A doua la stânga

Din punc­tul meu de vedere pro­tes­tele s‐au înche­iat. N‐am mai ieșit în stradă zilele astea pen­tru că nu cred că se mai poate obține ceva con­cret din punct de vedere poli­tic. Dacă guver­nul Grin­deanu n‐a cata­dic­sit să‐și dea demi­sia, e puțin pro­ba­bil să se mai întâm­ple asta de acum îna­inte. Și, din mai multe puncte de vedere, e bine ca pro­tes­tele să se oprească.

În pri­mul rând pen­tru că există o ener­gie soci­ală care s‐a declan­șat în aceste zile și ea nu tre­buie iro­sită pe ținte minore. Să ne păs­trăm for­țele pen­tru bătă­li­ile care urmează. Căci ele cu sigu­ranță vor veni.

În al doi­lea rând, tre­buie oprită adân­ci­rea pola­ri­ză­rii Româ­niei. Populis­mul se bazează pe vic­ti­mi­zare și iden­ti­fi­ca­rea unui vino­vat (așa cum am poves­tit aici), deci pe cre­a­rea a două bari­cade din spa­tele cărora oame­nii să se acuze reci­proc de tră­dare, pros­tie și min­ciună. Ca să oprești populis­mul, tre­buie să oprești pola­ri­za­rea asta, noi con­tra voi.

În al tre­i­lea rând e nevoie de un res­piro pen­tru a gândi solu­ții pe ter­men mai lung. Desi­gur, ele nu pot veni de la toți cetă­țe­nii care au pro­tes­tat în stradă, ci de la o mică parte a lor, cei care au dis­po­ni­bi­li­ta­tea de a se implica poli­tic mai activ. Și pot veni prin inter­me­diul unor par­tide exis­tente, chiar dacă sun­tem cu toții dez­a­mă­giți de reac­ți­ile opo­zi­ției în această ultimă peri­oadă. Soli­da­ri­za­rea par­la­men­ta­ri­lor PNL și USR cu pro­tes­ta­ta­rii este de salu­tat, dar e încă mult drum până la nive­lul de matu­ri­tate poli­tică pe care l‐am aștepta de la aceste par­tide.

În fond, pro­blema majoră pe care o are poli­tica româ­nească în acest moment este că există o masă impor­tantă de votanți care au fost, sunt și vor fi dis­puși să cre­di­teze un par­tid de corupți în numele unor pro­mi­siuni populiste. Sără­ci­mea, pen­sio­na­rii și cei de la sate nu sunt nea­pă­rat dez­in­for­mați în sen­sul cel mai teh­nic al cuvân­tu­lui, căci toți au la îndemână surse alter­na­tive de infor­mare, dar le res­ping cu îndâr­jire. Nu sunt "spă­lați pe cre­ier" cum se spune, ci au ales "spă­la­rea pe cre­ier" în mod deli­be­rat pen­tru că le oferă o per­spec­tivă con­ve­na­bilă asu­pra situ­a­ției lor. Ei sunt dez­a­van­ta­jați în mod nedrept, deci cineva tre­buie să le dea. E foarte ușor să alu­neci pe panta aces­tei argu­men­ta­ții: nu am sufi­cient, nu pen­tru că nu merit sau nu mun­cesc înde­a­juns, ci pen­tru că sufăr o nedrep­tate soci­ală (vezi argu­men­tele de gen "am mun­cit o viață întreagă și acum am o pen­sie de mize­rie").

Cu excep­ția PSD, cele­lalte mesaje poli­tice pe care le pri­mesc acești oameni sunt nein­te­re­sante. În tabăra "cea­laltă", a tine­ri­lor, a cor­po­ra­tiș­ti­lor, se vor­bește des­pre nevoia de res­truc­tu­rare a admi­nis­tra­ției publice, des­pre încu­ra­ja­rea inves­ti­ți­i­lor și dezvol­ta­rea eco­no­miei, des­pre impe­ra­ti­vul res­pec­tă­rii prin­ci­pi­i­lor demo­cra­tice și sta­tu­lui de drept. Nimic din toate astea nu include o solu­ție pe ter­men scurt a pro­ble­me­lor lor. Căci, mai ales cei de vâr­sta a treia, nu se simt deloc mobi­li­zați poli­tic de pro­grame care își vor arăta bene­fi­ci­ile într‐un vii­tor nede­fi­nit. Ei vor o pen­sie mai mare acum. Peste zece ani va fi prea târ­ziu pen­tru ei. Și doar PSD le dă ilu­zia înde­pli­ni­rii aces­tei aștep­tări.

Eu cred că e nevoie de o a doua opțiune la stânga poli­tică în Româ­nia, un par­tid care să preia acest elec­to­rat și să‐i ofere o per­spec­tivă poli­tică atrac­tivă și feza­bilă. Poate că într‐adevăr e nevoie de un efort finan­ciar mai mare al celor din clasa de mij­loc, de o impo­zi­tare pro­gre­sivă care să cre­ască fon­dul de pen­sii și de soli­da­ri­tate soci­ală, pen­tru a încerca să extra­gem săra­cii și bătrâ­nii din mâi­nile populiș­ti­lor care îi mani­pu­lează de ani buni de zile, alimentându‐le spai­mele și angoa­sele. Dar tre­buie să existe un vehi­cul poli­tic și un plan cre­di­bil pen­tru asta, căci a pune bani mai mulți în mâi­nile unui par­tid pro­fund corupt pre­cum PSD nu va duce la nici o schim­bare. Care e par­ti­dul care se poate pozi­ționa la stânga și poate începe recu­pe­ra­rea aces­tui elec­to­rat cap­tiv?

Mie mi se pare că doar USR are valen­țele nece­sare pen­tru un ast­fel de viraj. Ceea ce înseamnă că, de urgență, ar tre­bui dema­rate cla­ri­fi­cări ide­o­lo­gice în inte­ri­o­rul aces­tui grup ete­ro­gen de oameni. Unii vor fi nefe­ri­ciți cu ide­ile de stânga și vor pleca spre PNL. Nu‐i nimic. Per ansam­blu USR va fi avan­ta­jat de o ast­fel de lămu­rire inte­ri­oară, chiar dacă va avea accente ușor dra­ma­tice pen­tru unii mem­bri, la nivel per­so­nal. Ar putea rămâne totuși o stângă nova­toare, cu un dis­curs anti­co­rup­ție și cu oameni mult mai cre­di­bili care ar tre­bui să înceapă con­struc­ția unei plat­forme în care să se regă­sească măcar jumă­tate din elec­to­ra­tul actual al PSD. Adică pen­sio­na­rii. Când asta se va întâm­pla, PSD va intra în vrie și fie se va res­truc­tura cu ade­vă­rat, fie va dis­pare. Pen­tru că nu e nimic alt­ceva care să îi poată sus­ține poli­tic.


Citește și…


Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant

Dacă ai ceva de spus...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. daniel

  Si eu cred ca pro­tes­tele s‐au inche­iat. Ce‐i mai grav, e fap­tul ca, prac­tic, PSD a invins. Inca o data.
  Da, e nevoie de o noua Stanga. Pro­blema e ca in "cui­bul" numit Roma­nia, atata timp cat exista PSD, nu incap "doua Stangi". PSD‐ul este pasa­rea care‐si ucide puii aruncandu‐i din cuib, de la mare inal­time, ina­inte ca aces­tia sa invete sa zbo­are.


Meniu