Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Să mori de‐a‐n picioarelea

Marin Preda spu­nea într‐unul din­tre cele­brele sale romane că moar­tea e un feno­men sim­plu în natură, doar oame­nii îl fac înspă­i­mân­tă­tor. Îmi amin­tesc că, atunci când am citit această frază cu care înce­pea firul poveș­tii, m‐am oprit, con­tra­riat de fran­che­țea afir­ma­ției. Am reflec­tat puțin la subiec­tul ăsta îna­inte de a relua lec­tura și mi‐am lăsat gân­du­rile să […]USR sau cum moare speranța

Am mai spus că în USR există pro­ba­bil o tonă de bune inten­ții, dar și două tone de bram­bu­re­ală ide­o­lo­gică cre­ată de diver­si­ta­tea soci­ală a celor care s‐au adu­nat în pripă sub umbrela nou cre­a­tei for­ma­țiuni. Când înfi­in­țezi un par­tid pe genunchi și anunți că sin­gu­rul cri­te­riu de a fi mem­bru este să vrei să fie bine ca […]Eu vreau să guverneze PSD

Pen­tru ori­cine pri­cepe puțină eco­no­mie, nu la nivel de expert, ci doar atât cât să înțe­leagă meca­nis­mele ei sim­ple, e lim­pede că pro­gra­mul de guver­nare al PSD este un basm de ador­mit copiii. Pro­blema e că, fiind pen­tru copii, a fost votat cu mult entu­zi­asm de oameni care se pri­cep la eco­no­mie cam tot atât cât un copil de […]A doua la stânga

Din punc­tul meu de vedere pro­tes­tele s‐au înche­iat. N‐am mai ieșit în stradă zilele astea pen­tru că nu cred că se mai poate obține ceva con­cret din punct de vedere poli­tic. Dacă guver­nul Grin­deanu n‐a cata­dic­sit să‐și dea demi­sia, e puțin pro­ba­bil să se mai întâm­ple asta de acum îna­inte. Și, din mai multe puncte de […]Ghid practic de populism

Se spune des­pre PSD că are reflexe comu­niste de partid‐stat. Dar ide­o­lo­gia este doar o față a mone­dei, iar cea­laltă este retorica par­ti­du­lui. Și câteo­dată retorica e mai impor­tantă. Așa cum s‐a întâm­plat în toți cei 27 de ani de după revo­lu­ție în care PSD nu a impre­sio­nat prin rea­li­ză­rile poli­tice, ci prin retorica sa naționalist‐populistă. La fel cum se întâm­plă acum în […]Meniu