Mai e dreptate în țara asta?

Asta e una din­tre cele mai impor­tante între­bări pe care ni le punem în ultima vreme. Pen­tru că nici nu mai știm ce să cre­dem. Pe de o parte avem DNA și pro­ce­sele mari­lor corupți, ceea ce ne face să cre­dem că lucru­rile se schimbă. Dar vin alții, sus­ți­nă­tori ai corup­ți­lor, și urlă cât îi țin plămâ­nii că pro­ce­sele astea sunt fabri­cate ca să eli­mine poli­tic pe favo­ri­ții lor. Și deve­nim con­fuzi: așa o fi? Sau oame­nii ăștia sunt doar mani­pu­lați de presă, care e orches­trată cu îndemâ­nare chiar de corupți pen­tru a‐și scăpa pie­lea, prezentându‐se publi­cu­lui drept vic­time nevi­no­vate ale unei jus­ti­ții aser­vită poli­tic? Pare tot mai difi­cil de spus care e ade­vă­rul, unde e drep­ta­tea.

Eu cred că, îna­inte de a ne pro­nunța asu­pra unor ast­fel de dileme, e bine să ne rea­min­tim ce înseamnă drep­ta­tea, căci tră­iesc cu sen­ti­men­tul acut că noi, româ­nii, am cam uitat defi­ni­ția aces­tui cuvânt. Mi se pare că am dezvol­tat cu tim­pul un soi de per­cep­ție ero­nată asu­pra aces­tei noțiuni, adică am ajuns – nu se știe exact cum, pro­ba­bil din cauza unei jus­ti­ții care ani de zile n‐a func­țio­nat corect – la con­clu­zia că jus­ti­ția și drep­ta­tea nu sunt sino­nime. Cum s‐ar zice ceva ce e drept (sau moral, corect etc) nu este nea­pă­rat legal. Și invers: ceva ce e legal, nu e nea­pă­rat drept. Și am impre­sia că asta stă la baza mul­tor con­fu­zii pe care le facem, inclu­siv a celor poli­tice.

Pe de o parte e vina fie­că­ruia din­tre noi că ne‐am lăsat furați de degrin­go­lada soci­ală a ulti­mi­lor 27 de ani și ne‐am pier­dut repe­rele morale și legale. Am ajuns să cre­dem că drep­ta­tea e atunci când vic­to­ria e de par­tea noas­tră, indi­fe­rent dacă argu­men­tele noas­tre sunt logice, rațio­nale și legale. Nu știm să apli­căm rațio­na­mente juri­dice. Iar când ne sunt impuse de către o auto­ri­tate (vezi cazu­rile con­tra­ven­ți­i­lor în tra­fic), pro­tes­tăm vehe­ment: nu e drept. Luăm legile în sens foarte per­so­nal și le‐am vrea cro­ite după inte­re­sele noas­tre ime­di­ate.1

N‐am pri­mit și nu pri­mim nici un fel de edu­ca­ție juri­dică. Școala nu se con­si­deră datoare să ne intro­ducă în aceste aspecte foarte impor­tante ale vie­ții de cetă­țean, deși e lim­pede că, indi­fe­rent de pro­fe­sia aleasă, ine­vi­ta­bil vom inte­rac­ționa cu sis­te­mul legi­sla­tiv al țării. Con­se­cința este că, nee­du­cați fiind, ni se pare că e foarte ușor să ne dăm cu păre­rea des­pre orice ches­tiune juri­dică, indi­fe­rent de com­ple­xi­ta­tea ei.2

Și toate aceste nea­jun­suri ale noas­tre, această inca­pa­ci­tate de a supra­pune drep­ta­tea și jus­ti­ția în min­țile noas­tre, ne ghi­dează ale­ge­rile poli­tice care, la rân­dul lor, ne ghi­dează des­ti­nele și vii­to­rul. În zadar ne cer­tăm la nesfâr­șit pe subiecte poli­tice, etern împăr­țiți în tabere pro‐PSD și anti‐PSD, dacă argu­men­tele noas­tre nu sunt izvorâte din logică, rațiune și lege. Atâta timp cât vom rămâne în sfera reac­ției emo­țio­nale, cât vom vota pe cei care pro­mit ceea ce ne ser­vește inte­re­sele per­so­nale, chiar dacă e ile­gal sau nedrept față de alții, ba chiar și ire­a­li­za­bil ade­sea, nu vom pro­gresa nici un mili­me­tru.

În final, vă las să medi­tați asu­pra a două pro­bleme sim­ple.

Prima sună așa: să ne ima­gi­năm că cineva, să pre­su­pu­nem că un băr­bat, între­ține o fami­lie, mun­cind. El aduce banii acasă, iar soția, soa­cra și copiii tră­iesc de pe urma aces­tor câști­guri. Desi­gur, nu stau degeaba, mun­cesc pe lângă casă. Însă când vine vorba de deci­zii, băr­ba­tul e în mino­ri­tate. Opi­ni­ile lui sunt mai mereu nelu­ate în seamă căci votu­rile celor­lalți sunt mai multe. Unde să meargă în vacanță? El ar vrea la munte, să res­pire aer curat, să se rela­xeze după un an de muncă. Nevasta, soa­cra și copiii vor la mare – deci acolo va merge fami­lia. Este legal? Da, legea n‐are a se ames­teca în ast­fel de pro­bleme. Dar e drept?

A doua pro­blemă: în Româ­nia anu­lui 2016 PIB‐ul națio­nal este de vreo 746 mili­arde, iar buge­tul de stat este cam 231 de mili­arde de lei, adică apro­xi­ma­tiv 31% din PIB. Din tot PIB‐ul ăsta, 6% îi face sec­to­rul IT, adică apro­xi­ma­tiv 65.000 de oameni pro­duc peste 44 mili­arde de lei, Ceea ce înseamnă că varsă direct sau indi­rect la buget cam 14 mili­arde. Cu 14 de mili­arde de lei poți să plă­tești un an de zile sala­riul pen­tru apro­xi­ma­tiv 290.000 buge­tari (am soco­tit cam 4.000 lei cu tot cu taxe). Româ­nia are în total cam 1,2 mili­oane de buge­tari, oameni care mun­cesc și pres­tează diverse ser­vi­cii – nece­sare soci­e­tă­ții, nu‐i vorbă – fără a genera veni­turi în PIB. Ei sunt doar chel­tu­iala nece­sară pen­tru admi­nis­tra­rea sta­tu­lui (alt­min­teri făcută foarte prost, după cum mai toți sun­tem de acord), plătită din munca celor­lalți. E lim­pede că între ce fel de poli­ti­cieni își doresc IT‐iștii și ce fel de poli­ti­cieni își doresc buge­ta­rii e o mare dife­rență. Dar nu con­tează: 290.000 de voturi sunt aproape de 5 ori mai multe decât cele 64.000 de voturi. Este legal? Da, pen­tru că e demo­cra­ție. Dar e drept?

Bun. Acum com­pa­rați cum ați răs­puns la prima pro­blemă și cum ați răs­puns la a doua și o să știți cum stați cu înțe­le­ge­rea drep­tă­ții și jus­ti­ției.Note de subsol

 1. Ca un exem­plu: am con­dus sau asis­tat de multe ori în ulti­mii zece ani nego­ci­eri de con­tracte și, aproape inva­ri­a­bil, când se ajunge la cla­u­zele de pena­li­zare pen­tru proastă exe­cu­ție, încep dis­cu­ți­ile: da' ce? nu aveți încre­dere în noi? Și întot­dea­una am repe­tat ace­eași argu­men­ta­ție: cla­u­zele unui con­tract (care este un fel de lege sta­bi­lită de părți) nu se fac luând în con­si­de­rare anu­mite per­soane, ci evo­lu­ți­ile neaș­tep­tate pe care tim­pul le poate aduce. Știe cineva cine va lucra pe con­tract peste trei luni, cine se va îmbol­năvi sau va pleca din firmă? []
 2. Unii, de pildă, știu sigur că Sebas­tian Ghiță este o vic­timă a "sis­te­mu­lui", care prin bra­țul de fier al DNA îl orop­sește pe un biet om de afa­ceri, patriot și adu­că­tor de locuri de muncă. Cum știu asta? Păi e clar, asta e păre­rea lor for­mată uitându‐se la Româ­nia TV sau Antena 3, deci nu e nevoie de nici un fel de alte argu­mente ca să fie încre­din­țați că asta și nu alta e drep­ta­tea. Dacă i‐ar con­frunta cineva cu sutele de anga­jați ai fir­me­lor lui Ghiță care le‐ar putea povesti cum au mână­rit lici­ta­ți­ile publice ca să le câștige fra­u­du­los, cum au fabri­cat din pix spe­cia­liști cu com­pe­ten­țele cerute de caie­tele de sar­cini, ce cre­deți că ar spune? Nu e ade­vă­rat, dom'ne, ăștia nu‐s anga­ja­ții lui Ghiță, sunt oame­nii lui Soros puși să dis­trugă țara. Am ajuns să împin­gem lucru­rile până la absurd, până la nega­rea evi­den­țe­lor și înlo­cu­i­rea lor cu teo­rii fabri­cate în labo­ra­toa­rele de mani­pu­lare ale tele­vi­ziu­ni­lor. []

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant

Dacă ai ceva de spus...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Maier Sorinel
  Maier Sorinel

  Din pacate.…

 2. Vasile Ostaciuc
  Vasile Ostaciuc

  sim­tul etic este atro­fiat din cauza ego­is­mu­lui exa­cer­bat, doar o mica mino­ri­tate se intreaba, ina­inte de a face ceva, daca e drept

 3. Ion Ciungu
  Ion Ciungu

  Ce intre­bare! Desi­gur ca exista drep­tate, darrrrrrrr, pre­cum­spu­nea Ale­xan­drescu intr‐o fabula ceva mai voa­lat, se vrea ega­li­tate in fata jus­ti­tiei, "dar nu pt catei"!

 4. AdrianS

  In pri­mul rand, al doi­lea exem­plu este gre­sit con­struit si prin asta poti deturna natura dis­cu­tiei. Buge­tul nu este obti­nut doar din con­tri­bu­ti­ile celor care pro­duc, ci se aduna si cele ale celor care doar con­suma. Si pon­de­rea ar fi tre­buit sa fie egala cu pon­de­rea din con­tri­bu­ti­ile tutu­ror pri­va­ti­lor, a celor care pro­duc (de ce sa nu iei in cal­cul si alte chel­tu­ieli). Dar in fine, se inte­lege unde bati… sa nu lasam asta sa ne dis­traga de la ce con­teaza.

  Nu ar fi corect (nici just, nici legal, nici ca per­spec­tive de vii­tor mai bun) ca pon­de­rea deci­zi­i­lor intr‐o demo­cra­tie sa fie data de pon­de­rea con­tri­bu­ti­i­lor. Ar tre­bui sa existe un echi­li­bru (care sa poata fi men­ti­nut prin mij­loa­cele legale si trans­pa­rente, nu prin jocuri de culise) intre men­ti­ne­rea unui pon­deri elec­to­rale bine dis­tri­bu­ite si apa­ra­rea inte­re­se­lor celor care con­tri­buie dis­pro­por­tio­nat la pute­rea de repre­zen­tare (si este in inte­re­sult tutu­ror ca aceste meca­nisme sa existe si sa func­tio­neze).

  Avem modele de suc­ces din occi­dent des­pre cum s‐ar putea men­tine un echi­li­bru sana­tos intre inte­re­sele majo­ri­ta­tii si ale celor care con­tri­buie mai mult. Si cel mai impor­tant ar fi de men­tio­nat la acest subiect, ca "it‐istii" sunt subre­pre­zen­tati in poli­tica roma­neasca ori­cum am vrea sa punem pro­blema, desi anu­mite inte­rese au fost pro­te­jate prin influ­enta patro­na­te­lor (vezi redu­ce­rea de 16% in mod par­ti­cu­lar). Dar in niciun caz nu puteam dis­cuta con­struc­tiv daca pro­blema este pusa la modul 1 it‐ist tine in carca x buge­tari, ar tre­bui sa poata avea putere de deci­zie cat x buge­tari.

  • Sorin Sfirlogea

   Nu asta suge­ram. Încer­cam să sur­prind modul dife­rit în care ne rapor­tăm la pro­blema repre­zen­ta­ti­vi­tă­ții atunci când pro­blema e la scară mică (în fami­lie) și când e la scară mare. Dacă ar răs­punde cin­stit, majo­ri­ta­tea ar zice că nu e drept ca cel care aduce "banii în casă" să nu aibă un cuvânt de spus în pri­vința deci­zi­i­lor, dar că IT‐iștii n‐au decât să‐și înghită frus­tră­rile și să pro­ducă bani în con­ti­nu­are. Că așa e româ­nul, impar­țial. 🙂

   În pri­vința fap­tu­lui că și buge­ta­rii sunt impo­zi­tați, asta e o ches­tiune com­plet nere­a­listă. Cum s‐ar zice sta­tul ia banii din taxele și impo­zi­tele pro­ve­nite din eco­no­mia pri­vată, dă sala­rii la buge­tari și după aia le ia îna­poi o parte din ei. Asta doar așa, ca să mai fre­căm banii prin con­turi și să dăm impre­sia că toată lumea e impo­zi­tată.

   • AdrianS

    Nu am ras­puns cu ce am inte­les, am ras­puns la ce toc­mai ai re‐explicat. Nu este nici corect, nici nor­mal cum spui ca inte­lege "majo­ri­ta­tea" legat de ambele exem­ple, solu­tia este undeva la mij­loc. Si ca veni vorba de fami­lie, ori­cat se da roma­nul cocos la el acasa, bar­ba­tul face con­ce­sii si merge si acolo unde vrea si acolo unde vor copiii si acolo unde vrea nevasta. Chiar daca nu va ras­punde din prima ca este asa… majo­ri­ta­tea lor cel putin.

    Legat de buget, indi­fe­rent cum crezi ca e corect sau nor­mal sau optim, asa func­tio­neaza la noi, cuan­tu­mul buge­tu­lui este cal­cu­lat, repet, cu toti banii impo­zi­tati si con­form con­sti­tu­tiei toata lumea pla­teste taxele sta­bi­lite prin legi. Acest prin­ci­piu impie­dica imple­men­ta­rea unei solu­tii optime, dar este corecta pen­tru ca la fina­lul zilei, pri­va­tul nu ar tre­bui sa ii dea peste nas doc­to­ru­lui sau pro­fe­so­ru­lui sau pom­pie­ru­lui sau sol­da­tu­lui ca el doar toaca bani. Aceste cate­go­rii mun­cesc corect si pe ser­vi­ci­ile ofe­rite se pla­tesc taxe in ace­lasi mod cum se face cand ar fi ofe­rite de pri­vati si mi se pare chiar mai corect asa. Fre­cu­sul bani­lor ar putea fi evi­tat ori­cum, nu este ca si cand ne impie­dica cineva sa viram doar banii pen­tru aco­pe­ri­rea netu­lui in con­tu­rile de sala­rii ale insti­tu­ti­i­lor.

 5. Vasile Barbu
  Vasile Barbu

  Dra­K­nea Știe ?!

 6. Vasile Barbu
  Vasile Barbu

  Drag­nea țtie

 7. András Mariana
  András Mariana

  Oare cati au rab­dare sa citesca acest arti­col pana la capat?

  • Costica Moisin
   Costica Moisin

   Eu …si totul e o abu­re­ala .STii ca in zilele de pe urma ,binele se va numii rau ,iar raul bine !


Meniu