în care par­la­men­tul are un echi­li­bru de putere des­tul de sta­bil. PSD și UNPR, plus niște mici gru­puri pre­cum ALDE, dețin o majo­ri­tate con­for­ta­bilă ca să nu‐și facă multe griji pen­tru moțiu­nile sim­ple sau de cen­zură pe care opo­zi­ția le‐ar putea ini­ția împo­triva guver­nu­lui. S‐a demon­strat deja vali­di­ta­tea aces­tei majo­ri­tăți cu câteva pri­le­juri până acum și se poate afirma, fără teama de a greși, că par­la­men­tul decide cam ceea ce dorește PSD. Cu niște excep­ții. Căci UNPR s‐a împo­tri­vit sau a evi­tat insi­dios anu­mite subiecte deli­cate, lăsând impre­sia unei posi­bile nego­ci­eri cu PNL, în cazul în care PSD‐ul s‐ar dovedi a fi un pariu pier­dut pen­tru ei. Și pen­tru că această jal­nică formă de sla­lom poli­tic tre­buia să fie îmbră­cată cu haina ele­gantă a unei fraze bom­bas­tice, dom­nul gene­ral Oprea s‐a gân­dit s‐o denu­mească inte­re­sul națio­nal.

PNL n‐a ezi­tat să se folo­sească de situ­a­ție. În lipsa unui pro­gram alter­na­tiv de guver­nare, cu măsuri cura­joase care să con­sti­tuie o ade­vă­rată schim­bare de ati­tu­dine, libe­ra­lii vor să dobân­dească pute­rea prin metode can­ti­ta­tive. Adică să pro­ducă o nouă majo­ri­tate. Iar UNPR era sin­gura gru­pare cvasi‐frecventabilă a par­la­men­tu­lui actual. Așa­dar s‐au gră­bit să apla­ude împo­tri­vi­rile gene­ra­lu­lui Oprea la mane­vrele legi­sla­tive pese­diste, găsind pri­le­jul poli­tic de a‐l aborda în văzul tutu­ror ca pe un poten­țial aliat. Unii au strâm­bat din nas, alții chiar s‐au scan­da­li­zat, dar ideea avea un oare­care par­fum de feza­bi­li­tate.

Și fix în con­tex­tul ăsta a picat acci­den­tul care a pro­dus moar­tea unui agent de poli­ție. Înghe­suit de pro­pri­ile sale afir­ma­ții, cum că guver­na­rea tre­buie să fie prac­ti­cată în cu totul alte chi­puri decât cele ale actu­a­lu­lui cabi­net Ponta, PNL nu are decât vari­anta de a‐i cere expli­ca­ții și chiar demi­sia gene­ra­lu­lui Oprea, a cărui vino­vă­ție (cel puțin morală) pen­tru această moarte este incon­tes­ta­bilă. Însă vehe­mența libe­ra­li­lor în a cere jus­ti­ție și onoare nu e de natură să‐l încu­ra­jeze pe gene­ra­lul Oprea către o vii­toare apro­pi­ere de PNL. Ba dim­po­trivă aș spune, cred că va fi plin de resen­ti­mente față de acest par­tid, mai ales dacă prin pre­siu­nea publică sus­ți­nută și de ei se va ajunge la demi­te­rea sa.

Așa că lui Oprea îi rămâne doar o vari­antă: să stea lângă PSD. Ceea ce face actu­ala majo­ri­tate indes­truc­ti­bilă până la ale­geri. Chiar și dacă Ponta va fi con­dam­nat.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


  1. Novum

    E un caz din care toată lumea o să iasă șifo­nată. Se va vedea la son­da­jele urmă­toare.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu