Ce este un montaniard?

Când am scris des­pre muti­la­rea mun­ți­lor Bucegi de către hoarde de indi­vizi neci­vi­li­zați, am folo­sit câțiva ter­meni "con­sa­crați" prin rețe­lele soci­ale ca să carac­te­ri­zez acești oameni: coca­lari, piți­poance, cor­po­ra­tiști. Unii m-au cer­tat prin comen­ta­rii pen­tru asta, con­si­de­rând că afi­șez un soi de eli­tism nepo­tri­vit cu subiec­tul. Ori­cine are drep­tul de a merge pe munte, căci mun­tele nu apar­ține doar unora. Așa e. Îmi fac mea culpa. Luat de valul indig­nă­rii n-am fost prea clar în expri­mare și am lăsat loc să se înțe­leagă că a fi monta­ni­ard e un soi de apar­te­nență la o castă nobilă, din care nu ori­cine poate face parte. Nu e drept.

Gândindu-mă la această gre­șe­ală și la felul în care totuși ar tre­bui s-o îndrept – măcar prin niște scuze pe care, iată, le pre­zint chiar acum – m-am tre­zit însă întrebându-mă care sunt acele lucruri care dau drep­tul cuiva de a se auto­in­ti­tula monta­ni­ard? Eu, care mă pre­tind a fi în această cate­go­rie, sunt îndrep­tă­țit să mă numesc așa? Ce este, de fapt, un monta­ni­ard?

În DEX – sur­priză – ter­me­nul nu e nici pe departe expli­cat în sen­sul pe care azi îl uti­li­zăm. În limba română ofi­ci­ală monta­ni­ard înseamnă "om de la munte, mun­tean" (ca sub­stan­tiv) sau "mun­te­nesc" în sen­sul de apar­ținând mun­te­lui (ca adjec­tiv). Mai există o expli­ca­ție legată de Revo­lu­ția Fran­ceză, dar nu are nici o rele­vanță pen­tru ce dis­cu­tăm noi aici. Deci monta­ni­ard este un neo­lo­gism pe care uti­li­za­rea frec­ventă îl va impune pro­ba­bil și lim­bii ofi­ci­ale. Dar cu ce sens îl vom adă­uga în dic­țio­nar?

Sunt sigur că mulți din­tre voi vor opta ime­diat pen­tru defi­ni­ția cea mai la îndemână: iubi­tor al mun­te­lui. Foarte ade­vă­rat, dacă nu iubești mun­tele, nu te poți numi monta­ni­ard. Dar ce înseamnă iubi­rea pen­tru munte? Căci, la urma urmei, chiar și celui care face gră­tare în vâr­ful mun­te­lui și lasă un mal­dăr de gunoaie în urma sa îi place mun­tele. Acolo se simte bine, e aer curat, poate să urle cât îl țin plămâ­nii, poate să facă orice îi este inter­zis în oraș. Alt exem­plu: nu mă îndo­iesc că există iubi­tori ai mun­te­lui care stau în vâr­ful patu­lui și dau like-uri la poze din cres­tele montane, fără să fi ajuns nici­o­dată acolo. Ce fel de iubire a mun­te­lui este aceea care dă cali­ta­tea de monta­ni­ard?

Pro­ba­bil că veți spune că monta­ni­ar­dul este acela care iubește mun­tele, îi stră­bate pote­cile și îi res­pectă regu­lile. Am mai îna­in­tat puțin în cău­ta­rea defi­ni­ției, dar ne izbim de o altă necla­ri­tate. Și cei care merg cu ATV-uri sau cu moto­ci­clete enduro iubesc mun­tele pen­tru că le place să îi stră­bată pote­cile, după regu­lile pe care ei le con­si­deră corecte. Cu ce strică ei dacă se dau cu motoa­rele prin păduri și prin golul alpin? Dis­trug flora și stre­sează fauna? Ei, hai, că nu se face gaură în cer din câteva motoare – vor argu­menta ei. Ba da, o să spună mulți alții, prin­tre care și eu.

Să șle­fuim din nou defi­ni­ția noas­tră: monta­ni­ar­dul este acela care iubește mun­tele, îi stră­bate pote­cile prin pro­pri­ile sale forțe și îi res­pectă regu­lile. Prin pro­pri­ile forțe mi se pare o for­mu­lare mai cuprin­ză­toare căci include și pe cei care urcă mun­ții pe bici­cletă – mie mi se pare un mod nein­tru­ziv de a tra­versa natura, de aceea am vrut să-l includ în defi­ni­ție. Rămân de lămu­rit doar regu­lile, cele cărora avem obiș­nu­ința de a le mai spune legile nescrise ale mun­te­lui. Și aici apare una din cele mai mari pro­bleme: că sunt nescrise, deci inter­pre­ta­bile. Am întâl­nit, de pildă, pre­tinși monta­ni­arzi care făceau focul în golul alpin cu jne­peni, deși știau că sunt ocro­tiți de lege. În opi­nia lor acest gest nu îi des­ca­li­fica din con­di­ția de iubi­tori ai mun­te­lui. Defi­ni­ția noas­tră este iarăși în impas.

Unii din­tre voi s-ar putea să fi aflat de pro­iec­tul pe care l-am ini­țiat: Car­tea Mun­ți­lor. Dacă nu știți nimic, dar ați vrea să aflați, puteți citi această lămu­rire. Unul din­tre lucru­rile pe care mi-aș dori să fie cuprinse și, dacă se poate, cla­ri­fi­cate în această enci­clo­pe­die a monta­ni­ar­zi­lor români este exact această listă a regu­li­lor mun­te­lui, cea care ar tre­bui să ghi­deze com­por­ta­men­tul ori­cui se dorește a fi monta­ni­ard. Și poate că după ce vom fi înși­rat aceste legi, dându-le viață prin scris, ne vom lămuri cu toții ce este un monta­ni­ard.

Până atunci gân­du­rile și comen­ta­ri­ile voas­tre sunt bine­ve­nite. Ce este, pen­tru voi, un monta­ni­ard?


Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Dacă ai ceva de spus...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Meniu