MINIBLOG
Navigând printre întâmplările zilei.
10 May 2017
Dragnea cere grațierea

De la înce­pu­tul anu­lui, de când PSD a pre­luat efec­tiv pute­rea, subiec­tul gra­ți­e­rii câtorva poli­ti­cieni a fost nelip­sit din dez­ba­te­rea publică. Zi de zi ace­leași lucruri au fost spuse și repe­tate cu alte cuvinte, vor­bele au fost inter­pre­tate și răs­tăl­mă­cite de nu știu câte ori, în încer­ca­rea de a anti­cipa urmă­toa­rea miș­care a PSD, urmă­to­rul ter­tip legi­sla­tiv pe care îl vor folosi pen­tru a-și spăla corup­ții din par­tid. Liviu Drag­nea este ast­fel în cen­trul aten­ției.

De o vreme încoace însă decla­ra­ți­ile pre­șe­din­te­lui PSD stâr­nesc con­fu­zie prin­tre opo­nen­ții săi. A repe­tat tot mai des și tot mai expli­cit că nu își pro­pune să gra­țieze fap­tele de corup­ție și că nu urmă­rește să-și cre­eze nici un fel de avan­taj per­so­nal prin ini­ția­tive legi­sla­tive. Astăzi a demon­strat că a tre­cut și la fapte con­crete: Șer­ban Nico­lae, cel pe care toată lumea îl cre­dea inter­pu­sul lui Drag­nea în rezol­va­rea legi­sla­tivă a pro­ble­me­lor penale din cur­tea par­ti­du­lui, a fost sanc­țio­nat pen­tru buclu­cul din comi­sia juri­dică (inclu­de­rea și apoi exclu­de­rea pre­ci­pi­tată a fap­te­lor de corup­ție din pro­pu­ne­rea de lege a gra­ți­e­rii), iar sanc­țiu­nea n-a fost una mică. Șer­ban Nico­lae a pier­dut con­du­ce­rea comi­sie juri­dice și șefia gru­pu­lui par­la­men­tar PSD din senat. Deci Drag­nea vor­bește serios?

Impre­sia mea este că da. Și nu. Adică a renun­țat la ter­ti­puri poli­tice pen­tru a-și rezolva pro­ble­mele. Pro­ba­bil a înțe­les că chiar dacă reu­șește, cos­tul poli­tic inter­națio­nal va fi atât de mare încât vic­to­ria per­so­nală nu mai con­tează. Căci Drag­nea e un ins ambi­țios. Nu cred că și-a pro­pus să scape de pro­bleme și pe urmă să se retragă într-o căsuță modestă la țară.

Dar n-a renun­țat la ideea de gra­ți­ere. Numai că nu o mai cere jus­ti­ției. Ne-o cere nouă. Ges­tu­rile sale par să spună: iată, m-am ali­niat dorin­țe­lor voas­tre, nu spri­jin corup­ția, mă stră­dui să mă țin de pro­mi­siu­nile elec­to­rale și nu cer în schimb decât să înce­tați să-mi mai cereți capul, să-mi gra­ți­ați fap­tele din tre­cut. Pro­ba­bil că speră ca scă­de­rea pre­siu­nii publice să îi aducă un ver­dict favo­ra­bil sau măcar mai blând în instanță.

Ce-i răs­pun­dem? Că e ier­tat? Cre­deți că pocă­ința sa e cre­di­bilă? Cre­deți că merită gra­ți­e­rea noas­tră?

Comentarii:2017
Nov
06
Oct
24
20
19
16
15
14
08
Sep
22
21
20
10
04
Aug
30
25
22
20
19
17
10
06
Jul
30
23
21
17
13
11
09
03
01
Jun
29
26
25
24
23
19
18
16
15
14
11
08
07
04
02
May
30
26
25
24
19
18
17
15
14
13
11
10
07
05
03
02
01
Apr
28
27
26
25
24
11
10
07
04
01
Mar
30
29
28
26
25
24
20
19
16
14
13
12
05
03
Feb
28
27
23
22
21
20
19
17
14
13
12
11
10
09
08
06
05
04
03
02
01
Jan
31
29
28
25
24
23
21
20
19
17
16
12
11
10
08
07
06
05
04
03
02
2016
Dec
30
29
27
23
22
21
20
19
12
06
05
04
03
02
01
Nov
30
29
24
23
22
21
20
17
13
11
09
08
04
03
02
01
Oct
29
28
26
25
24
20
17
16
15
13
09
08
06
05
04
02
Sep
27
26
21
20
18
17
16
15
14
13
05
04
03
02
Aug
26
24
23
21
17
16
15
14
07
06
05
03
02
01
Jul
24
21
18
17
16
14
13
11
10
03
Jun
30
28
27
26
20
18
12
08
May
19
17
15
13
10
07
06
05
01
Apr
24
22
21
18
17
14
12
11
09
08
06
04
01
Mar
31
29
28
27
26
25
23
22
21
19
18
17
14
13
12
10
09
07
05
04
01
Feb
28
25
22
21
20
19
18
13
09
08
06
04
02
01
Jan
31
29
27
26
24
23
22
21
19
18
17
15
14
12
11
08
05
02
01
2015
Dec
31
28
27
26
25
23
22
21
19
18
16
15
14
13
11
10
07
06
02
Nov
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
17
16
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
Oct
29
28
27
26
22
20
18
17
16
15
14
13
12
09
08
07
06
05
02
01
Sep
30
29
28
26
25
24
23
22
21
20
18
17
16
15
14
09
07
06
05
04
03
02
01
Aug
31
28
27
26
25
24
23
21
20
18
17
14
13
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
Jul
31
30
29
28
27
24
23
22
21
20
17
16
15
14
13
12
11
10
08
07
06
05
03
02
01
Jun
30
29
25
24
23
22
21
20
18
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
05
04
03
02
01
May
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
Apr
30
29
28
27
25
24
23
22
21
20
19
17
16
15
14
12
10
09
07
06
05
03
02
01
Mar
31
30
27
26
25
24
23
20
19
18
17
16
15
11