Jurnal de bord
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Pastile pentru copii

Aca­de­mia Ame­ri­cană de Pedia­trie este con­si­de­rată, ca orice insti­tu­ție ame­ri­cană, o sursă de infor­ma­ții de încre­dere. Sau ar tre­bui să fie. Toc­mai pen­tru că se ocupă de sănă­ta­tea gene­ra­ți­i­lor urmă­toare, misiu­nea lor este poate mai impor­tantă decât a altor aso­ci­a­ții pro­fe­sio­nale medi­cale – vii­to­rul mare­lui licu­rici depinde și de cum își îngri­jește pro­ge­ni­tu­rile. Ca urmare nu e decât […]Cricova, lângă Washington D.C.

Isto­ria nu este doar înși­ru­i­rea de întâm­plări pe care le poves­tesc docu­men­tele tre­cu­tu­lui. Isto­ria tră­iește pe ascuns în pre­zent, e disi­mu­lată în lucruri pe care nu le obser­văm, nu le con­si­de­răm impor­tante. De pildă, Ucraina. Dacă vă între­bam acum un an ce e Ucraina, ce mi-ați fi spus? Ucraina este un stat inde­pen­dent aflat la nord și […]Oscarul pentru rasism

Dacă ar fi să ne luăm după Aca­de­mia Ame­ri­cană de Film, tot ce îți tre­buie pen­tru a câștiga Osca­rul pen­tru cel mai bun film este un sce­na­riu de cali­tate, nici măcar ăla ori­gi­nal, și – even­tual – vreun actor debu­tant nițel mai răsă­rit într-un rol secun­dar. Pen­tru că "12 years a slave" nu exce­lează în nimic alt­ceva, după […]Apciză cu usturoi

Guver­nul Ponta 3 e făcut, pare-se, în ciuda baro­ni­lor. Vic­to­raș încearcă să-și pună și el oame­nii lui în guvern, nu numai pe ăia pe care i-a impus par­ti­dul, pen­tru că vrea să fie sigur că are con­tro­lul, pe care până acum îl reu­șea oare­cum și prin miniș­trii libe­rali – de-alde Chi­țoiu și Stroe. Cum are să […]Să ne pozăm cu Papa

Nu m-am putut abține. Daci­ana și Dacia­nul arată de parcă ar fi la paras­tasu' lu' tata-mare, după ce au găsit banii de moș­te­nire în sal­tea. Iar Vic­to­raș are o moacă și un aspect care îmi amin­tesc de o expre­sie hazoasă a unui amic: s-a căcat pe el, îmbră­cat nem­țește.Meniu