Jurnal de bord
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Harababuromânia

Când vor să des­crie o hara­ba­bură gene­rală, româ­nii folo­sesc expre­sia "nu știe stânga ce face dreapta". Se pare că pe prin­ci­piul ăsta func­țio­nează azi și USL, pen­tru că stânga și dreapta – pre­su­pu­nând că PSD și PNL încă se mai pre­tind repre­zen­tante ale unor teo­rii poli­tice – se mișcă hao­tic și se plez­nesc reci­proc. Anto­ne­scu și […]Capcana lupilor

Se spune că lupul, când calcă într‐o cap­cană și‐si prinde laba în ea, e în stare să‐și ampu­teze picio­rul cu pro­prii dinți ca să se eli­be­reze. Am fost întot­dea­una impre­sio­nat de tăria sa, de voința de a fi liber, care îi învinge frica și dure­rea. Lupul e un ani­mal mult mai inte­li­gent decât îl bănu­iesc majo­ri­ta­tea oame­ni­lor. Cu […]Eroi și vinovați

În lumea poveș­ti­lor eroul pozi­tiv și cel nega­tiv sunt indis­pen­sa­bili pen­tru a da tâlc între­gu­lui fir epic. Fără ei eterna încleș­tare din­tre bine și rău nu și‐ar găsi înde­a­juns de clară expri­mare pen­tru a mora­liza ascul­tă­to­rul – spun ascul­tă­tor pen­tru că eu cred că poveș­tile se ascultă, indi­fe­rent dacă vocea care ți le citește este a unui poves­ti­tor […]Filiera săsească

Nu mă pot hotărî dacă pro­pu­ne­rea lui Johan­nis ca minis­tru de interne și viceprim‐ministru e o lovi­tură de ima­gine geni­ală sau o totală pros­tie. Există argu­mente pen­tru ambele vari­ante și pro­ba­bil că, până mă voi decide eu care din­tre ele sunt mai valide, eve­ni­men­tele se vor fi des­fă­șu­rat, dezvăluindu‐și sin­gure înțe­le­sul. Dar dacă ar fi să mă […]Mântuirea neamului prost

Că bise­rica orto­doxă ar tre­bui să se auto­fi­nan­țeze v‐am mai spus. Nu mi‐am schim­bat păre­rea. Măsura în care fie­care din­tre noi simte mij­lo­ci­rea cle­ru­lui în rela­ția sa cu reli­gia ar tre­bui să fie dată de con­tri­bu­ția finan­ci­ară prin care ne anga­jăm să sus­ți­nem bise­rica. Sau, atunci când se implică social, am putea sus­ține punc­tual ini­ția­ti­vele […]