Jurnal de bord
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Petrol contra lebede

Veș­tile bune cu care ne-a obiș­nuit Petrom de când am vândut-o aus­trie­ci­lor de la OMV con­ti­nuă și anul ăsta. Din nou pro­fit record. Doamne, cât sunt de feri­cit! Să reca­pi­tu­lăm împre­ună toate deta­li­ile anun­țu­lui: – criza lovește nemi­loasă în Petrom de cinci ani încoace, dar ei nu s-au dat bătuți – sta­tul român în nemer­ni­cia […]Divorțul cu lăutari

Gata și cu fami­lia use­listă, au pus-o de divorț. Des­păr­ți­rea se con­sumă public prin presă, cu lău­tari, înju­ră­turi și șuturi în fund, în dul­cele stil româ­nesc. Par­ta­jul are să înceapă nițel mai încolo, după ce libe­ra­lii o să-și mute boar­fele de la guvern, deo­cam­dată ambele părți sunt pre­o­cu­pate să demos­treze că celă­lalt e de vină, ca și […]Certificat de parlamentar

Unul după altul, toate pro­iec­tele legi­sla­tive impor­tante ini­țiate de USL au căzut proba con­sti­tu­țio­na­li­tă­ții la CCR. Te pune pe gân­duri ches­tia asta, nu? Ce fel de oameni sunt cei care redac­tează legile astea? Ce pre­gă­tire juri­dică au? Ce fel de oameni tri­mi­tem în par­la­ment? Cum îi ale­gem să ajungă acolo? Ce cri­te­rii mini­male ar tre­bui […]Trăienică și lupul

În draga noas­tră țară, pe care toți o iubim ca pe ochii din cap, sun­tem tare sen­si­bili față de cei care încearcă să ne pros­tească pe față. Ne supă­răm îndată dacă cineva vrea să ne tragă pe sfoară și, orgo­li­oși din cale afară, sun­tem gata să-l luăm de guler pe tupe­i­stul cu pri­cina. Atâta doar că […]Cu ștreangul la gât

Nu știu pen­tru ce și pen­tru cine a decla­rat recent Titus Cor­lă­țeanu – o voce auto­ri­zată a pese­diș­ti­lor – că, la momen­tul potri­vit, PSD tre­buie să ia în con­si­de­rare la un moment dat intro­du­ce­rea impo­zi­tu­lui pro­gre­siv, pasămite Doamne inclus în pro­gra­mul de guver­nare. Cert e că afir­ma­ția apare în plină criză a ali­an­ței de guver­nare, ali­anță care nu s-a hotă­rât […]Meniu