Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Profeții autoîmplinite

S‐a făcut mare tămbă­lău în jurul regu­li­lor după care vor fi accep­tați mem­bri în fun­da­ția Miș­ca­rea Popu­lară, la un moment dat chiar au fost niște dis­cu­ții des­pre per­so­naje cărora le‐au fost refu­zate cere­rile de ade­rare. Fer­mi­ta­tea cu care era păzită "vir­gi­ni­ta­tea" miș­că­rii mi s‐a părut îndui­o­șătoare, mai ales că toți știam că va veni momen­tul […]Sexobete

Au mai tre­cut un sfânt Valen­tin și‐un Dra­go­bete peste noi și toată Româ­nia s‐a scu­fun­dat în iubire pre­cum un prunc în scăl­dă­toare. Zeci, sute, poate chiar mii de poze cu ini­mi­oare și decla­ra­ții lăcră­moase de amor au tra­ver­sat inter­ne­tul româ­nesc, mătu­rând din calea lor orice alt subiect. Acuma parcă ne mai liniș­tim, dăm iubi­rea la foc mic […]Ucraina, începutul

Ucraina tră­iește o isto­rie pe care noi am experimentat‐o acum două­zeci și cinci de ani, cu un președinte‐dictator care fuge cu eli­cop­te­rul din calea mul­ți­mii îndâr­jite, cu oameni în stradă și multi morți și răniți. Nu mă pot împie­dica să mă întreb ce s‐ar fi întâm­plat în Bucu­rești, dacă Ceau­șescu ar fi opus rezis­tența îndâr­jită pe […]Calificări matematice

Nici nu s‐a ter­mi­nat bine tra­ge­rea la sorți pen­tru pre­li­mi­na­ri­ile Euro 2016, că au și apă­rut decla­ra­ți­ile des­pre grupa în care a căzut Româ­nia. O să mai curgă niște cer­ne­ală zilele astea des­pre subiec­tul ăsta, așa că am să urmă­resc și eu ce gân­dește lumea des­pre șansele noas­tre de cali­fi­care. Deo­cam­dată Hagi ne spune că tre­buie să […]PeNeLe înfoiate

În lumea ani­mală există multe spe­cii care au capa­ci­ta­tea de a‐și infoia blana pen­tru a părea mai mari, mai fio­roase, mai de temut. Teh­nica e menită să impre­sio­neze duș­ma­nii prin des­cu­ra­ja­rea lor, pen­tru că din­colo de zbâr­li­tul păru­lui, capa­ci­ta­tea de luptă nu e chiar pe măsură. Cam așa inter­pre­tez afir­ma­ți­ile lui madam Udrea des­pre poten­ți­ala sus­ți­nere ofe­rită de […]Meniu