Jurnal de bord
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Solidaritate și pomană

Indi­fe­rent dacă vede­rile per­so­nale ne sunt de dreapta sau de stânga, indi­fe­rent dacă sun­tem adep­ții capi­ta­lis­mu­lui sau ai soci­a­lis­mu­lui ști­in­ți­fic, cred că toți tre­buie să admi­tem că o minimă soli­da­ri­tate soci­ală este nece­sară. Mi se pare că ea este jus­ti­fi­cată îna­inte de orice ide­o­lo­gie poli­tică sau con­vin­gere reli­gi­oasă de coe­ziu­nea care tre­buie să existe între oameni […]Conspirații olimpice

Din păcate seria de vești bune pen­tru Româ­nia de la Jocu­rile Olim­pice de iarnă se mai între­rupe din când în când. Ne obiș­nu­i­sem să aflăm în fie­care zi de vic­to­ri­ile răsu­nă­toare ale spor­tu­lui româ­nesc – ba locul 48 la arun­ca­rea cu țur­țuri, ba locul 167 la proba de cobo­râre prin ros­to­go­lire tăvă­lită, ca să nu […]Judecând cu propriul portofel

Cred că am mai poves­tit aici des­pre fap­tul că plata sala­ri­u­lui net către anga­jat alte­rează puter­nic ima­gi­nea pe care acesta o are față de stat. De fie­care dată când se schimbă pute­rea poli­tică în Româ­nia și apar în pei­saj niște vaj­nici soci­a­liști, din cate­go­ria celor care iau banii de la cei care mun­cesc și îi dau […]Harababuromânia

Când vor să des­crie o hara­ba­bură gene­rală, româ­nii folo­sesc expre­sia "nu știe stânga ce face dreapta". Se pare că pe prin­ci­piul ăsta func­țio­nează azi și USL, pen­tru că stânga și dreapta – pre­su­pu­nând că PSD și PNL încă se mai pre­tind repre­zen­tante ale unor teo­rii poli­tice – se mișcă hao­tic și se plez­nesc reci­proc. Anto­ne­scu și […]Capcana lupilor

Se spune că lupul, când calcă într-o cap­cană și-si prinde laba în ea, e în stare să-și ampu­teze picio­rul cu pro­prii dinți ca să se eli­be­reze. Am fost întot­dea­una impre­sio­nat de tăria sa, de voința de a fi liber, care îi învinge frica și dure­rea. Lupul e un ani­mal mult mai inte­li­gent decât îl bănu­iesc majo­ri­ta­tea oame­ni­lor. Cu […]Meniu