Jurnal de bord
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Eroi și vinovați

În lumea poveș­ti­lor eroul pozi­tiv și cel nega­tiv sunt indis­pen­sa­bili pen­tru a da tâlc între­gu­lui fir epic. Fără ei eterna încleș­tare din­tre bine și rău nu și-ar găsi înde­a­juns de clară expri­mare pen­tru a mora­liza ascul­tă­to­rul – spun ascul­tă­tor pen­tru că eu cred că poveș­tile se ascultă, indi­fe­rent dacă vocea care ți le citește este a unui poves­ti­tor […]Filiera săsească

Nu mă pot hotărî dacă pro­pu­ne­rea lui Johan­nis ca minis­tru de interne și viceprim-ministru e o lovi­tură de ima­gine geni­ală sau o totală pros­tie. Există argu­mente pen­tru ambele vari­ante și pro­ba­bil că, până mă voi decide eu care din­tre ele sunt mai valide, eve­ni­men­tele se vor fi des­fă­șu­rat, dezvăluindu-și sin­gure înțe­le­sul. Dar dacă ar fi să mă […]Mântuirea neamului prost

Că bise­rica orto­doxă ar tre­bui să se auto­fi­nan­țeze v-am mai spus. Nu mi-am schim­bat păre­rea. Măsura în care fie­care din­tre noi simte mij­lo­ci­rea cle­ru­lui în rela­ția sa cu reli­gia ar tre­bui să fie dată de con­tri­bu­ția finan­ci­ară prin care ne anga­jăm să sus­ți­nem bise­rica. Sau, atunci când se implică social, am putea sus­ține punc­tual ini­ția­ti­vele […]Jocurile Olimpice de la Soci(aliști)

Nu m-am uitat la tele­vi­zor la des­chi­de­rea jocu­ri­lor olim­pice, dar din ce citesc pe ici-pe colo deduc că a fost o veri­ta­bilă demon­stra­ție că rușii n-au uitat vre­mea când erau sovi­e­tici. Am vazut chiar și niște ima­gini din spec­ta­co­lul de des­chi­dere în care sim­bo­lu­rile pro­let­cul­tiste erau cât se poate de evi­dente: o Natașă ținând secera și întâm­pinând cio­ca­nul […]Salutând o femeie

Cu mulți ani în urmă, copil fiind, am fost învă­țat că tre­buie să sărut mâna feme­i­lor din fami­lia mea, ca un semn al res­pec­tu­lui pe care li-l port. Salu­tul pro­to­co­lar se extin­dea une­ori și la alte femei din afara fami­liei, dar pen­tru că nu reu­șeam să des­ci­frez com­pli­ca­tul algo­ritm al ale­ge­rii momen­tu­lui când ges­tul era […]Meniu