Împarte cu prietenii


Submit

Asta e, Patrick. Mergem înainte.

La Colec­tiv, în club, patro­nii au vrut să facă bani. Nici prin gând nu le-a tre­cut să omoare pe cineva. Dar când a fost vorba des­pre sigu­ranța cli­en­ți­lor, des­pre regu­lile de eva­cu­are, des­pre pro­tec­ția împo­triva incen­di­i­lor au zis "lasă, că merge și-așa". De ce să mai dea bani pe tot felul de igni­fu­gări și rea­me­na­jări? Doar nu li s-o întâm­pla chiar lor să le moară cli­en­ții din cauza vre­u­nui incen­diu…

La Colec­tiv, în club, cei de la ISU au vrut să facă să fie bine. Au fost în con­trol, de mai multe ori. Și nici vorbă că ar fi vrut să îngă­duie moar­tea cuiva. Dar când a fost vorba să veri­fice cât de sigură e clă­di­rea, cât de peri­cu­los e să fie orga­ni­zate con­certe în ea, au zis "lasă, că merge și-așa". De ce să nu ia și ei o șpă­guță mică? Că doar au sala­rii mici și nu li s-o întâm­pla chiar lor așa ghi­nion, să fie prinși cu con­troale fic­tive…

În spi­ta­lele din Româ­nia, medi­cii au vrut să evite infec­ți­ile noso­co­mi­ale. Nici prin gând nu le-a tre­cut să omoare pe cineva. Au dat cu dez­in­fec­tant din ăla de la firma Hexi Pharma, pri­vi­le­gi­a­ții sis­te­mu­lui de sănă­tate, de la care cum­pă­rau cu cel mai mare preț de pe piață. Dar când au văzut că totuși infec­ții apar, că lucru­rile nu-s în regulă, au zis "lasă, că merge și-așa". De ce să se pună rău cu șefii cei mari, care-s mână-n mână cu fur­ni­zo­rul? Doar nu li s-o întâm­pla chiar lor să le moară pacienți din cauza infec­ți­i­lor con­trac­tate în spi­tal…

În Minis­te­rul Sănă­tă­ții, func­țio­na­rii au vrut să favo­ri­zeze firma Hexi Pharma, să o ajute să câștige lici­ta­ți­ile. Nici vorbă că ar fi vrut să îngă­duie moar­tea cuiva. Dar când a fost vorba să veri­fice cali­ta­tea pro­du­se­lor pe care le dis­tri­buie în spi­tale, au zis "lasă, că merge și-așa". De ce să nu ia și ei o șpă­guță mică? Că doar au sala­rii mici și nu li s-o întâm­pla chiar lor așa ghi­nion, să fie prinși că achi­zi­țio­nează pro­duse dilu­ate…

Pe sta­dio­nul Dinamo, medi­cul echi­pei a vrut să-l sal­veze pe Patrick Ekeng. Nici prin gând nu i-a tre­cut să-l lase să moară. Dar când a fost vorba să se echi­peze cu ceea ce tre­buie, să acțio­neze orga­ni­zat și pro­fe­si­o­nist în caz de acci­dente spor­tive, a zis "lasă, că merge și-așa". Deja murise un fotba­list de la Crai­ova sub pri­vi­rile lui. Doar nu i s-o întâm­pla chiar lui să-i moară încă unul în mâini…

În țara lui "merge și-așa" nimic nu se va schimba până când nu vom recu­noaște că sun­tem super­fi­ci­ali și ires­pon­sa­bili. Până când nu vom admite — nu unii, ci toți, abso­lut toți — că așa nu se mai poate, așa nu mai merge. Că tre­buie să ne schim­băm, înce­pând cu noi înșine.

La sta­dio­nul Dinamo, fanii îl plâng pe Patrick Ekeng. Unul din­tre ei a redat per­fect modul cum ne rapor­tăm noi, româ­nii, la ast­fel de tra­ge­dii, năs­cute din negli­jență și super­fi­ci­a­li­tate:

A fost foarte tra­gic. Ambu­lanța a venit după trei minute… tre­buia oprit meciul… asta e, așa a vrut Dum­ne­zeu, mer­gem îna­inte.

Ai înțe­les, Patrick? Asta e, băiete. Așa a vrut Dum­ne­zeu. Noi? Nu-ți face griji, o să ne șmi­orcăim nițel, că așa se face la mort și pe urmă mer­gem îna­inte. Nu schim­băm nimic, că merge și-așa.


Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant


Share on Pinterest
There are no images.
Împarte cu prietenii


Submit

Comentarii:


 1. daniel lupu

  Asta e, Rom­silva, mer­gem mai departe.…

  0
  0

Lasă un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *