Jurnal de bord
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Iisus n‐a cerut ajutor

Iulia, fata de la Sava, s‐a întors acasă. Asta e bine, mama a răsu­flat ușu­rată, poli­ția și‐a înde­pli­nit misiu­nea, călu­gă­rii și‐au ară­tat ospi­ta­li­ta­tea, nașul din tren și‐a demos­trat vigi­lența. Poveș­tile cu happy‐end sunt pe pla­cul tutu­ror pen­tru că în urma lor putem ieși la gard și comenta întămplă­rile, spe­culând asu­pra amă­nu­n­te­lor, fără să ne apese con­ști­ința că […]Între două ape

Marele și ine­ga­la­bi­lul Paco de Lucia a murit. Când eram mai tânăr și mai naiv îmi doream să învăț să cânt la chi­tară unele din pie­sele lui și‐mi ale­se­sem pen­tru înce­put Entre dos aguas. E nevoie de mult mai mult talent decât aveam eu și infi­nit mai mult efort decât eram eu dis­pus să depun pen­tru a ajunge […]Profeții autoîmplinite

S‐a făcut mare tămbă­lău în jurul regu­li­lor după care vor fi accep­tați mem­bri în fun­da­ția Miș­ca­rea Popu­lară, la un moment dat chiar au fost niște dis­cu­ții des­pre per­so­naje cărora le‐au fost refu­zate cere­rile de ade­rare. Fer­mi­ta­tea cu care era păzită "vir­gi­ni­ta­tea" miș­că­rii mi s‐a părut îndui­o­șătoare, mai ales că toți știam că va veni momen­tul […]Sexobete

Au mai tre­cut un sfânt Valen­tin și‐un Dra­go­bete peste noi și toată Româ­nia s‐a scu­fun­dat în iubire pre­cum un prunc în scăl­dă­toare. Zeci, sute, poate chiar mii de poze cu ini­mi­oare și decla­ra­ții lăcră­moase de amor au tra­ver­sat inter­ne­tul româ­nesc, mătu­rând din calea lor orice alt subiect. Acuma parcă ne mai liniș­tim, dăm iubi­rea la foc mic […]Ucraina, începutul

Ucraina tră­iește o isto­rie pe care noi am experimentat‐o acum două­zeci și cinci de ani, cu un președinte‐dictator care fuge cu eli­cop­te­rul din calea mul­ți­mii îndâr­jite, cu oameni în stradă și multi morți și răniți. Nu mă pot împie­dica să mă întreb ce s‐ar fi întâm­plat în Bucu­rești, dacă Ceau­șescu ar fi opus rezis­tența îndâr­jită pe […]