Demolarea unui proiect

Un lucru e lim­pede: există des­tul de mulți actori ai sce­nei poli­tice și admi­nis­tra­tive publice care își doresc ca guver­na­rea Cio­loș să eșu­eze. Așa se și explică nume­roa­sele înve­ni­nate semne de între­bare, nedu­me­riri cu falsă can­doare și dez­vă­lu­iri de infor­ma­ții pe surse, toate săpând dis­cret, dar tenace, la teme­lia suc­ce­su­lui nou­lui guvern. Îna­inte să înceapă să clă­dească ceva, cabi­ne­tul Cio­loș are deja împre­ju­rul său o mul­țime de bul­do­zere și exca­va­toare gata să demo­leze orice ar con­strui. Cuvân­tul de ordine e sim­plu: ideea de teh­no­cra­ție nu tre­buie să capete priză.

Orice metodă de a demon­stra inva­li­di­ta­tea teh­no­cra­ției e bine­ve­nită. Se poate sugera că cei din guvern nu sunt teh­no­crați, ci oameni împinși de par­tide în mod dis­cret, pe baza unor înțe­le­geri poli­tice oculte. Sau că guver­nul este mie­zul unui vii­tor par­tid pre­zi­den­țial. Sau că sco­pul final nu e guver­na­rea, ci pre­lu­a­rea pute­rii în PNL. Sau că guver­nul e mario­neta PSD care deter­mină majo­ri­ta­tea în par­la­ment. Că nu stau bine în poza ofi­ci­ală. Că nu se văd doam­nele, deci sunt miso­gini. Că nu l‐au dat ime­diat afară pe Petre Tobă, acu­zat de pla­giat, fără nici un fel de ana­liză. Că minis­trul sănă­tă­ții era să fie un medic rezi­dent în chi­loți.

Există în ora­șele mari o mino­ri­tate care poate pune pre­siune pe poli­ti­cieni, chiar dacă demo­cra­tic vor­bind ei nu repre­zintă ceea ce s‐ar numi voința popo­ru­lui. S‐a dove­dit în mani­fes­ta­ți­ile de după tra­ge­dia de la Colec­tiv că această cate­go­rie de oameni au ajuns la nive­lul de ner­vo­zi­tate soci­ală care să‐i facă să iasă în stradă și că există o amor­sare a unui fel de spi­rit civic care este peri­cu­los pen­tru clasa poli­tică. Ori suc­ce­sul unui guvern pre­cum cel al lui Cio­loș i‐ar putea deter­mina să pre­seze pen­tru per­ma­nen­ti­za­rea aces­tui model de guver­nare. Iar asta ar fi tra­gic pen­tru par­tide. Căci miza nu e să faci legi în par­la­ment, ci să pră­du­iești buge­tul prin guver­nare.

Așa că nimic nu e prea mult ca guver­nul Cio­loș să eșu­eze. Și, foarte con­ve­na­bil pen­tru ei, o sumă de per­soane din mediul online pune umă­rul la această demo­lare a unei con­struc­ții care abia a înce­put. Pen­tru că e ris­cant să‐ți mani­fești încre­de­rea, se poate dovedi că te‐ai înșe­lat, ori ei nu se înșe­ală nici­o­dată. Dar e extrem de sim­plu să cauți cusu­ruri în orice, căci – se știe – ori­cât de bine ar ieși ceva, întot­dea­una va fi loc .


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


  1. Herta Kuales

    cata drep­tate ai Sorine !


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu