Jurnal de bord
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Cum s-au dat banii la protest

Pen­tru că de fra­ier ce sunt nu am fost pe fază să-mi iau și eu banii la pro­tes­tul de aseară, am decis să fac niște inves­ti­ga­ții ca să știu pe vii­tor cum să nu mai rămân cu buza umflată. Așa că am dat niște tele­foane, niște mesaje și – din om în om – am […]Ori ei, ori noi

Zice Drag­nea că aseară a fost o mine­ri­adă și că pre­șe­din­tele a fost în frun­tea ei. Pro­ba­bil că nu știe cum arată o mine­ri­adă, n-a luat niște bâte pe cocoașă ca să facă dife­rența din­tre un pro­test paș­nic și hoar­dele de pri­mi­tivi care au inva­dat în mai multe rân­duri Bucu­reștiul. Poate-l ajută noro­cul să expe­ri­men­teze o mine­ri­adă reală. Așa, de […]Elefanții lui Iohannis

Orice ar spune cineva, modul în care a acțio­nat în ultima vreme pre­șe­din­tele Iohan­nis a fost impe­ca­bil. Pen­tru prima dată de când l-am votat sunt cu ade­vă­rat bucu­ros de ale­ge­rea pe care am făcut-o atunci. Căci, după înde­lun­ga­tele sale absențe publice și nenu­mă­ra­tele mele aștep­tări poli­tice, o bună bucată de vreme am sim­țit tot mai multă dez­a­mă­gire în legă­tură […]Cum poate opri Iohannis dezastrul

Ce a vrut să spună Iohan­nis în scur­tul, dar con­den­sa­tul său dis­curs de la CSM, când – adresându-se direct minis­tru­lui jus­ti­ției – a sub­li­niat că o lege a amnis­tiei și gra­ți­e­rii dată în folo­sul poli­ti­cie­ni­lor cu pro­bleme penale ar fi o catas­trofă pen­tru demo­cra­ția româ­nească și că el se va opune cu toată gre­u­ta­tea și pute­rea func­ției pre­zi­den­ți­ale? Mulți au […]Guvern politic sau tehnocrat?

În ulti­mul an am auzit cu toții dez­ba­te­rea publică pe care poli­ti­cie­nii au făcut-o, mai ales cei din PSD, des­pre dez­a­van­ta­jele unui guvern teh­no­crat prin com­pa­ra­ție cu unul poli­tic. Și, într-o anu­mită măsură, chiar și guver­nul Cio­loș – prin miniș­trii săi – au expli­cat pozi­ția difi­cilă în care se află, nea­vând spri­ji­nul poli­tic nece­sar unor […]Meniu