Morții fără nume

Au tre­buit să moară 64 de oameni într-un incen­diu absurd, care era extrem de sim­plu de evi­tat, ca să ne dăm cu toții seama cât de mor­tală e corup­ția. S-a ieșit în stradă cu furie și revoltă, s-a pro­tes­tat vehe­ment și a fost dărâ­mat un guvern, semn că există o pedeapsă, măcar poli­tică, a nepă­să­rii cu care sta­tul con­vie­țu­iește cu corup­ția, ba chiar o pro­mo­vează. Ponta și guver­nul lui au plătit polița ace­lei neno­ro­ciri, dar – să fim cin­stiți! – nu doar ei au insta­u­rat domnia hoției în Româ­nia. Au avut pre­de­ce­sori iluș­tri în pri­vința asta, ei n-au făcut decât să con­ti­nuie o tra­di­ție.

Acum avem cazul Hexi Pharma. Dez­in­fec­tanți dilu­ați care se folo­seau zi de zi în sălile de ope­ra­ție din spi­tale, un fel de lote­rie a bac­te­ri­i­lor și micro­bi­lor pe care orice pacient care tre­cea pe acolo o juca fără ști­ința sa. Și la fel jucau și medi­cii care lucrau cu sub­stan­țele res­pec­tive, nești­ind că sunt atât de dilu­ate. Poate că unii știau de favo­ri­tis­mele care se făceau aces­tei firme, dar sunt des­tul de con­vins că nu au bănuit că-și dez­in­fec­tează usten­si­lele cu apă chi­oară.

Totuși, opi­nia publică e mult mai calmă sau cel puțin așa pare. Nimeni n-a ieșit în stradă. Moti­vul e sim­plu: nu știm cum îi cheamă pe morți. Nu știm cum arată cei care au murit din cauza infec­ți­i­lor con­trac­tate în spi­tale din pri­cina dez­in­fec­tan­tu­lui con­tra­fă­cut, nu putem empa­tiza la nivel per­so­nal cu niște chi­puri, cu poveș­tile unor vieți. Moise Guran spu­nea ieri că nu vom ști nici­o­dată câți au fost. Așa e, dar numă­rul e poate mai puțin impor­tant. Numele lor poate ne-ar fi tre­zit.

Merg pe stradă și pri­vesc în jurul meu. În zona de nord a ora­șu­lui, unde e plin de oameni bogați, văd ade­sea tineri și tinere de până în 30 de ani în mașini luxoase. Îmi cer ier­tare, dar nu mă pot împie­dica să nu mă gân­desc că, la vâr­sta când încă n-aveai cum să-ți fruc­ti­fici pe deplin pre­su­pusa inte­li­gență și poten­ți­a­lele com­pe­tențe, banii pen­tru un Mer­ce­des ML sau un Porsche Cayenne nu pot veni decât din afa­ceri de tip Hexi Pharma: tru­care de lici­ta­ții publice, offshore-uri folo­site ca para­van, eva­ziune fis­cală. Pen­tru că proș­tii pot fi furați. Proș­tii pot să moară.

Și tare mă tem că încă n-am tras pătura de pe această eco­no­mie bizară a Româ­niei, în care nu avem indus­trie, nu avem agri­cul­tură, avem peste 3 mili­oane de oameni care nu vor să mun­cească, dar ne merge bine și sun­tem numiți "tigrul Euro­pei". De unde banii ăștia, de unde creș­te­rea eco­no­mică? E un mis­ter pen­tru mine. Până va fi dez­le­gat, mă tem că în Româ­nia mai sunt încă multe Hexi Pharma de des­co­pe­rit. În ali­men­ta­ție. În sănă­tate. În edu­ca­ție. Acolo unde ne doare mai tare. Acolo unde con­se­cin­țele sunt cele mai grave. Acolo unde ni se orches­trează dis­pa­ri­ția ca oameni întregi la minte și la trup. Cei mai ghi­ni­o­niști din­tre noi vor muri. Dar n-are nimic, n-o să ne revol­tăm atâta timp cât nu le știm numele. Bine că n-am fost noi.


Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant

Dacă ai ceva de spus...

 1. o femeie

  doc­to­rii nu stiau ca e diluat? Ba stiau!! Ia si tu un dez­in­fec­tant si miroase-l. Apoi fa dilu­tia de 1: 10 si miroase! Stiau, au fost doc­tori care au reac­tio­nat, au fost care au ridi­cat din umeri, altii au ple­cat din tara.
  Sis­te­mul merge asa de peste 50 ani (pt ca infec­tii intra spi­ta­li­cesti sunt de pe tim­pul lui rapo­sa­tul, dar nimeni nu facea des­chi­dea gura de frica.…).
  Nu s-a schim­bat mare lucru prin sis­te­mul medi­cal: oameni abru­ti­zati in sis­tem, oameni care fac munca in bataie de joc, ca doar ziua trece, leafa merge, noi cu drag mun­cim; dar si cadre medi­cale ce nu res­pecta pro­ce­dura si lucreaza expe­ri­men­tal si impro­vi­zand.
  Iar afa­ce­rea big pharma (spa­gile pt a cum­para si pre­scrie niste pro­duse medi­cale, ori­care ar fi: dez­in­fec­tante, medi­ca­mente expi­rate sau neu­ti­li­zate in alte parti, medi­ca­mente sau vac­ci­nuri inu­tile) la noi tine doar de corup­tie.


Meniu