Managerii de carton ai României

Ați auzit de Irina Socol? Dacă nu, vă spun eu cine e: direc­toa­rea fir­mei Siveco, aia care a fost prinsă că făcea eva­ziune fis­cală, ares­tată, jude­cată și con­dam­nată pen­tru eva­ziune și mită. Acum ies la ive­ală toate potlo­gă­ri­ile pe care le-a comis timp de mulți ani, dar acum niște ani în urmă n-aveai loc de ea prin toate con­fe­rin­țele și revis­tele IT, din care explica tutu­ror ce mare antre­pre­nor e ea și cât de mult mun­cește ca să aibă suc­ces.

Iată cum se con­struia suc­ce­sul mana­ge­rial la Siveco: mită de sute de mii de euro dată de madam Socol către diverși poli­ti­cieni.

Să spi­cuim din inter­viu­rile sti­ma­bi­lei antre­pre­noare:

Vă gân­deaţi în 1992 că veţi ajunge să faceţi isto­rie în IT?
IS: Nu ne gân­deam nea­pă­rat la asta…  Ştiam, ori­cum, că suc­ce­sul nu poate veni ime­diat. În IT, pro­iec­tele se con­stru­iesc greu, cer timp, dedi­care, exper­tiză, spe­cia­li­şti exce­pţio­nali, o cunoa­ş­tere teme­i­nică a cerinţe­lor pieţei. Şi multă răb­dare. Am mun­cit mult în aceşti 20 de ani şi pot spune, fără modes­tie, că pro­iec­tele noas­tre de eLear­ning, eAgri­cul­ture, eHealth, eCus­toms au schim­bat men­ta­li­tăţi şi au aju­tat des­tine umane să-şi cro­iască un drum mai bun, prin pro­iecte – de la copiii cărora le-am ofe­rit un pro­ces de învă­ţare efi­cient şi inte­rac­tiv şi pro­fe­so­rii cărora le-am uşu­rat munca de pre­dare, până la fer­mi­e­rii cărora le-am sim­pli­fi­cat acce­sul la sub­venţii euro­pene, sau la medi­cii cărora le-am pus la dis­po­zi­ţie aju­to­rul teh­no­lo­giei.

Cu ce atuuri v-aţi dife­renţiat faţă de com­pe­ti­ţie?
IS: Din feri­cire, în IT există o com­pe­ti­ţie foarte puter­nică şi pe plan local şi glo­bal. Acest lucru ne obligă să fim întot­dea­una foarte buni. Nu ne per­mi­tem să stăm pe loc. Ne-am dife­renţiat în piaţă cu ofer­tele com­pe­ti­tive şi pro­fe­sio­na­lis­mul echi­pei, exper­tiza şi refe­rinţele solide câş­ti­gate. Toate aces­tea sunt susţi­nute de exper­tiza dobân­dită în 20 de ani de acti­vi­tate, fap­tul că sun­tem un jucă­tor inter­na­ţio­nal impor­tant, un lider regio­nal, un jucă­tor în dome­niul busi­ness to public.

Și ca să pri­ce­peți mai bine ce înțe­le­gea doamna Socol prin a face isto­rie în IT și a se dife­ren­ția față de com­pe­ti­ție, iată una din per­lele gân­di­rii sale antre­pre­no­ri­ale:

Firma Siveco decide să facă afa­ceri cu firma Euro­vip SRL. Obiec­tul de acti­vi­tate al aces­teia din urmă este colec­ta­rea de fier vechi. Patroana Euro­vip este Gogu Mihai Valen­tina, care nu știe să scrie și nici să citească. Sin­gu­rul care are ceva școală în fami­lie e fiul ei, Gogu Mihai Nico­lae, care a absol­vit două clase. Pe 6 ianu­a­rie 2009, firma Euro­vip încheie cu Siveco un con­tract al cărui obiect este, nici mai mult, nici mai puțin decât pres­ta­rea de către exe­cu­tant a ser­vi­ci­i­lor de con­sul­tanță, ana­liză, pro­iec­tare și asi­gu­ra­rea cali­tă­ții în dome­niul sis­te­me­lor infor­ma­tice inte­grate pe baza comen­zi­lor scrise trans­mise de bene­fi­ciar. Deci niște țigani din Sin­tești fac con­sul­tanță pen­tru IT-iștii din Siveco.

Sco­pul aces­tor mane­vre? Evi­dent 90% din sumele plătite aces­tor firme se întorceau în buzu­na­rul doam­nei mana­ger sub formă de bani negri, cu care dădea mită ca să câștige con­tracte. După care pri­vea de sus fir­mele mai mici din indus­tria IT și le explica părin­tește că n-au un mana­ge­ment per­for­mant, ca al ei.

Să mai ziceți că n-a făcut madam Socol isto­rie! Sau că nu s-a dife­ren­țiat de com­pe­ti­ție! Fir-ați ai dra­cu­lui de mana­geri români de suc­ces!


Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant

Dacă ai ceva de spus...

 1. IVECO

  Apropo de isto­rie IT- prin anii 90 paca­lea 'toti direc­to­rii de fabrici si uzine ca Siveco vine de la Software pen­tru Iveco.
  Foarte multi puneau botul ca SIVECO este o firma mare de incre­dere ca doar era vorba de IVECO
  Gata – a sca­pat de la mititica- http://www.hotnews.ro/stiri-esential-21152871-irina-socol-fondatoarea-siveco-eliberata-conditionat.htm
  A

 2. Cornelia Ciulu
  Cornelia Ciulu

  .….MAMA EI DE EXCROACA.….

 3. daniel

  Ce n-ai inte­les tu, in toata poveste asta, este fap­tul ca doamna si-a dife­ren­tiat firma, ca sa zic asa, "prin exper­tiza si refe­rinte", doban­dite in 20 de ani de acti­vi­tate, ca mare, foarte mare, nemai­po­me­nit de mare si impor­tant "juca­tor inter­na­tio­nal". Doamna facea tri­mi­tere, pro­ba­bil, la com­pe­tenta si expe­rienta cand folo­sea, ca multi alti semi­docti, vor­bi­tori de rom­gleza, sub­stan­ti­vul exper­tiza, care in Limba Romana are alt inte­les. Pro­ba­bil ca a fost nevoie de cateva exper­tize atunci cand au condamnat-o pe doamna…


Meniu