Cel mai cinstit pădurar

Ce-ar fi dacă ai deveni cel mai cin­stit pădu­rar din Româ­nia? Da, da, cu tine vor­besc, tu care spui că te doare sufle­tul de pădu­rile noas­tre care dis­par într-un ritm nebun de 3 hec­tare pe oră. Tu care de fie­care dată când dai pe inter­net de un arti­col des­pre niște defri­șări sau lemn furat, dai like și share și ne îndemni pe toți cei­lalți să sem­năm peti­ții care opresc jaful din păduri. Pen­tru că ție îți pasă. Mai mult decât celor­lalți. Și cine ar fi mai potri­vit să apere pădu­rea decât cei ce-o iubesc?

Știu, o să spui că ai altă pro­fe­sie, că locu­iești într-un oraș, des­tul de departe de pădure și că nu poți să devii peste noapte pădu­rar. Dar nu ți-ar plă­cea măcar să te închi­pui în pos­tura asta de vred­nic pro­tec­tor al natu­rii? Fac pariu că da. Și de aia m-am gân­dit să te invit într-o călă­to­rie ima­gi­nară în timp, într-un vii­tor închi­puit în care tu devii cel mai cin­stit pădu­rar din Româ­nia. Ești gata? Hai să mer­gem.

Mai întâi tre­buie să te anga­jezi. Să zicem că există un post liber, că ai cali­fi­că­rile nece­sare și ai câști­gat con­cur­sul de anga­jare. Ai să mergi la oco­lul sil­vic să sem­nezi actele de anga­jare și așa afli că vei avea un sala­riu de 1400 de lei pe lună, că o să pri­mești uni­formă de ser­vi­ciu după ce va fi coman­dată pe măsura ta, că ai și niște echi­pa­ment în dotare și un sediu de can­ton unde poți să locu­iești împre­ună cu fami­lia ta. Tot ce tre­buie să faci e să te pre­zinți la post, să iei în pri­mire pădu­rea de care vei fi răs­pun­ză­tor și să știi că de aici îna­inte orice pagubă se va găsi în ea tu vei fi cel care va plăti. Pen­tru că tu tre­buie s-o păzești pre­cum cel mai cin­stit pădu­rar din Româ­nia.

Prima deci­zie grea e să te hotă­răști unde să locu­iești. Sigur, ai pri­mit un sediu de can­ton, dar e cam într-o mar­gine de cătun, mai degrabă în pădure decât în sat și soția cam strâmbă din nas la ideea de a trăi așa de izo­lați. Cum o să se ducă copiii la școală, cale de mulți kilo­me­tri? Și, dacă are nevoie de ceva, cine se duce toc­mai în cen­trul comu­nei la pră­vă­lie? La can­ton n-ai nici inter­net, nici cablu TV, une­ori se mai între­rupe și curen­tul – copiii sunt nemul­țu­miți. Nu mai bine o să locu­iți în comună? E drept, o să fii mai departe de pădure și va tre­bui să bați o mul­țime de drum până la can­ton, dar fami­lia e cea mai impor­tantă, nu-i așa? Și cu toate gre­u­tă­țile astea ești sigur că tot ai să fii cel mai cin­stit pădu­rar din Româ­nia.

Când iei în pri­mire ges­tiu­nea tre­buie să fii cu mare băgare de seamă să nu existe nis­cai pagube ascunse. Dacă nu le observi acum, tu vei fi cel bun de plată. Caști ochii cât cepele și încerci să-ți cunoști can­to­nul: pe unde sunt satele, unde e lumea mai săracă și mai ten­tată să fure, pe unde sunt comu­ni­tăți de romi, ce dru­muri de acces sunt în pădure și pe unde ar putea fi furat lem­nul. Des­tul de repede rea­li­zezi că va fi foarte greu să păzești de hoți, pen­tru că atunci când ești într-un capăt al can­to­nu­lui te fură în celă­lalt și invers. Iar des­pre poli­ție ai auzit deja niște zvo­nuri că sunt cam pri­e­teni cu ăia des­pre care se spune că fură. Să te lupți sin­gur cu hoții, nici vorbă, ai auzit deja de toate cazu­rile alea cu pădu­rari bătuți cu parul și băgați în spi­tal. Ai nevoie de niște aju­toare, niște ochi și urechi în plus ca să poți să fii cel mai cin­stit pădu­rar din Româ­nia.

Toată lumea te sfă­tu­iește să-ți faci niște pri­e­teni prin fie­care mar­gine de sat din jurul can­to­nu­lui, din­tre cei care văd cine intră și cine iese din pădure. Numai că pri­e­te­nii ăștia nu se câștigă doar cu vorba bună, așteaptă și ei să fie răs­plătiți pen­tru fide­li­tate cu nis­cai lemne gra­tis. Și tu știi că din 1400 de lei pe lună, cu soție și doi copii acasă, nu prea îți per­miți să le plă­tești din banii tăi. Nu rămâne decât solu­ția să le "faci rost" de niște lemne. Și te gân­dești că nu e prea corect asta, dar sco­pul e unul bun – tai vreo doi-trei arbori ca să poți să-i păzești pe toți cei­lalți. În fond ăsta e sco­pul prin­ci­pal, moti­vul pen­tru care vrei să fii cel mai cin­stit pădu­rar din Româ­nia.

Zilele trec, tu patru­lezi prin can­ton și te stră­dui să-ți faci lucră­rile la timp, dar ești mai mult ple­cat de acasă, iar banii din sala­riu nu-s prea mulți. Pe masă nu ai în fie­care zi chiar așa o abu­n­dență, iar copi­i­lor le-ar mai tre­bui rechi­zite și încăl­țări și haine, pen­tru că cresc – deh! ce să-i faci! Și într-o zi ajungi la mar­gi­nea din­spre munte a can­to­nu­lui, acolo unde sunt niște stâni care pășu­nează și dai peste vaci, capre sau oi care s-au răsfi­rat prin pădure și dis­trug puieți și vege­ta­ție fores­ti­eră. Dai fuga la cio­ban să-i arzi o amendă, dar el te îmbie cu un miel și un darab de caș ca să uiți de con­tra­ven­ții. Tare ți-ar fi bune astea pen­tru fami­lia de acasă. Și-ți spui că și-așa ăștia iar or să bage oile în pădure după ce pleci tu, măcar să te alegi cu ceva din asta, că doar n-o să stai toată ziua să păzești stâ­nile. Și până la urmă chiar dacă într-o mar­gine de pădure pășu­nează niște vite nu înseamnă că nu mai ești cel mai cin­stit pădu­rar din Româ­nia.

Zilele iar trec și, cu tot aju­to­rul pe care îl pri­mești de la "pri­e­te­nii" tăi, câteva fur­turi tot s-au mai întâm­plat. N-ai prins hoții, așa că ești bun de plată. Iar banii se scad tot din sala­riul ăla de 1400 de lei. Scrâș­nești din dinți și înjuri: cum dracu' să păzești atâta pădure și să fii peste tot de dimi­neața până seara, fără pauză? N-ai ce să faci, așa e regula, dai banii și gata. Și te gân­dești la ce ți-au spus pădu­ra­rii cei­lalți, des­pre cum poți să "faci rost" de niște lemn în plus la urmă­toa­rea exploa­tare fores­ti­eră din can­to­nul tău. Tot ce tre­buie să faci este să măsori tu dia­me­trele arbo­ri­lor în timp ce ingi­ne­rul con­duce mar­ca­rea și notează în car­ne­tul de inven­ta­ri­ere – din când în când te faci că gre­șești dia­me­trul cu câțiva cen­ti­me­tri în minus față de rea­li­tate, atunci când nimeni nu e prea atent. O să ai în pădure niște lemn mar­cat legal, dar mai mult decât figu­rează pe hâr­tie. Iar dife­rența, pe care o esti­mezi din ochi, o s-o nego­ciezi cu mai­s­trul de exploa­tare și o s-o dați pe din două. Și uite așa com­pen­sezi pagu­bele astea nedrepte, pe care le plă­tești din buzu­nar toc­mai tu, care ești cel mai cin­stit pădu­rar din Româ­nia.

Și, dacă tot ai învă­țat cum să faci rost de lemn așa zis legal, acum ai să știi și cum să rezolvi pro­blema cu lucră­rile sil­vice pe care tre­buie să le faci. Că, ale nai­bii lucrări, pică exact când lumea are treabă la câmp și nu vine nimeni să te ajute la plan­tări, la des­co­ple­șiri, la dega­jări și altele ase­me­nea. Dar dacă le pro­miți niște lemne, oame­nii își schimbă gân­du­rile și vin să dea o mână de aju­tor. Iar în min­tea ta e tot mai puțin grav fap­tul că ai înșe­lat sta­tul de câteva zeci de metri cubi de lemn, atâta vreme cât faci lucră­rile astea impor­tante care te fac să fii cel mai cin­stit pădu­rar din Româ­nia.

Tim­pul trece iute și nici nu-ți dai seama când te-ai învă­țat cu aceste mici "aran­ja­mente", care în fie­care zi au deve­nit un pic mai mari. Și poate că vreun șef de la ocol ori chiar mai de sus te-a prins cu mâța-n sac, dar nu te-a dat în vileag. În schimb ți-a cerut să mai faci câteva "tre­buri" din care să bene­fi­cieze și el, că și lui îi e greu cu sala­riul, are și el copii la facul­tate care chel­tu­iesc o gră­madă de bani. Și n-ai ce să faci, ai intrat în hora asta, tre­buie s-o joci. Tot el ți-a și expli­cat că, chiar dacă paguba pe care o vei avea e foarte mare și vei fi dat afară, poți să dai în jude­cată oco­lul sil­vic și să demon­strezi că nu se poate să ai o ges­tiune des­chisă, fără lacăte și chei, 24 de ore pe zi și 7 zile pe săp­tămână. Pen­tru că așa ceva nu poate fi păzit. Toate instan­țele au dat până acum drep­tate pădu­ra­ri­lor și au obli­gat ocoa­lele sil­vice să-i anga­jeze la loc. Așa că nu tre­buie să te temi pen­tru pos­tul tău. Impor­tant e că-ți faci mese­ria, că încă este pădure în can­to­nul tău și lucră­rile – cel puțin pe hâr­tie – sunt toate rapor­tate ca înde­pli­nite. În fond, îți spui tu, asta înseamnă să fii cel mai cin­stit pădu­rar din Româ­nia.

Vor trece anii și într-o zi ai să ajungi la pen­sie și-ai să te retragi la casa pe care ți-ai făcut-o, să te bucuri că ți-ai chi­ver­ni­sit copiii la oraș și că ai de toate. Ai să fii mul­țu­mit de tine, ca de un bun pro­fe­si­o­nist care și-a făcut dato­ria întot­dea­una și – când cineva te va întreba dacă ai inima curată – o să spui că ai făcut tot ce ai putut în cir­cum­stan­țele date și că n-ai nimic să-ți repro­șezi. Pen­tru că nu puteai să schimbi lumea de unul sin­gur.

Numai că, pre­o­cu­pat să-ți găsești scuze, ai să uiți poate că ai por­nit la drum în mese­ria asta ca să fii cel mai cin­stit pădu­rar din Româ­nia.

* * *

Acest text nu este o ten­ta­tivă de găsi scuze pen­tru com­pro­mi­su­rile pe care unii le fac în mese­ria de sil­vi­cul­tor. Este doar un tablou sim­plu, dar rea­list, al mese­riei de pădu­rar. Ana­li­zate mai atent, lucru­rile sunt mult mai com­pli­cate și mai sub­tile. Dar e bine ca atunci când îi jude­căm pe alții să știm câte ceva des­pre ei. Și des­pre lumea în care cu toții trăim. Căci lem­nele nu se fură pen­tru că hoții sunt bol­navi de clep­to­ma­nie. Se fură pen­tru că mulți din­tre noi, poate chiar tu care citești aceste rân­duri, sun­tem dis­puși să îl cum­pă­răm fără să ne între­băm de unde e.


Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant


Dacă ai ceva de spus...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. G.

  Dc unul din inte­rior ne spune ca in acest sis­tem esti obli­gat sa fii corupt ca sa rezisti, n-avem decat sa-l cre­dem.

 2. tibi

  99% ade­var .numai ca nu am reu­sit sa ajung la pensie.am fost doar 15 ani padu­rar.

 3. Coco

  Bravo. Si eu sunt padu­rar dar totusi cam mult 1400 ron . Eu cu mari­rile de acum cu tot si am 1200. Si can­ton de peste 1000 ha . asta e Roma­nia .… Esti obli­gat sa te des­curci daca nu ramai si fara salar…

 4. Lucian Udriste
  Lucian Udriste

  La mulți ani, doam­ne­lor! Citi­răți arti­co­lul? Nu cred!

 5. A

  Padu­ri­ile trebe taiate si replan­tate, incat scade valoa­rea lem­nu­lui un pom care se strica si tra­ieste mai mult de 100 de ani nu mai este bun nici pen­tru oxi­gen.. nu va mai plan­geti atat.. nu este exact ceea ce cre­deti.. abe­ra­tii

 6. Maria Crismariuc
  Maria Crismariuc

  IDIOTOTI GASESTI CINSTITI SANT PUTINI

 7. pisi

  Ați uitat sa spu­neți și de ben­zina și aten­ția pt inspec­to­rii itrsv care mai omoară 2–3 arbori.

  • Sorin Sfirlogea

   Nu e loc pen­tru câte ar fi de spus. De aia am men­țio­nat la final că lucru­rile sunt mai com­pli­cate și mai sub­tile în rea­li­tate.

 8. Prodan Ecaterina
  Prodan Ecaterina

  Parca simt o durere când vad păduri fara copaci si munți che­liți! Este o crima ca nu se sis­tează taie­rea in neștire a pădu­ri­lor!


Meniu