Eu vreau să guverneze PSD

Pen­tru ori­cine pri­cepe puțină eco­no­mie, nu la nivel de expert, ci doar atât cât să înțe­leagă meca­nis­mele ei sim­ple, e lim­pede că pro­gra­mul de guver­nare al PSD este un basm de ador­mit copiii. Pro­blema e că, fiind pen­tru copii, a fost votat cu mult entu­zi­asm de oameni care se pri­cep la eco­no­mie cam tot atât cât un copil de patru ani. Îmi pare rău s-o spun, dar foarte mulți din­tre români, mai ales cei din mediul rural și cei în vâr­stă sunt com­plet pe dina­fară când vine vorba de a func­țio­na­rea unui stat și a eco­no­miei sale.

Prima gogo­riță a fost cea cu mări­rea sala­ri­u­lui minim pe eco­no­mie. Toți cei ce urmau să bene­fi­cieze de această măsură s-au bucu­rat că o vor duce mai bine, dar lucru­rile nu stau chiar așa. Dintr-un motiv sim­plu: orice patron de afa­cere pe care îl obligi să plă­tească mai mult anga­ja­ți­lor va alege una din două căi ca să-și rezolve chel­tu­ie­lile mai mari la care l-ai obli­gat. Nu e nimic nou, nimic de care să nu se știe deja, meto­dele astea sunt bine­cu­nos­cute tutu­ror, inclu­siv celor de la PSD.

Prima metodă este cea legală, adică patro­nul va crește pre­țul pro­du­se­lor pe care le vinde. Creș­te­rea pre­țu­ri­lor duce la infla­ție în eco­no­mie și va influ­ența pe toată lumea și atunci ar tre­bui să ne între­băm: la ce bun să se mărească sala­riul unora, dacă toată lumea va plăti mai mult pen­tru mân­care, haine și cele­lalte lucruri de care avem nevoie în fie­care zi? A doua metodă e aia ile­gală: patro­nul își trece anga­ja­ții cu normă par­ți­ală și le dă o parte de sala­riu la negru, fără taxe. Mai puține taxe înseamnă mai puțini bani la buget, mai puțini bani pen­tru pen­sii, pen­tru inves­ti­ții și sala­rii ale buge­ta­ri­lor. Ace­eași între­bare: ce mare sco­fală ai rezol­vat mărind niște sala­rii, dacă îți faci sin­gur o gaură în buge­tul de stat?

A doua gogo­riță a fost cea cu mări­rea pen­si­i­lor. Hai să dăm pen­sii mai mari. Ok, foarte bine. Dar de unde luăm banii? Că vrei să reduci taxe, zici că nu mărești impo­zi­tele, deci de unde scoți mai mulți bani? Din nou, sunt două solu­ții. Prima e să te împru­muți, adică să pui o povară din ce în ce mai mare pe gene­ra­ți­ile vii­toare. E ok să facem așa ceva? E bine să chel­tuim azi în con­tul copi­i­lor noș­tri? A doua cale este să sti­mu­lezi creș­te­rea eco­no­miei. Dar cum să cre­ască eco­no­mia când, pen­tru a plăti pen­sii și sala­rii mai mari sta­tul renunța la inves­ti­ții? Cum să cre­ască eco­no­mia când spui pe toate pos­tu­rile de tele­vi­ziune că mul­ti­na­țio­na­lele scot banii din țară și sus­țin finan­ciar pro­tes­tele din stradă? Ce oameni de afa­ceri nor­mali la cap vor veni să inves­tească aici dacă cei care guver­nează Româ­nia trans­mit ast­fel de mesaje abe­rante?

Aș putea con­ti­nua cu exem­plele de acest gen. Văd că zilele astea se mai poves­tește des­pre o gogo­mă­nie marca PSD: iefti­ni­rea medi­ca­men­te­lor. Vlad Petreanu a des­co­pe­rit ceea ce știu deja toți cei care au lucrat vreo­dată în dis­tri­bu­ția de medi­ca­mente. Dacă încerci să for­țezi pro­du­că­to­rii de medi­ca­mente să iefti­nească un pro­dus mai mult decât vor ei, îl retrag de pe piață. Și rămâi în far­ma­cii doar cu pro­du­sele alea scumpe. Adică în loc să iefti­nești medi­ca­men­tele, le scum­pești.

De ce fac asta pro­du­că­to­rii de medi­ca­mente? Pen­tru că pot. Pen­tru că pre­țu­rile în multe țări euro­pene se sta­bi­lesc în func­ție de pre­țu­rile din alte țări din jurul lor, adică se ali­ni­ază unii la cei­lalți și asta înseamnă că dacă iefti­nește Româ­nia un medi­ca­ment, îl vor ieftini și nem­ții, și fran­ce­zii, și dracu' știe câte alte țări. Așa că nu mai bine îl retrag de pe piața româ­nească? Că nu-i obligă nimeni să-l vândă aici. Și chiar dacă un medi­ca­ment iefti­nit nu e retras de pro­du­că­tor (să zicem că e bun la suflet și nu vrea să ne pedep­sească) dis­tri­bu­i­to­rii de medi­ca­mente vor avea posi­bi­li­ta­tea să-l importe cu preț mic și apoi să-l exporte în alte țări unde pre­țu­rile sunt mai mari. Deci tot nu-l pupăm în far­ma­cii.

Parcă și văd reac­ți­ile pen­sio­na­ru­lui frus­trat: Să le inter­zică, dom'ne, să exporte medi­ca­men­tele! Să-i oblige să le aducă în Româ­nia la preț mic! Oare votan­tul PSD înțe­lege că liber­ta­tea pre­su­pune inclu­siv drep­tul de a face ce vrei cu pro­du­sele tale? Că poți să le vinzi unde vrei sau să le dai foc, dacă așa ai chef? Și că nu e nor­mal să te oblige nimeni să le vinzi la un preț impus?

Măi oameni buni care ați votat PSD, pro­blema nu sunt pro­du­că­to­rii de medi­ca­mente, nici mul­ti­na­țio­na­lele. Pro­blema e că oame­nii ăștia pe care i-ați votat n-au nici un fel de idee cum tre­buie făcut să crești eco­no­mia țării, ca să trăim toți mai bine. Ei știu să chel­tu­iască banii pe care îi fac alții, dar nu știu să pro­ducă ei bani mai mulți. Și foarte curând o să aflăm asta pe pro­pria noas­tră piele. Pen­tru că pro­gra­mul de guver­nare PSD e prea fru­mos ca să fie ade­vă­rat. Și pe mine viața m-a învă­țat că atunci când ceva e prea fru­mos ca să fie ade­vă­rat, pre­cis nu e ade­vă­rat.

Dar, ca să pri­ce­pem dra­cu­lui o dată pen­tru tot­dea­una că toate astea sunt niște bali­verne elec­to­rale, eu vreau să guver­neze PSD. Poate ne-om învăța minte și ne-om duce la vot data vii­toare.


Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant


Dacă ai ceva de spus...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Mihai Popescu
  Mihai Popescu

  Si eu sunt de acord ca tre­buie lasati sa-si rupa sin­guri gatul si sa culeaga dez­a­ma­gi­rea celor care i-au votat

 2. Lili Elena
  Lili Elena

  PSD=GUNOI

 3. Lili Elena
  Lili Elena

  La gunoi cu pesede

 4. Ilie Gagniuc
  Ilie Gagniuc

  Nu inte­leg de unde GRIJA asta des­pre ce fac CEILALTI… Daca nu stiu ce fac…lasati-i sa-si "rupa" gatul…si la ale­ge­rile viitoare…apoi veniti voi…cu altul mai bun… Sau exista frica asta ca pro­gra­mul va reusi…si atunci se naste intre­ba­rea si frica "CE NE FACEM" ???!!! mai guver­nam si noi???!!!

 5. Ioan Caplescu
  Ioan Caplescu

  De va i-a dracu nu e mai bine?

 6. Mihai Dranca
  Mihai Dranca

  opo­zi­tia vrea la guver­nare cu ori ce pret .dar nu v-ati gin­dit la urma­to­rul aspect nata­ra­i­lor .sa pre­su­pu­nem ca iohan­nis cu toata liota ajunge la guver­nare ;cum cre­deti ca guver­nati ?? taind faci­li­ta­tile pe care le-a dat guver­nul psd ??nu cre­deti ca in secunda doi stra­zile bucu­res­ti­u­lui vor fi pline ???pen­truca nu mai accepta nimeni taieri si atunci daca buge­tul este nesus­te­na­bil de ce nu-i lasati pe ei sa-si rupa gitul nu voi .sau inte­re­sele sunt atat de strin­gente incit nu con­teza cum ve-ti guverna gen cio­los nu??mai nata­ra­i­lor nu aveti sanse pen­truca lumea v-a citit cine sun­teti si inte­re­sele cui le apa­rati .asa ca s-ar putea sa nu mai vedeti guver­na­rea cu o ast­fel de poli­tica .ma uitam zilele tre­cute la pre­doiu ves­nic can­di­dat cum a pri­mit el sar­cina sa refaca codu­rile penale si cit de repede le va face .ina­in­tea psd .dl pre­doiu mai bine stai jos ca nu mai vrem sa faci tu coduri le-ai facut pe astea si sunt atit de bune incit tre­buie sa o luam de la capat .

 7. George Jianu
  George Jianu

  Cand agu­ver­nat PSD pen­tru oameni? Cand isi faceau ave­rile? Intreaba-l pe Drag­nea cum si-a facut impe­riul?

  • Sorin Anghel
   Sorin Anghel

   Numai basescu a guver­nat cu grija fata de oameni. Le-au luat cam tot

 8. Viorel Voroneanu
  Viorel Voroneanu

  Eu nu.

 9. Jozsef Egyed
  Jozsef Egyed

  Cu aia, care nici macar atita nu stiu ca care oras este capi­tala tarii, sau cine este pre­se­din­tele, cu aia merg aceste gogo­ma­nii. Dar asta era de stiut ina­inte de ale­geri. Cind nu stii sa citesti, sa scrii sau sa soco­testi, cind pui stam­pila acolo unde iti indica cineva care iti da o suta de grame de tarie, atunci sa nu ne miram ca nici dupa 27 de ani popu­la­tia tarii nu au inva­tat minte.

 10. Leo Barsan
  Leo Barsan

  Chiar si asa noi vom suferi.vor creste preturile.v-a creste soma­jul .etc… In ceea ce pri­veste abu­zul in Jus­ti­tie nu prea mi se pare ca e la un nivel atat de ridicat.Hotii care au dis­trus tara se plimba linis­titi cu ave­rile neconfiscste.etc

 11. Leo Barsan
  Leo Barsan

  Da.sa guver­neze con­form pro­gra­mu­lui din campsnie.nu hoteste cum pro­ce­deazs ei.Ch

 12. Gigel Vilait
  Gigel Vilait

  Rusine pen­tru Roma­nia, un guvern con­dus de hoti, penali cu dosare pe rol in instanta si corupti iar pre­se­din­tele psd.ului – pus­ca­rias dove­dit cu inca un dosar pe rol in instanta. Nica­ieri in lume, in intreg mapam­pon­dul nu mai gasesti o tara demo­crata sa fie con­dusa de asa ceva !

 13. Constantin Merfu
  Constantin Merfu

  Mai in toate guver­nă­rile in care au fost PNL,PDL,PD,când nu le-a ieșit "buge­tul" la borduri,telecabine și alte "obiec­ti­ve­lor turistice"de investiții(nr.boala lor !)S-au retras în opoziție,reluind mani­fes­ta­rea de frus­trare! Drep­tul se cas­tiga la vot!

  • Gigel Vilait
   Gigel Vilait

   Taci ma si dute si plateste.ti cul­tul la popa si cum­pa­rati loc de veci. Daca au reu­sit prin vot 4 ani pot fi hoti si pot fura caci ti.au marit si tie pen­sia. Bravo pupa­to­rule de cururi penale si lin­ga­ule.

 14. Tomulescu Sorel
  Tomulescu Sorel

  Da dar Ioha­nis si Bru­xe­l­les nu vor. Nu roma­nii hota­rasc cine sa guver­neze Roma­nia.

  • Gigel Vilait
   Gigel Vilait

   Ba chiar popo­rul hota­raste cine.i guver­neaza. Prin vot esti ales dar­daca nu guver­nezi bine popo­rul te poate da jos.

  • Tomulescu Sorel
   Tomulescu Sorel

   Gigel Vilait Pros­tii. Teo­re­tic ai drep­tate, prac­tic nu este asa. Cat des­pre guver­nanti, nu vezi ca Ioha­nis +DNA+ Bru­xe­l­les vor sa dea guver­nul jos prin deca­pi­ta­rea celor care deran­jeaza? Ptr a obtine pute­rea totala si colo­ni­za­rea totala a tarii. Uita-tew mai bine omule.

 15. Sorin-Iulian Florut
  Sorin-Iulian Florut

  Si ALDE! Ca e coa­li­tie de guver­nare!

 16. Vali

  Sorine, gata, te-au luat în vizor. De acum te dai și tu cu lif­tul în com­ment sec­tion pe blog. "Sus, jos, sus, jos,jos, sus. Nu! Hai jos ca eta­jul nos­tru e mai bun! La voi e sus. Huooo!“
  Și ne miram ca ne-am blo­cat cu țara între etaje și ăia de la depa­nare sunt beți. :-))))

 17. Gheorghe Armenescu
  Gheorghe Armenescu

  Las­s­s­s­s­s­s­s­s­s­si­i­i­i­i­i­i­i­i­i­iii.

 18. Mircea Popovici
  Mircea Popovici

  Frus­tra­tii sa giu­gi­u­leasca bar­zo­iul si sa merga la vot dili­ma­nii.

 19. Stefan Poltorac
  Stefan Poltorac

  Ce ar fi sa plece in .…masii in GERMANIA si acolo cu nea­mu­rile lui jegoase sa-si faca guver­nul lui ??? Acum nu il insult pe BOU ,ci i-mi exprim drep­tul la libera cuge­tare , MORTII MATII DE NEMERNIC NAZIST .!!!!

  • Mihai Popescu
   Mihai Popescu

   Invata intai sa scrii, apoi fii poli­ti­cos si mai tar­ziu comen­teaza!

  • daniel

   "I-mi" pare ca nu prea sun­teti roman dupa cum scri­eti. Nu va supa­rati dar, pri­mele lucruri pe care tre­buie sa le dove­deasca un indi­vid pen­tru a sus­tine ca face sau nu parte dintr-un neam, sunt sa stie sa vor­beasca si sa scrie corect in limba nea­mu­lui res­pec­tiv. Din punc­tul asta de vedere pre­se­din­tele este mai roman decat dum­ne­a­voas­tra. Si, in plus, din ce motiv cre­deti ca ar tre­bui sa plece in Ger­ma­nia mai mult decat ori­care din­tre noi? E nas­cut aici, e ceta­tean roman, are o sotie romanca, vor­beste si scrie per­fect roma­ne­ste, nu injura pe nimeni. Faceti-va o mica ana­liza si, poate, reu­siti sa inte­le­geti ce inseamna sa fii om, ina­inte de a fi roman. Nu aveti nici un merit ca sun­teti roman. V-ati nas­cut aici. Asta nu-i nici meri­tul si nici vina dum­ne­a­voas­tra.

 20. Ion Constantin
  Ion Constantin

  Cred ca pro­tes­tele nu si-au atis tinta.Tinta nu a fost apa­ra­rea Sta­tu­lui Nedrept creat de Basescu si pre­dat lui­Joha­nis pen­tru a con­ti­nua direc­ti­vele tatu­culi lor SOROS ,ci dara­ma­rea guver­nu­lui .Bal­ciul din Prla­ment pe Ordonantae,dovedeste ca nu ati atis tinta.Pana si CCR are frica sa se pro­nunte pe con­stu­tio­na­li­ta­tea Ordo­nan­tei 13.S-a mai vazut cum un jude­ca­tor de la CCR ,a fost ares­tat intru­cat s-a opus dis­po­zi­tiei luiBasescu.Despre ce stat vor­bim ,des­pre ce lupta impo­triva corup­tiei vorbim.Depre lupta lui Joha­nis impo­triva cua­li­tiei de guver­nare pen­tru a lua pute­rea si tatra? ina­poi.!!!

  • Sorin Anghel
   Sorin Anghel

   Bine ca mai exista si unii care au inte­les. Din pacate, putini…

  • Gigel Vilait
   Gigel Vilait

   Popo­rul nu doreste sa fie guver­nat de hoti si penali corupti cu dosare pe rol in instanta si de pus­ca­ri­asi !

  • Rodica Mates
   Rodica Mates

   tu si gasca ta din strada esti popo­rul?

  • Sorin Anghel
   Sorin Anghel

   Gigel Vilait lozinci. Nu con­funda popo­rul cu un grup gala­gios

 21. Grigore Stratone
  Grigore Stratone

  de ce nu doar i am votat

 22. Ion Ciungu
  Ion Ciungu

  In plus, la cit au furat in totii anii cit au fost la guver­nare poate ca s-=au satu­rati si s-au si plic­ti­sit!

 23. Paul Salagea
  Paul Salagea

  Corect.Cel mai bun si sus­te­na­bil program,pana acum,mi s-a parut cel al lui Basescu-Boc.Ala cu "se taie 25%".Si au dat si bani pen­tru investitii.Si ce investitii:teren de fotbal in panta,piscine nera­cor­date la apa,sali de sport prin comune cu cativa locuitori,locuri de joaca prin mlas­tini si multe alte "realizari".De asemenea,mi s-a parut excep­tio­nal si pro­gra­mul lui Ciolos,ala de satira si umor,"Romania 100",parca.Ala,plin de "bun simt" si de nimic altceva.Il stiti pe Ciolos?E ala,venit la Pala­tul Vic­to­ria cata­rat pe cada­vrele celor morti la Colectiv.Pentru ca,desigur,guvernul tre­buie sa demi­sio­neze daca ia foc un club de noapte.Daca e guvern PSD.Daca e "guver­nul meu",poate schimba si Codul Penal prin Ordo­nanta de Urgenta,ca madam Pruna,ca nu se ofen­seaza nimeni.Daca e guvern PSD,DEMISIA,CORUPTII,huo!Si,aici inter­vin "lozin­car­zii" ca tine.Dar,bine ca esti tare si "#rezisti".

  • Jurnal de drum
   Jurnal de drum

   Jude­că­țile com­pa­ra­tive nu duc nică­ieri. Nu e vorba de alții. E vorba doar de pro­gra­mul actu­a­lu­lui guvern. Ar tre­bui să fim mul­țu­miți doar pen­tru că ni se pare mai bun decât al celor pre­ce­dente? Sau putem avea niște pre­ten­ții mai mari?

  • Paul Salagea
   Paul Salagea

   Jur­nal de drum Nu neaparat,dar,am putea sa-i lasam,sa vedem daca se tin de el.Sau,nu e voie?

  • Jurnal de drum
   Jurnal de drum

   Paul Sala­gea Păi nu exact asta spun în arti­col? Să-i lăsăm să vedem pe unde scot cămașa.

 24. Ghoerghe Tomescu
  Ghoerghe Tomescu

  Dom­nule Bar­san des­pre abu­zu­rile din jus­ti­tie si deci­zi­ile de la CEDO ce spu­neti??

  • Gigel Vilait
   Gigel Vilait

   Nu este nici o deci­zie de a da gra­ti­eri de la CEDO. A u spus sa se ia masuri in vii­to­rul apro­piat, deci se pot con­strui peni­ten­ci­are. Daca. i libe­reaza ii duci tu acasa la tine sa le dai man­care ca sa nu fure iarasi caci locuri de munca nu sunt

 25. Gheorghe Moldoveanu
  Gheorghe Moldoveanu

  Şi eu vreau ca guver­nul să guver­neze, să pună, adică, legile în apli­care, par­la­men­tul să legi­fe­reze, juri­di­cul să urmă­rească res­pec­ta­rea legii, indi­fe­rent de par­tid, în inte­re­sul soci­e­tă­ţii şi al indi­vi­zi­lor ca mem­bri ai soci­e­tă­ţii, nu dea­su­pra soci­e­tă­ţii.

  • Gigel Vilait
   Gigel Vilait

   Da,.dar nu asta , alt par­la­ment for­mat din poli­ti­cieni curati nu hoti si penali corupti cu dosare pe rol in instanta.

  • Gigel Vilait
   Gigel Vilait

   La voi care aveti 100 de ani e bun guver­nul caci va pus cati.va leuti la pen­sie ca la lin­gai dar la copiii si nepo­tii vos­trii nu va gan­diti. Sun­teti senili si faceti poli­tica.

  • Gheorghe Moldoveanu
   Gheorghe Moldoveanu

   Sti­mate domn, Eu aş dori ceea ce toată lumea doreşte: insta­u­ra­rea legii. Nu schim­ba­rea par­la­men­te­lor sau a guver­ne­lor e impor­tantă, ci insta­u­raea legii, pe care orice guvern, orice par­la­ment, oarice sis­tem juri­dic să fie obli­gat să o res­pecte. Schim­bă­rile care nu con­duc la insta­u­ra­rea legii nu folo­sesc la nimic. Guver­nul actual nu a înţe­les care îi e meni­rea şi ar tre­bui să lase locul altuia, dar asta e aspec­tul con­cret al nevoii de insta­u­ra­rea legii, care să oprească fără­de­le­gea.

 26. Tomei Dorin
  Tomei Dorin

  Ten­den­ti­o­zi­ta­tea si carac­te­rul mani­pu­la­tor al arti­co­lu­lui imbraca cele mai jegoase abor­dari . In con­di­ti­ile in care con­testi sus­te­na­bi­li­ta­tea aces­tui pro­gram exha­us­tiv de guver­nare se impune ,sa il com­pari cu un pro­gram de guver­nare al altui par­tid care sa-ti inde­pli­neasca exi­gen­tele . Nu o faci , deo­a­rece nici unul din­tre cele­lalte par­tide nu a pre­zen­tat in cam­pa­nie si nici nu are un ast­fel de pro­gram . Pe cale de con­se­cinta , ata­cind un guvern cu un pro­gram coe­rent fara a-l com­para cu altul optim , legi­ti­mezi din­colo de mali­ti­o­zi­tate o guver­nare hao­tica obe­dienta ocul­tei interne si inter­na­tio­nale cum a facut-o si ar face-o GUVERNUL MEU …

  • Jurnal de drum
   Jurnal de drum

   Abor­da­rea nu este deloc jegoasă. Este obiec­tivă. Pro­gra­mele de guver­nare nu se com­pară între ele, ci se com­pară cu legile eco­no­miei. Dacă încalcă legile și nu este feza­bil, nu con­tează ce au făcut alte guverne. Nu înțe­leg deci de ce tre­buie întot­dea­una să com­pa­răm par­ti­dele între ele. Nu sun­tem în stare să for­mu­lăm niște pre­ten­ții la care toate tre­buie să se ridice?

  • Liviu Bordaş
   Liviu Bordaş

   Dom­nule Tomei Dorin, arti­co­lul nu este des­pre pro­gra­mul PSD (de alt­fel, nici nu are cum, in trei ran­duri nu poti ana­liza nici macar o masura din acest pro­gram) ci, pur si sim­plu, des­pre jos PSD. Jur­nal de drum (ah, poe­tica denu­mire pen­tru un izvor de fake news) nu are treaba cu vreo com­pa­ra­tie, cu ine­xis­tenta vre­u­nui alt pro­gram al vre­u­nui alt par­tid, el are ce are cu PSD. Nu-i asa, Jur­nal de drum de care moare cai­nele pre­cum pros­tul de grija altuia?

  • Jurnal de drum
   Jurnal de drum

   Liviu Bor­daş Îmi ară­tați un sin­gur exem­plu de fake news pe acest site? Că vreau și eu să-l văd.

  • Jurnal de drum
   Jurnal de drum

   Liviu Bor­daş Aveți par­țial drep­tate: arti­co­lul nu este des­pre pro­gra­mul PSD nea­pă­rat. Este des­pre populism și neno­ro­ci­rile pe care acesta le aduce româ­ni­lor. Care sunt atât de proști încât cred că e vorba de PSD ver­sus PNL sau USR. De fapt e vorba de fap­tul că sun­tem min­țiți de zeci de ani, de la comu­niști încoace. S-au scris mii de cărți de eco­no­mie care explică meto­dic de ce nu func­țio­nează genul de abor­dare pe care ni-l pro­pune PSD (simi­lar ca logică cu cel al PCR: sta­tul vă dă, voi fiți cuminți și votați-ne), dar noi igno­răm toate această exper­tiză și ne ilu­zio­năm că de data asta, la noi, vor pica bani din cer.

  • Bodarnea Diana
   Bodarnea Diana

   Jur­nal de drum Toc­mai am citit arti­co­lul. Abor­da­rea este una subiec­tiva din per­spec­tiva mea. Pen­tru sim­plul fapt ca exprima punc­tul de vedere al celui care a scris arti­co­lul. Dis­cu­ti­ile ar putea fi foarte lungi. Daca e bine sau nu sa se mareasca sala­riul minim pe eco­no­mie. Daca e bine sau nu sa adopte guver­nul o anu­mita masura in ceea ce pri­veste medi­ca­men­tele. Daca e bine sau nu sa deran­jam mul­ti­na­tio­na­lele… Eu am sa va spun punc­tul meu de vedere. Da, eu cred ca e bine sa se mareasca sala­riul minim pe eco­no­mie. Pen­tru ca cel actual nu se pupa cu cosul zil­nic. Ori­cum am lua lucru­rile, este dis­cre­panta intre pute­rea de cum­pa­rare si pro­du­sele de pe piata. Insa nu stiu de ce nea­pa­rat cres­te­rea sala­ri­u­lui minim tre­buie auto­mat sa duca la mari­rea pre­tu­ri­lor. Cum ar fi daca mai multi anga­ja­tori ar renunta la a vedea business-ul lor doar ca o moda­li­tate de a baga ei ceva in buzu­nar? Cuam ar fi daca si angja­to­rii romani si cei din mul­ti­na­tio­nale are incepe sa inves­teasca in oameni? Sa inte­leaga ca pana la urma resursa umana e cea mai valo­roasa resursa pe care o au?Ce mai era… Aaaa…da. Medi­ca­men­tele. Pana la medi­ca­mente, cum ar fi daca am face lucruri care sa pre­vina nevoia de medi­ca­mente? Cum ar fi sa ne schim­bam noi men­ta­li­ta­tea si sa ince­pem sa pro­ce­dam dife­rit? De exem­plu sa ne mis­cam fun­dul la sport, sau sa inva­tam sa nu mai fim atat de depen­denti de tot soiul de lucruri… Sa gan­dim dife­rit. Asta de nici nu tine de nici un guvern. Ori­care ar fi colo­ra­tura lui poli­tica. Tine de noi. Nici un guvern si nici un par­te­ner strain nu o sa ne tra­teze cu res­pect pana nu ince­pem noi sa ne res­pec­tam sufi­cient. Stam in strada si tot cerem schim­bare. Cum ar fi sa ince­pem cu noi? Cu noi insine. Cum ar fi?

  • Tomulescu Sorel
   Tomulescu Sorel

   Jur­nal de drum Pros­tii

  • Ilie Gagniuc
   Ilie Gagniuc

   Jur­nal de drum A cata­loga pe cineva"care sunt atit de prosti" va des­ca­li­fica.… sun­teti elita?.…. Inva­tati sa comu­ni­cati si apoi.…. Alt­fel veti ramane un "scri­i­tor" .… dez­a­grea­bil

 27. Leo Barsan
  Leo Barsan

  Nu mai bine obli­gati sa guver­neze pt.noi?
  Jos lsbele de pe Jud­ti­tia inde­pen­denta nu cea corupta.etc…

 28. Leo Barsan
  Leo Barsan

  Chiar crezi ca "ne vom invata minte"? Slabe ssnse.Fupa ce v-a dis­pa­rea gene­ra­tia mea si nici atunci

 29. Costel Tabacaru
  Costel Tabacaru

  daca -i fru­mos si bun pro­gra­mul de ce nu a ince­put cu el si a ince­put prin ordo­nante de modi­fi­care a codu­ri­lor penale ,gra­ti­ere etc ?

  • Gigel Vilait
   Gigel Vilait

   Kaka­tii si lin­gaii si pupa­to­rii de cururi penale nu vad asta pt ca le.a pus si lor ceva banuti la pen­sie si la salar ca la orbeti si fra­ie­rii mor de incan­tati si feri­citi .

 30. Lidia-minerva Varzaru
  Lidia-minerva Varzaru

  Să admi­tem că nu toți cei care au votat PSD ul știau ce votează, în schimb cei care nu au votat PNL ul știau de ce n -au votat.PNL ul n-a avut pro­gram de guvernare,în tim­pul cam­pa­niei nu au știut să spună decât Cio­los prim minis­tru si jos pena­lii. Acest lucru nu face bine tarii nici chiar PNL ului iste­ric.

  • Jurnal de drum
   Jurnal de drum

   PNL și pro­gra­mul lor e o altă poveste, am spus-o mai demult. Aici vor­bim des­pre feza­bi­li­ta­tea pro­gra­mu­lui PSD, care n-are nici o legă­tură cu PNL sau alt par­tid. Are legă­tură cu legile și modul de func­țio­nare a eco­no­miei.

  • Sorin Anghel
   Sorin Anghel

   Jur­nal de drum si care e Solu­tia? Cio­los, nu? Ca a avut dita­mai pro­gra­mul de 1 pagina si l-a facut praf si pe ala

  • Pleşa Valentin
   Pleşa Valentin

   Sorin Anghel N-ar strica o oare­care detaliere,să putem înțe­lege ce vrei să spui.

 31. Muresan Rodica
  Muresan Rodica

  cel mai ieftin si mai comod ar fi sa se duca nai­bii psd-ul

  • Sorin Anghel
   Sorin Anghel

   Fle­osk!

  • Zamfirache Adrian Marian
   Zamfirache Adrian Marian

   Nici nu mă aștep­tam la alt­ceva de la o cimi­șo­reancă de frunce ! De ce nu te duci tu la cla­nul țigă­nesc sa le dai lec­ții de demo­cra­ție , pupa­cioasa mică fara neu­roni ?

  • Gigel Vilait
   Gigel Vilait

   Adri­ane, esti un pupa­tor de cururi penale, doamna nu este. Voi lin­gaii nu va inte­re­seaza caci hotii fura tara daca va da si voua ca la orbeti, bine este pen­tru voi .

  • Zamfirache Adrian Marian
   Zamfirache Adrian Marian

   Gigele , se vede că împarti neu­ro­nii doamna , frun­cea frun­ce­lor ! Suces­tiv nume , Gigel , spune tot !

 32. Lidia-minerva Varzaru
  Lidia-minerva Varzaru

  Oare ce se întâm­plă cu țara asta? În sfâr­șit cineva are un pro­gram de guver­nare bun,dar unii nu-l pot accepta numai pe motiv că e PSD ul la putere. Rău­ta­tea asta ne va pierde. Cei cu bani nu-i pot înțe­lege pe cei mulți care au votat în cunoș­tință de cauză PSD ul.

  • Muresan Rodica
   Muresan Rodica

   crezi ca toti cei care au votat psd erau in deplina cunos­tinta de cauza ??????mai citeste o data arti­co­lul si vezi daca-l inte­legi

  • Jurnal de drum
   Jurnal de drum

   Citiți arti­co­lul. Ajută la înțe­le­gere. Un pro­gram de guver­nare nu este bun doar pen­tru că pare con­ve­na­bil pen­tru unii. Tre­buie să fie feza­bil. Și să nu ne ducă la mai rău.

  • Gigel Vilait
   Gigel Vilait

   Pro­gram bun ???, legi pt hoti facute noap­tea !, sta popo­rul in strada de 3 sap­ta­mani pt a pazi hotii.

  • Rodica Mates
   Rodica Mates

   Gigel Vilait hotii din strada striga hotii

  • Gigel Vilait
   Gigel Vilait

   Esti o pupa­toare de cururi penale si pen­tru cati.va banuti in plus stai cu gura cas­cata si capra in fata pena­li­lor. Pen­so­nari lin­gai si senili.

  • Rodica Mates
   Rodica Mates

   tu est pupa­tor de cur a lui ioha­nis – kovesi – sta­tul tau de dret

  • Gigel Vilait
   Gigel Vilait

   Sa.i sugi pula lu Ioha­nis , muisto urata !

 33. Govora Ion Ciuca
  Govora Ion Ciuca

  ASA SANDELE

 34. Govora Ion Ciuca
  Govora Ion Ciuca

  EU NU VREAU

 35. Sandel Popescu
  Sandel Popescu

  Eu vreau sa mearga drac­nea si tari­ceanu la bulau…te oftici?

  • Jurnal de drum
   Jurnal de drum

   Dacă citeai arti­co­lul nu mă între­bai asta. 🙂 Citi­tul te face mai deș­tept.

  • Sandel Popescu
   Sandel Popescu

   Poftim l am citit …cam lung si nu spui nimic nou …si chiar nu ma simt mai des­tept ca ti am citit arti­colu …nu …nu vreau sa guver­neze psd

  • Jurnal de drum
   Jurnal de drum

   Dar acum știi că nu mă oftic 😉

  • Sorin Anghel
   Sorin Anghel

   Asa se merge acum la bulau, ca vrea San­del?

  • Sandel Popescu
   Sandel Popescu

   Nu tataie …la bulau se merge cand esti baga­bint ..sa vedem ce zic judecatorii…Sorin Anghel

  • Gigel Vilait
   Gigel Vilait

   Acolo vor ajunge .


Meniu