Averile bisericii române

Demult, pe vre­mea când nu exista nici Româ­nia, nici româ­nii, pe pămân­tu­rile astea au trăit niște oameni. Se zice că erau daci și că pro­ve­neau dintr‐un neam mai nume­ros, cel al tra­ci­lor. Mulți din­tre ei ei erau agri­cul­tori și cul­ti­vau pro­ba­bil niște plante care le asi­gu­rau hrana de toate zilele – se aude că ter­ciul de mei era foarte popu­lar prin păr­țile astea cu mult îna­inte de îndră­gita noas­tră mămă­ligă. Vorba e că oameni nu erau chiar așa de mulți, iar pământ era des­tul, așa că pri­cini de duș­mă­nie și învăl­mă­șe­ală n‐or fi fost prea multe. Dacă‐ți tre­buia mai mult pământ pen­tru cul­turi, te duceai un pic mai încolo și găseai înde­a­juns cât să cul­tivi după putin­țele și pri­ce­pe­rile vre­mu­ri­lor ace­lea.

Pe urmă unii din­tre agri­cul­tori au înce­put să‐și dorească mai mult decât nevo­ile pro­pri­i­lor fami­lii și s‐au dus cu arme peste veci­nii lor. Lăco­mia nu s‐a inven­tat în seco­lele moder­ni­tă­ții. I‐au înfrânt și i‐au supus, le‐au luat pămân­tu­rile în pose­sie și i‐au pus să le mun­cească în folo­sul lor, îngăduindu‐le să păs­treze din roade doar atât cât să se hră­nească. De peste mări și zări, din înde­păr­tate stepe asi­a­tice, au sosit și alți asu­pri­tori care s‐au adă­u­gat sau s‐au sub­sti­tuit celor locali, tre­când prin sabie sate și impu­nând legile înving­ă­to­ru­lui. O parte din­tre ei – zic unii isto­rici – au rămas pe aici în func­ții de căpe­te­nii, căci agri­cul­to­rii locali nu erau prea orga­ni­zați și deci ușor de luat în șer­bie. Așa s‐au năs­cut boie­rii.

Apoi, gene­ra­ție după gene­ra­ție, boie­rii s‐au mai civi­li­zat, au dobân­dit mof­turi de stă­pâni, și‐au înăl­țat conace și au înce­put a trăi pe seama celor ce le erau robi și slugi. Pe lângă cur­țile lor au înce­put să apară pri­mii popi creș­tini, dor­nici să preia în păs­to­rire sufle­tele țăra­ni­lor pen­tru a înte­meia bise­rici. Către cine să se îndrepte aceștia pen­tru pro­tec­ție și spri­jin dacă nu spre stă­pâ­nii locu­ri­lor? Iar boie­rii, din îndes­tu­la­rea lor, s‐au gân­dit că bine ar fi să împartă și bise­ri­ci­lor locu­lui, căci popii au dove­dit că pot avea multă influ­ență asu­pra pros­ti­mii, ținându‐i în frâu, educându‐i și supunându‐i stă­pâ­ni­lor. Așa au apă­rut dani­ile, cti­to­ri­ile de bise­rici și mânăs­tiri, împro­pri­e­tă­ri­rile stă­re­ți­i­lor. Popii au fost făcuți parte la câști­gu­rile boie­ri­lor pen­tru că îi ser­veau în stru­ni­rea țăra­ni­lor de rând. Iar mânăs­ti­rile au ajuns să dețină pămân­turi și aca­re­turi, ba chiar și robi țigani, deși spi­ri­tul creș­tin pe care pre­tin­deau că îl repre­zintă vor­bea des­pre iubi­rea aproa­pe­lui. Țăra­nul nu le era însă aproape, cu atât mai puțin țiga­nul.

Secole de‐a rân­dul așa au mers lucru­rile pe aici. Nu exista o con­spi­ra­ție între boieri și bise­rică, pur și sim­plu cere­rea s‐a întâl­nit cu oferta, iar soci­e­ta­tea a con­si­de­rat toate aceste lucruri ca fiind nor­male, în ordi­nea natu­rală a lucru­ri­lor. Apoi a venit anul 1864 și guver­nul Kogăl­ni­ceanu dim­pre­ună cu Cuza au gân­dit că sta­tul român tre­buie să se moder­ni­zeze după mode­lul altor civi­li­za­ții apu­sene. Așa că au secu­la­ri­zat ave­rile mânăs­ti­ri­lor (care nici atunci nu plă­teau nici un fel de impo­zite și în plus se aflau sub influ­ență pre­pon­de­rent greacă, veni­tu­rile scurgându‐se către bene­fi­ciul unor cle­rici stră­ini) și le‐au împăr­țit țăra­ni­lor, iar pe țigani i‐au eli­be­rat din robie. 30% din pămân­tu­rile româ­nești au tre­cut în pro­pri­e­ta­tea țăra­ni­lor, res­tul apar­ți­neau moși­e­ri­lor. Bise­rica a rămas cu foarte puțin, dar cu o sus­ți­nere finan­ci­ară de la stat. Și la vre­mea aia mari tân­gu­iri s‐au auzit din par­tea fețe­lor bise­ri­cești, ba chiar – lucru omis în dis­cur­su­rile de azi – mai marii bise­ri­cii orto­doxe române au făcut apel la Rusia și Impe­riul Oto­man cerându‐le să inter­vină în forță și să‐i repună în drep­turi (ce au de spus adep­ții teo­riei cu bise­rica apă­ră­toare a româ­nis­mu­lui?). Dar sta­tul a rămas neclin­tit în hotă­rârile sale. Și iadul nu s‐a des­chis să‐i înghită pe cei ce au depo­se­dat bise­rica de colo­sala sa avere. Dum­ne­zeu nu e mate­ria­list. Însă bise­rica nu s‐a lăsat, a con­ti­nuat să se lupte pen­tru a acu­mula bogă­ții. Și în aproape un secol a reu­șit să mai dobân­dească ceva avere. Numai că isto­ria i‐a adus pe comu­niști la putere, iar reforma agrară din 1945 a sim­pli­fi­cat bru­tal totul: ave­rile au deve­nit toate ale sta­tu­lui.

Și s‐a ajuns la situ­a­ția de azi. Retro­ce­dă­rile au pus în pose­sie pe vechii pro­pri­e­tari, cei dina­inte de reforma din '45. Bise­rica s‐a ales iar cu o avere impor­tantă, dar nu‐i mul­țu­mită cu ea. Vrea și scu­tiri de taxe și impo­zite. Căci dacă nu, ne ame­nință prea­fe­ri­ci­tul Tra­fa­let, au să ceară să revină la situ­a­ția de dina­inte de Cuza. Bise­rica, de dra­gul pre­ten­ți­i­lor mate­ri­ale, ne‐ar vrea îna­poi în feu­da­lism. Nu‐i nici o mirare că gân­desc așa, pre­la­ții BOR suferă de ana­cro­nism de zeci și sute de ani, sunt edu­cați să gân­dească în tre­cut, nu în vii­tor. Când fac aceste cereri însă, ar tre­buie să răs­pundă la câteva între­bări sim­ple:

 1. Dacă numai având averi și pose­sii își pot înde­plini opera cari­ta­bilă – așa cum ne tot repetă – se poate spune că în comu­nism, când li se con­fis­case totul, nu și‐au făcut dato­ria față de popo­rul cre­din­cios? De ce n‐au pro­tes­tat și atunci? De ce atunci s‐au supus, ba chiar mulți au coo­pe­rat cu regi­mul? Le pasă de cre­din­cioși numai când se știu ei înșiși în sigu­ranță?
 2. De la cine să se ia pro­pri­e­tă­țile și să li se dea lor? De la pro­pri­e­ta­rii lor de azi, de la eno­ri­ași? Cum să se pro­ce­deze? Să se anu­leze toate actele de vân­zare și cum­pă­rare de după 1864 și pro­pri­e­tă­țile să fie donate bise­ri­cii?
 3. Dar în Ardeal cum să facem? Că acolo, îna­inte de 1864, pămân­tu­rile și clă­di­rile deți­nute azi de BOR erau ale gro­fi­lor maghiari și ale bise­ri­cii cato­lice și pro­tes­tante. Le dăm îna­poi? Facem drep­tate până la capăt și luăm tot ce deține în pre­zent bise­rica orto­doxă din Ardeal?
 4. Și, dacă tot li se dau îna­poi pro­pri­e­tă­țile de dina­inte de Cuza, n‐ar vrea cumva și robii țigani? Să prin­dem vreo câteva mii de țigani și să‐i ducem în lan­țuri la mânăs­tiri ca să le slu­gă­rească pe moșie?

Dar oare n‐ar fi mai bine ca în pro­blema pro­pri­e­tă­ți­lor bise­ri­cii să ne întoar­cem și mai mult în tre­cut, pe vre­mea daci­lor, când toată tagma asta de popi jefu­i­tori și nemer­nici nici nu exis­tau? N‐ar fi mai bine să‐i depo­se­dăm de toate ave­rile și să vedem, așa, de probă, cât de mult își iubesc cre­din­cio­șii, slujindu‐i din sără­cie?


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


 1. Yosca Ivan

  de ce nu esti cres­tin ade­va­rat ca sa spui ade­varu ca bise­rica si boie­rii au asu­prit taranii,tot ce era mai bun le luati, zeciu­iala func­tiona si atunci,taranu pleca la raz­boi iar pochii asu­prea chiar si sexual feme­ile ramase asa a ti dobin­dit ave­rile RUSINE

 2. Stefan Lascu

  DE VAZUT FILMUL -BLESTEMUL PAMANTULUI… ION – CUM REACTIONEAZA POPA .Superb arti­col !!!

 3. Ion Popa

  Cand va veni ziua sa apre­ciati insti­tu­tia bise­ri­cii si oame­nii care o res­pecta, apre­ciaza si au gasit in ia de aproape 2000 de ani o hrana spi­ri­tu­ala . Nu gene­ra­li­zati hulind bise­rica ,par­ti­cu­la­ri­zati per­soa­nele cu ele rafu­i­tiva daca nu va bote­zat sau cunu­nat caci pt moarte ramane sa apre­cieze rudele. Iubim si uram oameni dar numai unul ne iubeste pe toti

  • hira

   In pri­mul rand pre­ci­zez ca bise­rica , este inven­tia evre­i­lor si a popi­lor. Dum­ne­zeu este inven­tia roma­ni­lor. Sfin­tii sunt mituri nu legende, inven­tii evre­iesti. Tre­buie cul­tura sa inte­legi. 50% din popu­la­tia Terei habar nu au des­pre Dum­ne­zeu si sfinti.

 4. Gigi Balan

  Uite‐l pe sar­sa­ilă. Ce i‐aş mai da foc la barbă.

 5. Geoe Tataia

  parin­tele sta­tul nul repre­zinta nici guver­nul nici par­la­men­tul ci popo­rul ei sint ale­sii popru­lui ce ati pri­mit de la boieri si de la alesi sint ale popo­ru­lui ei decide daca va da su nu prima data a fost popo­rul nu boie­rul si ale­sul asa ca scur­teazo cu cer­si­tul

 6. Cecilia Croicu

  cum s‐a ajuns la atita rau­tate in pri­vi­rea unui om al bise­ri­cii? Nu am stiut ca bise­rica mai mult ca orice doreste averi .In tara asta oame­nii locu­iesc in bor­deie ,maninca din gunoaie ,copii merg km. pe jos sa invete , spi­ta­lele pica , ne maninca pe strazi ciini din cauza foa­mei si cel mai grav pen­tru o pica­tura de apa si sunt ati­tea de spus . Nu asta a pro­pa­duit Isus .nu cred ca atunci cind a fost pe cruce a dorit ca cei din bise­rici sa se imbrace in aur sa poarte ves­minte scumpe iar cei din jur sa moara de foame.Opritiva nu adu­ceti oameni sa nu mai aiba nici credinta.Uni atita mai au.

 7. Petrus Codin

  Pe oame­nii de rand pur si sim­plu ii depa­seste raz­bo­iul asta pen­tru bani si averi din­tre Duhul Sfant si duhul lumii.

 8. Marius Maries
 9. Niculaie Pisu

  tra­fa­let mur­dar cu rahat )))))))))))))))))))))))

 10. Vasile Ionac

  bise­rica orto­doxă, ca insti­tu­ție, e un jeg. din cauza unor popi decre­piți, sim­bo­lul ei este în pericol…trebuie dat de pământ cu pre­lată ăsta, alt­fel e de rău

 11. Eva Konya

  Eu cred ca este nevoie de bise­rici dar oare de spi­tale si scoli nu este nevoie ce fel de pre­oți sum­teti ca ame­nin­țat popo­rul si la urma urma urmei ce cauta pre­oti in poli­tica asta ati inva­tat in facul­tăți..

 12. Arbune Carimel

  Are fata de miner ,sara­cu­tul este foarte obo­sit dupa atata ago­ni­seala

 13. Cojocaru Daniela

  Este jig­ni­tor sa ame­ninti un intreg popor ca‐l des­poi , ca‐l umi­lesti in cel mai jos­nic mod , luindu‐i ceva ce tu ai pri­mit drept pomana de la altii(fie-mi ier­tata expre­sia ,,dar slabi de minte si limi­tati in gan­dire ), numai pen­tru ca acest popor te obliga intr‐un mod etic si moral sa fii egal cu el in drep­turi si obli­ga­tii! Ar tre­bui o masura radi­cala din par­tea noii puteri , dar se pare ca meteh­nele sunt vechi si desi sunt mult mai edu­cati decat stra­mo­sii nos­tri , inca le mai este frica de focul iadu­lui .…si se pare ca le vor face jocul ! Mi‐e gre­ata de atata ser­vi­lism pe de o partte si de nesim­tire crasa pe de alta parte !Poate ca Bise­rica va cas­tiga teren , marindu‐si ave­rile si mai mult , dar sigur va pierde teren in ran­dul cre­din­cio­si­lor .….Si atunci la ce Doamne iarta‐ma va duce aceasta incran­ce­nare ?

 14. Silviu Balog

  dum­ne­zeu oare nu vede cat rau pot sa faca

 15. Silviu Balog

  va spun sigur ca le dau toate paman­tu­rile sa vanda tara asta, voi nu vedeti ca totul e poli­tica, vor sa vanda tara oameni buni, va jur daca cunva dau paman­tu­rile la golani astea credeti‐ma omor unu din ei

 16. Gabriel Bunea

  Bai […] ai venit cu ceva averi de la ma‐ta aia […] ce paman­turi vrei, sala­rile, impo­zi­tele, intre­ti­ne­rea laca­se­lor de cult si altele daca ai sa le iei in cal­cul ai sa vezi ca nu iesi la vop­sea, mars […] care nu faceti alt­ceva decat sa sub­ju­gati pe cei care sunt mai fra­ieri si ii fra­e­riti cum vreti voi.
  (comen­ta­riu mode­rat de admi­nis­tra­tor)

  • Gabriel Bunea

   Dl Liviu stati linis­tit ca nimeni nu a venit de acol(somnul de veci) si sa spuna cume acolo si lasati sa fiu eu talpa iadu­lui si indi­fe­rent cine ar fi toti murim odata dar nu vreau sa‐l spon­so­ri­zez eu pe nesim­ti­tul acel care are sala­riul acela imens ce a facut pen­tru al primi a tur­nat s‐a plim­bat etc. astea‐i sant meri­tele.

  • Gabriel Bunea

   Mul­tu­mesc D‐l Marius Mari­ne­scu

 17. Ilcu Victor

  Numai cu Mer­tanu ii place sa se plimbe !!!Pri­viti uita­tura de.….….….evlavios.…pios.….milostiv.…si cu bun simt.…..

 18. Cristian Marinescu

  Ce tine aceasta fata bise­ri­coasa in mana arata ca o cruce sau cape­tele a doi serpi?Asta este sem­nul cru­cii la ei?

 19. Tambulea Mihaela-maria

  Nu vor­biti deloc de patri­mo­niul bise­ri­cii greco‐catolice care a fost in tota­li­tate dat de sta­tul roman cu voia lui sta­lin si cu bucu­rie bise­ri­cii orto­doxe si nici acum dupa 26 de ani de liber­tate nu au fost retro­ce­date pro­pri­e­ta­ri­lor de drept si ii chi­nuie in instante ani de zile. Imi este scarba de toti bar­bo­sii aces­tia care nu cred ca au nimic de a face cu cre­dinta si si‐au van­dut de mult timp sufle­tul dia­vo­lu­lui!

  • Sorin Sfirlogea

   Ba da, toc­mai că am spus des­pre asta la a treia între­bare de la fina­lul arti­co­lu­lui. N‐am lun­git mult vorba pen­tru că e o poveste în sine și abă­team aten­ția de la subiec­tul prin­ci­pal.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu