Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Ponta se autoplagiază

Proas­păt uns de par­la­ment în frun­tea unui al tre­i­lea cabi­net, Ponta își dă în petic din nou. Cu pla­gi­a­tul în sânge, omul nos­tru nu se mai poate abține și copi­ază tot ce‐i pică în mână. Însă, pen­tru că în tre­cut a avut sume­de­nie de neplă­ceri din cauza aces­tui obi­cei, pre­mi­e­rul nos­tru a deve­nit mai inte­li­gent și și‐a […]Eroare judiciară la Todireni

Era prân­zul când Nelu și Mitică intra­seră în bir­tul lui Fane Udatu, ca să se întâl­nească la un rachiu cu Gicu, pri­e­te­nul lor din copi­lă­rie. De‐acuma se făcuse seară, se întu­ne­case bine, iar numă­rul paha­re­lor de bău­tură nu le mai știa nici unul. Afară era frig, noap­tea de febru­a­rie se anunța geroasă și parcă ar […]Execuția unui călău

Cu apro­xi­ma­tiv doi ani în urmă Mihai Gâdea îl invita pe pri­mul minis­tru de atunci – Mihai Răzvan Ungu­reanu – în stu­di­o­u­rile Antena 3. Ceea ce a urmat a fost înde­lung comen­tat în presa zile­lor urmă­toare: MRU l‐a exe­cu­tat cu pre­ci­zie de bis­tu­riu pe Gâdea, ridiculizându‐l de mai multe ori pen­tru logica șchi­oapă a afir­ma­ți­i­lor sale sau pen­tru […]Pastile pentru copii

Aca­de­mia Ame­ri­cană de Pedia­trie este con­si­de­rată, ca orice insti­tu­ție ame­ri­cană, o sursă de infor­ma­ții de încre­dere. Sau ar tre­bui să fie. Toc­mai pen­tru că se ocupă de sănă­ta­tea gene­ra­ți­i­lor urmă­toare, misiu­nea lor este poate mai impor­tantă decât a altor aso­ci­a­ții pro­fe­sio­nale medi­cale – vii­to­rul mare­lui licu­rici depinde și de cum își îngri­jește pro­ge­ni­tu­rile. Ca urmare nu e decât […]Cricova, lângă Washington D.C.

Isto­ria nu este doar înși­ru­i­rea de întâm­plări pe care le poves­tesc docu­men­tele tre­cu­tu­lui. Isto­ria tră­iește pe ascuns în pre­zent, e disi­mu­lată în lucruri pe care nu le obser­văm, nu le con­si­de­răm impor­tante. De pildă, Ucraina. Dacă vă între­bam acum un an ce e Ucraina, ce mi‐ați fi spus? Ucraina este un stat inde­pen­dent aflat la nord și […]Meniu