MINIBLOG
Navigând printre întâmplările zilei.
6 Nov 2017
Despre agresori și țarăncuțe

Trecu valul cu metoo și n-apucarăm să ne dezme­ti­cim și noi mai bine, să cer­ce­tăm în jurul nos­tru des­pre una și alta apropo de efec­tele pe care le-a pro­dus acest subiect la nivel social. Nu pot decât să sper că, doje­niți public și neno­mi­nal de către întreaga comu­ni­tate, agre­so­rii sexu­ali se vor fi ruși­nat și nu vor mai repeta nici­o­dată și nici­unde repro­ba­bi­lele lor com­por­ta­mente. Sunt sigur că vor dis­pă­rea de peste tot toate recla­mele cu femei mai mult sau mai puțin dez­bră­cate — ace­lea care le obiec­tu­a­li­zează și suge­rează că sunt un pro­dus de con­sum — pen­tru ca porcii miso­gini să nu înțe­leagă în mod greșit că pot pre­tinde orice unei doamne sau domni­șoare. Și pro­ba­bil că și BOR va renunța la prac­ti­cile înjo­si­toare pen­tru femei care le inter­zic să intre în bise­rică în diverse momente legate de fizi­o­lo­gia lor sau care le pre­tind să dea ascul­tare necon­di­țio­nată băr­ba­tu­lui. Iar în școli se va intro­duce o edu­ca­ție inten­sivă des­pre cum tre­buie să ne tra­tăm reci­proc în rela­ți­ile soci­ale.

Dat fiind că aceste toate nea­jun­suri se vor rezolva curând, dacă nu cumva sunt deja isto­rie, aduc cu modes­tie în aten­ția voas­tră un subiect care merită și el luat în con­si­de­rare pen­tru o bună și dreaptă corec­tură. Este vorba des­pre melo­dia de larg suc­ces națio­nal "Țărăn­cuță, țărăn­cuță" a nemu­ri­to­ru­lui nos­tru rap­sod urban, Dan Spă­taru. Nu mă îndo­iesc de inten­ți­ile bune ale inter­pre­tu­lui, dar con­ți­nu­tul ver­su­ri­lor este totuși de natură să con­fu­zeze soci­e­ta­tea și să cre­eze nedo­rite per­cep­ții nega­tive față de femei în gene­ral și des­pre țărăn­cuțe în par­ti­cu­lar. Iată des­pre ce este vorba.

La înce­pu­tul cân­te­cu­lui sun­tem intro­duși în atmosfera superb-pastorală a satu­lui tra­di­țio­nal româ­nesc unde acti­vi­tă­țile mondene se împle­tesc cu cele lucra­tive: cosit-prășit vs. horă-alunel (dar numai în zilele de repaos apro­bate prin lege). Pe acest fun­dal idi­lic se țese trep­tat poves­tea ten­sio­nată a unei posi­bile agre­siuni sexu­ale:

Păi, țărăn­cuță, cum e ea, 
E drept că badei i-ar plă­cea, 
Dar când îi cată vorbă el, 
Ea fuge și nu vrea de fel.

Badea, adică poten­ți­a­lul agre­sor, o abor­dează cu insis­tență pe vic­timă — recte țărăn­cuța — care se sus­trage în mod repe­tat con­tac­tu­lui ver­bal, ca semn al lip­sei de inte­res față de indi­vid. Cu toate aces­tea mâr­la­nul român nu se lasă și sub pre­tex­tul unei supă­rări (Că într-o zi n-a mai răb­dat / Și i-a spus badea supă­rat) o abor­dează fron­tal pe vic­tima ino­centă:

Țărăn­cuță! Țărăn­cuță! 
Cu bujori in obră­jori, 
De ce-mi cauți tu pri­cină? 
Vrei să uit că-mi ești vecină
Când îmi ții calea-n gra­dină? 
Noap­tea când e luna-n nori? 

Țărăn­cuță! Țărăn­cuță! 
Cu fui­o­rul prins in brâu, 
Ți-a mers ves­tea de sfi­oasă
Că te-ncui și ziua-n casă. 
Dacă ziua ești fri­coasă
Ce cați noap­tea la pârâu? 

Se observă cum agre­so­rul ignoră bunul renume al vic­ti­mei și res­pec­tul pe care i-l dato­rează în cali­tate de con­ce­tă­țean și con­să­tean, adu­când în dis­cu­ție argu­mente ire­le­vante pre­cum plim­bă­rile noc­turne ale fetei, ca și cum n-ar avea drep­tul să se plimbe pe ori­unde dorește, când dorește și cum dorește, fără să fie ame­nin­țată de poftele libi­di­noase ale unor ele­mente decla­sate ale soci­e­tă­ții. Lucru­rile nu se opresc aici, însă.

Țărăn­cuță! Țărăn­cuță! 
Cu bujori in obră­jori, 
O să mă aduci în stare
Să te prind de cing­ă­toare, 
Ziua, în ami­aza mare, 
Să-mi dai fraga buze­lor!

Iată cum indi­vi­dul trece la ame­nin­țări directe cu vio­lul, fără nici un fel de jenă, sus­ținând chiar că are tupeul obraz­nic de a-l comite "ziua, în ami­aza mare". Nu putem deduce din acest vers decât că agre­so­rul este pe mână cu orga­nele de poli­ție pe care le-a mituit cine știe cum pen­tru a nu inter­veni și a-l opri din acti­vi­tă­țile sale infrac­țio­nale. Melo­dia con­ti­nuă într-o notă de con­fu­zie gene­rală, tre­când cu con­des­cen­dență peste posi­bi­lul viol, pen­tru a ajunge la con­su­ma­rea unei căs­ni­cii des­pre care nu știm dacă nu cumva a fost fon­dată pe ruși­nea vic­ti­mei de a depune plân­gere penală și a se con­sti­tui parte civilă în pro­ces. Ale­gând calea mai sim­plă a căsă­to­riei cu agre­so­rul, din care înțe­le­gem că a rezul­tat și un prunc nevi­no­vat, fata din melo­die se ada­ugă pro­ba­bil unui lung șir de vic­time ale porci­lor miso­gini.

Pen­tru a con­tra­cara posi­bi­lul mesaj nega­tiv care rezultă dintr-un ast­fel de cân­tec pro­pun rescri­e­rea ver­su­ri­lor într-o cheie jus­ti­țiară, în care să apară și DNA (ceva de genul "DNA să vină să îl ia!"), iar morala să includă defe­ri­rea agre­so­ru­lui către jus­ti­ție și încar­ce­ra­rea sa în ultima strofă într-o închi­soare de maximă secu­ri­tate.


Comentarii:2017
Dec
27
07
04
Nov
28
06
Oct
24
20
19
16
15
14
08
Sep
22
21
20
10
04
Aug
30
25
22
20
19
17
10
06
Jul
30
23
21
17
13
11
09
03
01
Jun
29
26
25
24
23
19
18
16
15
14
11
08
07
04
02
May
30
26
25
24
19
18
17
15
14
13
11
10
07
05
03
02
01
Apr
28
27
26
25
24
11
10
07
04
01
Mar
30
29
28
26
25
24
20
19
16
14
13
12
05
03
Feb
28
27
23
22
21
20
19
17
14
13
12
11
10
09
08
06
05
04
03
02
01
Jan
31
29
28
25
24
23
21
20
19
17
16
12
11
10
08
07
06
05
04
03
02
2016
Dec
30
29
27
23
22
21
20
19
12
06
05
04
03
02
01
Nov
30
29
24
23
22
21
20
17
13
11
09
08
04
03
02
01
Oct
29
28
26
25
24
20
17
16
15
13
09
08
06
05
04
02
Sep
27
26
21
20
18
17
16
15
14
13
05
04
03
02
Aug
26
24
23
21
17
16
15
14
07
06
05
03
02
01
Jul
24
21
18
17
16
14
13
11
10
03
Jun
30
28
27
26
20
18
12
08
May
19
17
15
13
10
07
06
05
01
Apr
24
22
21
18
17
14
12
11
09
08
06
04
01
Mar
31
29
28
27
26
25
23
22
21
19
18
17
14
13
12
10
09
07
05
04
01
Feb
28
25
22
21
20
19
18
13
09
08
06
04
02
01
Jan
31
29
27
26
24
23
22
21
19
18
17
15
14
12
11
08
05
02
01
2015
Dec
31
28
27
26
25
23
22
21
19
18
16
15
14
13
11
10
07
06
02
Nov
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
17
16
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
Oct
29
28
27
26
22
20
18
17
16
15
14
13
12
09
08
07
06
05
02
01
Sep
30
29
28
26
25
24
23
22
21
20
18
17
16
15
14
09
07
06
05
04
03
02
01
Aug
31
28
27
26
25
24
23
21
20
18
17
14
13
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
Jul
31
30
29
28
27
24
23
22
21
20
17
16
15
14
13
12
11
10
08
07
06
05
03
02
01
Jun
30
29
25
24
23
22
21
20
18
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
05
04
03
02
01
May
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
Apr
30
29
28
27
25
24
23
22
21
20
19
17
16
15
14
12
10
09
07
06
05
03
02
01
Mar
31
30
27
26
25
24
23
20
19
18
17
16
15
11