Regii orașelor

Când vine vorba de bici­clit prin Bucu­rești, lumea are cele mai diverse păreri. Unii zic că e bine și că ar tre­bui ca toți să ne gân­dim mai mult la modul ăsta de a ne deplasa, alții sunt scep­tici și dau vina pe pri­mă­rie care nu face nimic, iar alții pur și sim­plu ignoră surâ­ză­tori subiec­tul. Dar există și o mică cate­go­rie de per­soane care simt un fel de zgân­dă­re­ală ner­voasă când subiec­tul ăsta e dez­bă­tut. Îi apucă pan­da­li­ile, nu explo­ziv, pe față, dar se vede că pe dină­un­tru îi macină ceva. Un fel de aler­gie psi­hică la bici­clete și bici­cliști. În mod ine­vi­ta­bil, aler­gi­cii ăștia sunt auto­mo­bi­liști con­vinși că ora­șul tre­buie aran­jat în așa fel încât mași­nile să aibă pri­o­ri­tate abso­lută: par­cări pe tro­tu­are, tra­ver­sări desfi­in­țate, sema­fo­are sin­cro­ni­zate, tro­tu­are îngus­tate.

Ca orice bici­clist bucu­reș­tean, am și eu păre­rile mele des­pre trans­por­tul bucu­reș­tean. Le expun cui are curi­o­zi­ta­tea să mă asculte, pen­tru că sunt con­vins că din schim­bul de opi­nii se nasc ide­ile bune. Eu așa învăț cel mai ade­sea: dez­bă­tând subiecte cu alții, confruntându‐mi păre­rile, une­ori validându‐le, alte­ori dim­po­trivă. De pildă eu sunt de părere că bici­cle­tele în Bucu­rești nu se vor impune atunci când pri­mă­ria va ame­naja zeci de kilo­me­tri de piste spe­ci­ale, ci atunci când vom ocupa străzi și tro­tu­are cu bici­cliști per­se­ve­renți, care își vor cere drep­tu­rile prin pre­zența insis­tentă în tra­fi­cul ora­șu­lui. La un moment dat nu vom mai putea fi igno­rați. Alt­min­teri vom aștepta la nesfâr­șit ca alții, care n‐au nici dorința, nici inte­re­sul, să schimbe ora­șul.

De fie­care dată când fac ast­fel de afir­ma­ții și prin pre­a­jmă se află o per­soană care are aler­gie la bici­cliști, începe con­frun­ta­rea. Întâi mă caină ipo­crit că n‐am piste ame­na­jate, iar eu spun că mă des­curc cu ce există acum. Apoi mă pre­vine fals ama­bil că în tra­fic sunt tot felul de șoferi impru­denți și nepri­ce­puți care mă pun în peri­col, iar eu replic că cir­cul pe tro­tu­are ori de câte ori am posi­bi­li­ta­tea. Aoleu, se îngri­jo­rează ime­diat, dar pe tro­tuar dai peste pie­toni – sunt foarte gri­juliu să nu deran­jez pe nimeni, zic eu. Con­sta­tând că nu mă poate încolți cu argu­men­tele uzu­ale, aler­gi­cul ape­lează la ata­cul fron­tal: fap­tele incon­tes­ta­bile. Pro­blema e – îmi zice el – că inha­lezi toate gazele de eșa­pa­ment ale mași­ni­lor, o să ai niște plămâni plini de gudroane, pe când în mașină fil­trul de aer te pro­te­jează totuși.

Asta cam așa e. Nu sunt o per­soană vio­lentă, dor­nică să por­nească cer­turi, dar nici nu tac când mi se pare că sunt luat la mișto. Adică – întreb eu – în loc să te scuzi că polu­ezi ora­șul, mă faci prost pen­tru că sunt vic­tima ta? Sur­priza con­tra­a­ta­cu­lui e totală: vai, dar nu sunt numai eu în tra­fic, sunt sute de mii de mașini… Eu însă nu cedez nici un cen­ti­me­tru: și crezi că asta e o scuză pen­tru că polu­ezi? Aaa, nu, doar vro­iam să spun că nu e sănă­tos.

Serios? Și e nesă­nă­tos doar pen­tru bici­cliști? Dar tro­tu­a­rele sunt pline de pie­toni, de mămici care‐și plimbă copiii în căru­cioare, de bătrâni care se duc la piață, de copii care merg la școală. Pen­tru toți ăștia nu e nesă­nă­tos? Și ei sunt absurzi și nu pri­cep că doar în mașină sunt pro­te­jați?

Să nu cre­deți că nu mai merg cu mașina prin oraș. Evit pe cât posi­bil sau reduc la mini­mum nece­sar. Dar nici­o­dată nu ne vom putea dis­pensa com­plet de mașini. Poate peste niște ani vom avea acces la mașini elec­trice ieftine și polu­a­rea va scă­dea. Asta nu înseamnă însă că, pen­tru purul con­fort per­so­nal, șofe­rii au drep­tul de a se auto­de­clara regii ora­șe­lor. Dim­po­trivă, ar tre­bui să simtă culpa de a otrăvi ora­șul zi de zi.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu