Ce dăm înapoi munților?

Civi­li­za­ția beto­nu­lui, este­tica asfal­tu­lui și poe­zia fie­ru­lui beton au înce­put să urce pe pote­cile mun­ți­lor. Guver­nan­ții vor să dezvolte poten­ți­a­lul turis­tic, cel puțin așa ne spun. Ce înseamnă pen­tru ei poten­țial turis­tic e des­tul de lim­pede: să aduni într-un loc cât mai multă lume și să-i faci să-și chel­tu­iască banii pe mân­care si bău­tură spre pro­fi­ta­bi­li­ta­tea unor afa­ceri pri­vate. Asta, spun ei, cre­ează locuri de muncă și gene­rează PIB. Deci nu poate fi decât de bine.

Pri­mul bas­tion al natu­rii care este asal­tat de ceva timp de acest tip de poli­tică în turism este masi­vul Bucegi. Dru­muri asfal­tate aduc hoarde cotro­pi­toare de indi­vizi care se cocoață în vâr­ful mun­te­lui mai mult din curi­o­zi­tate decât din dorința de a vedea natura. Aju­nși acolo cei mai mulți din­tre ei aleg să facă ceea ce făceau și acasă sau pe văile ape­lor: gră­tare și bere. În urma lor rămân inva­ri­a­bil tone de gunoaie ca o dâră care să arate tutu­ror că pe acolo a tre­cut pros­tia și nesim­ți­rea. Nimeni nu-i trage la răs­pun­dere, nici măcar pro­pria con­ști­ință.

Mă uitam la repor­ta­jul făcut de cei de la emi­siu­nea Româ­nia, te iubesc des­pre inva­da­rea par­cu­lui națio­nal Bucegi și mi-a atras aten­ția o replică dată de un indi­vid din ăsta care lăsa în urma sa gunoi: de ce nu puneți tom­be­roane? Și mi-am dat seama că oame­nii ăștia nu au nici un dram de edu­ca­ție în pri­vința natu­rii. Pur și sim­plu habar n-au nimic des­pre ea și tra­tează totul exact ca și cum acolo ar fi între blo­cu­rile de beton în care locu­iesc. Nu pri­cep de pildă că tom­be­roa­nele cu gunoi atrag ani­ma­lele săl­ba­tice și că de aici pot deriva o sută de com­pli­ca­ții mult mai greu de ges­tio­nat. Iar fap­tul că ar face gră­ta­rul pe din două cu ursul e cea mai mică din­tre ele.

Oame­nii ăștia nu pri­cep că mun­tele e cu totul alt­ceva decât spa­țiul verde din spa­tele blo­cu­lui sau decât par­cul din car­tier. Și atunci m-am între­bat: le-a expli­cat cineva vreo­dată lucru­rile astea? Avem obiș­nu­ința de a spune că astea țin de bun simț – poate că da, dar rea­li­ta­tea este că cei mai mulți își găsesc rapid scuze atunci când habar n-au ce impli­ca­ții prac­tice are inva­zia lor în săl­bă­ti­cia mun­ți­lor. Să se asfal­teze, să se facă par­cări, să se pună tom­be­roane, să se facă toa­lete, să se tragă gaze și curent… ce urmează? A, da, să se ridice bise­rici, mall-uri, hote­luri și res­ta­u­rante. Și atunci, dacă asta își doreau, de ce au mai urcat pe munte? Pe toate astea le aveau deja jos, în orașe…

Poate că cineva ar tre­bui să le vor­bească des­pre lucru­rile astea. Poate că cineva ar tre­bui să spună cu voce tare că avem nevoie de o stra­te­gie clară în pri­vința turis­mu­lui montan. Poate că cineva ar tre­bui să facă mai multă edu­ca­ție montană. Între­ba­rea este cine este acest cineva. E lim­pede că nu sta­tul și auto­ri­tă­țile sale care acum sunt popu­late cu hoți și incom­pe­tenți. Aso­ci­a­ția Montană Car­pați a înce­put un ast­fel de pro­gram în șco­lile din Bucu­rești și din jur. Dar nu e des­tul. Tre­buie mai multe forțe, mai multe voci. Tre­buie un mesaj unic, argu­mente solide, arti­cu­late, pe care să le repete mai mulți în toate oca­zi­ile posi­bile. Tre­buie să fie cre­ate oport­u­ni­tă­țile de a vorbi des­pre asta.

Mă întreb dacă monta­ni­ar­zii din Româ­nia, cei care spun că iubesc mun­tele, sunt dis­puși să facă mai mult decât să umble pe munți. Mă întreb dacă sunt dis­puși să-i ia și pe alții cu ei, să-i învețe regu­lile mun­te­lui, să le arate fru­mu­se­țile natu­rale ale mun­ți­lor și să-i con­vingă să le res­pecte și să le pro­te­jeze. Mă întreb dacă ar fi dis­puși să meargă în școli și să vor­bească des­pre munte, să explice copi­i­lor cum tre­buie să se com­porte în natură. Dacă ar fi dis­puși să meargă prin­tre cei care fac gră­tare și să le explice ce înseamnă să fii civi­li­zat. Eu sper că da.

Alt­min­teri se cheamă că monta­ni­ar­zii doar iau ceva de la munți, fără să dea nimic îna­poi, nu-i așa?


Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Dacă ai ceva de spus...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Meniu