MINIBLOG
Navigând printre întâmplările zilei.
30 Mar 2017
Cu verdele-n sus

După cum pro­ba­bil ați băgat de seamă, s-a umplut inter­ne­tul de poze și arti­cole des­pre plan­ta­tul de puieți în Româ­nia. E nor­mal, e luna pădu­rii și vre­mea pen­tru împă­du­ri­rile de pri­mă­vară. Cu mic, cu mare, lumea iese să sape gropi și să-și arate ata­șa­men­tul față de natură. Lucru foarte lău­da­bil. Iar în frun­tea mul­ți­mi­lor se găsesc ONG-urile. E momen­tul ăla din an când se pot arăta utile, publi­când arti­cole și anun­țând cam­pa­nii de împă­du­rire. Cineva tre­buie să facă și treaba asta. Deci cu surle și trâm­bițe, prin nenu­mă­rate site-uri și pos­tări pe rețe­lele soci­ale, oen­giș­tii ne invită să ne înfră­țim din nou cu codrul. Plan­tând.

Acuma treaba asta cu plan­ta­tul are și ea un chi­chi­rez al ei. Nu e sufi­cient să ai oen­giști, volun­tari, hâr­lețe și un teren de plan­tat. Mai tre­buie ceva. Puie­ții. Îi știți? Ăia care se pun cu ver­dele în sus. Și e nevoie de 3–4 mii de puieți pen­tru fie­care hec­tar plan­tat. Însă nimeni nu poves­tește de unde apar mira­cu­los puie­ții ăștia pe care între­gul nos­tru popor îi plan­tează cu mult spor. E clar că volun­ta­rii nu vin cu ei de-acasă. ONG-urile sunt cele care îi pun la dis­po­zi­ție, dar nici ele nu pome­nesc de unde îi au. I-or fi găsit la maga­zin? I-au cres­cut ei în ghi­vece?

Bine­în­țe­les că nu. Puie­ții fores­ti­eri au un sin­gur pro­du­că­tor în Româ­nia, iar ăla e Rom­silva. Așa că ONG-urile vin la această insti­tu­ție și cer puieți, iar Rom­silva le dă. Gra­tis. Și pe urmă, în mod stra­niu, toți uită să men­țio­neze în minu­na­tele lor arti­cole în care se laudă că au plan­tat mii și zeci de mii de puieți că aceștia au fost puși la dis­po­zi­ție de sil­vi­cul­tori. Care nu i-au cules din pădure, ci au semă­nat în pepi­ni­ere, au repi­cat și timp de 3–4 ani au îngri­jit acești puieți pen­tru ca niște oră­șeni pre­cum noi să putem să-i plan­tăm și să ne închi­puim că fără noi nu se salva pla­neta.

Și după ce trece luna pădu­rii, o să ne amin­tim iarăși de ei și o să-i înju­răm că ne-au dis­trus pădu­rile. Noroc cu ONG-urile astea care mai plan­tează câte ceva.


Comentarii:Ungureanu Dumitru
 (30 Mar 2017 - 23:15)
Sofism!
30 Mar 2017
Trec țiganii, trec

Dis­clai­mer: Acest arti­col este o inter­pre­tare rău­vo­itoare, xeno­fobă și rasistă a unui fru­mos cân­tec tra­di­țio­nal apar­ținând națio­na­li­tă­ții înlo­cu­i­toare con­lo­cu­i­toare rrome.

Mă gân­deam într-o zi la ver­su­rile melo­diei alea cu "Trec țiga­nii". Pre­cis o știți. Băgai de seamă că stâr­nește mare vese­lie și exu­be­ranță pe la petre­ceri, mai ales când lumea are și nis­cai pahare de alcool la activ. E ceva din lipsa de griji a vie­ții nomade, din liber­ta­tea aia de om fără țară și fără rădă­cini care ne ten­tează pe aproape fie­care din­tre noi. Dar hai să ne uităm nițel la ver­suri.

Treaba începe fru­mos: în căruțe colo­rate trec țiga­nii. Care va să zică vin de undeva, dar și mai impor­tant e că se duc undeva. Ceea ce e bine — o să vedem mai încolo de ce. După aia deta­li­ile încep să apară: o țigancă-n părul ei i-adună banii. Prima pro­blemă: dacă nu prea mun­cește nimic, de unde are banii? Urmă­to­rul vers cla­ri­fică lucru­rile: alta șade într-un colț, dă cu ghi­o­cul / să-i ghi­cească unei fete mari noro­cul. Va să zică așa fac banii care i-adună pe urmă-n păr.

Unde este însă per­so­na­jul mas­culin? Iată-l: un țigan cântă cu foc dintr-o vioară / de cu zori și până când se lasă seară. Nici domnii țigani nu prea se zdro­besc cu munca. Nice. Pe urmă lucru­rile încep să se com­plice: la o mar­gine de drum au aprins focul / și în jurul focu­lui au încins jocul. Nu știu dacă ați fost atenți, dar șatrele astea călă­toare nu cară cu ele lemne. Și nici nu stau să taie și să crape lemne, că-s ocu­pați cu cân­ta­tul și dan­sa­tul. Focul e făcut cu scân­duri din gardu' veci­nu­lui. Caii pasc la iarba verde liniș­tiți / iar țiga­nii cântă și sunt feri­ciți. Pasc caii, nu-i vorbă, dar a cui o fi iarba aia verde? Din cân­tec rezultă că nu con­tează, pen­tru că țiga­nii sunt feri­ciți.

Doar refre­nul mai pro­mite un soi de happy-end: trec țiga­nii, trec / se duc și petrec / trec țiga­nii, nu se mai opresc / dar ei se iubesc. Bine că pleacă, că dacă rămâ­neau n-avea satul atâ­tea fete mari, gar­duri și iarbă, cât puteau ei să ghi­cească, să ardă și să pască.


Comentarii:30 Mar 2017
M-am săturat de teorie

Din când în când văd câte o pos­tare pe Face­book care înfă­ți­șează vreun june meri­tuos, cu nițică aro­ganță pe chi­pul zâm­bi­tor și care even­tual ține în mâini o diplomă. Tex­tul ne spune ceva de genul: el a câști­gat aur la olim­pi­ada de nu-știu-ce, dar pe cine inte­re­sează asta? O alu­zie stră­vezie la fap­tul că lumea n-ar fi inte­re­sată decât de aspec­tele nega­tive din Româ­nia și că nu vedem o mul­țime de lucruri bune care se întâm­plă.

Așa că la între­ba­rea pe cine inte­re­sează fap­tul ca un Ionică a luat aur la olim­pi­adă, eu răs­pund așa:

Dragă Ionică, bravo că ai luat aur la olim­pi­ada de mate­ma­tică, de chi­mie, de făcut chifte­luțe sau de ce naiba a fost aia. De inte­re­sat însă, îi inte­re­sează pe mă-ta și pe tac-tu, că ei au chel­tuit bani cu tine să te facă așa mare și deș­tept. Eu n-am avut nici o con­tri­bu­ție, deci nici motive de mân­drie n-am. Pe mine, rezul­ta­tele tale la învă­ță­tură mă lasă rece. Nu ești nici pri­mul, nici ulti­mul care ia pre­miu cu coro­niță la învă­ță­tură. Pe mine o să mă inte­re­seze când o să faci ceva con­cret în folo­sul soci­e­tă­ții cu edu­ca­ția aia de care ești foarte mân­dru. Când o să cre­ezi locuri de muncă la firma pe care ai creat-o, când o să inven­tezi ceva ce va fi de folos celor­lați, o să te aplaud. Până atunci nu ești decât un indi­vid care știe foarte multă teo­rie. Dar, dragă Ionică, de teo­rie m-am cam sătu­rat. Vreau nis­cai ches­tii prac­tice.


Comentarii:Mihai Fediuc
 (30 Mar 2017 - 8:55)
Si care nu va profesa nici intr-un caz in Romania. Dar da bine sa "ne mandrim" cu ei. Ca si cu pesedeu´, nu?
2017
Mar
30
29
28
26
25
24
20
19
16
14
13
12
05
03
Feb
28
27
23
22
21
20
19
17
14
13
12
11
10
09
08
06
05
04
03
02
01
Jan
31
29
28
25
24
23
21
20
19
17
16
12
11
10
08
07
06
05
04
03
02
2016
Dec
30
29
27
23
22
21
20
19
12
06
05
04
03
02
01
Nov
30
29
24
23
22
21
20
17
13
11
09
08
04
03
02
01
Oct
29
28
26
25
24
20
17
16
15
13
09
08
06
05
04
02
Sep
27
26
21
20
18
17
16
15
14
13
05
04
03
02
Aug
26
24
23
21
17
16
15
14
07
06
05
03
02
01
Jul
24
21
18
17
16
14
13
11
10
03
Jun
30
28
27
26
20
18
12
08
May
19
17
15
13
10
07
06
05
01
Apr
24
22
21
18
17
14
12
11
09
08
06
04
01
Mar
31
29
28
27
26
25
23
22
21
19
18
17
14
13
12
10
09
07
05
04
01
Feb
28
25
22
21
20
19
18
13
09
08
06
04
02
01
Jan
31
29
27
26
24
23
22
21
19
18
17
15
14
12
11
08
05
02
01
2015
Dec
31
28
27
26
25
23
22
21
19
18
16
15
14
13
11
10
07
06
02
Nov
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
17
16
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
Oct
29
28
27
26
22
20
18
17
16
15
14
13
12
09
08
07
06
05
02
01
Sep
30
29
28
26
25
24
23
22
21
20
18
17
16
15
14
09
07
06
05
04
03
02
01
Aug
31
28
27
26
25
24
23
21
20
18
17
14
13
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
Jul
31
30
29
28
27
24
23
22
21
20
17
16
15
14
13
12
11
10
08
07
06
05
03
02
01
Jun
30
29
25
24
23
22
21
20
18
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
05
04
03
02
01
May
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
Apr
30
29
28
27
25
24
23
22
21
20
19
17
16
15
14
12
10
09
07
06
05
03
02
01
Mar
31
30
27
26
25
24
23
20
19
18
17
16
15
11