Jurnal de bord
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Ucraina, confuzia.

Pe zi ce trece e tot mai greu să-mi ima­gi­nez cum s-ar putea sfârși cu bine situ­a­ția din Ucraina. Ceea ce vedem acum e înce­pu­tul unui joc de șah poli­tic și mili­tar, ale cărui reguli sunt neclare și mereu schim­bă­toare. Rusia nu va renunța la hege­mo­nia sa asu­pra aces­tei părți a Euro­pei, iar Uniu­nea Euro­peană și Sta­tele Unite […]Logica lui copy-paste

Pare lucru de mirare că Ponta îl tot pro­mo­vează pe Tări­ceanu și m-am între­bat – poate și voi – de unde această ami­ci­ție neo­biș­nu­ită între doi indi­vizi care, până mai ieri, nu aveau nimic în comun. Cred că încep să înțe­leg. Se aud voci care spun că Ponta vrea să extindă bazi­nul elec­to­ral al PSD […]Să facem o petiție

…să cerem gra­ți­e­rea pre­șe­din­te­lui clu­bu­lui Bayern Mun­chen! Omul a făcut atâ­tea pen­tru fotbal, e un fel de Gică Popescu al nem­ți­lor. Să fie gra­țiat, zic. Nu? Uli Hoe­ness, pre­se­din­tele celor de la Bayern Mun­chen, a ple­dat vino­vat in pro­ce­sul de eva­ziune fis­cala Uli Hoe­ness, pre­se­din­tele clu­bu­lui Bayern Mun­chen, a ple­dat vino­vat in pro­ce­sul care a ince­put luni (n.r. 10 mar­tie) […]O grațiere în alb

De câteva zile încoace se vor­bește într-una des­pre gra­ți­e­rea lui Gică Popescu. O mul­țime de oameni se agită pe subiec­tul ăsta, se strâng sem­nă­turi, se anunță peti­ții. Pri­vesc toată agi­ta­ția asta cu o oare­care deta­șare – nu sunt deloc impre­sio­nat de soarta fos­tu­lui fotba­list, cum nu sunt de a nici unui infrac­tor din­tre cei care de la o vreme […]La ce e bună pușcăria

Un fost pro­cu­ror se întreabă la ce folo­sește sta­tu­lui dacă un infrac­tor ispă­șește o pedeapsă. Păi să-i răs­pund eu: ai drep­tate, dom' pro­cu­ror, nu folo­sește la nimic. Dacă sta­tul e for­mat din cre­tini ca tine, din incom­pe­tenți și impos­tori ase­me­nea ție, la ce dracu' să mai ajute că băgăm infrac­to­rii în puș­că­rie? Mai bine îi facem pre­șe­dinți […]Meniu