PSD încotro?

Dis­cu­tam într‐una din serile tre­cute cu amici întâl­niți la pro­teste des­pre pla­nu­rile de guver­nare ale PSD. Eram cu toții de acord că ceea ce își pro­pun este foarte fan­te­zist în con­di­ți­ile în care nu pot finanța toate măsu­rile pe care le‐au anun­țat și că, la un moment dat, vor veni după sala­ri­ile celor care mun­cesc în dome­niul pri­vat. Zvo­nuri des­pre posi­bi­li­ta­tea intro­du­ce­rii impo­zi­tu­lui pro­gre­siv cir­cu­lau deja. Cineva a spus: dacă încearcă asta, ieșim în stradă. Eu n‐am fost de acord cu ideea asta.

Nici mie nu mi‐ar con­veni impo­zi­ta­rea pro­gre­sivă și cred că ar fi, eco­no­mic vor­bind, o măsură proastă pen­tru Româ­nia. Dar până la urmă a guverna nu înseamnă să ți se spună din stradă ce măsuri să iei și cum să ges­tio­nezi țara. În fond știam toți că PSD are idei de genul ăsta și mulți nu s‐au dus la vot, girând prin absența lor imple­men­ta­rea unor ast­fel de poli­tici. Mi se pare îndrep­tă­țit să ieșim în stradă când atacă prin­ci­pi­ile sta­tu­lui de drept și ale demo­cra­ției, dar nu când își pun în prac­tică ide­ile poli­tice anun­țate dina­inte. Pen­tru a ne spune opi­ni­ile des­pre aceste idei avem ale­ge­rile. Dacă le‐am ratat, dacă am avut alte păreri dar nu le‐am expri­mat, ar tre­bui să supor­tăm con­se­cin­țele. Asta înseamnă demo­cra­ție.

Para­do­xal însă, PSD nu reu­șește în ulti­mii ani să guver­neze în spi­ri­tul aces­tor pre­tinse linii ide­o­lo­gic pe care le trâm­bi­țează în cam­pa­ni­ile elec­to­rale. Guver­nul Ponta și acum și guver­nul Drag­nea au eșuat în a demon­stra vala­bi­li­ta­tea teo­ri­i­lor politico‐economice din exact ace­lași motiv: aso­ci­e­rea lor cu corup­ția. Și, dacă am face o listă de puncte forte și puncte slabe ale aces­tui par­tid, am observa că în ambele guver­nări au reu­șit contra‐performanța de a‐și ignora atuu­rile și de a‐și scoate în evi­dență prin­ci­pala slă­bi­ciune: renu­mele de par­tid corupt. Frus­tra­rea în par­tid tre­buie să fie enormă: au teme poli­tice foarte solide pre­cum lupta anti‐sărăcie, au cel mai dis­ci­pli­nat elec­to­rat, sunt cei mai orga­ni­zați logis­tic în cam­pa­ni­ile elec­to­rale, câștigă pute­rea și apoi nu pot să guver­neze. De ce?

Răs­pun­sul e rela­tiv sim­plu: pen­tru că la vârf se află o mafie for­mată din oameni extrem de corupți, care împing întreg par­ti­dul în acțiuni hazar­date, de care bene­fi­ci­ază doar ei. Fără Ponta, Drag­nea, Șova și alții ca ei, PSD ar putea să guver­neze nes­tin­ghe­rit și să‐și mate­ria­li­zeze supre­ma­ția elec­to­rală, chiar dacă clasa de mij­loc n‐ar fi prea feri­cită cu măsu­rile lor soci­a­liste. Însă corup­ții de la vârf, sus­ți­nuți mai ales de o serie de lideri locali cu pro­bleme penale, au con­fis­cat cârma par­ti­du­lui și duc par­ti­dul prin apele peri­cu­loase ale lup­tei cu jus­ti­ția. Și – sur­priză – toc­mai au aflat că au niște adver­sari redu­ta­bili, care i‐au învins la #colec­tiv și îi înving și acum la #oug13.

Ce urmează? În mod nor­mal pese­diș­tii ar tre­bui să se repli­eze și să înțe­leagă că direc­ția asta nu‐i poate duce decât la eșec. Că sin­gura solu­ție este să înlă­ture mafi­o­ții de la con­du­ce­rea par­ti­du­lui și în locul lor să aducă oameni noi, care res­piră alt aer și trans­mit alte idei. Oameni pre­cum Mihai Chi­rică, pri­ma­rul Iași­u­lui. Ceea ce i‐ar scăpa și de tan­de­mul dizgra­țios cu ALDE, un soi de apen­dix para­zi­tar, al cărui rost este doar acela de remorcă pen­tru per­so­naje indi­ge­ra­bile pre­cum Tări­ceanu sau Con­stan­tin.

Vor avea tăria să facă aceste schim­bări? Rămâne de văzut.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


 1. Bogdan

  Cred ca dom­nul Chi­rica e doar un oport­u­nist care vrea sa preia con­du­ce­rea in par­tid. Nu vad cum a putut ajunge pre­fe­ra­tul lui Nichita si ale­ge­rea PSD pen­tru pri­ma­ria Iasi fara a fi mai mult sau mai putin corupt. Imi aduc aminte ca si Ponta tre­cea drept un refor­ma­tor…
  Cat des­pre des­ti­nul PSD, e strans legat de corup­tia din Roma­nia. O sa tot cas­tige ale­ge­rile cat timp vom avea o biro­cra­tie nume­roasa si corupta. Pen­tru ca nu doar cei din varf sunt corupti…

  • Sorin Sfirlogea

   Eu îi dau un vot de încre­dere, deo­cam­dată. În pei­sa­jul sinis­tru de la PSD avem nevoie de spe­ranța că există totuși și oameni nor­mali la cap acolo.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu