Chiar avem păduri virgine?

Se vor­bește intens în ultima vreme des­pre păduri vir­gine și des­pre fap­tul că am avea în Româ­nia două tre­imi din ceea ce a mai rămas nea­tins în Europa. Ceea ce e de bine, nu‐i așa? E genul ăla de lucruri cu care ne mân­drim, deși n‐am con­tri­buit cu nimic la ele, cum sunt copiii olim­pici sau spor­ti­vii români. Și, la fel ca în cazul olim­pi­ci­lor și spor­ti­vi­lor, habar n‐avem cu ce se mănâncă subiec­tul des­pre care dis­cu­tăm. Știm ce înseamnă pădure vir­gină? Știm unde se găsesc în Româ­nia? Sau doar ne bazăm pe ceea ce ne spun unii și alții prin inter­me­diul rețe­le­lor soci­ale?

În Româ­nia pădu­rile vir­gine și cvasi‐virgine sunt defi­nite printr‐un ordin de minis­tru din 2012, care spune des­tul de lim­pede care sunt cri­te­ri­ile ce tre­buie înde­pli­nite de o pădure pen­tru a intra în cate­go­ri­ile astea: natu­ra­li­ta­tea pădu­rii, mări­mea supra­fe­ței și deli­mi­ta­rea ei clară. Pe scurt treaba stă cam așa: tre­buie să aibă măcar 20 de hec­tare, să fie clar deli­mi­tată prin limite natu­rale, să aibă con­ti­nu­i­tate (fără goluri), să nu fi fost atinsă de om nici­o­dată, să aibă o com­po­zi­ție natu­rală (adică spe­cii care sunt carac­te­ris­tice locu­lui, nu aduse prin însămân­țare arti­fi­ci­ală sau împă­du­riri), să aibă o struc­tură eta­jată (adică să existe arbori de toate vâr­stele, de diverse înăl­țimi), să aibă o struc­tură mozai­cată pe ori­zon­tală (adică să aibă spe­cii diverse și neu­ni­form dis­tri­bu­ite pe supra­fața sa), să aibă sol neal­te­rat, să aibă lemn mort pe jos, să nu existe dru­muri sau con­struc­ții, să fie inac­ce­si­bilă. Dacă vreți să lec­tu­rați toate cri­te­ri­ile, le găsiți aici. Știți câte păduri se înca­drează în aceste multe cri­te­rii? Foarte puține. Chiar în ordi­nul de minis­tru se recu­noaște că de fapt majo­ri­ta­tea pădu­ri­lor așa‐zis vir­gine din Româ­nia sunt, de fapt, cvasi‐virgine. Și nici din alea nu sunt multe, pen­tru că atunci când am înce­put să le iden­ti­fi­căm mai con­cret, abia dacă am găsit vreo 14.000 de hec­tare, din care doar 2.600 sunt real­mente vir­gine. Dacă vreți să știți exact unde se găsesc aceste păduri, găsiți infor­ma­ții în cata­lo­gul pădu­ri­lor vir­gine și cva­si­vir­gine.

Și‐atunci cum de am ajuns să cre­dem că avem 300.000 de hec­tare de păduri vir­gine, adică de 20 de ori mai multe decât in rea­li­tate? Păi să vă spun cum s‐a întâm­plat. Cu niște ani în urmă un vaj­nic cer­ce­tă­tor sil­vic, care pro­ba­bil că se afla în criză de teme de cer­ce­tare, a avut ideea de a căuta păduri vir­gine prin Româ­nia. Cum‐necum, a reu­șit să implice în poveste și un ONG din Olanda, pasămite Doamne cu mari spe­cia­liști în păduri vir­gine. Cer­ce­tă­to­rul nos­tru a strâns niște date din ame­na­ja­men­tele sil­vice (un fel de pla­nuri de mana­ge­ment al pădu­ri­lor) și a făcut o listă de păduri care ar fi putut fi vir­gine. Vreo câțiva olan­dezi au venit pro­ba­bil la Bucu­rești și s‐au uitat peste datele astea și s‐au entu­zi­as­mat brusc: uau! voi aveți 300.000 de hec­tare de păduri vir­gine, frate! Aflat în fața unei ast­fel de "des­co­pe­riri epo­cale" și a șansei de a deveni cele­bri­tate euro­peană, cer­ce­tă­to­rul nos­tru n‐a mai vrut să spună că n‐a veri­fi­cat nimic în teren și că toate datele lui se bazează pe niște scripte întoc­mite cu un grad de pre­ci­zie des­tul de dis­cu­ta­bil. Și uite așa s‐a dus buhul că în Româ­nia avem o comoară inter­națio­nală. Numai că acuma, când încer­căm să o găsim, nu prea dăm de ea.

O să spu­neți că ONG‐uri din Româ­nia au găsit deja păduri vir­gine și că doar sta­tul nu vrea să se pre­o­cupe de ele. În fond îi avem pe flă­căii de la Agent Green care sunt cei mai vaj­nici des­co­pe­ri­tori de păduri vir­gine: peste tot pe unde se duc răsar vir­gi­ni­tă­țile ca flori­ce­lele puse la micro­unde. Ceea ce nu știți este că majo­ri­ta­tea agen­ți­lor ăștia (ca să nu zic toți) nu cunosc decât super­fi­cial defi­ni­ția pădu­rii vir­gine și că nu au nici un fel de cali­fi­care pro­fe­sio­nală ca să o deter­mine. Adică nu știu să apre­cieze cri­te­ri­ile alea de care v‐am spus, pen­tru că oame­nii nu sunt de mese­rie. Sunt însă buni de gură și vor fon­duri care să‐i finan­țeze, așa că au învă­țat un lucru sim­plu: dacă fac agi­ta­ție în jurul subiec­tu­lui ăsta, vor crea dis­cu­ții, con­fu­zii și con­flicte, ceea ce le va aduce noto­ri­e­tate, iar noto­ri­e­ta­tea le va aduce bani. Și după cum vedeți sunt foarte buni la treaba asta.

Con­clu­zia e sim­plă: avem nis­cai păduri vir­gine, dar des­tul de puține, de aceea e bine să le pro­te­jăm. Și am vrea să iden­ti­fi­căm cât mai multe, res­pec­tând strict cri­te­ri­ile euro­pene. Dar hai să nu folo­sim ter­me­nul de pădure vir­gină ca să inven­tăm tot felul de con­fu­zii și false con­flicte care n‐aduc nici un fel de folos pădu­rii, ci doar unor indi­vizi inte­re­sați să obțină fon­duri.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


 1. Bogdan
  • Sorin Sfirlogea

   Da, era o ini­ția­tivă mai veche care abia acum s‐a mate­ria­li­zat. E foarte bine, dar pen­tru sil­vici nu e nici o sur­priză pen­tru că au con­tri­buit la docu­men­ta­rea argu­men­ta­ției.

 2. octavian

  Cateva obser­va­tii la arti­co­lul dum­ne­a­voas­tra:
  1. Stu­diul pri­vind inven­ta­ri­e­rea padu­ri­lor vir­gine a fost facut acum mai bine de 10 – 12 ani. Intre timp multe din­tre aceste paduri au fost par­curse de taieri. Nor­mal ca acum nu se mai poate zice ca sunt paduri vir­gine. ( d‐aia nu le‐ati gasit )
  2. Au fost iden­ti­fi­cate doar 14.000 de ha pen­tru ca nu exista inte­res sa se iden­ti­fice mai multe. Stu­di­ile dureaza, costa, iar daca esti pro­pri­e­tar si vin unii si iti zic ca in padu­rea ta n‐ai voie sa tai ca e vir­gina, nu o sa fii prea incan­tat.
  3. Cata­lo­gul acesta al padu­ri­lor vir­gine si cva­si­vir­gine dateaza doar din man­da­tul minis­tru­lui Pasca Pal­mer, deci nu e asa de rele­vant, fiind WORK IN PROGRESS. Multe stu­dii de docu­men­tare a padu­ri­lor vir­gine au fost refu­zate fara sa se explice moti­vele. Acest lucru mi se pare extrem de grav.
  4. In stu­diul ini­tial facut de olan­dezi ori­cum nu fuse­sera iden­ti­fi­cate toate padu­rile poten­tial vir­gine, deci e posi­bil sa fii fost mai mult de 300 de mii de ha.
  5. Faceti remarci ten­den­ti­oase des­pre Agen­tGreen, dar nu te poti astepta la alt­ceva de la un sil­vi­cul­tor. Sa stiti ca chiar daca lucrati cu pasiune in acest dome­niu, nu inseamna ca sun­teti atot­sti­u­tor.
  Con­clu­zia arti­co­lu­lui e de toata jena, pai cine e mai inte­re­sat sa fie cat mai putine paduri vir­gine? Nu cumva este acela care vrea sa scoata lemn? ONG‐urile fac un lucru rau ca vor sa pro­te­jeze cat mai multe paduri? Nor­mal ca e nevoie de fon­duri pen­tru a face stu­dii. Dum­ne­a­voas­tra faceti pre­su­pu­neri rau­ta­cioase, tot arti­co­lul e scris de parca sun­teti somi­tate in dome­niu, iar res­tul niste nes­ti­u­tori care vor doar bani. Trista gan­dire, nu degeaba un pri­e­ten ce a ter­mi­nat sil­vi­cul­tura la Bra­sov a ramas scar­bit de cat de limi­tati in gan­dire sunt cei de acolo

  • Sorin Sfirlogea

   Căteva pre­ci­zări aju­tă­toare:
   1. Da, stu­diul e vechi. Multe din­tre pădu­rile pre­su­pus vir­gine nu au fost tăi­ate, ci atunci când s‐a mers în teren s‐a con­sta­tat că "vir­gi­ni­ta­tea" e pur scrip­tică.
   2. Așa e, ați sur­prins esența. Pri­mul lucru pe care eco­lo­giș­tii ar tre­bui să‐l spună ar fi: hai să recom­pen­săm cumva pe pro­pri­e­ta­rii pri­vați care nu se ating de pădu­rile vir­gine pe care le dețin. După care să facă un fond și să dea bani. Sau să con­vingă sta­tul să plă­tească din buge­tul public. Ca să înțe­le­gem toți că dra­gos­tea (inclu­siv de natură) trece prin sto­mac. S‐ar putea să avem mai puțin eco­lo­giști dacă e vorba de con­tri­bu­ții, dar mai dedi­cați și mai con­ști­enți. Ceea ce nu e rău.
   3. Dacă aveți exem­ple con­crete de stu­dii refu­zate fără moti­va­ție, vă rog să le dați. Alt­min­teri sunt doar povești…
   4. Mă îndo­iesc. Cele 300 de mii de hec­tare au fost iden­ti­fi­cate nu în teren, că era impo­si­bil în timp așa scurt, ci pe hâr­tie.
   5. Nu e nimic ten­den­țios să spui că niște per­soane au sau nu cali­fi­că­rile nece­sare. Ten­den­țios înseamnă să insi­nu­ezi ceva cu sco­puri ascunse. Nu insi­nuez, spun direct, nu am sco­puri ascunse, ci la vedere. Cred că per­soa­nele din această orga­ni­za­ție nu trec tes­tul unei minime veri­fi­cări de cunoș­tințe de eco­lo­gie apli­cată. Sunt entu­ziaști, unii din­tre ei bine inten­țio­nați și naivi, alții inte­re­sați și ver­sați. La un moment dat se vor afla mai multe des­pre acest tip de orga­ni­za­ții și atunci vă veți aminti ceea ce am spus aici.

   Apropo, de 15 ani nu mai lucrez în sil­vi­cul­tură, ci în IT. Iar con­clu­zi­ile mele se poate să nu placă tutu­ror. Nu sunt o somi­tate în dome­niu, dar știu cu ce se mănâncă subiec­tele astea pen­tru că am stu­diat și am prac­ti­cat sil­vi­cul­tura, spre deo­se­bire de dvs care vă bazați jude­că­țile pe infor­ma­ții luate de pe inter­net și pe afir­ma­ți­ile unui pri­e­ten care pare să aibă niște frus­trări per­so­nale…

 3. Adriana Diachi

  S‐ar putea sa fi sca­pat vreo cateva pa^lcuri

 4. Ioan Simtion

  NU MAI SUNT VIRGINE – LE‐AU VIOLAT AUSTRIECII

  • Anonymous

   Noi nu mai avem paduri vir­gine de foarte mult timp. Si nu pen­tru ca le‐au vio­lat unii sau altii, asa cum ten­den­tios spu­neti. Des­pre care „aus­trieci” vor­biti? Vor­biti in cunos­tinta de cauza? Padu­rile pro­duc lemn. Lem­nul este un pro­dus care se comer­ci­a­li­zeaza. Comer­ci­an­tii cum­para si vand pro­duse. Pe baza unor con­tracte, intr‐un cadru legal. Indi­fe­rent des­pre ce „aus­trieci” vor­biti dum­ne­a­voas­tra, tre­buie sa stiti ca ei cum­para si vand (daca doriti vio­leaza) cu sti­rea auto­ri­ta­ti­lor romane si in acord cu pre­ve­de­rile con­trac­tu­ale accep­tate de cei ce au inche­iat con­trac­tele res­pec­tive in numele aces­tei tari minu­nate, Roma­nia. Dum­ne­a­voas­tra pro­ba­bil ca sun­teti man­dru ca sun­teti roman dar, nu inte­le­geti ca cei ce tipa ca nu‐si vand tara (a se citi pro­pa­ganda PSD), o vand, zi de zi, cu acte in regula.

 5. virgil

  Padu­rile vir­gine din pacate au fos taiate de diversi agenti inte­re­sati , vezi Valea Cer­nei, vezi Rau Ses sub Vf. Gugu, vezi Rete­zatu Mic, vezi Seme­nic.
  Domnu Sfar­lo­gea am umblat in paduri vir­gine acu 20 de ani . Din pacate au ramas putine pen­tru ca au fost taiate cu apro­ba­rea unor sil­vi­c­u­tori cu facul­tate care stiau ei ce inseamna padure vir­gina si ce nu. Dum­ne­a­voas­tra ca sil­vi­cul­tor ar tre­bui sa pro­te­jati padu­rea nu sa o reco­man­dati pen­tru valo­ri­fi­care exce­siva.

  Padu­rea vir­gina sau nevir­gina tre­buie pro­te­jata in tota­li­ta­tea ei de laco­mia unora de a se imbo­gati, Padure exista in tara asta pen­tru toata lumea, pro­blema e cu cei nesa­tuli 🙂

 6. Sferle Vio

  Prac­tic nu. Niște bucăți mici situ­ate în zone foarte greu acce­si­bile cu o supra­față de cca 0,1 la sută din total

 7. Gheorghe Roman

  ,, Padu­rea in care mana omu­lui n‐a pus picioru'''


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu