Unde sălășluie diavolul

Se dis­cută aprins și cu con­vin­gere în comu­ni­tă­țile orto­doxe româ­nești de pe inter­net des­pre Hal­loween și des­pre fap­tul că cele­bra­rea aces­tei săr­bă­tori de import este forma unui păcat care, iată, este pedep­sit de Dum­ne­zeu prin incen­diul dintr‐un club bucu­reș­tean, unde roc­keri tineri – cum alt­fel? – se aflau într‐o con­gre­ga­ție al cărei scop nu putea fi decât adu­la­rea demo­n­i­cu­lui. La inter­sec­ți­ile din­tre pra­vo­slav­ni­cii inter­ne­tu­lui și ateii con­vinși ies scân­tei. Cele două tabere se gra­tu­lează reci­proc – de o parte bles­teme mai mult sau mai puțin voa­late, de cea­laltă înju­ră­turi nea­oșe. Bise­ri­co­șii sunt con­vinși că Hal­loween este o săr­bă­toare demo­n­ică. Ateii, fideli logi­cii lor, nu cred decât ceea ce rațio­nal poate fi dove­dit.

Ori­cine are curi­o­zi­ta­tea să caute câteva deta­lii des­pre Hal­loween ar afla îndată că săr­bă­toa­rea n‐are nimic sata­nic în tra­di­ți­ile ei. E pur și sim­plu o rămă­șiță a unei cre­dințe stră­vechi, cel­tice, care spune că în acea noapte lumea vii­lor și cea a mor­ți­lor sunt mai aproape una de alta decât ori­când și că spi­ri­tele pot trece tem­po­rar dintr‐o parte în alta. În noap­tea aceea te pot vizita spi­ri­tele unor stră­moși care s‐au dus, motiv de săr­bă­toare și de bucu­rie întru cin­sti­rea celor ple­cați. Și te pot vizita spi­ri­tele rele, cele care aduc neno­ro­ci­rile și tris­te­țea, așa că e mai bine să te deghi­zezi în ceva înfri­co­șă­tor, ca să le spe­rii. Nu e nică­ieri vorba des­pre Satana sau – dacă e subîn­țe­les în vreun fel prin­tre duhu­rile rele – oame­nii se pre­gă­tesc pen­tru a‐l alunga nici­de­cum pen­tru a‐l bine­veni. Însă, de‐a lun­gul tim­pu­lui, noap­tea de Hal­loween cu deco­ru­rile ei ușor sinis­tre a fost pen­tru sata­niști o ire­zis­ti­bilă ten­ta­ție de a se mani­festa. Nici­când deco­rul din jur nu pare mai adec­vat pen­tru mani­fes­tă­rile lor demo­n­ice – cum să rateze oca­zia?

Asta însă nu cre­ează nici o legă­tură între Hal­loween și vene­ra­rea dia­vo­lu­lui. Să faci ast­fel de con­e­xiuni e pur și sim­plu stu­pid. E ca și cum ai spune că Cră­ci­u­nul este săr­bă­toa­rea măce­la­ri­lor, pen­tru că atunci se taie și por­cul. Sau că e săr­bă­toa­rea celor ce dis­trug pădu­rile, pen­tru că atunci sunt tăi­ați bră­du­ții de împo­do­bit.

La noi, unde înțe­le­su­rile vechi ale săr­bă­to­rii sunt necu­nos­cute, noap­tea de Hal­loween este doar un pri­lej de amu­za­ment, asor­tat cu un soi de bal mas­cat. Nimeni nu dă alt înțe­les aces­tui pri­lej, cu excep­ția poate a câtorva rătă­ciți care vor fi cre­zând în pute­rea male­fică a lui Luci­fer. Dar să nu‐mi spu­neți că puș­tii care umblă deghi­zați în vră­ji­toare și alte cre­a­turi fio­roase se gân­desc la demoni. Copiii vânează dul­ciu­rile. Cei mai mari găsesc un pri­lej de dis­trac­ție. Nimeni nu se gân­dește la Anti­crist.

Însă bigo­ții orto­do­cși veghează, vigi­lenți. Ei sunt hotă­râți să‐l caute pe Satana în fie­care col­ți­șor unde s‐ar putea ascunde, să‐l hăi­tu­iască în fie­care gest al seme­ni­lor lor și să‐l înfi­e­reze cu mânie dum­ne­ze­iască. Ei sunt hotă­râți să ne sal­veze pe toți din peri­cole pe care doar ei le văd, să ne ferească de alu­ne­că­rile în păcat pe care chiar ei le inven­tează. Orice pri­lej e bun pen­tru acțiu­nea lor puri­fi­ca­toare. Așa­dar Hal­loween e o săr­bă­toare de import, ame­ri­cană și sata­nistă, care n‐are legă­tură cu noi și tre­buie res­pinsă cu dis­preț. Cei ce o cele­brează merită mânia lui Dum­ne­zeu, indi­fe­rent de forma în care ea s‐ar mani­festa. Și, desi­gur, dacă îi lovește o tra­ge­die, nu sunt nici demni de com­pa­siu­nea și milos­te­nia creș­ti­ni­lor ade­vă­rați. Doar le‐au spus să nu săr­bă­to­rească dia­vo­lul… așa le tre­buie!

În mod ciu­dat însă habo­t­ni­cii orto­do­xiei uită că și Moș Cră­ciun, cel care îl acom­pa­ni­ază pe Iisus în săr­bă­toa­rea creș­tină a naș­te­rii mân­tu­i­to­ru­lui, pro­vine tot de la ame­ri­cani. Și, spre deo­se­bire de Hal­loween, nici măcar n‐are vreo sem­ni­fi­ca­ție spi­ri­tu­ală sau ritu­ală, pen­tru că nu vine de la celți, ci a fost inven­tat în anii '50 de un expert în publi­ci­tate ca să cre­ască vân­ză­rile de Coca Cola pe tim­pul ier­nii, când lumea nu prea sim­țea imbol­dul de a se răcori. Iar mult cân­ta­tul brad împo­do­bit pro­vine din tra­di­ții păgâne, care invo­cau renaș­te­rea după iarnă a natu­rii și bogă­ția anu­lui care urma. Dar e clar – nu‐i așa? – Moș Cră­ciun e de la ame­ri­ca­nul bun, Hal­loween e de la ame­ri­ca­nul rău.

Și mă întreb, de vreme ce min­tea aces­tor pra­vo­slav­nici pro­duce con­ti­nuu sce­na­rii în care dia­vo­lul este eroul prin­ci­pal al acțiu­nii, imaginându‐l pre­zent în mai tot ce‐i încon­joară, nu s‐ar putea spune că Satana și‐a cam făcut casă în cape­tele lor?


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


 1. Gheorghe Roman

  Mos Cra­ciun vine de la Zeul MOS -Zal­mo­xis si Creatie.Pe ami­ri­ca­ne­ste i se zice alt­fel

  • Sorin Sfirlogea

   Ăla de care zici tu nu mai e de mult în con­ști­in­țele româ­ni­lor. Azi știm doar de jin­gle bells și de ho, ho, ho, ho…


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu