Eu vreau să guverneze PSD

Pen­tru ori­cine pri­cepe puțină eco­no­mie, nu la nivel de expert, ci doar atât cât să înțe­leagă meca­nis­mele ei sim­ple, e lim­pede că pro­gra­mul de guver­nare al PSD este un basm de ador­mit copiii. Pro­blema e că, fiind pen­tru copii, a fost votat cu mult entu­zi­asm de oameni care se pri­cep la eco­no­mie cam tot atât cât un copil de patru ani. Îmi pare rău s‐o spun, dar foarte mulți din­tre români, mai ales cei din mediul rural și cei în vâr­stă sunt com­plet pe dina­fară când vine vorba de a func­țio­na­rea unui stat și a eco­no­miei sale.

Prima gogo­riță a fost cea cu mări­rea sala­ri­u­lui minim pe eco­no­mie. Toți cei ce urmau să bene­fi­cieze de această măsură s‐au bucu­rat că o vor duce mai bine, dar lucru­rile nu stau chiar așa. Dintr‐un motiv sim­plu: orice patron de afa­cere pe care îl obligi să plă­tească mai mult anga­ja­ți­lor va alege una din două căi ca să‐și rezolve chel­tu­ie­lile mai mari la care l‐ai obli­gat. Nu e nimic nou, nimic de care să nu se știe deja, meto­dele astea sunt bine­cu­nos­cute tutu­ror, inclu­siv celor de la PSD.

Prima metodă este cea legală, adică patro­nul va crește pre­țul pro­du­se­lor pe care le vinde. Creș­te­rea pre­țu­ri­lor duce la infla­ție în eco­no­mie și va influ­ența pe toată lumea și atunci ar tre­bui să ne între­băm: la ce bun să se mărească sala­riul unora, dacă toată lumea va plăti mai mult pen­tru mân­care, haine și cele­lalte lucruri de care avem nevoie în fie­care zi? A doua metodă e aia ile­gală: patro­nul își trece anga­ja­ții cu normă par­ți­ală și le dă o parte de sala­riu la negru, fără taxe. Mai puține taxe înseamnă mai puțini bani la buget, mai puțini bani pen­tru pen­sii, pen­tru inves­ti­ții și sala­rii ale buge­ta­ri­lor. Ace­eași între­bare: ce mare sco­fală ai rezol­vat mărind niște sala­rii, dacă îți faci sin­gur o gaură în buge­tul de stat?

A doua gogo­riță a fost cea cu mări­rea pen­si­i­lor. Hai să dăm pen­sii mai mari. Ok, foarte bine. Dar de unde luăm banii? Că vrei să reduci taxe, zici că nu mărești impo­zi­tele, deci de unde scoți mai mulți bani? Din nou, sunt două solu­ții. Prima e să te împru­muți, adică să pui o povară din ce în ce mai mare pe gene­ra­ți­ile vii­toare. E ok să facem așa ceva? E bine să chel­tuim azi în con­tul copi­i­lor noș­tri? A doua cale este să sti­mu­lezi creș­te­rea eco­no­miei. Dar cum să cre­ască eco­no­mia când, pen­tru a plăti pen­sii și sala­rii mai mari sta­tul renunța la inves­ti­ții? Cum să cre­ască eco­no­mia când spui pe toate pos­tu­rile de tele­vi­ziune că mul­ti­na­țio­na­lele scot banii din țară și sus­țin finan­ciar pro­tes­tele din stradă? Ce oameni de afa­ceri nor­mali la cap vor veni să inves­tească aici dacă cei care guver­nează Româ­nia trans­mit ast­fel de mesaje abe­rante?

Aș putea con­ti­nua cu exem­plele de acest gen. Văd că zilele astea se mai poves­tește des­pre o gogo­mă­nie marca PSD: iefti­ni­rea medi­ca­men­te­lor. Vlad Petreanu a des­co­pe­rit ceea ce știu deja toți cei care au lucrat vreo­dată în dis­tri­bu­ția de medi­ca­mente. Dacă încerci să for­țezi pro­du­că­to­rii de medi­ca­mente să iefti­nească un pro­dus mai mult decât vor ei, îl retrag de pe piață. Și rămâi în far­ma­cii doar cu pro­du­sele alea scumpe. Adică în loc să iefti­nești medi­ca­men­tele, le scum­pești.

De ce fac asta pro­du­că­to­rii de medi­ca­mente? Pen­tru că pot. Pen­tru că pre­țu­rile în multe țări euro­pene se sta­bi­lesc în func­ție de pre­țu­rile din alte țări din jurul lor, adică se ali­ni­ază unii la cei­lalți și asta înseamnă că dacă iefti­nește Româ­nia un medi­ca­ment, îl vor ieftini și nem­ții, și fran­ce­zii, și dracu' știe câte alte țări. Așa că nu mai bine îl retrag de pe piața româ­nească? Că nu‐i obligă nimeni să‐l vândă aici. Și chiar dacă un medi­ca­ment iefti­nit nu e retras de pro­du­că­tor (să zicem că e bun la suflet și nu vrea să ne pedep­sească) dis­tri­bu­i­to­rii de medi­ca­mente vor avea posi­bi­li­ta­tea să‐l importe cu preț mic și apoi să‐l exporte în alte țări unde pre­țu­rile sunt mai mari. Deci tot nu‐l pupăm în far­ma­cii.

Parcă și văd reac­ți­ile pen­sio­na­ru­lui frus­trat: Să le inter­zică, dom'ne, să exporte medi­ca­men­tele! Să‐i oblige să le aducă în Româ­nia la preț mic! Oare votan­tul PSD înțe­lege că liber­ta­tea pre­su­pune inclu­siv drep­tul de a face ce vrei cu pro­du­sele tale? Că poți să le vinzi unde vrei sau să le dai foc, dacă așa ai chef? Și că nu e nor­mal să te oblige nimeni să le vinzi la un preț impus?

Măi oameni buni care ați votat PSD, pro­blema nu sunt pro­du­că­to­rii de medi­ca­mente, nici mul­ti­na­țio­na­lele. Pro­blema e că oame­nii ăștia pe care i‐ați votat n‐au nici un fel de idee cum tre­buie făcut să crești eco­no­mia țării, ca să trăim toți mai bine. Ei știu să chel­tu­iască banii pe care îi fac alții, dar nu știu să pro­ducă ei bani mai mulți. Și foarte curând o să aflăm asta pe pro­pria noas­tră piele. Pen­tru că pro­gra­mul de guver­nare PSD e prea fru­mos ca să fie ade­vă­rat. Și pe mine viața m‐a învă­țat că atunci când ceva e prea fru­mos ca să fie ade­vă­rat, pre­cis nu e ade­vă­rat.

Dar, ca să pri­ce­pem dra­cu­lui o dată pen­tru tot­dea­una că toate astea sunt niște bali­verne elec­to­rale, eu vreau să guver­neze PSD. Poate ne‐om învăța minte și ne‐om duce la vot data vii­toare.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


 1. Mihai Popescu

  Si eu sunt de acord ca tre­buie lasati sa‐si rupa sin­guri gatul si sa culeaga dez­a­ma­gi­rea celor care i‐au votat

 2. Lili Elena

  PSD=GUNOI

 3. Lili Elena

  La gunoi cu pesede

 4. Ilie Gagniuc

  Nu inte­leg de unde GRIJA asta des­pre ce fac CEILALTI… Daca nu stiu ce fac…lasati-i sa‐si "rupa" gatul…si la ale­ge­rile viitoare…apoi veniti voi…cu altul mai bun… Sau exista frica asta ca pro­gra­mul va reusi…si atunci se naste intre­ba­rea si frica "CE NE FACEM" ???!!! mai guver­nam si noi???!!!

 5. Ioan Caplescu

  De va i‐a dracu nu e mai bine?

 6. Mihai Dranca

  opo­zi­tia vrea la guver­nare cu ori ce pret .dar nu v‐ati gin­dit la urma­to­rul aspect nata­ra­i­lor .sa pre­su­pu­nem ca iohan­nis cu toata liota ajunge la guver­nare ;cum cre­deti ca guver­nati ?? taind faci­li­ta­tile pe care le‐a dat guver­nul psd ??nu cre­deti ca in secunda doi stra­zile bucu­res­ti­u­lui vor fi pline ???pen­truca nu mai accepta nimeni taieri si atunci daca buge­tul este nesus­te­na­bil de ce nu‐i lasati pe ei sa‐si rupa gitul nu voi .sau inte­re­sele sunt atat de strin­gente incit nu con­teza cum ve‐ti guverna gen cio­los nu??mai nata­ra­i­lor nu aveti sanse pen­truca lumea v‐a citit cine sun­teti si inte­re­sele cui le apa­rati .asa ca s‐ar putea sa nu mai vedeti guver­na­rea cu o ast­fel de poli­tica .ma uitam zilele tre­cute la pre­doiu ves­nic can­di­dat cum a pri­mit el sar­cina sa refaca codu­rile penale si cit de repede le va face .ina­in­tea psd .dl pre­doiu mai bine stai jos ca nu mai vrem sa faci tu coduri le‐ai facut pe astea si sunt atit de bune incit tre­buie sa o luam de la capat .

 7. George Jianu

  Cand agu­ver­nat PSD pen­tru oameni? Cand isi faceau ave­rile? Intreaba‐l pe Drag­nea cum si‐a facut impe­riul?

  • Sorin Anghel

   Numai basescu a guver­nat cu grija fata de oameni. Le‐au luat cam tot

 8. Viorel Voroneanu

  Eu nu.

 9. Jozsef Egyed

  Cu aia, care nici macar atita nu stiu ca care oras este capi­tala tarii, sau cine este pre­se­din­tele, cu aia merg aceste gogo­ma­nii. Dar asta era de stiut ina­inte de ale­geri. Cind nu stii sa citesti, sa scrii sau sa soco­testi, cind pui stam­pila acolo unde iti indica cineva care iti da o suta de grame de tarie, atunci sa nu ne miram ca nici dupa 27 de ani popu­la­tia tarii nu au inva­tat minte.

 10. Leo Barsan

  Chiar si asa noi vom suferi.vor creste preturile.v-a creste soma­jul .etc… In ceea ce pri­veste abu­zul in Jus­ti­tie nu prea mi se pare ca e la un nivel atat de ridicat.Hotii care au dis­trus tara se plimba linis­titi cu ave­rile neconfiscste.etc

 11. Leo Barsan

  Da.sa guver­neze con­form pro­gra­mu­lui din campsnie.nu hoteste cum pro­ce­deazs ei.Ch

 12. Gigel Vilait

  Rusine pen­tru Roma­nia, un guvern con­dus de hoti, penali cu dosare pe rol in instanta si corupti iar pre­se­din­tele psd.ului – pus­ca­rias dove­dit cu inca un dosar pe rol in instanta. Nica­ieri in lume, in intreg mapam­pon­dul nu mai gasesti o tara demo­crata sa fie con­dusa de asa ceva !

 13. Constantin Merfu

  Mai in toate guver­nă­rile in care au fost PNL,PDL,PD,când nu le‐a ieșit "buge­tul" la borduri,telecabine și alte "obiec­ti­ve­lor turistice"de investiții(nr.boala lor !)S‐au retras în opoziție,reluind mani­fes­ta­rea de frus­trare! Drep­tul se cas­tiga la vot!

  • Gigel Vilait

   Taci ma si dute si plateste.ti cul­tul la popa si cum­pa­rati loc de veci. Daca au reu­sit prin vot 4 ani pot fi hoti si pot fura caci ti.au marit si tie pen­sia. Bravo pupa­to­rule de cururi penale si lin­ga­ule.

 14. Tomulescu Sorel

  Da dar Ioha­nis si Bru­xe­l­les nu vor. Nu roma­nii hota­rasc cine sa guver­neze Roma­nia.

  • Gigel Vilait

   Ba chiar popo­rul hota­raste cine.i guver­neaza. Prin vot esti ales dar­daca nu guver­nezi bine popo­rul te poate da jos.

  • Tomulescu Sorel

   Gigel Vilait Pros­tii. Teo­re­tic ai drep­tate, prac­tic nu este asa. Cat des­pre guver­nanti, nu vezi ca Ioha­nis +DNA+ Bru­xe­l­les vor sa dea guver­nul jos prin deca­pi­ta­rea celor care deran­jeaza? Ptr a obtine pute­rea totala si colo­ni­za­rea totala a tarii. Uita‐tew mai bine omule.

 15. Sorin-Iulian Florut

  Si ALDE! Ca e coa­li­tie de guver­nare!

 16. Vali

  Sorine, gata, te‐au luat în vizor. De acum te dai și tu cu lif­tul în com­ment sec­tion pe blog. "Sus, jos, sus, jos,jos, sus. Nu! Hai jos ca eta­jul nos­tru e mai bun! La voi e sus. Huooo!“
  Și ne miram ca ne‐am blo­cat cu țara între etaje și ăia de la depa­nare sunt beți. :-))))

 17. Gheorghe Armenescu

  Las­s­s­s­s­s­s­s­s­s­si­i­i­i­i­i­i­i­i­i­iii.

 18. Mircea Popovici

  Frus­tra­tii sa giu­gi­u­leasca bar­zo­iul si sa merga la vot dili­ma­nii.

 19. Stefan Poltorac

  Ce ar fi sa plece in .…masii in GERMANIA si acolo cu nea­mu­rile lui jegoase sa‐si faca guver­nul lui ??? Acum nu il insult pe BOU ,ci i‐mi exprim drep­tul la libera cuge­tare , MORTII MATII DE NEMERNIC NAZIST .!!!!

  • Mihai Popescu

   Invata intai sa scrii, apoi fii poli­ti­cos si mai tar­ziu comen­teaza!

  • daniel

   "I‐mi" pare ca nu prea sun­teti roman dupa cum scri­eti. Nu va supa­rati dar, pri­mele lucruri pe care tre­buie sa le dove­deasca un indi­vid pen­tru a sus­tine ca face sau nu parte dintr‐un neam, sunt sa stie sa vor­beasca si sa scrie corect in limba nea­mu­lui res­pec­tiv. Din punc­tul asta de vedere pre­se­din­tele este mai roman decat dum­ne­a­voas­tra. Si, in plus, din ce motiv cre­deti ca ar tre­bui sa plece in Ger­ma­nia mai mult decat ori­care din­tre noi? E nas­cut aici, e ceta­tean roman, are o sotie romanca, vor­beste si scrie per­fect roma­ne­ste, nu injura pe nimeni. Faceti‐va o mica ana­liza si, poate, reu­siti sa inte­le­geti ce inseamna sa fii om, ina­inte de a fi roman. Nu aveti nici un merit ca sun­teti roman. V‐ati nas­cut aici. Asta nu‐i nici meri­tul si nici vina dum­ne­a­voas­tra.

 20. Ion Constantin

  Cred ca pro­tes­tele nu si‐au atis tinta.Tinta nu a fost apa­ra­rea Sta­tu­lui Nedrept creat de Basescu si pre­dat lui­Joha­nis pen­tru a con­ti­nua direc­ti­vele tatu­culi lor SOROS ,ci dara­ma­rea guver­nu­lui .Bal­ciul din Prla­ment pe Ordonantae,dovedeste ca nu ati atis tinta.Pana si CCR are frica sa se pro­nunte pe con­stu­tio­na­li­ta­tea Ordo­nan­tei 13.S-a mai vazut cum un jude­ca­tor de la CCR ,a fost ares­tat intru­cat s‐a opus dis­po­zi­tiei luiBasescu.Despre ce stat vor­bim ,des­pre ce lupta impo­triva corup­tiei vorbim.Depre lupta lui Joha­nis impo­triva cua­li­tiei de guver­nare pen­tru a lua pute­rea si tatra? ina­poi.!!!

  • Sorin Anghel

   Bine ca mai exista si unii care au inte­les. Din pacate, putini…

  • Gigel Vilait

   Popo­rul nu doreste sa fie guver­nat de hoti si penali corupti cu dosare pe rol in instanta si de pus­ca­ri­asi !

  • Rodica Mates

   tu si gasca ta din strada esti popo­rul?

  • Sorin Anghel

   Gigel Vilait lozinci. Nu con­funda popo­rul cu un grup gala­gios

 21. Grigore Stratone

  de ce nu doar i am votat

 22. Ion Ciungu

  In plus, la cit au furat in totii anii cit au fost la guver­nare poate ca s-=au satu­rati si s‐au si plic­ti­sit!

 23. Paul Salagea

  Corect.Cel mai bun si sus­te­na­bil program,pana acum,mi s‐a parut cel al lui Basescu-Boc.Ala cu "se taie 25%".Si au dat si bani pen­tru investitii.Si ce investitii:teren de fotbal in panta,piscine nera­cor­date la apa,sali de sport prin comune cu cativa locuitori,locuri de joaca prin mlas­tini si multe alte "realizari".De asemenea,mi s‐a parut excep­tio­nal si pro­gra­mul lui Ciolos,ala de satira si umor,"Romania 100",parca.Ala,plin de "bun simt" si de nimic altceva.Il stiti pe Ciolos?E ala,venit la Pala­tul Vic­to­ria cata­rat pe cada­vrele celor morti la Colectiv.Pentru ca,desigur,guvernul tre­buie sa demi­sio­neze daca ia foc un club de noapte.Daca e guvern PSD.Daca e "guver­nul meu",poate schimba si Codul Penal prin Ordo­nanta de Urgenta,ca madam Pruna,ca nu se ofen­seaza nimeni.Daca e guvern PSD,DEMISIA,CORUPTII,huo!Si,aici inter­vin "lozin­car­zii" ca tine.Dar,bine ca esti tare si "#rezisti".

  • Jurnal de drum

   Jude­că­țile com­pa­ra­tive nu duc nică­ieri. Nu e vorba de alții. E vorba doar de pro­gra­mul actu­a­lu­lui guvern. Ar tre­bui să fim mul­țu­miți doar pen­tru că ni se pare mai bun decât al celor pre­ce­dente? Sau putem avea niște pre­ten­ții mai mari?

  • Paul Salagea

   Jur­nal de drum Nu neaparat,dar,am putea sa‐i lasam,sa vedem daca se tin de el.Sau,nu e voie?

  • Jurnal de drum

   Paul Sala­gea Păi nu exact asta spun în arti­col? Să‐i lăsăm să vedem pe unde scot cămașa.

 24. Ghoerghe Tomescu

  Dom­nule Bar­san des­pre abu­zu­rile din jus­ti­tie si deci­zi­ile de la CEDO ce spu­neti??

  • Gigel Vilait

   Nu este nici o deci­zie de a da gra­ti­eri de la CEDO. A u spus sa se ia masuri in vii­to­rul apro­piat, deci se pot con­strui peni­ten­ci­are. Daca. i libe­reaza ii duci tu acasa la tine sa le dai man­care ca sa nu fure iarasi caci locuri de munca nu sunt

 25. Gheorghe Moldoveanu

  Şi eu vreau ca guver­nul să guver­neze, să pună, adică, legile în apli­care, par­la­men­tul să legi­fe­reze, juri­di­cul să urmă­rească res­pec­ta­rea legii, indi­fe­rent de par­tid, în inte­re­sul soci­e­tă­ţii şi al indi­vi­zi­lor ca mem­bri ai soci­e­tă­ţii, nu dea­su­pra soci­e­tă­ţii.

  • Gigel Vilait

   Da,.dar nu asta , alt par­la­ment for­mat din poli­ti­cieni curati nu hoti si penali corupti cu dosare pe rol in instanta.

  • Gigel Vilait

   La voi care aveti 100 de ani e bun guver­nul caci va pus cati.va leuti la pen­sie ca la lin­gai dar la copiii si nepo­tii vos­trii nu va gan­diti. Sun­teti senili si faceti poli­tica.

  • Gheorghe Moldoveanu

   Sti­mate domn, Eu aş dori ceea ce toată lumea doreşte: insta­u­ra­rea legii. Nu schim­ba­rea par­la­men­te­lor sau a guver­ne­lor e impor­tantă, ci insta­u­raea legii, pe care orice guvern, orice par­la­ment, oarice sis­tem juri­dic să fie obli­gat să o res­pecte. Schim­bă­rile care nu con­duc la insta­u­ra­rea legii nu folo­sesc la nimic. Guver­nul actual nu a înţe­les care îi e meni­rea şi ar tre­bui să lase locul altuia, dar asta e aspec­tul con­cret al nevoii de insta­u­ra­rea legii, care să oprească fără­de­le­gea.

 26. Tomei Dorin

  Ten­den­ti­o­zi­ta­tea si carac­te­rul mani­pu­la­tor al arti­co­lu­lui imbraca cele mai jegoase abor­dari . In con­di­ti­ile in care con­testi sus­te­na­bi­li­ta­tea aces­tui pro­gram exha­us­tiv de guver­nare se impune ,sa il com­pari cu un pro­gram de guver­nare al altui par­tid care sa‐ti inde­pli­neasca exi­gen­tele . Nu o faci , deo­a­rece nici unul din­tre cele­lalte par­tide nu a pre­zen­tat in cam­pa­nie si nici nu are un ast­fel de pro­gram . Pe cale de con­se­cinta , ata­cind un guvern cu un pro­gram coe­rent fara a‐l com­para cu altul optim , legi­ti­mezi din­colo de mali­ti­o­zi­tate o guver­nare hao­tica obe­dienta ocul­tei interne si inter­na­tio­nale cum a facut‐o si ar face‐o GUVERNUL MEU …

  • Jurnal de drum

   Abor­da­rea nu este deloc jegoasă. Este obiec­tivă. Pro­gra­mele de guver­nare nu se com­pară între ele, ci se com­pară cu legile eco­no­miei. Dacă încalcă legile și nu este feza­bil, nu con­tează ce au făcut alte guverne. Nu înțe­leg deci de ce tre­buie întot­dea­una să com­pa­răm par­ti­dele între ele. Nu sun­tem în stare să for­mu­lăm niște pre­ten­ții la care toate tre­buie să se ridice?

  • Liviu Bordaş

   Dom­nule Tomei Dorin, arti­co­lul nu este des­pre pro­gra­mul PSD (de alt­fel, nici nu are cum, in trei ran­duri nu poti ana­liza nici macar o masura din acest pro­gram) ci, pur si sim­plu, des­pre jos PSD. Jur­nal de drum (ah, poe­tica denu­mire pen­tru un izvor de fake news) nu are treaba cu vreo com­pa­ra­tie, cu ine­xis­tenta vre­u­nui alt pro­gram al vre­u­nui alt par­tid, el are ce are cu PSD. Nu‐i asa, Jur­nal de drum de care moare cai­nele pre­cum pros­tul de grija altuia?

  • Jurnal de drum

   Liviu Bor­daş Îmi ară­tați un sin­gur exem­plu de fake news pe acest site? Că vreau și eu să‐l văd.

  • Jurnal de drum

   Liviu Bor­daş Aveți par­țial drep­tate: arti­co­lul nu este des­pre pro­gra­mul PSD nea­pă­rat. Este des­pre populism și neno­ro­ci­rile pe care acesta le aduce româ­ni­lor. Care sunt atât de proști încât cred că e vorba de PSD ver­sus PNL sau USR. De fapt e vorba de fap­tul că sun­tem min­țiți de zeci de ani, de la comu­niști încoace. S‐au scris mii de cărți de eco­no­mie care explică meto­dic de ce nu func­țio­nează genul de abor­dare pe care ni‐l pro­pune PSD (simi­lar ca logică cu cel al PCR: sta­tul vă dă, voi fiți cuminți și votați‐ne), dar noi igno­răm toate această exper­tiză și ne ilu­zio­năm că de data asta, la noi, vor pica bani din cer.

  • Bodarnea Diana

   Jur­nal de drum Toc­mai am citit arti­co­lul. Abor­da­rea este una subiec­tiva din per­spec­tiva mea. Pen­tru sim­plul fapt ca exprima punc­tul de vedere al celui care a scris arti­co­lul. Dis­cu­ti­ile ar putea fi foarte lungi. Daca e bine sau nu sa se mareasca sala­riul minim pe eco­no­mie. Daca e bine sau nu sa adopte guver­nul o anu­mita masura in ceea ce pri­veste medi­ca­men­tele. Daca e bine sau nu sa deran­jam mul­ti­na­tio­na­lele… Eu am sa va spun punc­tul meu de vedere. Da, eu cred ca e bine sa se mareasca sala­riul minim pe eco­no­mie. Pen­tru ca cel actual nu se pupa cu cosul zil­nic. Ori­cum am lua lucru­rile, este dis­cre­panta intre pute­rea de cum­pa­rare si pro­du­sele de pe piata. Insa nu stiu de ce nea­pa­rat cres­te­rea sala­ri­u­lui minim tre­buie auto­mat sa duca la mari­rea pre­tu­ri­lor. Cum ar fi daca mai multi anga­ja­tori ar renunta la a vedea business‐ul lor doar ca o moda­li­tate de a baga ei ceva in buzu­nar? Cuam ar fi daca si angja­to­rii romani si cei din mul­ti­na­tio­nale are incepe sa inves­teasca in oameni? Sa inte­leaga ca pana la urma resursa umana e cea mai valo­roasa resursa pe care o au?Ce mai era… Aaaa…da. Medi­ca­men­tele. Pana la medi­ca­mente, cum ar fi daca am face lucruri care sa pre­vina nevoia de medi­ca­mente? Cum ar fi sa ne schim­bam noi men­ta­li­ta­tea si sa ince­pem sa pro­ce­dam dife­rit? De exem­plu sa ne mis­cam fun­dul la sport, sau sa inva­tam sa nu mai fim atat de depen­denti de tot soiul de lucruri… Sa gan­dim dife­rit. Asta de nici nu tine de nici un guvern. Ori­care ar fi colo­ra­tura lui poli­tica. Tine de noi. Nici un guvern si nici un par­te­ner strain nu o sa ne tra­teze cu res­pect pana nu ince­pem noi sa ne res­pec­tam sufi­cient. Stam in strada si tot cerem schim­bare. Cum ar fi sa ince­pem cu noi? Cu noi insine. Cum ar fi?

  • Tomulescu Sorel

   Jur­nal de drum Pros­tii

  • Ilie Gagniuc

   Jur­nal de drum A cata­loga pe cineva"care sunt atit de prosti" va des­ca­li­fica.… sun­teti elita?.…. Inva­tati sa comu­ni­cati si apoi.…. Alt­fel veti ramane un "scri­i­tor" .… dez­a­grea­bil

 27. Leo Barsan

  Nu mai bine obli­gati sa guver­neze pt.noi?
  Jos lsbele de pe Jud­ti­tia inde­pen­denta nu cea corupta.etc…

 28. Leo Barsan

  Chiar crezi ca "ne vom invata minte"? Slabe ssnse.Fupa ce v‐a dis­pa­rea gene­ra­tia mea si nici atunci

 29. Costel Tabacaru

  daca -i fru­mos si bun pro­gra­mul de ce nu a ince­put cu el si a ince­put prin ordo­nante de modi­fi­care a codu­ri­lor penale ,gra­ti­ere etc ?

  • Gigel Vilait

   Kaka­tii si lin­gaii si pupa­to­rii de cururi penale nu vad asta pt ca le.a pus si lor ceva banuti la pen­sie si la salar ca la orbeti si fra­ie­rii mor de incan­tati si feri­citi .

 30. Lidia-minerva Varzaru

  Să admi­tem că nu toți cei care au votat PSD ul știau ce votează, în schimb cei care nu au votat PNL ul știau de ce n -au votat.PNL ul n‐a avut pro­gram de guvernare,în tim­pul cam­pa­niei nu au știut să spună decât Cio­los prim minis­tru si jos pena­lii. Acest lucru nu face bine tarii nici chiar PNL ului iste­ric.

  • Jurnal de drum

   PNL și pro­gra­mul lor e o altă poveste, am spus‐o mai demult. Aici vor­bim des­pre feza­bi­li­ta­tea pro­gra­mu­lui PSD, care n‐are nici o legă­tură cu PNL sau alt par­tid. Are legă­tură cu legile și modul de func­țio­nare a eco­no­miei.

  • Sorin Anghel

   Jur­nal de drum si care e Solu­tia? Cio­los, nu? Ca a avut dita­mai pro­gra­mul de 1 pagina si l‐a facut praf si pe ala

  • Pleşa Valentin

   Sorin Anghel N‐ar strica o oare­care detaliere,să putem înțe­lege ce vrei să spui.

 31. Muresan Rodica

  cel mai ieftin si mai comod ar fi sa se duca nai­bii psd‐ul

  • Sorin Anghel

   Fle­osk!

  • Zamfirache Adrian Marian

   Nici nu mă aștep­tam la alt­ceva de la o cimi­șo­reancă de frunce ! De ce nu te duci tu la cla­nul țigă­nesc sa le dai lec­ții de demo­cra­ție , pupa­cioasa mică fara neu­roni ?

  • Gigel Vilait

   Adri­ane, esti un pupa­tor de cururi penale, doamna nu este. Voi lin­gaii nu va inte­re­seaza caci hotii fura tara daca va da si voua ca la orbeti, bine este pen­tru voi .

  • Zamfirache Adrian Marian

   Gigele , se vede că împarti neu­ro­nii doamna , frun­cea frun­ce­lor ! Suces­tiv nume , Gigel , spune tot !

 32. Lidia-minerva Varzaru

  Oare ce se întâm­plă cu țara asta? În sfâr­șit cineva are un pro­gram de guver­nare bun,dar unii nu‐l pot accepta numai pe motiv că e PSD ul la putere. Rău­ta­tea asta ne va pierde. Cei cu bani nu‐i pot înțe­lege pe cei mulți care au votat în cunoș­tință de cauză PSD ul.

  • Muresan Rodica

   crezi ca toti cei care au votat psd erau in deplina cunos­tinta de cauza ??????mai citeste o data arti­co­lul si vezi daca‐l inte­legi

  • Jurnal de drum

   Citiți arti­co­lul. Ajută la înțe­le­gere. Un pro­gram de guver­nare nu este bun doar pen­tru că pare con­ve­na­bil pen­tru unii. Tre­buie să fie feza­bil. Și să nu ne ducă la mai rău.

  • Gigel Vilait

   Pro­gram bun ???, legi pt hoti facute noap­tea !, sta popo­rul in strada de 3 sap­ta­mani pt a pazi hotii.

  • Rodica Mates

   Gigel Vilait hotii din strada striga hotii

  • Gigel Vilait

   Esti o pupa­toare de cururi penale si pen­tru cati.va banuti in plus stai cu gura cas­cata si capra in fata pena­li­lor. Pen­so­nari lin­gai si senili.

  • Rodica Mates

   tu est pupa­tor de cur a lui ioha­nis – kovesi – sta­tul tau de dret

  • Gigel Vilait

   Sa.i sugi pula lu Ioha­nis , muisto urata !

 33. Govora Ion Ciuca

  ASA SANDELE

 34. Govora Ion Ciuca

  EU NU VREAU

 35. Sandel Popescu

  Eu vreau sa mearga drac­nea si tari­ceanu la bulau…te oftici?

  • Jurnal de drum

   Dacă citeai arti­co­lul nu mă între­bai asta. 🙂 Citi­tul te face mai deș­tept.

  • Sandel Popescu

   Poftim l am citit …cam lung si nu spui nimic nou …si chiar nu ma simt mai des­tept ca ti am citit arti­colu …nu …nu vreau sa guver­neze psd

  • Jurnal de drum

   Dar acum știi că nu mă oftic 😉

  • Sorin Anghel

   Asa se merge acum la bulau, ca vrea San­del?

  • Sandel Popescu

   Nu tataie …la bulau se merge cand esti baga­bint ..sa vedem ce zic judecatorii…Sorin Anghel

  • Gigel Vilait

   Acolo vor ajunge .


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu