Despre datele personale

Informații generale

Jur­nal de drum este un blog (https://sorin.sfirlogea.com) care nu îți soli­cită nici un fel de infor­ma­ții per­so­nale pen­tru a citi arti­co­lele. Nu există auten­ti­fi­care. Nu sunt folo­site cookie‐uri pen­tru urmă­ri­rea acti­vi­tă­ții vizi­ta­to­ri­lor. Există însă cookie‐uri de sesiune gene­rate de Wor­d­Press și de câteva plugin‐uri pe care le uti­li­zez, dar nici unul nu are ca scop colec­ta­rea date­lor tale per­so­nale, ci doar îmbu­nă­tă­ți­rea expe­rien­ței tale pe blog.

Despre datele de analiză

Acest blog uti­li­zează ser­vi­ci­ile Goo­gle Ana­ly­tics. Asta înseamnă că fie­care vizi­tare a unei pagini este înre­gis­trată împre­ună cu anu­mite date: data și ora, pagina exactă care a fost vizi­tată, țara și loca­li­ta­tea de unde a fost acce­sată pagina, tipul de brow­ser și sis­te­mul de ope­rare uti­li­zat de vizi­ta­tor și cele­lalte tipuri de infor­ma­ții pe care le colec­tează instru­men­tul Goo­gle. Nici una din­tre infor­ma­ții nu con­ține date care să per­mită iden­ti­fi­ca­rea ta. Prin sim­pla navi­gare în acest blog rămâi com­plet ano­nim.

Comentarii

Dacă faci comen­ta­rii însă, ești obli­gat să le sem­nezi printr‐un email și un nume. Alter­na­tiv, poți folosi con­tul tău de Face­book, Goo­gle sau Twit­ter pen­tru a semna mai comod comen­ta­ri­ile. Este impor­tant ca opi­ni­ile pe care le faci publice să nu fie ano­nime pen­tru că res­pon­sa­bi­li­ta­tea afir­ma­ți­i­lor pe care le faci îți apar­ține. Aceste comen­ta­rii vor rămâne sal­vate în blog.

Folo­sesc ser­vi­ci­ile Akis­met pen­tru a con­trola spam‐ul pe acest blog. Acest ser­vi­ciu colec­tează adresa IP a celui care comen­tează, tipul de brow­ser, referrer‐ul și URL‐ul acce­sat, supli­men­tar față de ceea ce com­ple­tează cel ce comen­tează, adică nume, adresă de email și comen­ta­riul propriu‐zis. Mai multe deta­lii des­pre acest ser­vi­ciu și felul în care tra­tează datele per­so­nale găsiți aici.

Notificări și abonări

Dacă accepți să pri­mești noti­fi­cări atunci când scriu arti­cole, un mic coo­kie va rămâne pe cal­cu­la­to­rul tău pen­tru a memora această pre­fe­rință. Acest coo­kie nu te va iden­ti­fica în nici un fel pe blog. Dar dacă te‐ai abo­nat la arti­co­lele noi prin email, atunci adresa ta de email este sal­vată în blog pen­tru a‐ți putea tri­mite mesaje când scriu ceva nou.

Partajarea datelor personale

Blo­gul Jur­nal de drum nu par­ta­jează nici un fel de date per­so­nale colec­tate cu nici o altă enti­tate juri­dică, indi­fe­rent de natura ei.

Durata de păstrare a datelor

Datele tale per­so­nale sal­vate pe blog nu sunt șterse nici­o­dată. Sin­gura moda­li­tate de a le șterge este ca tu să soli­ciți acest lucru. Poți face asta aici.

Conținut de pe alte site‐uri

În blog există con­ți­nut (în spe­cial media) care pro­vine din alte website‐uri. Acest con­ți­nut se com­portă exact ca și cum ai fi vizi­tat site‐ul res­pec­tiv (de exem­plu You­Tube). Aceste website‐uri ar putea colecta date des­pre tine, pot uti­liza cookie‐uri, moda­li­tăți de tra­c­king și pot moni­to­riza inte­rac­țiu­nea ta cu acel con­ți­nut încor­po­rat în blo­gul Jur­nal de drum (inclu­siv în situ­a­ți­ile în care ai cont activ pe website‐ul res­pec­tiv, de exem­plu cont de You­Tube).

Dreptul de a dispune de datele personale

Ceea ce este foarte impor­tant să știi este că în orice moment poți să dis­pui de datele tale per­so­nale de pe acest blog. Găsești aici toate deta­li­ile nece­sare. Dacă nu ai găsit răs­pun­sul cău­tat, te rog să folo­sești pagina de con­tact pen­tru a adresa soli­ci­ta­rea ta.

Soli­ci­tare refe­ri­toare la datele per­so­nale

Meniu