Dezastrul din Delta Dunării

Un pri­e­ten mi-a tri­mis un link către un fil­mu­leț scurt care redă un "dez­as­tru" din Delta Dună­rii. Dom­nul Mihă­ilă Ște­fan, per­soana care fil­mează, zice că este jur­na­list pen­tru că scrie pe un site obs­cur numit Mic News (adică știri mici???). Pe Face­book am găsit o poză de pro­fil con­fu­zantă – dom­nul Ște­fan are chip de femeie!?! – ală­turi de îndem­nul să bem doi litri de apă pe zi, să res­pi­răm 15 metri cubi de aer curat și să facem miș­care. Nu zice nimic des­pre uti­li­za­rea cre­ie­ru­lui. Pro­ba­bil că nu i se pare la fel de impor­tant. În fil­mu­le­țul cu pri­cina (pe care îl puteți vedea mai jos) dom­nul Ște­fan ne îndeamnă pe un ton dis­pe­rat și revol­tat să dis­tri­buim mai departe aceste ima­gini, ca să vadă toată lumea ce se poate întâm­pla: Doamne Dum­ne­ze­ule, îmi vine să plâng, îmi vine să urlu, zice el la un moment dat.

Dragă dom­nule Ște­fan, fiți băr­bat, chiar dacă poza nu vă ajută! N-are rost să plân­geți pen­tru un crâng de sal­cie din Delta Dună­rii, care a fost tăiat con­form tra­ta­men­tu­lui tăie­ri­lor în scaun, o teh­nică sil­vică de rege­ne­rare abso­lut obiș­nu­ită. Dați-mi voie să vă liniș­tesc: sal­cia este o spe­cie foarte rezis­tentă la inun­da­ții, ceea ce în deltă se întâm­plă des, de aceea este foarte potri­vită pen­tru ast­fel de situ­a­ții. Rege­ne­ra­rea sal­ciei se face foarte efi­cient prin lăs­tari, iar ca să lăs­tă­rească, arbo­rii (copa­cii pe limba dvs.) sunt tăi­ați la o anu­mită înăl­țime, de obi­cei un pic mai sus față de nive­lul maxim la care poate ajunge apa – e bine ca sec­țiu­nea tăi­ată să nu stea în apă. Din "sca­u­nele" rămase (niște cioate mai îna­lte) se vor dezvolta lăs­tari care vor forma vii­to­rul crâng de sal­cie.

A! Să nu uit. O să vă între­bați de ce tre­buie tăi­ate săl­ci­ile. Nu pen­tru valoa­rea lem­nu­lui, vă asi­gur. Lem­nul de sal­cie e extrem de moale, se usucă greu și putre­zește foarte ușor. Nu e bun nici de foc, nici de con­struc­ții. Aproape că nu merită să-l trans­porți că te costă camio­nul mai mult decât lem­nul. Se poate folosi pen­tru celu­loză și hâr­tie. Sau se fac lin­guri din el și diverse alte unelte mici de lemn, pen­tru că se cio­plește ușor. Dar nimeni nu taie atâ­tea săl­cii pen­tru a face lin­guri. Se taie pen­tru că după ce trece de 25–30 de ani sal­cia începe să putre­zească pe inte­rior și își pierde capa­ci­ta­tea de rege­ne­rare. După care se pră­bu­șește în apă la urmă­toa­rea inun­da­ție și din cioată nu mai lăs­tă­rește nimic, pen­tru ca putre­ga­iul dis­truge vita­li­ta­tea. Ca să men­ții pădu­rea (care pro­te­jează digu­rile și tere­nu­rile agri­cole din jur de alu­viu­nile aduse de inun­da­ții) tre­buie să tai pe la 25–30 de ani. Nu vă spe­ri­ați, în urmă­to­rii cinci ani o să fie iar pădure acolo. Dato­rită unor sil­vi­cul­tori care au avut grijă să facă lucră­rile nece­sare. Puteți să-i cău­tați și să le mul­țu­miți. Salutați-i și din par­tea mea.

Așa­dar nu urlați pen­tru ca puteți spe­ria inu­til fauna din deltă, foarte impor­tantă și ea pen­tru bio­di­ver­si­ta­tea eco­sis­te­mu­lui. Mai bine puneți mâna pe o căr­țu­lie de sil­vi­cul­tură, dacă tot vă pasio­nează subiec­tele astea, și învă­țați cum e cu regi­mul crân­gu­lui. Dacă n-aveți răb­dare pen­tru o carte întreagă vă reco­mand acest mate­rial scurt, unde vă lămu­riți mai rapid (cău­tați punc­tul 1.2.1.3 Crân­gul cu tăiere în scaun). Sau acest fil­mu­leț de un minut jumă­tate unde vi se explică ace­lași lucru. Sau între­bați pe cineva care se pri­cepe. Orice solu­ție e mai bună decât să vă lamen­tați ridi­col și să infla­mați inu­til oame­nii pe Face­book ca să obți­neți like-uri.

Pen­tru că știți prea bine, mai ales că sun­teți un mare jur­na­list, că oame­nii sunt cam nevri­coși la subiecte din astea cu pădu­rea și nici minte prea multă nu au. După cum pro­ba­bil ați obser­vat, cele peste 1200 de comen­ta­ri­ile la fil­mu­le­țul dvs. au reu­șit să sin­te­ti­zeze cu mare suc­ces cam toate cate­go­ri­ile de pros­tie colec­tivă ale româ­ni­lor:

 • Cate­go­ria "Sun­tem pier­duți, n-avem scă­pare"
  • Parcă sun­tem Blestemați.….De dis­tru­gere TOT în ȚARA asta.….Dar deja sun­tem un popor Blestemat…Vai de NOI…
  • Bai esti nebun! Deci nu imi, vine cred. Copaci verzi ce nu ar fi tre­buit taiati…ii taie de dra­gul bani­lor bani leau luat min­tile..
 • Cate­go­ria "Să facem drep­tate"
  • Faceti cat mai multe emi­siuni in mass-media cu acest subiect, sa se modi­fice legi­sla­tiva si cine taie ile­gal ani grei de pus­ca­rie, tre­buie sa facem ceva pana nu e prea tar­ziu.
   Fac un apel catre cei care pot face ceva; nu mai astep­tati!
  • Bai fra­ti­lor, arun­cati pe gea­mul masi­nii res­tu­rile si amba­la­jele de la mc donald, va pisati pe langa toa­leta, cand mer­geti la gra­tar la un spa­tiu verde lasati numai gunoi in urma, cand mer­geti la.mall si man­cati ca porcii va dor picioa­rele sa mai duceti si res­tu­rile la gunoi ca na, sa stranga altul…daca vreti schim­bari ince­peti cu lucruri marunte care tin de indi­vid si in timp facand asta vom ajunge la schim­bari majore..sunt satul de mora­listi
 • Cate­go­ria "DNA să vină să vă ia"
  • Sa va cada mai­nile la aia care ati taiat
  • Neno­ro­ci­ți­lor ați dis­trus totul în țara asta. DNA sā vinā sā vā ia la puș­ca­rie cu cei care au dis­trus totul
 • Cate­go­ria "Exper­ții ne infor­mează"
  • Au rămas mun­ții de parcă ar fi un deșert.
  • Vai de mine , aia sunt copa­cii din per­dele fores­ti­ere cul­ti­vate de comu­nisti. Per­dele fores­ti­ere nu ne apa­rau doar de nin­sori, ci si de seceta. Opresc van­tu­rile care ar putea sa culce cul­tu­rile si sa spul­bere paman­tul bun si in ace­lasi timp tin umi­di­ta­tea in zona (asta e favo­rita mea per­so­nală, să vrei să men­ții umi­di­ta­tea în deltă e o ches­tie de mare inte­li­gență)
  • Pacat padu­rile sant Aurel Verde al nos­tru daca au taiat tot de ce nu plan­teaza alti pomi an acele locuri, arata de parca ar fi un sat Para­sit
  • Neno­ro­citi le e lene sa se aplece , asa se taie arbori de la 1m de la pamant.Boii dra­cu­lui.
 • Cate­go­ria "Să găsim vino­va­tul"
  • De taiat, au taiat local­nici
  • Dar ce sa facem PRESEDINTELE EL ESTE DE ACORD ,EL CE FACE IN TARA ASTA EL ARE CEA MAI MARE PUTERE
  • Da PSD a ordo­nat să taie lemne și vinde ptr.campania elec­to­rală ori bani in buzu­nar mur­dari
  • Se poate da coor­do­na­tele reale? Spune-ți fra­ți­lor exact loca­li­ta­tea, pri­ma­rul, poli­ța­iul, pre­o­tul, etc

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant

Dacă ai ceva de spus...

 1. Costel Gogoasa
  Costel Gogoasa

  Pro­ba­bil îi este teamă că în locul copa­ci­lor sa nu răsară un hotel !

 2. Ceh Lucia
  Ceh Lucia

  Pe cind Delta din Bucu­resti??????


Meniu