Jurnal de bord
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Cine vrea suspendarea lui Băsescu?

Am o sus­pi­ciune tot mai puter­nică în ultima vreme că Băsescu vrea să fie sus­pen­dat. Ges­tu­rile sale devin tot mai pro­vo­ca­toare, decla­ra­ți­ile sunt la limita pre­ve­de­ri­lor con­sti­tu­țio­nale. Miza șede­rii sale la Cotro­ceni mi se pare des­tul de neim­por­tantă, cu excep­ția unei așa-zise apă­rări a jus­ti­ției. Și, să fim sin­ceri, sin­gu­rii care pot apăra cu ade­vă­rat jus­ti­ția sunt […]Vârsta performanței

Cred că pen­tru ori­cine, dar mai cu seamă pen­tru spor­tivi, ști­ința de a-ți ges­tiona dru­mul spre per­for­manță într-o per­fectă armo­nie cu capa­ci­tă­țile fizice și inte­lec­tu­ale este esen­ți­ală pen­tru a atinge rezul­ta­tele maxime de care ești capa­bil. Pen­tru că există cu sigu­ranță o limită pen­tru fie­care din­tre noi, un prag din­colo de care nu mai putem trece ori­cât […]Oameni fără viitor

Zilele tre­cute am văzut pe Face­book cum mai multe per­soane cunos­cute se îngri­jo­rau de cazul fetiței dis­pă­rute de la cole­giul Sava, legându-l de sigu­ranța copi­i­lor pe străzi. M-am gân­dit să comen­tez și eu că în majo­ri­ta­tea cazu­ri­lor – peste 80% din ele – dis­pa­ri­ți­ile astea se dove­desc a fi de fapt fuga mino­ru­lui de acasă și […]Matematică băsistă

S-a tot vor­bit zilele astea des­pre majo­ri­ta­tea pe care PSD și PC o pot rea­liza în par­la­ment fără spri­ji­nul PNL. La un moment dat Drag­nea chiar înce­puse să ame­nințe nițel cu cifrele astea, lăsând să se înțe­leagă că se gân­desc serios la opțiu­nea de a rupe USL. Drept urmare m-am gân­dit să stu­diez puțin situ­a­ția actu­ală și […]Înalt prea prostănacul

Pros­tă­na­cul revine. Și pen­tru că o bună bucată de vreme a stat în umbră, de acum îna­inte cred că ne va bucura cu por­ții gene­roase și proas­pete de pros­tie savu­roasă. Iată o primă mos­tră, extrasă de curând din puțul gân­di­rii Înaltului-Reprezentant-Al-Primului-Plagiator: Nu intro­du­ce­rea cotei dife­ren­ți­ate cu pra­guri mai mici de 16% este peri­cu­loasă pen­tru cuan­tu­mul veni­tu­ri­lor de la […]Meniu