MINIBLOG
Navigând printre întâmplările zilei.
8 Oct 2017
Sunt rău

Există o linie des­tul de fină între duri­tate și rău­tate, recu­nosc. A fi dur se poate trans­forma repede în a fi rău. Există un sin­gur cri­te­riu prin care cred că se poate face dis­tinc­ția: inten­ția de a răni. Duri­ta­tea nu țin­tește pe celă­lalt, ci gre­șe­lile lui, iar sco­pul este corec­ta­rea lor. Rău­ta­tea vizează defec­tele  și vrea doar să-l înge­nun­cheze ca indi­vid, să-l lovească în slă­bi­ciu­nile sale ima­nente. Îmi place să cred că înțe­leg bine aceste nuanțe, pen­tru că sunt ade­sea dur, rare­ori rău.

Felul în care per­ce­pem duri­ta­tea e foarte dife­rit și tră­iesc cu impre­sia că acest mod de a ne raporta la abor­dă­rile directe, nedi­plo­ma­tice, ține într-o mare măsură de cul­tura națio­nală. Ame­ri­ca­nii sunt des­tul de renu­miți pen­tru fap­tul că abor­dează lucru­rile des­tul de abrupt — n-au nici o pro­blemă să-ți spună în față că ai făcut-o de oaie. Din expe­riența mea și a altor cunos­cuți nici olan­de­zii nu sunt prea departe. Ger­ma­nii sunt extrem de cazoni, nu te abor­dează foarte fron­tal, dar e des­tul de lim­pede din com­por­ta­men­tul lor atunci când le dis­placi. Româ­nii au o cul­tură a echi­vo­cu­lui, sun­tem mie­roși pe față și teri­bil de cri­tici când per­soana nu e de față. Firește, nu e o regulă vala­bilă pen­tru toți româ­nii, dar media sta­tis­tică — după păre­rea mea — este foarte con­sis­tentă cu această des­cri­ere. E o tră­să­tură a popo­ru­lui român care îmi dis­place pro­fund.

Din punc­tul meu de vedere un bun exem­plu pen­tru dife­rența din­tre duri­tate și rău­tate este ilus­trat de comen­ta­ri­ile refe­ri­toare la per­for­man­țele Simo­nei Halep. Sunt unii care o ridică în slăvi necon­te­nit și necon­di­țio­nat. Rațio­na­men­tul lor este vecin cu al celor care reco­mandă gân­di­rea pozi­tivă ca stare per­ma­nentă: tre­buie să apre­ciem orice rezul­tat pozi­tiv și să tre­cem cu vede­rea orice eșec. Din per­spec­tiva lor ceea ce deja a reu­șit e înde­a­juns, nu are rost să se stră­duie mai mult. Impor­tant e acum să o iubim. Sunt alții care o iro­ni­zează gra­tuit pen­tru motive com­plet ridi­cole. Rău­ta­tea e evi­dentă, inten­ția de a răni e clară. Și sunt alții care apre­ciază ce face bine, dar nu găsesc în asta un motiv de a-i trece cu vede­rea gre­șe­lile. Din această din urmă cate­go­rie fac parte și eu.

Simona este fără îndo­ială o mare jucă­toare de tenis. Orice s-ar întâm­pla de acum îna­inte ea va fi o bună bucată de vreme un reper pen­tru spor­ti­vii români și un model de urmat în pri­vința per­se­ve­ren­ței și a deter­mi­nă­rii de a reuși. Dar este asta tot ce poate ea demon­stra? Este ea o eternă per­dantă în fața unor jucă­toare ca puter­nice fizic ca Gar­bine Mugu­ruza, puter­nice psi­hic ca Maria Sha­ra­pova sau puter­nice în ambele pri­vințe ca Serena Wil­li­ams? Cei ce o "iubesc" cred că da. Atât poate, să o iubim și să o lău­dăm. Să ne "sim­tem" bine cu toții. Cei ce o urăsc cred că suc­ce­sele ei sunt pure întâm­plări și că ade­vă­rul e reve­lat atunci când joacă cu ast­fel de jucă­toare, pen­tru că — de fapt — Simona e în fapt o nuli­tate.

Și mai sunt cei ca mine care văd în ea ceea ce ar putea fi. Nu doar o mare jucă­toare, ci o mare cam­pi­oană. Nu doar fiica lui Stere Halep, machi­don din Con­stanța, ci Simona Halep, cele­bra tenis­menă din Româ­nia. Nu doar nepoata care își liniș­tește bunica — maie, nu dau tata de rușine! — spunându-i că se va mărita cu un machi­don, res­pec­tând niște tra­di­ții pe care ar fi tre­buit de mult să le lase în urmă, ci omul care își urmează inima pro­prie în ale­ge­rile impor­tante ale vie­ții. Nu doar jucă­toa­rea scundă care are difi­cul­tăți cu ser­vi­ciul, ci zvâr­luga care ajunge mingi pe care ori­cine le-ar cre­dea pier­dute. Nu doar per­soana capri­cioasă și insta­bilă care își pierde iute încre­de­rea în sine, care rupe rachete pe teren și își înjură cu voce tare nere­u­și­tele, ci pan­tera care pân­dește răb­dă­toare fie­care miș­care a adver­sa­ru­lui și îl învinge când a lăsat pen­tru o clipă garda jos.

Și pen­tru ca ea să ajungă tot ceea ce ar putea fi nu e nevoie de necon­te­nite laude și osa­nale. Nici de înju­ră­turi gra­tu­ite. E nevoie, cred eu, de apre­ci­eri lucide ale per­for­man­țe­lor ei făcute de oameni care îi doresc binele. Darell Cahil a reu­șit deja asta, par­țial. După epi­so­dul Miami Simona a învă­țat niște lec­ții. A pro­gre­sat, dar încă mai e drum. Acum a tre­cut de pra­gul psi­ho­lo­gic numit Sha­ra­pova, dar bucu­ria pre­ma­tură a atin­ge­rii locu­lui 1 mondial a făcut-o să piardă finala de la Bei­jing, lăsând-o la doar 40 de puncte de Mugu­ruza. La urmă­to­rul tur­neu va reveni pe 2, pro­ba­bil. La ce bun? Marile cam­pi­oane — cum a fost și pro­ba­bil va mai fi Serena — sunt la mii de puncte față de urmă­ri­toare. Acolo ar putea și ar tre­bui să fie și ea. Pen­tru că poate. Tre­buie doar să vrea.

Și dacă unii cred că ce spun aici e lip­sit de sens, că sunt sim­ple rău­tăți la adresa Simo­nei Halep și că în rea­li­tate ar tre­bui s-o iubesc necon­di­țio­nat indi­fe­rent de com­por­ta­men­tele ei, atunci nu pot decât să admit ceea ce în ochii lor este foarte evi­dent: sunt rău. Pen­tru că sunt dur. Pen­tru că nu mă mul­țu­mesc cu puțin. Pen­tru că îmi pasă de ea.


Comentarii:2018
Mar
22
2017
Dec
27
07
04
Nov
28
06
Oct
24
20
19
16
15
14
08
Sep
22
21
20
10
04
Aug
30
25
22
20
19
17
10
06
Jul
30
23
21
17
13
11
09
03
01
Jun
29
26
25
24
23
19
18
16
15
14
11
08
07
04
02
May
30
26
25
24
19
18
17
15
14
13
11
10
07
05
03
02
01
Apr
28
27
26
25
24
11
10
07
04
01
Mar
30
29
28
26
25
24
20
19
16
14
13
12
05
03
Feb
28
27
23
22
21
20
19
17
14
13
12
11
10
09
08
06
05
04
03
02
01
Jan
31
29
28
25
24
23
21
20
19
17
16
12
11
10
08
07
06
05
04
03
02
2016
Dec
30
29
27
23
22
21
20
19
12
06
05
04
03
02
01
Nov
30
29
24
23
22
21
20
17
13
11
09
08
04
03
02
01
Oct
29
28
26
25
24
20
17
16
15
13
09
08
06
05
04
02
Sep
27
26
21
20
18
17
16
15
14
13
05
04
03
02
Aug
26
24
23
21
17
16
15
14
07
06
05
03
02
01
Jul
24
21
18
17
16
14
13
11
10
03
Jun
30
28
27
26
20
18
12
08
May
19
17
15
13
10
07
06
05
01
Apr
24
22
21
18
17
14
12
11
09
08
06
04
01
Mar
31
29
28
27
26
25
23
22
21
19
18
17
14
13
12
10
09
07
05
04
01
Feb
28
25
22
21
20
19
18
13
09
08
06
04
02
01
Jan
31
29
27
26
24
23
22
21
19
18
17
15
14
12
11
08
05
02
01
2015
Dec
31
28
27
26
25
23
22
21
19
18
16
15
14
13
11
10
07
06
02
Nov
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
17
16
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
Oct
29
28
27
26
22
20
18
17
16
15
14
13
12
09
08
07
06
05
02
01
Sep
30
29
28
26
25
24
23
22
21
20
18
17
16
15
14
09
07
06
05
04
03
02
01
Aug
31
28
27
26
25
24
23
21
20
18
17
14
13
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
Jul
31
30
29
28
27
24
23
22
21
20
17
16
15
14
13
12
11
10
08
07
06
05
03
02
01
Jun
30
29
25
24
23
22
21
20
18
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
05
04
03
02
01
May
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
Apr
30
29
28
27
25
24
23
22
21
20
19
17
16
15
14
12
10
09
07
06
05
03
02
01
Mar
31
30
27
26
25
24
23
20
19
18
17
16
15
11