Jurnal de bord
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Să ne pozăm cu Papa

Nu m‐am putut abține. Daci­ana și Dacia­nul arată de parcă ar fi la paras­tasu' lu' tata‐mare, după ce au găsit banii de moș­te­nire în sal­tea. Iar Vic­to­raș are o moacă și un aspect care îmi amin­tesc de o expre­sie hazoasă a unui amic: s‐a căcat pe el, îmbră­cat nem­țește.Nefiind, lipsește

Va să zică am avut oarece drep­tate când ziceam că numele de USD e ales cu inten­ție, ca să con­fu­zeze lumea mai săracă cu duhul, care ar crede că votează tot pe dom' Ponta și Anto­ne­scu. Domnii de la BEC s‐au prins de șme­che­rie și – mare minune – au zis pas. Ponta, pre­cum mota­nul prins […]Povestea sărutului hepatic

Poves­tea noas­tră începe cu pri­ma­rul muni­ci­pi­u­lui Târgu Jiu, dom­nul ingi­ner Flo­rin Câr­ci­u­maru, care este în ace­lași timp pre­șe­din­tele fili­a­lei PSD Gorj. Gor­jean din tată‐n fiu, dom­nul pri­mar ar putea fi carac­te­ri­zat drept un soci­a­list cu vechi state de plată – cine putea fi pus în frun­tea urbei dacă nu un om de nădejde al par­ti­du­lui? […]Ca să nu fie rău

Cea mai proas­pătă dis­pută din­tre Ponta și Băsescu este cea legată de moda­li­ta­tea de schim­bare a com­po­zi­ției guver­nu­lui. Ponta spune că e o rema­niere sim­plă și că Băsescu n‐are nici o treabă, e sufi­cientă apro­ba­rea par­la­men­tu­lui. Băsescu zice că, dim­po­trivă, forța poli­tică din spa­tele guver­nă­rii s‐a modi­fi­cat con­si­de­ra­bil și că ar fi nor­mal să fie depus man­da­tul în vede­rea […]Piesa de Eurovision

Din toate cele cali­fi­cate în finală, asta e sin­gura piesă care are poten­țial de Euro­vi­sion, după păre­rea mea.