Recorduri de împăduriri

11 iulie 2017

Există ne­în­do­iel­nic o te­ri­bilă ape­tență a ro­mâ­ni­lor pen­tru ști­rile po­zi­tive de pe alte me­lea­guri și pen­tru cele ne­ga­tive de la ei de acasă. Ob­serv ches­tia asta mai ales în gru­pu­rile care sunt ac­tive so­cial pe di­verse teme, cum ar fi pă­du­rile. Tot ce se în­tâm­plă în alte părți e cre­di­bil și e foarte bine, tot ce se în­tâm­plă pe la noi e jaf și co­tro­pire.

Cir­culă de pildă ideea că ar tre­bui să avem pă­du­rile Aus­triei și El­ve­ției, pen­tru că ei știu să și le pro­te­jeze. Lu­mea nu știe că sil­vi­cul­to­rii aus­trieci și el­ve­țieni sunt im­pre­sio­nați de di­ver­si­ta­tea eco­sis­te­me­lor din pă­du­rile ro­mâ­nești. La ei flora e mult mai să­racă, fa­una nu mai vor­besc. În Aus­tria, de pildă, un pro­pri­e­tar de pă­dure pri­vată are ca re­gulă de ex­ploa­tare atin­ge­rea unui di­a­me­tru mi­nim, care e ceva de ge­nul 24 de cm. Când ar­bo­rele ajunge la acest di­a­me­tru, poate fi tă­iat fără nici o res­tric­ție. Nici vorbă de pă­duri se­cu­lare sau vir­gine. Și to­tuși ai noș­tri iu­bi­tori de pă­dure vor să fie și la noi ca în Aus­tria…

Un alt exem­plu este cel cu îm­pă­du­ri­rile. Acum doi ani Ecua­do­rul a sta­bi­lit un re­cord mondial plan­tând 650.000 de pu­ieți într‑o sin­gură zi. In­ter­ne­tul a lă­u­dat per­for­manța, lu­mea a dat de exem­plu și s‑a că­i­nat ca la noi nu se în­tâm­plă așa ceva. Ade­vă­rul este un pic di­fe­rit: nu­mai Rom­silva a plan­tat anul ăsta 32 mi­li­oane de pu­ieți, iar se­zo­nul de îm­pă­du­rire e de cam o lună, ba chiar mai scurt une­ori1, ceea ce în­seamnă că la noi se plan­tează frec­vent 1 mi­lion de pu­ieți pe zi.

Acum avem zarvă mare că In­dia a plan­tat 66 de mi­li­oane de pu­ieți într‑o sin­gură zi. Păi la câtă po­pu­la­ție au ei (peste 1,3 mi­li­arde de su­flete), nici nu e mult. Prin com­pa­ra­ție în Ro­mâ­nia s‑a în­cer­cat plan­ta­rea a 1,2 mi­li­oane pu­ieți într‑o zi, într-un efort de a sta­bili un re­cord na­țio­nal.  După cum pu­teți ve­dea, ar­ti­co­lul din presă ca­ta­lo­ghează ideea ca fi­ind “greu de cre­zut”. Pe 24 mar­tie ocoa­lele sil­vice de stat și pri­vate, aju­tate și de niște ONG-uri au plan­tat 1,85 mi­li­oane pu­ieți. Hai să com­pa­răm cu In­dia: după pro­por­ția po­pu­la­ției, noi sun­tem de 69 de ori mai pu­țini. Deci la di­men­siu­nile In­diei, ca să ega­leze re­cor­dul nos­tru ar tre­bui să plan­teze 1,85 mi­li­oane pu­ieți x 69, adică aproape 128 de mi­li­oane de pu­ieți ca să ne ega­leze re­cor­dul.

A vor­bit ci­neva de asta? Nu, pen­tru că des­pre Ro­mâ­nia vor­bim nu­mai de rău. Și nu te poți opri să nu te în­trebi: oare de ce?


Note:


  1. In­ter­va­lul op­tim pen­tru îm­pă­du­ri­rile de pri­mă­vară este în­tre mo­men­tul dezghe­ță­rii so­lu­lui și in­tra­rea în ve­ge­ta­ție a plan­te­lor, adică apro­xi­ma­tiv o lună. Dacă e o pri­mă­vară mai caldă și se în­că­l­zește brusc, plan­tele în­cep să ve­ge­teze mai re­pede, ceea ce în­seamnă că nu mai ai o lună la dis­po­zi­ție, ci mai pu­țin. []

Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.