Jurnal de bord
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Trăienică și lupul

În draga noas­tră țară, pe care toți o iubim ca pe ochii din cap, sun­tem tare sen­si­bili față de cei care încearcă să ne pros­tească pe față. Ne supă­răm îndată dacă cineva vrea să ne tragă pe sfoară și, orgo­li­oși din cale afară, sun­tem gata să‐l luăm de guler pe tupe­i­stul cu pri­cina. Atâta doar că […]Cu ștreangul la gât

Nu știu pen­tru ce și pen­tru cine a decla­rat recent Titus Cor­lă­țeanu – o voce auto­ri­zată a pese­diș­ti­lor – că, la momen­tul potri­vit, PSD tre­buie să ia în con­si­de­rare la un moment dat intro­du­ce­rea impo­zi­tu­lui pro­gre­siv, pasămite Doamne inclus în pro­gra­mul de guver­nare. Cert e că afir­ma­ția apare în plină criză a ali­an­ței de guver­nare, ali­anță care nu s‐a hotă­rât […]Cine vrea suspendarea lui Băsescu?

Am o sus­pi­ciune tot mai puter­nică în ultima vreme că Băsescu vrea să fie sus­pen­dat. Ges­tu­rile sale devin tot mai pro­vo­ca­toare, decla­ra­ți­ile sunt la limita pre­ve­de­ri­lor con­sti­tu­țio­nale. Miza șede­rii sale la Cotro­ceni mi se pare des­tul de neim­por­tantă, cu excep­ția unei așa‐zise apă­rări a jus­ti­ției. Și, să fim sin­ceri, sin­gu­rii care pot apăra cu ade­vă­rat jus­ti­ția sunt […]Vârsta performanței

Cred că pen­tru ori­cine, dar mai cu seamă pen­tru spor­tivi, ști­ința de a‐ți ges­tiona dru­mul spre per­for­manță într‐o per­fectă armo­nie cu capa­ci­tă­țile fizice și inte­lec­tu­ale este esen­ți­ală pen­tru a atinge rezul­ta­tele maxime de care ești capa­bil. Pen­tru că există cu sigu­ranță o limită pen­tru fie­care din­tre noi, un prag din­colo de care nu mai putem trece ori­cât […]Oameni fără viitor

Zilele tre­cute am văzut pe Face­book cum mai multe per­soane cunos­cute se îngri­jo­rau de cazul fetiței dis­pă­rute de la cole­giul Sava, legându‐l de sigu­ranța copi­i­lor pe străzi. M‐am gân­dit să comen­tez și eu că în majo­ri­ta­tea cazu­ri­lor – peste 80% din ele – dis­pa­ri­ți­ile astea se dove­desc a fi de fapt fuga mino­ru­lui de acasă și […]