Informații generale

Jur­nal de drum este un blog (https://sorin.sfirlogea.com) care nu îți so­li­cită nici un fel de in­for­ma­ții per­so­nale pen­tru a citi ar­ti­co­lele. Nu există au­ten­ti­fi­care. Nu sunt fo­lo­site co­o­kie-uri pen­tru ur­mă­ri­rea ac­ti­vi­tă­ții vi­zi­ta­to­ri­lor. Există însă co­o­kie-uri de se­siune ge­ne­rate de Wor­d­Press și de câ­teva plu­gin-uri pe care le uti­li­zez, dar nici unul nu are ca scop co­lec­ta­rea da­te­lor tale per­so­nale, ci doar îm­bu­nă­tă­ți­rea ex­pe­rien­ței tale pe blog.

Despre datele de analiză

Acest blog uti­li­zează ser­vi­ci­ile Go­o­gle Ana­ly­tics. Asta în­seamnă că fi­e­care vi­zi­tare a unei pa­gini este în­re­gis­trată îm­pre­ună cu anu­mite date: data și ora, pa­gina exactă care a fost vi­zi­tată, țara și lo­ca­li­ta­tea de unde a fost ac­ce­sată pa­gina, ti­pul de brow­ser și sis­te­mul de ope­rare uti­li­zat de vi­zi­ta­tor și ce­le­lalte ti­puri de in­for­ma­ții pe care le co­lec­tează in­stru­men­tul Go­o­gle. Nici una din­tre in­for­ma­ții nu con­ține date care să per­mită iden­ti­fi­ca­rea ta. Prin sim­pla na­vi­gare în acest blog rămâi com­plet ano­nim.

Comentarii

Dacă faci co­men­ta­rii însă, ești obli­gat să le sem­nezi printr-un email și un nume. Al­ter­na­tiv, poți fo­losi con­tul tău de Fa­ce­book, Go­o­gle sau Twit­ter pen­tru a semna mai co­mod co­men­ta­ri­ile. Este im­por­tant ca opi­ni­ile pe care le faci pu­blice să nu fie ano­nime pen­tru că res­pon­sa­bi­li­ta­tea afir­ma­ți­i­lor pe care le faci îți apar­ține. Aceste co­men­ta­rii vor rămâne sal­vate în blog.

Fo­lo­sesc ser­vi­ci­ile Akis­met pen­tru a con­trola spam-ul pe acest blog. Acest ser­vi­ciu co­lec­tează adresa IP a ce­lui care co­men­tează, ti­pul de brow­ser, re­fer­rer-ul și URL-ul ac­ce­sat, su­pli­men­tar față de ceea ce com­ple­tează cel ce co­men­tează, adică nume, adresă de email și co­men­ta­riul pro­priu-zis. Mai multe de­ta­lii des­pre acest ser­vi­ciu și fe­lul în care tra­tează da­tele per­so­nale gă­siți aici.

Notificări și abonări

Dacă ac­cepți să pri­mești no­ti­fi­cări atunci când scriu ar­ti­cole, un mic co­o­kie va rămâne pe cal­cu­la­to­rul tău pen­tru a me­mora această pre­fe­rință. Acest co­o­kie nu te va iden­ti­fica în nici un fel pe blog. Dar dacă te-ai abo­nat la ar­ti­co­lele noi prin email, atunci adresa ta de email este sal­vată în blog pen­tru a‑ți pu­tea tri­mite me­saje când scriu ceva nou.

Partajarea datelor personale

Blo­gul Jur­nal de drum nu par­ta­jează nici un fel de date per­so­nale co­lec­tate cu nici o altă en­ti­tate ju­ri­dică, in­di­fe­rent de na­tura ei.

Durata de păstrare a datelor

Da­tele tale per­so­nale sal­vate pe blog nu sunt șterse nici­o­dată. Sin­gura mo­da­li­tate de a le șterge este ca tu să so­li­ciți acest lu­cru. Poți face asta aici.

Conținut de pe alte site-uri

În blog există con­ți­nut (în spe­cial me­dia) care pro­vine din alte web­site-uri. Acest con­ți­nut se com­portă exact ca și cum ai fi vi­zi­tat site-ul res­pec­tiv (de exem­plu Yo­u­Tube). Aceste web­site-uri ar pu­tea co­lecta date des­pre tine, pot uti­liza co­o­kie-uri, mo­da­li­tăți de tra­c­king și pot mo­ni­to­riza in­te­rac­țiu­nea ta cu acel con­ți­nut în­cor­po­rat în blo­gul Jur­nal de drum (in­clu­siv în si­tu­a­ți­ile în care ai cont ac­tiv pe web­site-ul res­pec­tiv, de exem­plu cont de YouTube).

Dreptul de a dispune de datele personale

Ceea ce este foarte im­por­tant să știi este că în orice mo­ment poți să dis­pui de da­tele tale per­so­nale de pe acest blog. Gă­sești aici toate de­ta­li­ile ne­ce­sare. Dacă nu ai gă­sit răs­pun­sul că­u­tat, te rog să fo­lo­sești pa­gina de con­tact pen­tru a adresa so­li­ci­ta­rea ta.

So­li­ci­tare re­fe­ri­toare la da­tele personale