Adevăratul liberalism economic

Dom­nul Tări­ceanu vor­bește, în sfâr­șit, din pos­tura de om aflat în tre­bu­rile țării. De mult și‐a dorit asta și iată că popo­rul cel suve­ran i‐a bine­cu­vân­tat par­ti­dul încă o dată, slobozindu‐l în par­la­ment, unde poate să își joace rolul de ușier la guver­nul PSD ade­vă­rat libe­ral. Și des­pre ce ne poves­tește domnia sa? Păi bine­în­țe­les des­pre capi­ta­lul româ­nesc și cum tre­buie el pro­mo­vat. Lucru lău­da­bil, veți spune, căci este spre binele țări­șoa­rei noas­tre. Hai­deți să intrăm în câteva deta­lii, să înțe­le­gem geni­ala logică a dom­nu­lui Tări­ceanu. Cum își pro­pune domnia sa să ajungă la obiec­ti­vul mult dorit?

Mai întâi prin aceea că "vom da pri­o­ri­tate fir­me­lor româ­nești și capi­ta­lu­lui româ­nesc". Mai pre­cis se referă la aju­toa­rele acor­date de stat pen­tru com­pa­ni­ile care înde­pli­nesc anu­mite con­di­ții, de obi­cei legate de cre­a­rea de noi locuri de muncă (de pildă în IT). Ce îi scapă dom­nu­lui Tări­ceanu este că actu­a­lele pre­ve­deri legale nu sunt cu dedi­ca­ție pen­tru firme stră­ine, ci au niște cri­te­rii care – întâm­plă­tor sau nu – le înde­pli­nesc doar fir­mele stră­ine și foarte puține firme româ­nești. Ce se poate face con­cret? Să rela­xezi con­di­ți­ile în așa fel în cât să le înde­pli­nească și fir­mele mai mici, româ­nești. Dar asta înseamnă să dai aju­toare de stat și fir­me­lor româ­nești, nu cu pri­o­ri­tate fir­me­lor româ­nești, căci fir­mele stră­ine vor înde­plini și ele cri­te­ri­ile, chiar mai bine decât cele autoh­tone, deci se vor cali­fica și ele pen­tru aju­toare de la stat. Pe scurt, n‐ai pro­mo­vat nimic, ai ofe­rit doar mai multe avan­taje decât pro­ba­bil te ține buzu­na­rul, căci avan­ta­jele sunt de fapt scu­tiri de taxe și impo­zite. Dacă însă excluzi expli­cit fir­mele stră­ine, legi­fe­rând că numai capi­ta­lul româ­nesc este îndrep­tă­țit la aju­tor de stat, te tre­zești ime­diat că încalci nu știu câte legi, bașca tra­ta­tele de ade­rare la UE. Ceea ce întot­dea­una se lasă cu deranj.

Apoi dom­nul Tări­ceanu ne spune că treaba asta cu pro­mo­va­rea fir­me­lor româ­nești se va rea­liza "atât prin pâr­ghii legale cât și prin ati­tu­dine". Și ca să mate­ria­li­zăm mai con­cret această inten­ție, ne putem ima­gina cum minis­te­rele și auto­ri­tă­țile vor întreba pe cei cu care intră în con­tact: sun­teți de la capi­talu' româ­nesc? Dacă răs­pun­sul este afir­ma­tiv, atunci totul se va trans­forma în lapte și miere, ușile cabi­ne­te­lor se vor des­chide, biro­cra­ția va dis­pă­rea ca prin far­mec, toți func­țio­na­rii publici vor zâmbi și vor face teme­nele în fața antre­pre­no­ri­lor și mana­ge­ri­lor res­pec­tivi, îndeplinindu‐le toate voile, legale sau nu. Pro­ba­bil că, la fel ca mine, sun­teți con­vinși că așa se va întâm­pla, doar pen­tru că a dat dis­po­zi­ție dom­nul Tări­ceanu.

Apoi pla­nul măi­as­tru al șefu­lui libe­ra­li­lor alto­iți cu demo­crați pre­vede ca la con­trac­tele publice să "ne orien­tăm și spre pro­duse româ­nești". Pro­ba­bil domnia sa nu știe ce e aia o lici­ta­ție corectă, pen­tru că fir­mele lui n‐or fi par­ti­ci­pat nici­o­dată la una care n‐a fost tru­cată n‐au avut această expe­riență. De aia nu știe că nu poți să scrii într‐un caiet de sar­cini că pro­du­sul sau ser­vi­ciul achi­zi­țio­nat tre­buie să vină de la o firmă cu capi­tal româ­nesc, pen­tru că este dis­cri­mi­nare pe față. Și, din nou, pe bună drep­tate, te tre­zești cu toate fir­mele stră­ine și cu comi­si­ile de la Bru­xe­l­les pe cap.

În fine, încu­nu­nare a măies­triei poli­tice, dom­nul Tări­ceanu are geni­ala idee de a "dis­cuta cu toate fir­mele stră­ine", cărora să le spună că mai tre­buie să mai lase niște pro­fit prin Româ­nia, pen­tru că ele au exploa­tat forța de muncă ieftină din Româ­nia și cam atât. Sunt pro­fund impre­sio­nat de matu­ri­ta­tea gân­di­rii poli­tice a ilus­tru­lui nos­tru poli­ti­cian și deja văd cu ochii min­ții cum mana­ge­rii fir­me­lor stră­ine vor privi ruși­nați în pământ, pro­mițând că se vor îndrepta de la proas­tele mora­vuri ce le‐au avut. Ori poate că treaba n‐o să meargă așa cum e pla­nul și atunci, ca om care am tre­cut prin câteva firme mul­ti­na­țio­nale în cariera mea, pot să intu­iesc și cam la ce con­clu­zii o să ajungă ilus­trul libe­ral după ast­fel de con­ver­sa­ții:

 1. Că de aia au venit fir­mele stră­ine în Româ­nia, pen­tru că forța de muncă e ieftină, nu pen­tru că mureau de nerăb­dare să‐și înfi­in­țeze sedii aici.
 2. Că forța de muncă din Româ­nia este ieftină, într‐adevăr, dar și mai slabă pro­fe­sio­nal decât în occi­dent. Nive­lul de cali­fi­care este mult mai scă­zut și în multe mese­rii nu găsești oameni cu expe­riență și com­pe­tențe nici să dai cu tunul. Așa că sala­ri­ile mai mici au ade­sea o expli­ca­ție.
 3. Că moda­li­tă­țile prin care fir­mele stră­ine trans­feră bani în țara‐mamă sunt mult mai sub­tile decât ne lasă să înțe­le­gem dom­nul Tări­ceanu. Se prac­tică intens ser­vi­ci­ile foarte scumpe de con­sul­tanță externă ofe­rită de la sediul mul­ti­na­țio­na­lei și tot felul de "shared‐services" pe care fili­ala din Româ­nia le "cum­pără" de la firma mamă. Iar pe alea nu ai cum să le inter­zici și nici nu poți obliga o firmă pri­vată să își ia con­sul­tanți și ser­vi­cii exclu­siv din Româ­nia.

Con­clu­zii? Prima este legată de cât de libe­rale sunt ide­ile dom­nu­lui Tări­ceanu. Atât de libe­rale încât nici nu mai recu­noști în ele nici prin­ci­pi­ile libe­ra­lis­mu­lui eco­no­mic: libera con­cu­rență pe piață, nein­ter­ven­ția sta­tu­lui în eco­no­mie și res­pec­tul pen­tru pro­pri­e­ta­tea indi­vi­du­ală. Sunt sigur că domnia sa ne poate explica cu voca­bu­la­rul său sofis­ti­cat cum de ase­me­nea idei eta­tiste popu­lează cre­ie­rul cuiva care se pre­zintă ca "ade­vă­ra­tul libe­ral".

A doua este că feza­bi­li­ta­tea ide­i­lor dom­nu­lui Tări­ceanu este foarte aproape de zero. Asta în afară de cazul în care are alte pla­nuri. Ca de pildă să for­țeze ase­me­nea pre­ve­deri legale dis­cri­mi­na­to­rii pen­tru a deter­mina reac­ția nega­tivă a Uniu­nii Euro­pene, după care să se întoarcă către popo­rul suve­ran și să‐l întrebe: băi popor, ăștia nu ne lasă să ne pro­mo­văm româ­na­șii noș­tri! n‐ar fi mai bine să ne cărăm noi din UE? că am vor­bit cu dom' Putin și zice că ne pri­mește în Uniu­nea Eco­no­mică Eura­si­a­tică.

Iar a treia derivă din cea de‐a doua: dacă toată poves­tea asta nu e feza­bilă prac­tic, atunci pro­ba­bil că iar se încearcă abu­ri­rea popo­ru­lui român spunându‐i povești de ador­mit copiii. Mai e cineva care să cre­adă basme de‐astea? Ia zi, popo­rule…


Citește și…


Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant

Dacă ai ceva de spus...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. daniel

  "Mai e ci­ne­va ca­re să cre­a­dă bas­me de‐astea? Ia zi, po­po­ru­le…"
  "popo­rul", for­mat din 45% pro­cent votanti in 11 decem­brie, ras­punde: DAAAAAA!…si sun­tem man­dri ca sun­tem romani si avem olim­pici si sun­tem inte­li­gen­tii pla­ne­tei si avem cei mai buni doc­tori si cei mai buni piloti si cei mai buni.…si cei mai buni…da` ne‐a vitre­git isto­ria si toata lumea ne‐a asu­prit si sun­tem libe­rali si avem voca­tie de euro­peni dar nu vrem straini sa ne fure tari­soara…


Meniu