Jurnal de bord
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Calificări matematice

Nici nu s‐a ter­mi­nat bine tra­ge­rea la sorți pen­tru pre­li­mi­na­ri­ile Euro 2016, că au și apă­rut decla­ra­ți­ile des­pre grupa în care a căzut Româ­nia. O să mai curgă niște cer­ne­ală zilele astea des­pre subiec­tul ăsta, așa că am să urmă­resc și eu ce gân­dește lumea des­pre șansele noas­tre de cali­fi­care. Deo­cam­dată Hagi ne spune că tre­buie să […]PeNeLe înfoiate

În lumea ani­mală există multe spe­cii care au capa­ci­ta­tea de a‐și infoia blana pen­tru a părea mai mari, mai fio­roase, mai de temut. Teh­nica e menită să impre­sio­neze duș­ma­nii prin des­cu­ra­ja­rea lor, pen­tru că din­colo de zbâr­li­tul păru­lui, capa­ci­ta­tea de luptă nu e chiar pe măsură. Cam așa inter­pre­tez afir­ma­ți­ile lui madam Udrea des­pre poten­ți­ala sus­ți­nere ofe­rită de […]Petrol contra lebede

Veș­tile bune cu care ne‐a obiș­nuit Petrom de când am vândut‐o aus­trie­ci­lor de la OMV con­ti­nuă și anul ăsta. Din nou pro­fit record. Doamne, cât sunt de feri­cit! Să reca­pi­tu­lăm împre­ună toate deta­li­ile anun­țu­lui: – criza lovește nemi­loasă în Petrom de cinci ani încoace, dar ei nu s‐au dat bătuți – sta­tul român în nemer­ni­cia […]Divorțul cu lăutari

Gata și cu fami­lia use­listă, au pus‐o de divorț. Des­păr­ți­rea se con­sumă public prin presă, cu lău­tari, înju­ră­turi și șuturi în fund, în dul­cele stil româ­nesc. Par­ta­jul are să înceapă nițel mai încolo, după ce libe­ra­lii o să‐și mute boar­fele de la guvern, deo­cam­dată ambele părți sunt pre­o­cu­pate să demos­treze că celă­lalt e de vină, ca și […]Certificat de parlamentar

Unul după altul, toate pro­iec­tele legi­sla­tive impor­tante ini­țiate de USL au căzut proba con­sti­tu­țio­na­li­tă­ții la CCR. Te pune pe gân­duri ches­tia asta, nu? Ce fel de oameni sunt cei care redac­tează legile astea? Ce pre­gă­tire juri­dică au? Ce fel de oameni tri­mi­tem în par­la­ment? Cum îi ale­gem să ajungă acolo? Ce cri­te­rii mini­male ar tre­bui […]