Jurnal de bord
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Înalt prea prostănacul

Pros­tă­na­cul revine. Și pen­tru că o bună bucată de vreme a stat în umbră, de acum îna­inte cred că ne va bucura cu por­ții gene­roase și proas­pete de pros­tie savu­roasă. Iată o primă mos­tră, extrasă de curând din puțul gân­di­rii Înaltului-Reprezentant-Al-Primului-Plagiator: Nu intro­du­ce­rea cotei dife­ren­ți­ate cu pra­guri mai mici de 16% este peri­cu­loasă pen­tru cuan­tu­mul veni­tu­ri­lor de la […]Pentru munțomani

După cum vă mai spun din când în când, nu atât de des pe cât ar tre­bui, în lumea din jurul nos­tru se mai întâm­plă și lucruri bune. Unele din­tre ele sunt rodul mun­cii celor de la Aso­ci­a­ția Montană Car­pați, cre­ată in jurul site-ului www.carpati.org, cel pe care ne uităm toți când vrem infor­ma­ții des­pre […]Solidaritate și pomană

Indi­fe­rent dacă vede­rile per­so­nale ne sunt de dreapta sau de stânga, indi­fe­rent dacă sun­tem adep­ții capi­ta­lis­mu­lui sau ai soci­a­lis­mu­lui ști­in­ți­fic, cred că toți tre­buie să admi­tem că o minimă soli­da­ri­tate soci­ală este nece­sară. Mi se pare că ea este jus­ti­fi­cată îna­inte de orice ide­o­lo­gie poli­tică sau con­vin­gere reli­gi­oasă de coe­ziu­nea care tre­buie să existe între oameni […]Conspirații olimpice

Din păcate seria de vești bune pen­tru Româ­nia de la Jocu­rile Olim­pice de iarnă se mai între­rupe din când în când. Ne obiș­nu­i­sem să aflăm în fie­care zi de vic­to­ri­ile răsu­nă­toare ale spor­tu­lui româ­nesc – ba locul 48 la arun­ca­rea cu țur­țuri, ba locul 167 la proba de cobo­râre prin ros­to­go­lire tăvă­lită, ca să nu […]Judecând cu propriul portofel

Cred că am mai poves­tit aici des­pre fap­tul că plata sala­ri­u­lui net către anga­jat alte­rează puter­nic ima­gi­nea pe care acesta o are față de stat. De fie­care dată când se schimbă pute­rea poli­tică în Româ­nia și apar în pei­saj niște vaj­nici soci­a­liști, din cate­go­ria celor care iau banii de la cei care mun­cesc și îi dau […]Meniu