Cum capturezi un urs (like a pro)

Astăzi ne vom ocupa de aspec­tele sub­tile și pro­funde ale prin­de­rii urși­lor de pe stră­zile din Româ­nia. Pen­tru că apa­rent situ­a­ția este mult mai com­pli­cată decât pare la prima vedere și, dintr-un pri­lej oca­zio­nal de știri sen­zațio­nale, am ajuns să dez­ba­tem pro­blema asta la nivel națio­nal, contrazicându-ne cum să le venim de hac și dacă e bine să-i împuș­căm sau nu.

E bine deci să știți că poves­tea ursu­lui de la Sibiu a rea­dus în dis­cu­ție un alt eve­ni­ment, petre­cut cu ceva timp în urmă la Bra­șov. O ursoaică și puiul ei au ajuns – doar ei știu cum – la eta­jul doi al unui bloc din oraș. Pri­lej de mare vân­zo­leală pen­tru auto­ri­tăți, care – spre deo­se­bire de cole­gii lor sibieni – au găsit metode non-letale ca să rezolve pro­blema și motiv de a fi dați drept exem­plu pozi­tiv de pro­fe­sio­na­lism. Întreaga tără­șe­nie a fost fil­mată și pusă pe You­tube, spre deli­ciul ama­to­ri­lor de sen­zațio­nal. Am urmă­rit și eu ima­gi­nile și am ajuns la urmă­toa­rele con­clu­zii, care se con­sti­tuie într-un mic ghid de cap­tu­rare pro­fe­si­o­nistă a urși­lor, în zece pași sim­pli:

 1. Fap­tul că ai un urs pe scară poate fi îngri­jo­ră­tor, dar și amu­zant în ace­lași timp (0:29). Nu vă alar­mați inu­til, bucurați-vă de cli­pele unice pe care aveți oca­zia să le tră­iți.
 2. Dacă ai un urs pe scară, e bine să încui ușa. Cel puțin ăsta e sfa­tul spe­cia­liș­ti­lor (0:39). Se știe că un urs nu poate trece nici­o­dată de o ușă solidă făcută din PFL.
 3. Dacă e vorba de o ursoaică cu un pui, e o idee bună să chemi puiul la tine (4:21). În loc de cuțu-cuțu se poate încerca vari­anta băi, jego­sule mic, hai încoa'. Cu sigu­ranță ursoaica va sta liniș­tită în timp ce tu mân­gâi puiul pe coadă și ast­fel se vor calma amân­doi.
 4. În caz că ursul ajunge într-o situ­a­ție peri­cu­loasă, avertizează-l (4:56). De pildă, dacă e pe aco­pe­riș, strigi la el: bă, nebu­nule, vezi că cazi. Ursul va apre­cia.
 5. După ce ursul este împuș­cat cu tran­chi­li­zant, este de dorit ca în jurul lui să se cre­eze cât mai multă for­fotă și gălă­gie (5:21). E clar că nici lui nu-i place să se simtă sin­gur.
 6. După tran­chi­li­zare, când îi puneți un laț de gât, nu folo­siți decât o mână (5:59). Cu cea­laltă fil­mați întreaga ope­ra­țiune, pen­tru pos­te­ri­tate. Este cunos­cut fap­tul că, atunci când îl fil­mezi, ursul nu are nici­o­dată reac­ții neaș­tep­tate. Se simte și el vedetă și pozează cuminte la cameră.
 7. Recu­pe­ra­rea unui urs de pe aco­pe­riș este o acti­vi­tate care nece­sită o atentă coor­do­nare (6:26). Gra­dul de peri­cu­lo­zi­tate tre­buie veri­fi­cat per­ma­nent (mușcă, coaie?), efor­tu­rile tre­buie sin­cro­ni­zate (ține de el, ține în p..a mea!), comu­ni­ca­rea e cru­ci­ală (cade, bă, cade-n p..a mea!). O aten­ție deo­se­bită tre­buie acor­dată găsi­rii mâne­ru­lui de care ursul tre­buie apu­cat (7:39). Panica tre­buie și ea ținută sub con­trol (nu mai urla, în p..a mea de prost!). De ase­me­nea, dacă situ­a­ția o impune se poate renunța la fil­ma­tul cu tele­fo­nul pen­tru a avea ambele mâini libere (lasă dracu' tele­fonu' ăla, băga-mi-aș p..a în el!).
 8. La cobo­rârea ursu­lui pe scări e bine să fie invi­tat un sobor de came­ra­mani (8:25). Ei nu vor încurca deloc ope­ra­țiu­nile, ci vor con­tri­bui deci­siv la reu­șita lor.
 9. Chiar și în ast­fel de clipe, iubi­rea nu poate fi stă­vi­lită (9:40). Invită-ți pri­e­te­nii să iubească ursul dră­gă­laș: pupă-l, Flo­rine!
 10. Nu uita că urșii care umblă pe stradă au un com­por­ta­ment deviat, din cauză de modi­fi­cări gene­tice de com­por­ta­ment (14:50). Știu că unii vor zice că gene­tica și com­por­ta­men­tul n-au legă­tură, da' uite că la Bra­șov au. Cel mai pro­ba­bil li s-a dezvol­tat o genă de sho­pping și de aceea nu pot rezista ten­ta­ției de a nu hoi­nări hip­s­te­rește prin oraș.

Îna­r­mați cu aceste cunoș­tințe sunt sigur că putem înfi­ința în fie­care oraș al țării un Ser­vi­ciu de Cap­tu­rare Rapidă a Urși­lor Vaga­bonzi și Guno­ieri.


Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant

Dacă ai ceva de spus...


Meniu