Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Povestea sărutului hepatic

Poves­tea noas­tră începe cu pri­ma­rul muni­ci­pi­u­lui Târgu Jiu, dom­nul ingi­ner Flo­rin Câr­ci­u­maru, care este în ace­lași timp pre­șe­din­tele fili­a­lei PSD Gorj. Gor­jean din tată‐n fiu, dom­nul pri­mar ar putea fi carac­te­ri­zat drept un soci­a­list cu vechi state de plată – cine putea fi pus în frun­tea urbei dacă nu un om de nădejde al par­ti­du­lui? […]Ca să nu fie rău

Cea mai proas­pătă dis­pută din­tre Ponta și Băsescu este cea legată de moda­li­ta­tea de schim­bare a com­po­zi­ției guver­nu­lui. Ponta spune că e o rema­niere sim­plă și că Băsescu n‐are nici o treabă, e sufi­cientă apro­ba­rea par­la­men­tu­lui. Băsescu zice că, dim­po­trivă, forța poli­tică din spa­tele guver­nă­rii s‐a modi­fi­cat con­si­de­ra­bil și că ar fi nor­mal să fie depus man­da­tul în vede­rea […]Piesa de Eurovision

Din toate cele cali­fi­cate în finală, asta e sin­gura piesă care are poten­țial de Euro­vi­sion, după păre­rea mea.Ianukovici, lașul

A șap­tea zi după Scrip­turi, a apă­rut și Ianu­ko­vici. Ascuns pe undeva prin Rusia, marele con­du­că­tor ține con­fe­rințe de presă din care acuză mani­fes­tan­ții de pe Euro­mai­dan de pro­fas­cism și Occi­den­tul de încu­ra­ja­rea lor. Adică, pe scurt, Occi­den­tul – cu Ger­ma­nia și SUA în frunte – încu­ra­jează fas­cis­mul. Vă puteți ima­gina idi­oțe­nie mai per­fectă? Eu nu. […]Știu pe cineva

Știu pe cineva care a tre­cut prin iad, din care sper să fi par­curs cea mai mare parte a lui și să se afle acum aproape de par­tea cea­laltă, acolo unde soa­rele încă mai stră­lu­cește cu un rost în zorii fie­că­rei dimi­neți. Știu pe cineva care acum e plin de iubire și com­pa­siune către cei­lalți pen­tru că a tre­cut […]Meniu