Ciocoii vechi și noi

Poli­ti­cie­nii de la putere spun că legile se fac în par­la­ment. Că nu se pot schimba legi după cum vrea unul și altul, ci doar prin votul par­la­men­ta­ri­lor care au fost tri­miși acolo de ale­gă­to­rii lor. Ceea ce poate face cetă­țea­nul este să res­pecte aceste legi și să voteze o dată la patru pe aceia pe care par­ti­dele îi aleg drept can­di­dați. Adică tot pe ei.

Pre­la­ții BOR zic că rân­du­ie­lile bise­ri­cii le face doar bise­rica. Că nu se pot schimba aceste rân­du­ieli după cum vrea unul și altul, ci numai prin voia Dom­nu­lui și de către bise­rică însăși. Ceea ce poate face eno­ri­a­șul este să res­pecte nes­min­tit aceste rân­du­ieli și să cin­stească la fie­care săr­bă­toare bise­rica noas­tră sfântă și națio­nală, în frunte cu prea­fe­ri­ci­tul ei șef.

Poli­ti­cie­nii de la putere spun că au nevoie de tot felul de lucruri spe­ci­ale ca să‐și poată face treaba. Au nevoie de camere de hotel luxoase, ca să stea comod. Au nevoie de coloane ofi­ci­ale, ca să ajungă iute dintr‐un loc în altul. Au nevoie de pro­tec­ție per­so­nală, ca să se știe în sigu­ranță. Au nevoie de imu­ni­tate, ca să nu fie hăr­țu­iți poli­tic. Au nevoie de pen­sii spe­ci­ale și indem­ni­za­ții mari, ca să nu ducă grija zilei de mâine.

Pre­la­ții BOR spun că au nevoie de tot felul de lucruri spe­ci­ale ca să‐și poate înde­plini misiu­nea apos­to­lică. Au nevoie de multe bise­rici, ca să pro­po­vă­du­iască peste tot cuvân­tul Dom­nu­lui. Au nevoie de pro­pri­e­tăți multe, păduri, ogoare și clă­diri, ca să poată desă­vârși cu ele lucră­rile Dom­nu­lui. Au nevoie de scu­tiri finan­ci­are, ca ave­rea bise­ri­cii să se înmul­țească într‐una, cu spor. Au nevoie de mașini luxoase, ca să ajungă iute la cre­din­cio­șii aflați în nevoie. Au nevoie de sub­ven­ții de la stat, ca să ridice o cate­drală mân­tu­i­toare. Au nevoie de acces în școli, ca să pună sămânța orto­do­xiei în capul copi­i­lor de la o vâr­stă fra­gedă.

Poli­ti­cie­nii de la putere spun că câr­co­te­lile împo­triva lor sunt orches­trate de duș­ma­nii din opo­zi­ție, care nu înce­tează să sape la teme­lia bunei con­struc­ții poli­tice pe care ei o îna­lță prin guver­nare. Că ei nu pri­di­desc să clă­dească pen­tru dra­gul lor popor, iar fap­tele vor­besc de la sine: prin țară curge lapte și miere de când s‐au așe­zat la cârmă.

Pre­la­ții BOR spun că câr­co­te­lile împo­triva lor sunt orches­trate de sata­niști și alți necre­din­cioși vân­duți dia­vo­lu­lui, pre­cum roc­ke­rii și ateii, care nu înce­tează să sape la teme­lia bunei con­struc­ții creș­tine pe care ei o îna­lță prin rugă­ciune. Că ei tru­desc zi de zi cu aca­tis­tele, bote­zu­rile, nun­țile și înmor­mân­tă­rile pen­tru binele drept‐credincioșilor, cu expu­ne­rea moaș­te­lor spre cucer­nică pupă­ciune, cu sfin­ți­rea mași­ni­lor și a tele­foa­ne­lor pra­vo­slav­ni­ci­lor, iar fap­tele vor­besc de la sine: prin țară e liniște și pace de când ei ne bine­cu­vân­tează viața.

Poli­ti­cieni și popi, cu toții au ace­lași manual de pro­pa­gandă soci­ală. Și nu știi ce să mai crezi: or fi poli­ti­cie­nii care au învă­țat de la popi sau popii or fi luat notițe de la poli­ti­cieni? Ori poate că de fapt nici nu sunt două cate­go­rii sepa­rate. Or fi ace­eași cio­coi, unii mai bătrâni, vechi de vreo două mii de ani, alții noi‐nouți, de doar 25 de ani­șori…


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu