Miniblog
Navigând printre întâmplările zilei.
24 oct.
2017

 48
Între toate deci­zi­ile dubi­oase din ultima vreme, CCR a reu­șit să stre­coare și una care ne ali­ni­ază cu niște norme inter­națio­nale ale drep­tu­ri­lor omu­lui. Mai exact este vorba des­pre drep­tul de a refuza [...]

20 oct.
2017

 227
Dacă tot e vre­mea con­fe­siu­ni­lor pe tema hăr­țu­i­rii sexu­ale, m‐am gân­dit să‐mi aduc și eu con­tri­bu­ția la efor­tul gene­ral al decon­spi­ră­rii pră­dă­to­ri­lor. Numai că eu am să mă uit la [...]

19 oct.
2017

 83
În gară la Pre­deal s‐a aci­uat un cro­co­dil. Nu vă îngri­jo­rați, [...]

16 oct.
2017

 35
În aten­ția tutu­ror eno­ri­a­și­lor: se pare că moaș­tele cuvi­oa­sei Paras­cheva nu mai func­țio­nează în para­me­trii sta­bi­liți! Deși le‐a pupat corect și regu­la­men­tar, un tânăr domn din Bacău a avut [...]

15 oct.
2017

 33
Ca să fie foarte clar și foarte con­cret: când vor­bim de patri­o­tism nu e vorba des­pre bătu­tul cu pum­nul în piept pen­tru ce au făcut sau nu gene­ra­ți­ile ante­ri­oare ale isto­riei, ci des­pre ceea ce sun­tem noi [...]

14 oct.
2017

 64
Îmi plac jur­na­liș­tii de la Vice pen­tru că aduc ceva proas­păt și ine­dit în pei­sa­jul rela­tiv mono­ton al mass‐media din Româ­nia. Nu întot­dea­una sunt 100% de acord cu con­clu­zi­ile inves­ti­ga­ți­i­lor lor, [...]

14 oct.
2017

 65
Scan­da­lul de la Hol­lywood este pe prima pagină de câteva zile. Un mare pro­du­că­tor de film este des­co­pe­rit a fi un mare pră­dă­tor sexual, un per­so­naj care s‐a folo­sit de pute­rea sa de deci­zie asu­pra [...]

8 oct.
2017

 121
Există o linie des­tul de fină între duri­tate și rău­tate, recu­nosc. A fi dur se poate trans­forma repede în a fi rău. Există un sin­gur cri­te­riu prin care cred că se poate face dis­tinc­ția: inten­ția de [...]

Meniu